Salvador: Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

@Zastupitelský úřad ČR v Mexiku (Mexiko)

6.1. Vstup na trh: distribuční a prodejní kanály, využívání místních zástupců, další faktory ovlivňující prodej

Vstup na salvádorský trh by měl být podložen, tak jako v případě jiných vzdálených teritorií, podrobnou studií. Příprava pro vstup na zdejší trh by proto měla být důkladná a promyšlená.

Nejefektivnější formou distribuce užívanou v zemi většinou zahraničních firem je prodej prostřednictvím místních obchodních zástupců. V rovině prodeje prostřednictvím místního zástupce v zásadě existují dvě varianty, prodej prostřednictvím dealera specializovaného na určitou komoditu. Tak jako v řadě jiných zemí nelze očekávat navázání obchodních kontaktů či realizace obchodních případů pouhým zasláním nabídky a firemní prezentace vytipovaným firmám z oboru. V případě zájmu o salvadorský trh je nutno počítat s určitou počáteční investicí, dlouhodobým úsilím a nutností být často na trhu fyzicky přítomen.

Mezi nejvhodnější způsoby navázání prvních kontaktů s místními partnery patří mezinárodní veletrhy, nebo skrze hospodářské komory či za pomoci CzechTrade. To umožňuje nejen získání základních informací o trhu a případné konkurenci, ale i velmi přínosný kontakt s místní podnikatelskou mentalitou a zvyklostmi.

Vzhledem k tomu, že náklady českých firem na vstup na salvadorský trh nejsou zanedbatelné, mají firmy možnost využít řady nástrojů poskytovaných státními orgány v rámci podpory ekonomické diplomacie při organizaci společných českých oficiálních účastí na oborových mezinárodních veletrzích apod.

Čeští podnikatelé se mohou obrátit na ekonomický úsek Velvyslanectví ČR v Mexiku či zahraniční kancelář agentury CzechTrade v Mexiku, pod které Salvador spadá. Rovněž je možné požádat o asistenci přímo v místě Honorární konzulát ČR v Salvadoru.

Využít lze i další kvalitní zdroje informací:

Zpráva Doing Business 2020 – El Salvador (World Bank Group)

Zpráva o globální konkurenceschopnosti 2019 (Světové ekonomické fórum) – Salvador na str. 202 – 205

Zpět na začátek

6.2. Dovozní podmínky a dokumenty, celní systém, kontrola vývozu, ochrana domácího trhu

Dovozní podmínky:

Dovoz zboží a služeb do Salvadoru nepodléhá žádným významnějším omezením. Pro většinu dováženého zboží není zapotřebí dovozní licence a zboží musí pouze splňovat platné salvadorské normy. Na vybrané okruhy zboží, jako např. na chemické, farmaceutické a potravinářské produkty, jsou nicméně uplatňována zpřísněná dovozní pravidla. Zakázán je dovoz drog a barbiturátů a střelných zbraní velkého kalibru.

Přísným omezením a povolením podléhá dovoz následujících položek:

  • publikace a filmy obscénního charakteru
  • hrací automaty
  • cigaretový papír
  • stroje na výrobu mincí
  • bankovky
  • sazenice a semena kávovníku.

Fytosanitárním předpisům musí vyhovovat dovážené zemědělské a potravinářské produkty.

Dovozní dokumenty:

Pro většinu zboží jsou vyžadovány pouze běžné dokumenty (bill of lading, airway bill, komerční faktura). Pro dovoz některých zemědělských a potravinářských produktů (např. čerstvé potraviny a živá zvířata) a zbraní je vyžadována importní licence, kterou vydává ministerstvo zemědělství, respektive obrany. Veškeré zboží, prodávané v Salvadoru, musí nést viditelné označení ceny, váhy či objemu, složení a u farmaceutických produktů popis zdravotních rizik.

Celní systém:

Salvador je členem Středoamerického společného trhu. Základem salvadorského celního sazebníku je tzv. Středoamerický celní systém a společný středoamerický celní sazebník (SAC). Na více než 90 % všech dovozních položek jsou společná cla. Maximální celní sazby uplatňované Salvadorem na zboží pocházející ze zemí mimo integraci jsou 10 % na polotovary a maximálně 15 % na hotové výrobky. Existuje nicméně okruh zboží, na které jsou aplikována cla vyšší (15–40 %), jde především o některé zemědělské produkty, automobily, alkoholické nápoje a textilní výrobky.

Na summitu EU–LAC v květnu 2010 byla úspěšně dokončena jednání o Asociační dohodě EU – Střední Amerika. Dne 29. června 2012 byla Asociační dohoda na středoamerickém summitu v Hondurasu podepsána. V současné době probíhá ratifikační proces Asociační dohody EU-Střední Amerika. Od 1. srpna 2013 je platné prozatímní provádění ekonomické části dohody se zeměmi Střední Ameriky – Panama, Nikaragua a Honduras. V případě Salvadoru od 1. 10. 2013.

Dne 20. 8. 2018 vstoupil Salvador do Bezcelní zóny mezi Guatemalou a Hondurasem, která podle oficiálních vyjádření představitelů států za pouhý rok existence zvýšila obchod mezi dosavadními dvěma členy o 9 %, dále umožňuje bezcelní tranzit až 80 % vzájemného obchodu a zlevňuje až o 20 % logistické náklady. Pokud by se zóna rozrostla o všechny státy Střední Ameriky, disponovala by potenciálem 47 milionů lidí a kombinovaným HDP 250 mld. USD. Jde o příležitost jak pro české exportéry, kteří by mohli těžit z bezcelního obchodu s členskými zeměmi zóny, tak pro importéry hledající levnou pracovní sílu a bezcelní přístup na trhy Severní a Jižní Ameriky, Evropské unie a Jižní Koreje.

Kontrola vývozu:

Platný vývozní režim umožňuje vývoz do jakékoliv země světa s výjimkou zemí, na něž OSN uvalila obchodní sankce. Všichni exportéři musí být zaregistrováni u tzv. Centro de Trámites de Exportación při Centrální bance, vývozci zemědělských produktů navíc pak u specializovaných institucí (např. Consejo Salvadoreňo del Cafe pro kávu, Centro de Desarrollo Pesquero pro mořské produkty, Dirección de Defensa Agropecuaria pro živá zvířata). Regulován je pouze export vzácných živočišných a rostlinných druhů a archeologických předmětů. Při exportu jsou vyžadovány následující dokumenty:

  • doklad o zápisu do registru exportérů (tzv. exportní licence)
  • komerční faktura a ve zvláštních případech pak i povolení ministerstva financí a práce (pro průmyslové stroje a zařízení) či ministerstva zemědělství.

Domácí trh je chráněn v podstatě pouze celními sazbami. Salvador v posledních letech významně pokročil v odstraňování netarifních obchodních překážek.

Zpět na začátek

6.3. Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

Prvním krokem ke zřízení kanceláře či reprezentace v Salvadoru by mělo být navázání spolupráce se zkušeným místním advokátem. Nezbytné je dále získání povolení k činnosti od Dozorčího úřadu pro podniky a obchodní společnosti (Superintendencia de Empresas y Sociedades Mercantiles) na Ministerstvu hospodářství.

Minimální kapitál vyžadovaný pro založení společnosti je cca 25 tis. USD. Dále je třeba zaregistrovat společnost na Ministerstvu financí pro daňové účely (Dirección General de Impuestos Internos). Následuje zaregistrování společnosti v Obchodním rejstříku (Registro del Comercio) prostřednictvím notáře, kde lze rovněž zaregistrovat průmyslové patenty a ochranné známky. Za tímto účelem je vyžadováno předložení plné moci pro reprezentanta firmy, výpisu z Obchodního rejstříku příslušného státu (ověřeného příslušným salvadorským velvyslanectvím či konzulátem), jména a osobních údajů administrátora, formy a účelu podnikání, adresy sídla společnosti. Firma musí dále prokázat, že disponuje dostatečnými prostředky na uhrazení registračních poplatků. Dalším krokem je registrace společnosti u příslušného místního úřadu a u Generálního ředitelství pro statistiku (Dirección General de Estadística y Censos). Závěrečným krokem může být publikace v místním tisku. Kancelář zahraniční firmy podléhá salvadorským zákonům včetně odvodu daní ze zisku z aktivit v salvadorské jurisdikci.

V případě společného podniku je postup při registraci obdobný, navíc je nutno joint-venture zaregistrovat u ministerstva zahraničního obchodu, podobně jako u zahraničních investic. Zahraniční soukromé subjekty mohou v Salvadoru neomezeně zakládat společnosti s majetkovou účastí (základní kapitál musí být vyšší než 25 000 USD, tato podmínka nicméně není striktně uplatňována) a joint-ventures a vykonávat jakoukoli podnikatelskou činnost. Nejčastější právní formou pro joint-venture je akciová společnost (Sociedad Anónima, S.A.). Podíl zahraničního kapitálu se ve společném podniku může pohybovat v rozmezí 0–100 %. Neexistuje závazná podmínka pro přítomnost salvadorských občanů ve vedení společnosti – cizinci mohou zaujímat libovolná vedoucí místa bez omezení. Žádné omezení neexistuje ani pro státní příslušnost akcionářů.

Zpět na začátek

6.4. Požadavky na propagaci, marketing, reklamu (využití HSP), významné veletrhy a výstavy v teritoriu

V počáteční fázi pronikání na salvadorský trh lze českým firmám doporučit účast na některé z akcí podpořené z prostředků na podporu ekonomické diplomacie. V praxi může jít o účast na českém stánku na některém mezinárodním veletrhu, firemní prezentace v teritoriu, účast na podnikatelské misi apod.

Nezbytnou součástí jsou propagační materiály ve španělštině. Vhodná je také spolupráce se salvadorskými reklamními agenturami s ohledem na jejich znalost místní mentality a schopnost zvolit nejvhodnější reklamní strategii pro daný druh zboží či služeb. Stále více je také využívána reklama na internetu a sociálních sítích.

Zpět na začátek

6.5. Problematika ochrany duševního vlastnictví

Salvador má zakotvený zákon na ochranu duševního vlastnictví v článku 604 Ústavy.

Zpět na začátek

6.6. Trh veřejných zakázek

Veškeré veřejné zakázky a nákupy státních institucí nad 10 000–20 000 USD (v závislosti na druhu tendru) musí být realizovány veřejnými soutěžemi. Menší nákupy mohou ministerstva realizovat přímo prostřednictvím svých zásobovacích odborů. Vyhlášení veřejných soutěží jsou publikována na webových stránkách jednotlivých ministerstev nebo v místním denním tisku včetně základních specifikací tendru a příslušných termínů pro odevzdání nabídek. Podrobnější informace a detailní podmínky veřejné soutěže pak zájemcům poskytne příslušná státní instituce. Neexistují omezení pro participaci zahraničních firem ve vládních tendrech s výjimkou některých stavebních prací, které jsou přidělovány přednostně salvadorským firmám. Vzhledem k široké kooperaci salvadorských firem se zahraničními subjekty v mnoha oblastech na základě společných podniků a koncesí však tato podmínka nepředstavuje významnou překážku.

Zpět na začátek

6.7. Způsoby řešení obchodních sporů, rizika místního trhu a investování v teritoriu, obvyklé platební podmínky, platební morálka

Obchodní spory se primárně řeší na základě ustanovení dohody obou stran. Poté následuje soudní vymáhání případných pohledávek. Za všech okolností se doporučuje spolupracovat se zkušenou salvadorskou advokátní kanceláří, která může napomoci obchodní spory vyřešit a mnohým předejít. Řešení obchodních sporů u místních soudů je zdlouhavé a značně nákladné. Pokud jde o investiční spory, Salvador je členem International Center for Settlement of Investment Disputes (ICSID).

Salvador je v současné době plně demokratickou zemí, která uskutečňuje radikální liberální ekonomické reformy. Podnikatelské prostředí v zemi je poměrně stabilní a značně liberální. Zahraniční subjekt se zájmem umístit svoji produkci na místním trhu musí nicméně počítat se silnou konkurencí amerických a asijských firem, které v naprosté většině sektorů zcela dominují. Závažným problémem, který se přímo či nepřímo dotýká i zahraničních firem podnikajících v Salvadoru, je kriminalita. Bezpečnostní situace se sice výrazně zlepšila po ukončení občanské války v roce 1992 a politické násilí téměř zcela vymizelo, s následným růstem městské kriminality a aktivitou kriminálních gangů se však Salvador doposud nedokázal zcela vypořádat a firmy přímo působící v zemi jsou nuceny vynakládat značné částky na zabezpečení svých objektů, majetku a zaměstnanců.

Od roku 1991 je garantována volná směna deviz a přístup k volné měně mají všichni zájemci podle platného kurzu. V zahraničním obchodě mohou být prováděny platby v jakékoli volně směnitelné měně, nejpoužívanější je americký dolar.

Od ledna 2001 se v Salvadoru zavedl USD jako běžné oběživo. Byl stanoven pevný kurz salvadorského colónu (SVC) k USD v přepočítacím poměru 8,75 SVC = 1 USD. Centrální banka pustila do oběhu 456,4 mil. USD. Velká část bankovních účtů je nyní v amerických dolarech, rovněž účty a účetnictví většiny veřejných institucí byly převedeny na dolary. V současné době funguje USD jako jediné oběživo, neboť salvadorský colón byl z oběhu v posledních dvou letech úplně stažen.

Při vývozu může dle platné úpravy exportér nakládat s obdrženými devizovými prostředky libovolně a je možno bez omezení vést účet ve volné měně v jakékoli bance. Nejběžnější platební podmínkou v zahraničním obchodě je dokumentární akreditiv. Používá se rovněž platba předem.

Zpět na začátek

6.8. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty, úřední a používaný jazyk(y), státní svátky, pracovní a prodejní doba

Ačkoliv se obchodní etika stále více blíží standardům platným v Evropě a USA, mohou se čeští podnikatelé setkat s řadou zvláštností, které vyplývají z odlišných kulturně-sociálních podmínek a obchodních zvyklostí.
Oficiálním jazykem Salvadoru je španělština, která je v obchodních jednáních jednoznačně upřednostňována, přestože řada obchodních partnerů ovládá i angličtinu. Drobné chyby jsou tolerantně přehlíženy a oceňuje se snaha učit se španělsky. Při jednáních na vyšší úrovni je však doporučeno využít služeb tlumočníka. Španělština je oceňována i v případě vizitek a obchodních materiálů.
Přes rozšířenou představu o časové flexibilitě je dobré na předem domluvenou schůzku přijít včas, i když se většinou toleruje pozdější příchod o 10 až 15 minut. Jednání mohou probíhat během pracovních jídel, které mohou trvat i více než 2 hodiny.
Pro obchodní jednání se počítá s formálním oblečením, vhodný je oblek s kravatou, resp. kostým. V žádném případě však nejsou vhodné krátké kalhoty a obuv na pláž.
Státní svátky:
1.leden – Nový rok
březen – duben – velikonoční týden
1.květen – Svátek práce
10.května – Den matek
17.června – Den otců
5+6. srpna – Oslavy San Salvador
15.září – Den nezávislosti
2.listopad – Dušičky
25.prosinec – Boží hod
Pracovní doba:
Délka pracovní doby je různá v závislosti na regionu a typu organizace, většinou od 8:00–9:00 hod. do 18:00–19:00 hod. Úřady jsou pro veřejnost otevřené často od 7:30 do 16:30 hodin s polední přestávkou mezi 12:00 a 12:40 hodin.
Prodejní doba:
Oficiální otevírací doba neexistuje, ale obvykle jsou obchody otevřené od 9,00 – 11,00 hod. do 19,00 – 20,00 hod. Obchody fungují převážně bez pauzy.

Zpět na začátek

6.9. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria (oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince)

Víza, celní předpisy:
Dnem 1. 8. 2004 vstoupila v platnost bilaterální dohoda o zrušení vízové povinnosti, celková délka pobytu však nesmí přesáhnout 90 dnů. Dohoda rovněž zakazuje občanům obou zemí vykonávat během turistického pobytu jakoukoliv výdělečnou činnost (tato okolnost je považována za zneužití dohody a je odpovídajícím způsobem právně postižena).
Očkování:
V případě, že cestovatelé přijíždějí z výchozí nebo tranzitní země s výskytem žluté zimnice, je od nich při vstupu do země vyžadován mezinárodní očkovací průkaz. V každém případě je toto očkování při návštěvě Salvadoru naléhavě doporučené. Stejně tak hygienické stanice v ČR doporučují očkování proti hepatitidě (A/B). Mezi doporučená očkování patří vzteklina, břišní tyfus, zášrkt, tetanus, spalničky a malárie. Na cestu se doporučuje přibalit antimalarika.
Podnebí:
Salvador má vlhké tropické podnebí. Pouze horské oblasti mají podnebí mírnější a zde je nutno počítat s velkými výkyvy teplot mezi dnem a nocí. Období dešťů nastává v závislosti na zeměpisné poloze, obvykle začíná koncem dubna a končí koncem října.
Další upozornění:
Salvador patří mezi země s poměrně vysokou mírou kriminality, často spojenou s obchodem s drogami či bojem mezi konkurenčními kriminálními gangy. Doporučuje se dodržovat některé základní zásady:
• uschovat pas a další cenné doklady, jako např. letenku v hotelovém trezoru a cestovat pouze s minimem finanční hotovosti
• nenosit šperky, dávat si pozor na cenné věci (mobilní telefon, fotoaparát, atd.)
• parkovat vždy na hlídaném parkovišti, v autě nenechávat nikdy žádné cenné věci
• nebrat stopaře, objednávat taxi-službu prostřednictvím recepční, pronajímat auta pouze u známých půjčoven
• cestovat pouze po hlavních silnicích a za denního světla
• cestovat se zdravotním pojištěním, před cestou si ověřit rozsah jeho pokrytí
• dávat si pozor na zavazadla a tašky s doklady v centru měst, v recepcích hotelů, na autobusových zastávkách a také přímo v autobusech (časté jsou krádeže osobních zavazadel z police nad hlavou cestujících v autobuse)
Doporučuje se pít jen balenou vodu.
Zejména při pobřeží je nutno chránit se před komáry. V poslední době se v zemích Střední Ameriky objevila epidemie onemocnění zika, malárie, chikungunya a dengue, které způsobuje komár Aedes aegypti.

Zpět na začátek

6.10. Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

Využívání místních reprezentantů je nejčastějším způsobem pronikání zahraničních firem do místního konkurenčního prostředí. Otázku zástupců zahraničních firem v Salvadoru upravuje Obchodní zákoník, podle něhož je agent, distributor nebo reprezentant zahraniční firmy jakákoli právnická nebo fyzická osoba s trvalým pobytem na území Salvadoru, která byla pověřena zastupováním určité firmy nebo produktu v zemi na základě kontraktu s mateřskou firmou. Obchodní zákoník rovněž přesně stanovuje podmínky, za nichž je oprávněna jedna strana zrušit smlouvu o zastupování a rovněž definuje kompenzace salvadorskému distributorovi, pokud k vypovězení smlouvy ze strany zahraniční firmy dojde bez splnění těchto podmínek.

Zahraniční firma je v Salvadoru oprávněna zaměstnávat místní či zahraniční pracovníky. Zaměstnávání cizinců v zemi není problém, avšak oproti zaměstnávání místních sil je tento mechanismus z důvodu ochrany národního trhu práce složitější. Obojí se řídí platnými pracovně právními a migračními předpisy, které jsou průběžně doplňovány. Aktuální informace ohledně pracovních povolení lze konzultovat na webových stránkách migračního úřadu (Dirección General de Migración y Extranjería) Z tohoto důvodu doporučujeme konzultovat případ od případu s právním poradcem v místě, kterého může doporučit Velvyslanectví ČR v Mexiku nebo honorární konzulka v Salvadoru. Veškeré vztahy mezi zaměstnavateli a zaměstnanci se řídí Pracovním zákoníkem, který podrobně stanovuje práva a povinnosti obou stran, které jsou shodné pro salvadorské i zahraniční subjekty. Zaměstnavatel je povinen platit za zaměstnance sociální a zdravotní pojištění a poskytnout zaměstnancům několik zákonných složek platu nad rámec základní mzdy. Zákon rovněž stanovuje základní minimální mzdu.

Zpět na začátek

6.11. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

ČR nemá se Salvadorem uzavřenou žádnou bilaterální dohodu o vzájemném poskytování zdravotních služeb. Místní lékařská péče (především v hlavním městě) je na dobré úrovni, ceny jsou však pro běžného turistu z ČR velmi vysoké. Je proto dobré si před cestou do Salvadoru zajistit cestovní zdravotní pojištění.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Mexiku (Mexiko) ke dni 7. 5. 2020

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem