Samostatný likvidátor pojistných událostí – podmínky pro zapsání do registru

V dokumentu naleznete podmínky zápisu do registru samostatných likvidátorů pojistných událostí, náležitosti žádosti o zápis a další informace o povolovacím řízení.zpět na dokument „Samostatný likvidátor pojistných událostí – oprávnění krok za krokem“

Podmínky udělení povolení

Registrace:

K tomu, aby mohl být samostatný likvidátor pojistných událostí zaregistrován, musí splnit následující požadavky:

 • důvěryhodnost – za důvěryhodnou fyzickou osobu považuje fyzická osoba plně způsobilá k právním úkonům,
 1. která nebyla v posledních 10 letech přede dnem podání žádosti, se kterou je podle tohoto zákona spojena povinnost prokázání důvěryhodnosti fyzické osoby, pravomocně odsouzena pro trestný čin proti majetku, pro trestný čin hospodářský nebo pro jiný úmyslný trestný čin 8) nebo, jejíž odsouzení pro tyto trestné činy bylo zahlazeno nebo se na ni z jiného důvodu hledí, jako by nebyla odsouzena (podmínka bezúhonnosti),
 2. ohledně jejíhož majetku nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku,
 3. která nebyla v posledních 5 letech přede dnem podání žádosti, se kterou je podle tohoto zákona spojena povinnost prokázání důvěryhodnosti fyzické osoby, členem statutárního orgánu nebo jiného orgánu právnické osoby, na jejíž majetek byl prohlášen konkurs, nebo byl-li insolvenční návrh na majetek takové právnické osobě zamítnut proto, že majetek této právnické osoby nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek právnické osoby je zcela nepostačující,
 4. které nebylo odejmuto povolení k provozování činnosti pojišťovacího zprostředkovatele nebo samostatného likvidátora pojistných událostí pro porušení podmínek stanovených tímto zákonem.

Za důvěryhodnou fyzickou osobu se považuje rovněž fyzická osoba plně způsobilá k právním úkonům, u níž nastaly skutečnosti uvedené v písm. b) nebo c), jestliže:

 1. insolvenční soud zrušil konkurs jinak než usnesením o zrušení konkursu po splnění rozvrhového usnesení nebo proto, že majetek dlužníka je zcela nepostačující, nebo soud zamítl insolvenční návrh proto, že její majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení,
 2. jde o osobu, která byla zvolena do funkce již za úpadku právnické osoby, nebo
 3. jde o osobu, která se domůže v řízení podle zvláštního právního předpisu určení, že dosavadní funkci vykonávala s péčí řádného hospodáře.
 • odborná způsobilost – odbornou způsobilostí se rozumí získání všeobecných a odborných znalostí nezbytných pro výkon jeho činnosti.

Všeobecné znalosti se prokazují dokladem o dokončení střední školy. Odborné znalosti se prokazují dokladem o absolvování odborného studia na střední nebo vysoké škole nebo složením odborné zkoušky. Odborným studiem se pro účely odborné způsobilosti rozumí středoškolské nebo vysokoškolské studium, zaměřené na problematiku pojišťovnictví, finančních služeb a s tím souvisejících oblastí. Odbornou praxí se pro účely odborné způsobilosti rozumí činnost v pojišťovně nebo zajišťovně související s uzavíráním pojistných smluv nebo v oblasti zprostředkovatelské činnosti v pojišťovnictví.

Odbornou zkoušku lze vykonat v instituci, která je oprávněna poskytovat vzdělávací programy zaměřené na dosažení odborné způsobilosti a je uvedena ve vyhlášce České národní banky, a způsobem stanoveným touto vyhláškou.

 • pojištění odpovědnosti

Náležitosti žádosti

Fyzická osoba

Fyzická osoba, která hodlá provozovat činnost samostatného likvidátora pojistných událostí, v žádosti o zápis do registru uvede:

 1. jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození, adresa bydliště, identifikační číslo, popřípadě obchodní firma a místo podnikání, u fyzické osoby s bydlištěm v třetím státě též místo trvalého nebo dlouhodobého pobytu v České republice
 2. rozsah provozované činnosti samostatného likvidátora pojistných událostí podle pojistných odvětví a podle území, na kterém má být činnost provozována,
 3. předpokládaný den zahájení činnosti samostatného likvidátora pojistných událostí,
 4. identifikační číslo, bylo-li přiděleno.

Přílohy žádosti FO:

 1. doklad o absolvování odborného vzdělání nebo vykonané odborné zkoušce, anebo doklady jinak prokazující odbornou způsobilost žadatele (§ 18) a každé osoby, kterou tato fyzická osoba zaměstnává a která se přímo podílí na zprostředkovatelské činnosti v pojišťovnictví, (zřejmá nesprávnost v zákoně, bude upraveno v novele na „činnosti samostatného likvidátora pojistných událostí“)
 2. doklady prokazující důvěryhodnost žadatele (§ 19),
 3. pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem činnosti samostatného likvidátora pojistných událostí.

Právnická osoba

Právnická osoba, která hodlá provozovat činnost samostatného likvidátora pojistných událostí, v žádosti o zápis do registru uvede:

 1. obchodní firma včetně právní formy, popřípadě název, sídlo, identifikační číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození a bydliště osob, které jsou členy statutárního orgánu právnické osoby, nebo osoby, která je statutárním orgánem žadatele, u odpovědného zástupce jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození a adresa bydliště, u organizační složky podniku právnické osoby se sídlem v třetím státě její adresa v České republice,
 2. rozsah provozované činnosti samostatného likvidátora pojistných událostí podle pojistných odvětví a podle území, na kterém má být činnost provozována,
 3. předpokládaný den zahájení činnosti samostatného likvidátora pojistných událostí,
 4. identifikační číslo, bylo-li přiděleno.

Přílohy žádosti PO:

 1. doklad o absolvování odborného vzdělání nebo vykonané odborné zkoušce podle tohoto zákona, anebo doklady jinak prokazující odbornou způsobilost odpovědného zástupce a každé osoby, která se přímo podílí na činnosti samostatného likvidátora pojistných událostí,
 2. doklady prokazující důvěryhodnost žadatele (§ 20),
 3. doklady prokazující důvěryhodnost odpovědného zástupce, všech členů statutárního orgánu a všech členů dozorčí rady/ pokud se jedná o akciovou společnost/ (§19)
 4. pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem činnosti samostatného likvidátora pojistných událostí,
 5. úplný výpis z obchodního rejstříku, byla-li právnická osoba v tomto rejstříku zapsána před podáním žádosti, ne starší 3 měsíců.

Fyzická nebo právnická osoba s bydlištěm nebo sídlem mimo území České republiky doloží doklad o povolení k dlouhodobému pobytu nebo o povolení k trvalému pobytu žadatele o zápis do registru na území České republiky; jedná-li se o právnickou osobu, vedoucího organizační složky podniku této osoby.

Tento poslední odstavec se nevztahuje na občany jiného členského státu Evropské unie, jiného státu tvořícího Evropský hospodářský prostor a Švýcarské konfederace.

Další informace o povolovacím řízení

Forma povolení

 • registrace do registru vedeném Českou národní bankou

Příslušný úřad

 • Česká národní banka

Kontrolní a dozorové orgány

 • Česká národní banka

Postup udělení povolení

 • Zájemce si podá žádost o registraci do registru vedeném Českou národní bankou. Česká národní banka žadatele zapíše do registru do 60 dnů od doručení žádosti (za předpokladu, že jsou splněny podmínky stanovené zákonem 38/2004 Sb.) O zápisu do registru vydá Česká národní banka registrovanému subjektu osvědčení.

Lhůta pro rozhodnutí o žádosti

 • Lhůta pro zápis do registru je do 60 dnů od doručení písemné žádosti pokud jsou splněny podmínky stanovené zákonem 38/2004 Sb.

Poplatky

 • 10 000 Kč

Doba platnosti povolení

 • registrace není časově omezena (možné je pouze zrušení zápisu v registru – na žádost nebo pokud přestane splňovat požadavky stanovené zákonem)

Spojené řízení (uznávání kvalifikací a udělení oprávnění)

 • ne, i když jedním z požadavků pro zápis do registru je i předložení dokladu o odborné kvalifikaci

Vznik oprávnění uplynutím lhůty

 • V řízení se použije institutu vznik oprávnění uplynutím lhůty.

Právní úprava

 • z. č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona (zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí)

Pojištění profesní odpovědnosti

 • Samostatný likvidátor pojistných událostí musí být po celou dobu výkonu své činnosti pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem této činnosti s limitem pojistného plnění nejméně ve výši odpovídající hodnotě 500 000 eur na každou pojistnou událost, v případě souběhu více pojistných událostí v jednom roce nejméně ve výši odpovídající hodnotě 1 000 000 eur.

Související právní předpisy

 • zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví
 • zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě
 • obchodní zákoník
 • Vyhláška 582/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí

zpět na dokument „Samostatný likvidátor pojistných událostí – oprávnění krok za krokem“

Doporučujeme