Restaurování kulturních památek – podmínky pro získání povolení

V dokumentu naleznete podmínky získání povolení činnosti restaurování kulturních památek a další informace o povolovacím řízení.zpět na dokument „Restaurování kulturních památek – povolení krok za krokem“

Podmínky udělení povolení

 • Žadatelem může být pouze fyzická osoba
 • Způsobilost k právním úkonům
 • Bezúhonnost (za bezúhonného se podle zákona č. 20/1987 Sb. nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný v souvislosti s restaurováním, pokud se na něho nehledí, jako by nebyl odsouzen)
 • Odborné předpoklady, které se prokazují splněním odborné kvalifikace podle § 14a odst. 4 písm. a) zákona č. 20/1987 Sb. a odborných schopností podle § 14 odst. 4 písm. b) zákona č. 20/1987 Sb.

Náležitosti žádosti

 • Žádost musí obsahovat vymezení požadované restaurátorské specializace

K žádosti se přikládá:

 • Vyplněný evidenční dotazník
 • Ověřené kopie dokladů o dosažené kvalifikaci a odborné praxi, nejde-li o fyzickou osobu, na kterou se vztahuje postup při uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti podle zákona o uznávání odborné kvalifikace
 • Dokumentace nejméně 3 restaurátorských prací na věcech, které nejsou kulturními památkami, z nichž nejméně 1 nesmí být starší 2 let, provedených v restaurátorské specializaci, v níž se žádá o udělení povolení k restaurování.

Další informace o povolovacím řízení

Forma povolení

 • Povolení Ministerstva kultury

Příslušný úřad

 • Ministerstvo kultury

Kontrolní a dozorové orgány

 • Ministerstvo kultury,
 • Krajský úřad,
 • Obecní úřad s rozšířenou působností

Lhůta pro rozhodnutí o žádosti

 • Lhůta je 30 denní dle správního řádu

Poplatky

 • 500 Kč, podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

Doba platnosti povolení

 • Lhůta platnosti povolení není stanovena

Právní úprava

 • Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči

Pojištění profesní odpovědnosti

 • Pojištění profesní odpovědnosti není vyžadováno

zpět na dokument „Restaurování kulturních památek – povolení krok za krokem“

Doporučujeme