Shrnutí návrhu Koncepce MSP 2014-2020

Nově připravovaná Koncepce podpory malých a středních podnikatelů na období let 2014-2020 (dále Koncepce MSP 2014+) má za cíl kontinuální posilování konkurenceschopnosti a ekonomické výkonnosti malých a středních podnikatelů založené na využití a rozvoji jejich inovačního potenciálu, znalostech a vzdělávání, internacionalizaci vyplývající z výhod vnitřního trhu EU a nových trhů ve třetích zemích a snižování energetické náročnosti podnikání.

Podpora konkurenceschopnosti malých a středních podniků (MSP) je založena na významu, který sektor MSP již nyní má, a na jeho nezastupitelné úloze v rámci tržní ekonomiky.

Malí a střední podnikatelé reprezentují více než 1 milion ekonomických subjektů v ČR, tj. 99,84 % všech podnikatelů, zaměstnávají přes 1,8 mil. zaměstnanců, což představuje 60,88 % všech pracovníků ČR, na vývozu se podílí cca 51 % a na dovozu cca 56 %. Malé a střední podniky hrají významnou roli pro rozvoj endogenního potenciálu jednotlivých krajů v České republice, protože jsou významně podnikatelsky i společensky spjaty s daným regionem a tvoří regionální podnikatelskou páteř.

Koncepce MSP 2014+ představuje zásadní strategický dokument pro přípravu nového programovacího období kohezní politiky 2014–2020 a zejména nového operačního programu na podporu podnikání, výzkumu, vývoje, inovací a znalostí. Vymezuje věcný, finanční a prováděcí rámec pro směrování konkrétních opatření, jejichž cílem bude umožnit efektivní fungování a celkový rozvoj malých a středních podnikatelů jako významné součásti národní ekonomiky. Cílem je nastavení jasných priorit pro oblast podnikání, které budou rozvíjeny podpůrnými nástroji (dotace, záruky, úvěry, rizikový kapitál) financovanými jak ze strukturálních fondů EU, tak i národních prostředků po konci současného programovacího období 2007–2013.

Česká ekonomika

 • Průměrné tempo růstu reálného HDP České republiky v letech 2002–2008 zhruba dvakrát vyšší než průměrný růst HDP celé EU27
 • Silný růst výdajů na výzkum a vývoj v sektoru zahraničních podniků
 • Strategická pozice pro přístup na západoevropské trhy
 • Znatelný nárůst přímých investic tuzemských subjektů v zahraničí
 • Závislost zahraničního obchodu – české produkty se dostávají na globální trhy především zprostředkovaně, prostřednictvím zahraničních (mateřských) firem
 • Výrazně nižší výkonnost domácího podnikového sektoru oproti zahraničním firmám
 • Největší část české ekonomiky je tvořena stále tradičními obory, resp. aktivitami, jejichž konkurenceschopnost je založena na tradičních faktorech, především zvyšování efektivity a produktivity
 • Velmi omezená spolupráce na inovačních aktivitách

Malé a střední podniky (MSP)

 • Rozhodující masa podnikatelů: 1 019 595 podnikatelů (99,84 % všech podnikatelských subjektů v ČR)
 • Důležitý podíl na HDP (36,2 %)
 • Klíčová role v exportu: Podíl na celkovém vývozu ČR je 51,3 % (export v hodnotě 1 343 090 mil. Kč)
 • Nejvýznamnější zaměstnavatel: MSP zaměstnávají 1 827 000 pracovníků (60,88 % všech pracovníků v ČR)
 • Potenciál růstu mezd: průměrné měsíční mzdy činí 20 527 Kč

Potřeby MSP

 • Rozvoj podnikání založeného na inovacích a znalostech
 • Expanze na zahraniční trhy
 • Rozvoj výzkumu a vývoje ve prospěch MSP
 • Zintenzivnění spolupráce MSP a výzkumných institucí
 • Zvýšení komercionalizace výsledků VaV
 • Zvýšení patentové aktivity MSP
 • Rozvoj technických a netechnických inovací v MSP
 • Rozvoj podnikového vzdělávání a rozvoj klíčových dovedností včetně rozvoje vzdělávání pro internacionalizaci
 • Zvýšení podílu MSP na veřejných zakázkách (i v zahraničí)
 • Efektivní využívání obnovitelných a druhotných zdrojů energie
 • Snížení energetické náročnosti podnikání MSP

Na období 2014 až 2020 je v Koncepci stanoveno pět hlavních cílů:

 1. Posílení postavení malých a středních podnikatelů v české ekonomice a růst konkurenceschopnosti malých a středních podnikatelů v evropském a světovém kontextu;
 2. Posílení inovační schopnosti a ochrany duševního vlastnictví malých a středních podnikatelů a rozvoj podnikatelské a inovační infrastruktury;
 3. Rozvoj podnikatelského prostředí a zvyšování kvality poradenských služeb pro MSP;
 4. Zvyšování energetické účinnosti při podnikání malých a středních firem;
 5. Zvýšení atraktivity technického a přírodovědného vzdělávání a posílení a rozvoj technické inteligence.

Pro dosažení stanovených cílů je vymezeno pět strategických priorit:

Pět strategických priorit Koncepce podpory MSP pro období 2014 až 2020

Uvedené strategické priority Koncepce MSP 2014+ byly naformulovány na základě strategických dokumentů EU a ČR, analýz a studií Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) a dalších resortů, konzultací s podnikatelskými svazy a sdruženími a odbornou veřejností. Neformální konzultace probíhají i s Asociací krajů České republiky a Svazem měst a obcí České republiky. Strategické priority jsou v souladu s provedenou analýzou názorů malých a středních podniků v ČR, kterou zpracovala Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR.

Ministerstvo průmyslu a obchodu chce prostřednictvím Koncepce MSP 2014+ podpořit zejména upgrading malých a středních podniků směrem k inovační konkurenční výhodě, tzn. posun MSP z konkurenceschopnosti založené na efektivnosti ke konkurenceschopnosti založené na inovacích.

Strategická priorita 1:
Kultivace podnikatelského prostředí a Rozvoj poradenských služeb pro podnikání

 • Zlepšování podnikatelského prostředí
 • Snižování administrativní zátěže
 • Zvyšování kvality poradenských služeb a zvyšování informovanosti
 • Poradenské služby pro podnikání založené na znalostech – mentoring, technologický scouting, koučing a technologický foresighting
 • Podpora zavádění managementu kvality
 • Podpora dobrovolných přístupů a rozvoj společenské odpovědnosti podniků
 • Podpora podnikavosti (pořádání soutěží o nejlepší podnikatelský záměr či zakládání firem)

Strategická priorita 2:
Rozvoj podnikání založeného na podpoře výzkumu, vývoje a inovací

 • Upgrading malých a středních podniků k podnikání založeném na inovační konkurenční výhodě
 • Podpora vlastních výzkumných a vývojových kapacit podniků
 • Podpora spolupráce MSP a vysokých škol a výzkumných institucí, včetně podpory v rámci legislativy
 • Podpora rozvoje klastrů
 • Podpora transferů znalostí a technologií, včetně rozvoje VTP, PI a CTT a jejich služeb
 • Podpora komercionalizace výsledků VaVaI, užší propojení VaV vědecko-výzkumných institucí s poptávkou MSP
 • Podpora zavádění technických a netechnických inovací v podnicích a nových technologií
 • Podpora zavádění nových produktů na bázi moderních technologií
 • Podpora ochrany průmyslového vlastnictví
 • Podpora designu
 • Rozvoj digitální ekonomiky – center progresivních ICT služeb
 • Podpora začínajících malých a středních podnikatelů
 • Podpora vývoje nových řešení prostřednictvím veřejných zakázek

Strategická priorita 3:
Podpora podnikatelské a inovační infrastruktury

 • Podpora podnikatelské a inovační infrastruktury
 • Rozvoj průmyslových zón a parků
 • Podpora výstavby nájemních objektů
 • Podpora rekonstrukce podnikatelských objektů (včetně profinancování projektové dokumentace)
 • Regenerace brownfieldů
 • Podpora podnikatelských inkubátorů a inovačních center
 • Infrastruktura pro rozvoj progresivních ICT
 • Rozvoj strategických služeb a center sdílených služeb
 • Podpora investic do technologického a laboratorního vybavení
 • Podpora zavádění moderních technologií
 • Podpora opravárenských center high-tech výrobků a technologií

Strategická priorita 4:
Podpora internacionalizace MSP a Rozvoj vzdělávání pro podnikání

 • Vzdělávání a školení zaměřené na internacionalizaci
 • Podpora hledání obchodních partnerů a vytváření sítí spolupráce
 • Partnerské sítě, podpora rozvoje znalostí pro internacionalizaci podnikání
 • Podpora účastí MSP na specializovaných veletrzích a výstavách
 • Poskytování ICT služeb pro malé a střední podniky
 • Rozvoj profesního vzdělávání pro podnikání
 • Podpora infrastruktury pro firemní vzdělávání a školení
 • Rozvoj školicích středisek
 • Podpora technického vzdělávání a speciálních školení
 • Rozvoj klíčových dovedností
 • Podpora školení pro větší zapojení MSP do veřejných zakázek
 • Podpora MSP v rámci veřejných zakázek prostřednictvím záruk za jistoty

Strategická priorita 5:
Udržitelné hospodaření s energií a rozvoj inovací v energetice

 • Modernizace stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní potřebu vedoucí ke zvýšení jejich účinnosti
 • Zavádění a modernizace systémů měření a regulace
 • Modernizace, rekonstrukce a snižování ztrát v rozvodech elektřiny a tepla
 • Zlepšování tepelně technických vlastností budov, s výjimkou rodinných a bytových domů
 • Využití odpadní energie v průmyslových procesech
 • Zvyšování energetické účinnosti zaváděním kombinované výroby elektřiny a tepla
 • Snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů
 • Výstavba nových a rekonstrukce stávajících výrobních zařízení na výrobu a rozvod elektrické energie a tepla vyrobené s využitím obnovitelných a druhotných zdrojů energie
 • Podpora vyššího využívání druhotných surovin

Doporučujeme