Sierra Leone

MZV: Souhrnná teritoriální informace

Základní údaje
Hlavní městoFreetown
Počet obyvatel7,97 mil.
JazykAngličtina
Náboženstvímuslimové 77% křesťané 21%
Státní zřízeníRepublika
Hlava státuJulius Maada
Hlava vládyJulius Maada
Název měnyLeone
Cestování
Časový posun-1h (v létě -2h)
Kontakty ZÚ
VelvyslanecPhDr. Ján FÜRY
Ekonomický úsekIng. Robert Hrubý, MBA
Konzulární úsekMgr.Tomáš Hlavan
Czechtrade
Czechinvest
Ekonomika
Nominální HDP (mld. USD) 4,7
Hospodářský růst (%) 2,9
Inflace (%) 12,5
Nezaměstnanost (%) N/A

Ekonomika Sierry Leone je ekonomikou nejméně rozvinuté země. Je to tropická země v západní Africe, na atlantickém pobřeží mezi Guineou a Libérií. Kromě kopcovité oblasti Freetown a pláží s bílým pískem ji tvoří převážně bažinaté pobřežní pláně a náhorní plošiny, které se zvedají k náhorním planinám na severovýchodě. V rámci programu podporovaného MMF v rámci nástroje rozšířeného fondu se růst HDP v roce 2019 zrychlil na 5,4 % HDP, což bylo způsobeno zemědělskou, důlní a stavební činností. Pandemie Covid-19 však opět způsobila vážné zdravotní a hospodářské podmínky. Růst HDP klesl v roce 2020 odhadem o -3,1 %, ale očekává se, že v roce 2021 vzroste na 2,7 % a v roce 2022 na 4,2 %, a to v závislosti na celosvětovém hospodářském oživení po pandemii. Programy a politiky, které mají pomoci zmírnit dopad pandemie, vedou ke zvýšení veřejných výdajů a snížení příjmů, což vede k nárůstu veřejného dluhu. Sierra Leone je klasifikována jako vysoké riziko dluhové tísně. Bez ohledu na snahy o zmírnění tohoto nárůstu v několika posledních letech činil veřejný dluh v roce 2020 77,4 % HDP a očekává se, že v letech 2021 (78,5 %) a 2022 (76,4 %) (MMF) zůstane vysoký. V červnu 2020 poskytl MMF v rámci svého nástroje rychlého úvěru 143 milionů USD na podporu reakce Sierry Leone na virus. Inflace zůstává vysoká (12,5 % v roce 2020) a očekává se, že v roce 2021 (15,5 %) a 2022 (12,3 %) zůstane nad konvergenčním kritériem ECOWAS (10 %). Očekává se, že schodek běžného účtu, -12,1 % HDP v roce 2020, se v roce 2021 zvýší na -13,3 %. Po pandemii byla aktivita v těžebním průmyslu (62 % vývozu) ovlivněna slabou celosvětovou poptávkou. Odvětví zemědělství (57,4 % HDP a 54,4 % pracovní síly) se mírně zmenšilo v souladu s poklesem celosvětové poptávky po kakau a kávě. Nejvážněji byly krizí postiženy služby, zejména v důsledku omezení mezinárodního a vnitrostátního cestování. Vláda bude pokračovat v provádění Národního rozvojového plánu, který upřednostňuje makroekonomickou stabilitu, rozvoj infrastruktury a zachování klíčových sociálních programů (bezplatné vzdělávání, zdraví, sociální ochrana). Cílem národního zemědělského transformačního programu na období 2019/2023 je zdvojnásobení zemědělské produkce. Hospodářský rozvoj země nadále brzdí nezaměstnanost (podle Světové banky 4,6 % pracovní síly v roce 2020, modelovaný odhad MOP), vysoká míra chudoby (zejména ve venkovských oblastech) a nedostatek infrastruktury, korupce a sociální nepokoje. Nezaměstnanost mladých lidí dosáhla 50 % a více než 90 % populace má zranitelné pracovní místo. Index lidského rozvoje řadí Sierru Leone na 181. místo ze 189 zemí. Země musí vydláždit cestu vpřed v období po Ebole a po Covid-19, které se vyznačuje nárůstem chudoby a sociálního napětí umocněného inflací a úspornými opatřeními.

Tato Souhrnná teritoriální informace je zpracovávána pro zemi, která je tzv. přiakreditovaná . Informace je poskytovaná v základním rozsahu.

Souhrnná teritoriální informace (STI) Sierra Leone (259.75kB) Mapa globálních oborových příležitostí – Sierra Leone (MZV) (243B)

1. Základní informace o teritoriu

Podkapitoly:

1.1. Systém vládnutí a politické tendence v zemi

Oficiální název státu: Republika Sierra Leone

Vláda Sierry Leone je řídícím orgánem Republiky Sierra Leone, jak stanoví ústava Sierry Leone. Zákony Sierry Leone se řídí vzorem anglického Common Law. Identita státu, právní rámec a institucionální uspořádání jsou založeny na sekulárních normách a zásadách. Ústava stanoví oddělení státu a náboženství. Vláda je rozdělena na tři složky: výkonnou, zákonodárnou a soudní. Sídlo vlády Sierry Leone je v hlavním městě Freetownu. Předseda je volen lidovým hlasováním na dobu až dvou pětiletých období. Země provozuje systém více stran a prezident Sierry Leone je hlavou státu i hlavou vlády. V posledních prezidentských volbách, které byly uspořádány v březnu 2018, porazil Julius Maada Bio z Lidové strany Sierra Leone (SLPP) Samuru Kamaru ze stávajícího Všečínského kongresu (APC) a ve druhém kole získal téměř 52 procent hlasů. Odstupující prezident Koroma nemohl kandidovat kvůli omezení funkčního období. APC a SLPP jsou hlavními politickými stranami v zemi, avšak do voleb v roce 2018 se oficiálně zaregistrovalo 17 stran. Dalšími nejpopulárnějšími stranami jsou Lidové hnutí za demokratickou změnu, Národní demokratická aliance a Sjednocené demokratické hnutí. V jednokomorovém parlamentu je lidovým hlasováním zvoleno 132 poslanců a 14 křesel je vyhrazeno nepřímo zvoleným nejvyšším šéfům. Parlamentní volby se konají souběžně s prezidentskými volbami každých pět let. Volený prezident a parlament obecně určují politiku vlády, ale většina moci leží v exekutivě. Vládní strana obecně instrumentalizuje státní zdroje, aby se udržela u moci. Občané mají v zásadě právo zakládat strany a organizace občanské společnosti a pořádat veřejná shromáždění. V praxi jsou však tato práva opakovaně oklešťována. Ministry zahraničí jmenuje prezident se souhlasem poslanecké sněmovny; kabinet je odpovědný prezidentovi. Sierra Leone je rozdělena na provincie, okresy a panství. Sierra Leone má 3 venkovské provincie plus správní provincii hlavního města. Následuje 14 okrsků – 12 venkovských, 2 pro hlavní město Freetown. Sierra Leone je dále rozdělena na 149 panství. Náčelníci jsou dědičné kmenové jednotky místní správy.

1.2. Zahraniční politika země

Zahraničně politické aktivity se orientovaly zejména na získání podpory od vnějších donorů.  Významným ekonomickým a rozvojovým partnerem je Čína, jejíž investice a kapitál jsou v zemi silně přítomné, především v těžařství. Čína ovšem ve svých projektech využívá převážně čínské pracovníky. Zvláštní vazba mezi Sierrou Leonou a Evropskou unií se odráží v následných úmluvách a dohodách o partnerství mezi Evropskou unií a skupinou zemí Afriky, Karibiku a Tichomoří (AKT), jíž je Sierra Leone smluvní stranou. EU je jedním z nejdůležitějších obchodních partnerů Sierry Leone. Obchodní vztahy se řídí všeobecným systémem preferencí; jako nejméně rozvinutá země využívá Sierra Leone bezcelní, bezkvótový přístup na trh EU v rámci režimu „Vše kromě zbraní„. Sierra Leone je také součástí Dohody o hospodářském partnerství (EPA) s EU jako členem ECOWAS.

1.3. Obyvatelstvo

Počet obyvatel: 7,97 milionu (duben 2021 est) Průměrný roční přírůstek obyvatelstva: 2,10%

Struktura populace podle věkových skupin:  0-14 let: 41,38% (muži 1 369 942/ženy 1 371 537)  15-24 let: 18,83 % (muži 610,396/ženy 636,880)  25-54 let: 32,21% (muži 1 020 741/ženy 1 112 946)  55-64 let: 3,89% (muž 121 733/žena 135 664)  65 let a více: 3,7% (muž 100 712/žena 144 382) (2020 est.) Medián věku 19,1 let

Struktura etnik:  Mende 33.2%  Temne 35.5%  Limba 6.4%  Fula 4.4%  Mandingo 6.9%  Krio 1.3%  Sherbro 1.9%  Kono 5.2%  Kru 7%  Ostatní (Loko, Susu, Kissi, Yalunka, Vai, Kuranko} 1,7% Ano.

Struktura náboženských skupin Muslimové 77% Křesťané 21% Ostatní (tradiční africká náboženství, hinduismus atd.) 2%

2. Ekonomika

Podkapitoly:

2.1. Základní údaje

Očekávalo se, že ekonomika dosáhne ve střednědobém horizontu růst průměrných 4,5 %, ale tento předpokládaný růst byl těžce zasažen dopadem COVID-19. Vznik COVID 19 vedl k poklesu vnější poptávky a zásadní opatření přijatá vládou k potlačení šíření viru prudce omezila hospodářskou činnost, která se v roce 2020 snížila na -3,2%. COVID-19, který rovněž způsobil zpoždění v obnovení těžby železné rudy a narušil vývoz diamantů. Protože hlavním vývozním artiklem země je železná ruda, diamanty a rutil, je ekonomika náchylná k výkyvům mezinárodních cen těchto nerostů. Očekává se však, že růst HDP v roce 2021 vzroste až na 4 % v závislosti na celosvětovém hospodářském oživení po pandemii. Reálný růst HDP by se měl podle odhadů v prosinci 2025 znovu zvýšit na 4,6 %. Odvětví zemědělství zůstává hlavním motorem hospodářského růstu v Sierra Leone a přispívá přibližně 57,4 % HDP. Průmysl přispívá 5,6% a služby 32,8%. Zemědělství s odhadovanými 54,4 % lidí přímo zaměstnaných v tomto odvětví zaměstnává nejvyšší počet lidí v Sierra Leone. Průmyslový sektor zaměstnává odhadem 5,6 %, zatímco zpracovatelský sektor přibližně 32,8 %. Inflace má od dubna 2020 klesající tendenci a v září 2020 dosáhne 13,7 procenta z 15,6 procenta v březnu. To je spojeno se zvláštním úvěrovým nástrojem zavedeným bankou Sierra Leone, který zajistil cenově dostupné a stálé dodávky základních komodit na trhu. Obchodní relace s ČR je minimální.


Ukazatel 20182019202020212022
Růst HDP (%) 3,55,5-3,22,94,5
HDP/obyv. (USD/PPP) 1 703,81 790,01 730,01 770,01 850,0
Inflace (%) 16,014,813,512,510,1
Nezaměstnanost (%) 4,44,44,6N/AN/A
Export zboží (mld. USD) 0,60,70,50,60,7
Import zboží (mld. USD) 1,21,41,31,41,5
Saldo obchodní bilance (mld. USD) -0,6-0,7-0,9-0,8-0,7
Průmyslová produkce (% změna) N/AN/AN/AN/AN/A
Populace (mil.) 7,77,88,08,18,3
Konkurenceschopnost 134/140N/AN/AN/AN/A
Exportní riziko OECD 7/77/77/77/7N/A

Zdroj: EIU, OECD, WEF

2.2. Veřejné finance a státní rozpočet

Veřejné finance
Saldo státního rozpočtu (% HDP) -4,6
Veřejný dluh (% HDP) 66,5
Bilance běžného účtu (mld. USD) -1,0
Daně
PO N/A
FO N/A
DPH N/A

Země až do vzniku COVID 19 dosahovala pokroku, i když jejich hospodářská situace zůstala obtížná. Navzdory snahám o zmírnění nárůstu dluhu zůstává značný a Sierra Leone je klasifikována jako země s vysokým rizikem dluhové tísně. V roce 2019 činil veřejný dluh 64,5 % HDP a v roce 2020 se odhaduje na 77,4 %. Předpokládá se, že veřejný dluh bude v roce 2021 činit přibližně 78,5 %. Celkový fiskální schodek se zlepšil z 5,8% HDP v roce 2018 na 3,5% HDP v roce 2019, je však částečně financován kumulací nedoplatků, které v současnosti dosahují 10% HDP (AfDB). Odhaduje se, že v roce 2020 se fiskální schodek dále prohloubí v důsledku podstatné ztráty fiskálních příjmů, neboť poklesne vnější i domácí aktivita a jelikož dříve očekávané zisky správy příjmů již nejsou realizovatelné. Schodek běžného účtu, -18,7 % HDP v roce 2018 se zlepšil na odhadovaných -13,5 % v roce 2019, ale podle posledních prognóz MMF by se měl v roce 2020 snížit na -12,1 %. Deficit je důsledkem velké závislosti na dovozu potravin a zvýšeného dovozu léků, které mají podpořit slabý systém zdravotní péče. Většinu vývozu země tvoří nezpracované komodity, jako je zlato, diamanty, železná ruda a kešu ořechy, zatímco většinu dovozu tvoří rýže, ropa a stroje.   Vláda zahájila několik reforem, včetně zákona o příjmech z těžby, který se snaží zlepšit fiskální režim těžebních společností a umožnit lepší vládní dohled a vyšší příjmy.

2.3. Bankovní systém

Banka Sierra Leone odpovídá za vydávání licencí bankám, mikrofinančním institucím, burzám cenných papírů a subjektům na kapitálovém trhu, jako jsou burzovní makléři/obchodníci, správci fondů, registrátoři cenných papírů a clearingové instituce. Všechny komerční banky sídlí ve Freetownu. Účty mohou být vedeny v cizí i domácí měně. Zatímco ve Freetownu a dalších částech země jsou k dispozici automaty, kreditní karty nejsou příliš přijímány. Banky nemohou půjčovat v cizích měnách. V bankovním sektoru dominují komerční banky. Bankovní sektor v Sierra Leone zahrnuje 14 komerčních bank, 17 komunitních bank 59 sdružení finančních služeb (FSA), 37 měnových finančních institucí (5 přijímajících vklady a 32 pouze úvěry) a tři mobilní peněžní operátory. Sektor komerčního bankovnictví představuje 99 procent všech aktiv finančního sektoru. Jedná se o 11 zahraničních bank, dvě banky ve státním vlastnictví a jednu domácí banku. Současný minimální splacený kapitál je 125 miliard Le (nebo jeho ekvivalent v amerických dolarech). Částka musí být uložena na bankovní účet, který určí banka Sierra Leone.

2.4. Daňový systém

Daň z příjmu

Daň z příjmu právnických osob je forma daně z příjmu, která se vybírá od právnických osob, jako jsou společnosti s ručením omezeným, trusty a družstva.

Korporátní daň pro společnosti-rezidenty  Základní sazba: 30%  Těžební společnosti: 30%  Kapitálové zisky: 30%

Daň ze zboží a služeb: 15% 

Příjem z pronájmu: 10%

Úrok: 15% (Úroky z vládních rozvojových zásob jsou osvobozeny od daně)

Licence: 25%  Platby za přírodní zdroje: 25%  Platby dodavatelům: 5%

Pro více informací o daních v Sierra Leone 

https://www.nra.gov.sl/ https://mof.gov.sl/wp-content/uploads/2021/01/The-Finance-Acts-2021-1.pdf

3. Obchodní vztahy s EU a ČR

Podkapitoly:

3.1. Obchodní vztahy

Obchodní vztahy s EU

Hlavní obchodní partneři (Vývoz) Guinea, Senegal, Libérie, Spojené arabské emiráty, Kamerun, Čína, EU27, Ghana, Jižní Korea

(Dovoz) Spojené arabské emiráty, Čína, EU27, Ginea, Indie, Turecko, USA, Švýcarsko, Brazílie, Nogeria atd.

Obchodní výměna s EU (mil. EUR)


20182019202020212022
Export z EU (mil. EUR) 163,8165,2188,8N/AN/A
Import do EU (mil. EUR) 230,9267,4211,0N/AN/A
Saldo s EU (mil. EUR) 67,0102,222,2N/AN/A

Zdroj: Evropská komise

Obchodní vztahy s ČR

Obchodní výměna mezi ČR a Sierra Leone téměř neprobíhá

Obchodní výměna s ČR (mil. EUR)


20182019202020212022
Export z ČR (mld. CZK) 0,00,00,0N/AN/A
Import do ČR (mld. CZK) 0,00,00,1N/AN/A
Saldo s ČR (mld. CZK) 0,00,00,1N/AN/A

Zdroj: ČSÚ

3.2. FTA a smlouvy

Smlouvy s ČR

Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Republiky Sierra Leone o kulturní spolupráci z roku 1984

Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Sierra Leone o letecké dopravě z roku 1969

3.3. Rozvojová spolupráce

Celková podpora EU pro roky 2014-2020 dosahuje 376 mil. EUR a soustředí se zejména na tři sektory: vládnutí a občanská společnost, vzdělání a zemědělství. ČR v zemi nemá rozvojové projekty.

3.4. Perspektivní obory (MOP)

▶ Těžba – velké množství ložisek diamantů, zlata, mědi, niklu a železné rudy. Je třeba pokračovat ve výzkumu, aby se posoudila možnost celostátně komercializovat těžbu.


▶ Infrastruktura – Vláda chce podpořit rozvoj železnic, námořní dopravy a telekomunikací, které jsou nezbytné pro každodenní chod země.


▶ Energetika – odvětví energetiky je otevřeno zahraničním investorům, zejména v oblasti obnovitelných zdrojů energie4. Kulturní a obchodní jednání

Podkapitoly:

4.1. Úvod

N/A lze se inspirovat informacemi z kulturního a obchodního prostředí zpracovaných pro Ghanu

4.2. Oslovení

N/A

4.3. Obchodní schůzka

N/A

4.4. Komunikace

N/A

4.5. Doporučení

N/A

4.6. Státní svátky

Státní svátky

1. ledna;

18. února (Den ozbrojených sil);

8. března (Mezinárodní den žen);

Velikonoční pondělí;

27. dubna (Den nezávislosti);

25. prosince (Boží hod vánoční); 26. prosinec (2. svátek vánoční);

hlavní islámské svátky – Eid al­Fitr, Eid al­Adha (Tabaski) a Moulid Ul­Nabi (narozeniny proroka Mohameda)—vycházejí z lunárního kalendáře a rok od roku se liší

5. Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

Podkapitoly:

5.1. Vstup na trh

Navázání vztahu s místním spolehlivým partnerem (dovozcem, distributorem, zástupcem) s dobrými kontakty je základní podmínkou úspěšného obchodu. Stejně jako u ostatních afrických států se pochopitelně předpokládá osobní účast případných investorů v zemi. Smlouvy o zastupování nereguluje žádný místní zákon. Konzumní zboží je většinou dováženo a distribuováno velkoobchodníky (Libanonci). Dovozci luxusního zboží většinou nakoupí a dovezou zboží přímo od výrobce. Při hledání prodejních a distribučních kanálů v Sierra Leone, mohou pomoci následující databáze: www.yellowpagessierraleone.com http://www.commonwealthofnations.org/sectors-sierra_leone/business/. Sierra Leone nemá v současné době soukromou úvěrovou kancelář, ale vláda prostřednictvím centrální banky Sierra Leone zřídila jednotku Credit Reference Bureau, která může pomoci s prověřením případného partnera. V případě potřeby konzultačního partnera pro vstup na trh je možno využít společnost:   Frontier ResearchS/Leone: 14 Lumley Beach Road, Freetown. Phone: +232 (0) 76 792 825 http://fr-africa.com/Email: info@fr-africa.com

5.2. Formy a podmínky působení na trhu

Zahraniční investoři mají při zahájení podnikání rovné podmínky. Neexistují žádné minimální kapitálové požadavky ani žádná omezení vlastního kapitálu. V některých odvětvích, jako je těžba a rybolov, je nutné získat licence od resortů. Podrobnosti o registračních procesech a informacích naleznete na následujících webových stránkách: www.oarg.gov.slhttp://www.cac.gov.sl/gen-incorporation.html

5.3. Marketing a komunikace

Inzeráty v denním tisku mají vzhledem k nízké vzdělanosti a nákladu pouze omezený dosah: The Voice of BinkongohAwoko Newspaper

Největší impakt má reklama v rozhlase a televizi: SLBC TVAYV TVSLBC RadioCapital Radio

Marketingový průzkum může zajistit např.: Elixir Marketing and Media – www.elixirgroupsl.com

K propagaci lze využít: SL Promotios & Solutions – elixirgroup

5.4. Problematika ochrany duševního vlastnictví

Vláda Sierry Leone řeší základní existenční problémy obyvatel, ochrana duševního vlastnictví nepatří mezi její priority a pokrok je omezen kvůli omezeným finančním, personálním a institucionálním kapacitám. Podíl plagiátů (asijského původu) na trhu rychle roste. Úřad správce a generálního tajemníka v Sierra Leone registruje a spravuje duševní vlastnictví v Sierra Leone. Registrace ochranných známek a patentů se řídí zákonem o ochranných známkách, kapitole 244 zákonů Sierry Leone z roku 1960, zákonem o patentu, č. 247 zákonů Sierra Leone a zákonem o ochraně průmyslových vzorů Spojeného království (Cap. 246 zákonů Sierra Leone). V roce 2012 parlament v zemi schválil zákon o patentových a průmyslových vzorech z roku 2012, který chrání duševní vlastnictví a patenty inovátorů a vynálezců. Existuje také zákon o ochranných známkách pro rok 2014, který upravuje ochranné známky v zemi. Sierra Leone je od svého založení členem Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO). Díky tomu je Sierra Leone povinna zavést mezinárodní standardy pro duševní vlastnictví a Dohodu WTO o obchodních aspektech práv duševního vlastnictví (TRIPS). Sierra Leone je také členem společné organizace pro duševní vlastnictví (IP) pro anglicky mluvící Afriku, africkou regionální organizaci duševního vlastnictví (ARIPO).

5.5. Trh veřejných zakázek

Vládní zakázky jsou vyhlašovány ve sdělovacích prostředcích a podléhají výběrovému řízení pod dohledem speciálního úřadu (Procurement Agency). Rozvojové agentury si obvykle řídí výběrová řízení přímo. Bližší informace viz: www.publicprocurement.gov.sl.

Mezinárodní výběrová řízení: Zadavatel používá mezinárodní výběrové řízení (INC), pokud je odhadovaná výše zakázky vyšší než hodnota uvedená níže: V případě zakázek na dodávky zboží v hodnotě 75.000 USDv případě zakázek na dodávky prací v hodnotě 115.000 USDV případě zakázek na dodávky služeb v hodnotě 75.000 USD. Výzva k podávání nabídek musí být zveřejněna v novinách širokého mezinárodního oběžníku, v příslušné obchodní publikaci nebo v odborném časopise širokého mezinárodního oběhu. Neexistují žádné zvláštní omezení.

Národní výběrové řízení:  Výzva k předkládání nabídek nebo výzva k předkvalifikaci bude zveřejněna ve Věstníku, v národních tiskových médiích v širokém oběhu a v elektronických médiích. V zadávacích řízeních, při nichž zadavatel rozhodne, že pravděpodobně budou mít zájem o podání nabídek pouze tuzemští dodavatelé nebo dodavatelé, může zadavatel použít vnitrostátní postupy výběrového řízení. Zadavatel používá mezinárodní výběrové řízení (NNC), pokud je odhadovaná výše zakázky nižší než hodnota uvedená níže: V případě zakázek na dodávky zboží v hodnotě 75.000 USD. V případě zakázek na dodávky prací v hodnotě 115.000 USDV případě zakázek na dodávky služeb v hodnotě 75.000 USD

Limitované výběrové řízení: Výzva k předkládání nabídek nebo pozvánka k předkvalifikaci bude zveřejněna ve Věstníku, národních tiskových médiích v širokém oběhu a elektronických médiích. S výhradou schválení Výborem pro zadávání zakázek se omezené nabídkové řízení uskutečňuje v těchto případech: pokud zboží, stavební práce nebo služby jsou k dispozici pouze od omezeného počtu uchazečů; pokud jsou čas a náklady na posouzení velkého počtu nabídek nepřiměřené k odhadované hodnotě zadávacího řízení. Pokud se jedná o případ uvedený v písmenu a), budou vyzváni k podání nabídek všichni známí dodavatelé schopní dodat zboží, stavební práce nebo služby. Jdeli o případ dle písmene b), obstarávající subjekt bude požadovat nabídky, pokud je to možné, od minimálního počtu pěti uchazečů.

Výzva jednomu uchazeči: Zadávání veřejných zakázek metodou zadání jediného zdroje je přípustné pouze za těchto okolností: pokud má jediný dodavatel výlučné právo realizovat výrobu zboží, provádět práce nebo provádět služby, které mají být předmětem nákupu, a není k dispozici žádná vhodná alternativa; pro dodatečné dodávky zboží původním dodavatelem, které jsou určeny buď jako náhrada za stávající zboží, služby nebo zařízení, nebo jako rozšíření stávajících výrobků, služeb nebo zařízení, pokud by změna dodavatele přiměla obstarávajícího k obstarání vybavení nebo služby, které nesplňují požadavky na zaměnitelnost s již existujícími zařízeními nebo službami; jestliže se dodatečné práce, které nebyly zahrnuty v počáteční smlouvě, staly nezbytnými za nepředvídatelných okolností a oddělení dodatečných prací nebo služeb od původní smlouvy by bylo z technických nebo hospodářských důvodů obtížné; v případech mimořádné naléhavosti za předpokladu, že okolnosti, které vedly k naléhavosti, nebyly zadavatelem předvídatelné; pokud služby vyžadují, aby byl vybraný konkrétní konzultant vzhledem k jeho jedinečné kvalifikaci nebo kdy je nezbytné pokračovat se stejným konzultantem. Použití zakázek na jediný zdroj z důvodů výše uvedených podléhá předchozímu schválení Výborem pro zadávání zakázek. Pokud se zadavatel zabývá jednostranným zadáním zakázek z výše uvedených důvodů, vypracuje písemný popis svých potřeb a veškeré zvláštní požadavky týkající se jakosti, množství, podmínek a doby dodání; a požádá o předložení nabídky nebo návrhu písemně nebo obojí a může jednat s jediným nabízejícím.

5.6. Platební podmínky, platební morálka a řešení obchodních sporů

Lze využít místních soudních a arbitrážních orgánů – jejich rozhodnutí však bývají zdlouhavá a snadno ovlivnitelná. Při řešení obchodních sporů je vždy žádoucí dát přednost mimosoudnímu jednání. V každém případě doporučujeme zakomponovat do kontraktu ustanovení, na základě kterého by případné arbitrážní řízení probíhalo mimo Sierru Leone, která rozhodnutí zahraničních arbitrážních soudů uznává (SL podepsala Washingtonskou dohodu o řešení investičních sporů). Ve vztahu k českým firmám jsme dosud nezaznamenali případ obchodního sporu, který by musel být řešen třetí stranou (soudem).

5.7. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria

Ke vstupu do Sierry Leone potřebují občané České republiky vízum. O vízum je možné požádat na  každém velvyslanectví Sierry Leone v zahraničí (v úvahu připadají například Berlín, Londýn, Moskva, Akkra) na základě pozvání místního partnera. Doporučujeme si předem ověřit podmínky pro získání víza, vstup do země a vycestování  dotazem přímo na příslušném velvyslanectví.

5.8. Zaměstnávání občanů z ČR

Každý, kdo je vyslán do Sierry Leone pro obchodní účely, bude potřebovat obchodní vízum. Stejně jako u běžné vízové povinnosti (osvědčení o očkování, cestovní pas, vyplněný formulář žádosti o vízum, pasová fotografie) požádají úřady o profil společnosti, kterou zastupujete, s doporučením registrované společnosti nebo organizace v Sierra Leone. Budete také požádáni, abyste poskytli důkaz, že máte dostatečné finanční prostředky na financování období, kdy hodláte pobývat v Sierra Leone.

Pro ty, kteří plánují dlouhodobě pobývat a pracovat v Sierra Leone, budou nutné získat dočasné vízum na pobyt, stejně jako pracovní povolení. Váš (budoucí) zaměstnavatel by vám s tím měl pomoci.

5.9. Veletrhy a akce

N/A

6. Kontakty

Podkapitoly:

6.1. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu

Embassy of the Czech Republic

Kanda Hilla Limann Highway No. 2, House No. C 260/5,

POB 5226, Accra – North

Tel: +233/302.225.540 (247.282) Fax: +233/302.225.337

Mobil: (diplom. služba: +233/247.011.428) e-mail: accra@embassy.mzv.cz

6.2. Praktická telefonní čísla (záchranka, policie, požárníci, infolinky, apod.)

Mezimárodní předvolba: +232 Policie,

Ambulance a požárníci: +232 22 000 112  

Ze všech telefonů v Sierra Leone: záchranná služba 999

policie 999 požárníci 019

Z mobilního telefonu v Sieře Leone: všechny pohotovostní služby: 112

6.3. Důležité internetové odkazy a kontakty

State House – statehouse.gov.sl

Ministry of Finance and Economic Development – mofed.gov.sl

Ministry of Trade and Industry – trade.gov.sl

Bank of Sierra Leone – bsl.gov.sl

Corporate Affairs Commission – cac.gov.sl

National Procurement Authority – publicprocurement.gov.sl

National Revenue Authority – nra.gov.sl

National Social Security and Insurance Trust – http://nassit.org.sl/

National Tourism Board – ntb.sl

Office of the Administrator and Registrar General – oarg.gov.sl

Office of Diaspora Affairs – diasporaaffairs.gov.sl

Sierra Leone Police – police.gov.sl

Statistics Sierra Leone – statistics.slEnvironmental Protection Agency – epa.gov.sl

Chamber of Commerce – https://www.chamber-commerce.net/dir/3777/

Sierra-Leone-Chamber-of-Commerce–Industry-and-Agriculture-in-FreetownSierra Leone Legal Information Institute – sierralii.org

Sierra Airport Authority – slaa.sl

Sierra Leone Broadcasting Corporation – slbcnews.comCocorioko – cocorioko.netAwoko – awoko.org
• Teritorium: Afrika | Sierra Leone | Zahraničí