Uvádění reprodukčního materiálu lesních dřevin do oběhu – podmínky pro získání licence

V dokumentu naleznete podmínky pro udělení licence a další informace o povolovacím řízení pro výkon odborné činnosti uvádění reprodukčního materiálu lesních dřevin do oběhu.zpět na dokument „Uvádění reprodukčního materiálu lesních dřevin do oběhu – udělení licence krok za krokem“

Podmínky udělení povolení

Licenci lze udělit podnikající fyzické osobě anebo právnické nebo podnikající fyzické osobě, která ustanovila odpovědného zástupce, pokud podnikající fyzická osoba nebo její odpovědný zástupce splňuje podmínku:

 1. zletilosti,
 2. plné způsobilosti k právním úkonům,
 3. středního vzdělání s maturitní zkouškou v oboru lesnictví, vyššího odborného vzdělání lesnického směru nebo vysokoškolského vzdělání v bakalářském studijním programu, studijní obor lesnictví a odborné praxe v oboru v trvání alespoň 5 let anebo vysokoškolského vzdělání v magisterském studijním programu, studijní obor lesní inženýrství a odborné praxe v oboru v trvání alespoň 3 roky,

Podmínku bezúhonnosti pro účely zákona č. 149/2003 Sb. splňuje fyzická osoba, která nebyla pravomocně odsouzena:

 • pro trestný čin spáchaný úmyslně, jehož skutková podstata souvisí s podnikáním,
 • pro trestný čin spáchaný z nedbalosti, jehož skutková podstata souvisí s předmětem požadované licence, pokud se na ni nehledí, jako by nebyla odsouzena.

Ministerstvo zemědělství, které rozhoduje o udělení licence, si k ověření bezúhonnosti vyžádá výpis z evidence Rejstříku trestů.

Náležitosti žádosti

Fyzická osoba v žádosti uvede:

 1. jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, bylo-li přiděleno, místo a okres narození, adresu místa trvalého pobytu nebo adresu místa podnikání, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu,
 2. obchodní firmu nebo název, pokud pod tímto jménem podniká,
 3. identifikační číslo, bylo-li mu přiděleno,
 4. označení předmětu licence, o jejíž udělení je žádáno,

K žádosti doloží:

 • Úředně ověřenou kopii dokladu o dosaženém odborném lesnickém vzdělání žadatele.
 • Čestné prohlášení o tom, že žadatel – fyzická osoba nezastává funkci vedoucího pracovníka podle § 21a odst. 2 zákona č. 149/2003 Sb. a popis dosavadní odborné lesnické praxe žadatele s uvedením počtu let trvání praxe.
 • Písemný souhlas zaměstnavatele žadatele – fyzické osoby (§ 21a odst. 2 zákona č. 149/2003 Sb.), je-li fyzická osoba zaměstnancem, který nezastává funkci vedoucího zaměstnance státního podniku, státní organizace nebo obchodní společnosti zabývající se podnikáním v oboru, který je předmětem licence, anebo zaměstnancem orgánů veřejné správy nebo pověřené osoby (§ 26 a 30 zákona č. 149/2003 Sb.)
 • Správní poplatek (kolková známka ve výši 1 000,- Kč).

Právnická osoba nebo fyzická osoba, která ustanovila odpovědného zástupce v žádosti uvede:

 1. obchodní firmu, adresu sídla a právní formu žadatele; fyzická osoba, která ustanovila odpovědného zástupce uvede jméno a příjmení, datum narození a adresu místa trvalého pobytu nebo adresu místa podnikání, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu,
 2. jméno, příjmení a adresu trvalého pobytu osoby nebo osob, které jsou statutárním orgánem žadatele (nedokládá fyzická osoba, která ustanovila odpovědného zástupce),
 3. identifikační číslo, bylo-li mu přiděleno,
 4. označení předmětu licence, o jejíž udělení je žádáno,
 5. jméno, příjmení, datum narození a rodné číslo, bylo-li přiděleno, místo a okres narození a adresu trvalého pobytu odpovědného zástupce žadatele.

K žádosti doloží:

 • Úředně ověřenou kopii dokladu o dosaženém odborném lesnickém vzdělání odpovědného  zástupce.
 • Popis dosavadní odborné lesnické praxe odpovědného zástupce s uvedením počtu let praxe (čestné prohlášení).
 • Čestné prohlášení žadatele – fyzické osoby, že nezastává funkci vedoucího pracovníka podle § 21a odst. 2 zákona č. 149/2003 Sb.
 • Písemný souhlas souhlas zaměstnavatele žadatele – fyzické osoby (§ 21a odst. 2 zákona č. 149/2003 Sb.), je-li fyzická osoba zaměstnancem, který nezastává funkci vedoucího zaměstnance státního podniku, státní organizace nebo obchodní společnosti zabývající se podnikáním v oboru, který je předmětem licence, anebo zaměstnancem orgánů veřejné správy nebo pověřené osoby (§ 26 a 30 zákona č. 149/2003 Sb.)
 • Správní poplatek (kolková známka ve výši 1 000,- Kč).

Další informace o povolovacím řízení

Forma povolení

 • Rozhodnutí o licenci

Příslušný úřad

 • Ministerstvo zemědělství

Kontrolní a dozorové orgány

 1. obecní úřady obcí s rozšířenou působností,
 2. krajské úřady,
 3. Ministerstvo zemědělství,
 4. Česká inspekce životního prostředí,
 5. celní úřad

+ osoba pověřená ministerstvem podle § 30  zákona č. 149/2003 Sb.

Postup udělení povolení

 • Žádost schvaluje Ministerstvo zemědělství

Lhůta pro rozhodnutí o žádosti

 • Rozhodnutí o licenci je vydáno do 30 dní od podání žádosti, ve složitých případech do 60 dní

Poplatky

 • Dle zákona o správních poplatcích 1000,- Kč [položka č. 87 písm. b)]

Doba platnosti povolení

 • Doba platnosti licence není omezena


Právní úprava

 • Zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 29/2004 Sb., kterou se prování zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, ve znění pozdějších předpisů


Existující komunitární úprava

 • Směrnice Rady 1999/105/ES ze dne 22. prosince 1999 o uvádění reprodukčního materiálu lesních dřevin na trh.

zpět na dokument „Uvádění reprodukčního materiálu lesních dřevin do oběhu – udělení licence krok za krokem“

• Oblasti podnikání: Zemědělství a lesnictví

Doporučujeme