Shrnutí Exportní strategie ČR na léta 2012-2020

Exportní strategie České republiky pro období 2012 až 2020 vymezuje strategický rámec proexportní politiky do roku 2020 a shrnuje celkovou vizi proexportních aktivit státu, jejich cíle a rovněž opatření, jejichž prostřednictvím má dojít k naplnění těchto cílů. Strategie je postavena na třech pilířích: zpravodajství pro export, rozvoj exportu a podpora obchodních příležitostí. Strategie byla schválena Vládou České republiky dne 14. března 2012.

Exportní strategie České republiky 2012–2020:

  • vychází ze současného stavu české ekonomiky (kondice českých firem, jejich oborové složení, kapitálová síla, technická i technologická úroveň českých výrobků a služeb apod.) a situace na evropských a světových trzích (vývoj na hlavních vývozních trzích České republiky, otevřené otázky EU, nerovnoměrný růst světové ekonomiky, situace na globálních finančních trzích apod.).
  • vymezuje strategický rámec proexportní politiky do roku 2020 a shrnuje celkovou vizi proexportních aktivit státu, jejich cíle a rovněž opatření, jejichž prostřednictvím má dojít k naplnění těchto cílů. Exportní strategie se snaží přistupovat k proexportním činnostem relativně široce – to znamená, že se zaměřuje nejen na činnosti a postupy, které mají přímý a výhradní vztah k exportním procesům, ale i na další, související a navazující politiky státu. Ambicí Exportní strategie je maximálně využít synergie, které plynou z různých činností realizovaných veřejnými institucemi, k podpoře a rozvoji českého exportu.
  • se plně hlásí k přístupu zvolenému v rámci Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR pro období 2012–2020 (schválené vládou dne 27. 9. 201 a v souladu s ní deklaruje jako svou hlavní vizi přispět k tomu, aby se ČR do roku 2020 stala jednou z 20 nejvíce konkurenceschopných zemí světa. Naplnění opatření navržených ve Strategii mezinárodní konkurenceschopnosti ČR pro období 2012–2020 je v této Exportní strategii chápáno jako nutný a nezbytný předpoklad úspěchu projektů v oblasti podpory exportu a internacionalizace.
  • navazuje na Národní inovační strategii (schválenou vládou dne 27.9.2011), na Koncepci zahraniční politiky (schválenou vládou dne 20.7.2011) a na Bezpečnostní strategii ČR (schválenou dne 8.9.2011). Strategie respektuje zásady obsažené ve Strategickém rámci udržitelného rozvoje ČR (schválený vládou dne 11.1.2010).
  • je postavena na třech pilířích: zpravodajství pro export, rozvoj exportu a podpora obchodních příležitostí. Strategie se skládá ze základních 12 projektů a pojmenovává jejich hlavní cíle a atributy. Projekty budou realizovány sérií konkrétních opatření, jejichž cílem je restrukturalizace a zefektivnění podpory exportu. Na jednotlivé pilíře a projektové karty navazuje Akční plán pro export a internacionalizaci, který následně zpracuje MPO a jehož předmětem je organizační zajištění implementace exportních karet a jejich vzájemné vazby.
  • jedním z klíčových principů Exportní strategie je definování prioritních a zájmových trhů pro české vývozce ve spolupráci s podnikatelskou sférou. Tyto trhy jsou identifikovány na základě růstového potenciálu, absorpční schopnosti a kompatibility ve vztahu k české ekonomice. Je třeba podotknout, že země EU stále představují a i v budoucnu budou představovat nejdůležitější odbytiště českého exportu. Snahou je zaměřit se na udržení stávajících pozic a další rozvoj těchto pozic především v segmentu malých a středních podniků.
  • definuje 12 prioritních zemí – Brazílie, ČLR, Indie, Irák, Kazachstán, Mexiko, Ruská federace, Srbsko, Turecko, Ukrajina, USA, Vietnam.
  • obsahuje rovněž cílenou skupinu tzv. zájmové země, kterých je 25 – Angola, Argentina, Austrálie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Egypt, Etiopie, Chile, Ghana, Chorvatsko, Izrael, Japonsko, JAR, Kanada, Kolumbie, Maroko, Moldavsko, Nigérie, Norsko, Peru, Senegal, Singapur, SAE, Švýcarsko a Thajsko.
  • Na základě rozhodnutí Řídícího výboru pro implementaci Exportní strategie z října roku 2012 byla, i po dohodě s podnikatelskými reprezentacemi, dodatečně zařazena Indonésie jako 26 zájmový trh s přihlédnutím k tomu, že je to země s velkým hospodářským potenciálem a mnoha příležitostmi pro české exportéry.

Uvedený seznam prioritních a zájmových zemí byl vypracován na základě požadavků podnikatelských reprezentací. Seznam bude periodicky upravován a vyhodnocován v závislosti na plnění dosažených cílů, situací na světových trzích a potřebách podnikatelské sféry. Stanovení těchto dvou kategorií zemí neovlivní negativně stávající zahraniční síť. První ucelená aktualizace se uskuteční ke konci roku 2014, následně pak 2017.

MPO v nejbližší době připravuje k implementaci Exportní strategie řadu odborných seminářů a přednášek s podnikatelskou veřejností, zejména v regionech. Jedná se o permanentní proces, jehož cílem je pružné a efektivní reagovaní na měnící se podmínky, především na zahraničních trzích a to v úzké spolupráci se zastupitelskou sítí ČR v zahraničí (zahraniční kanceláře CzechTrade a CzechInvest včetně zastupitelských úřadů).

• Témata: Zahraniční obchod

Doporučujeme