Restaurování kulturních památek – povolení krok za krokem

Činnost spočívá v restaurování kulturních památek nebo jejich částí, které jsou díly výtvarných umění nebo uměleckořemeslnými pracemi.Ministerstvo kultury udělí povolení ve správním řízení na základě písemné žádosti. Žadatelem může být pouze fyzická osoba.

Postup pro získání oprávnění:

  1. Žádost o povolení k restaurování kulturních památek
  2. Zaplacení správního poplatku ve výši 500 kč

1) Žádost o povolení k restaurování kulturních památek

  • Žádost se podává na Ministerstvo kultury
  • Žádost nemá předepsaný formulář
  • Žádost nelze podat prostřednictvím JKM

Další informace o žádosti a povolovacím řízení

K žádosti žadatel připojí:

  • vyplněný evidenční dotazník a chronologický přehled prací, který lze nalézt na stránkách Ministerstva kultury
  • ověřené kopie dokladů o dosažené kvalifikaci. Pro restaurování kulturních památek nebo jejich částí, které jsou díly výtvarných umění, se vyžaduje ukončené vysokoškolské vzdělání získané studiem v akreditovaném magisterském studijním programu v oblasti umění se zaměřením na restaurování nebo vysokoškolské vzdělání získané studiem v magisterském programu v příslušném uměleckém oboru doplněné osvědčením o absolvování restaurátorského studia v rámci celoživotního vzdělávání, nebo vysokoškolské vzdělání získané studiem v akreditovaném bakalářském studijním programu v oblasti umění se zaměřením na restaurování a 2 roky odborné praxe;
  • Pro restaurování kulturních památek, nebo jejich částí, které jsou uměleckořemeslnými pracemi, vyšší odborné nebo úplné střední odborné vzdělání v oboru restaurování nebo vyšší odborné nebo úplné střední odborné vzdělání v příslušném oboru a 5 let odborné praxe; pro specializace, pro něž středoškolské studium nebylo zřízeno, vyučení v příslušném oboru a 8 let praxe při restaurování věcí, které nejsou kulturními památkami.
  • Dokumentace nejméně 3 restaurátorských prací na věcech, které nejsou kulturními památkami, z nichž nejméně 1 nesmí být starší 2 let, provedených v restaurátorské specializaci, v níž se žádá o udělení povolení k restaurování. Tato specializace je kategorizována dle třídníku specializací

Úřad rozhodne o žádosti zpravidla do 60 dnů, před vydáním povolení vyzve žadatele k zaplacení správního poplatku

2) Zaplacení správního poplatku ve výši 500 Kč

Správní poplatek se neplatí při podání žádosti, ale až v průběhu řízení na výzvu úřadu. Po zaplacení správního poplatku úřad vydá povolení k restaurování kulturních památek

Po právní moci rozhodnutí o povolení k restaurování správce základního registru osob  poskytne držiteli povolení identifikační číslo podnikající fyzické osoby v případě, že je držitel povolení ještě nemá přiděleno na jinou podnikatelskou činnost (např. provozování živnosti). Identifikační číslo sdělí držiteli povolení Ministerstvo kultury, pak je možné začít poskytovat službu.

Pokud je žadatelem o povolení Ministerstva kultury k restaurování kulturních památek státní příslušník členského státu EU, který získal  odbornou kvalifikaci mimo ČR, na území členského státu EU, EHP nebo Švýcarska, vede Ministerstvo kultury ve smyslu ustanovení § 14a odst. 14 zák.č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů,   spojené řízení o udělení povolení k restaurování a o uznání odborné kvalifikace a bezúhonnosti podle zák.č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů.

Související informace:

V případě potřeby se můžete obrátit s dotazem na
Jednotná kontaktní místa (JKM), zřízená na 15 obecních živnostenských úřadech ve všech krajích. Více o činnosti JKM.

Pro Vaše připomínky a náměty můžete využít diskusní fórum.

 

Doporučujeme