Řízení kurzového rizika

S ohledem na značný význam kurzového rizika v mezinárodním podnikání se tento text zabývá podrobněji možnostmi jeho řízení. Proces řízení kurzového rizika zahrnuje několik základních fází, jimiž jsou identifikace rizika, měření rizika a zajištění kurzového rizika.Převzato z knihy „Finanční strategie v mezinárodním podnikání“ vydané nakladatelstvím Wolters Kluwer v roce 2007.

Identifikace rizika – otevřená devizová pozice

Podstatu otevřené devizové pozice si vysvětlíme na jednoduchém příkladě tzv. transakčního rizika.

Měření kurzového rizika

Pro praktické řízení kurzového rizika je nutné riziko nejen identifikovat, nýbrž i kvantifikovat. Velikost kurzového rizika se přitom odvíjí především od velikosti čisté devizové expozice a pravděpodobnosti nepříznivého vývoje kurzu domácí měny.

Zajištění kurzového rizika

Dalším logickým krokem v procesu řízení kurzového rizika je rozhodnutí finančního managementu firmy o tom, zda se firma proti riziku zajistí, či zda ponechá příslušnou devizovou pozici otevřenou.

Specifika řízení ekonomického kurzového rizika

Ekonomické kurzové riziko bývá někdy označováno také jako operativní, konkurenční či strategické kurzové riziko. Ve své „čisté" podobě představuje riziko, že změna měnového kurzu negativně ovlivní konkurenční postavení firmy na příslušných trzích, a tím znemožní naplnění původních finančních plánů podniku.

Specifika řízení translačního kurzového rizika

Translační riziko se vztahuje k účetním operacím, které souvisí s konsolidací účetních výkazů multinacionálních korporací.

Doporučujeme