Školy a školská zařízení – podmínky pro zápis do rejstříku a náležitosti žádosti

V dokumentu naleznete podmínky a další informace pro zápis do školského rejstříku a náležitosti žádosti.zpět na dokument „Školy a školská zařízení – zápis do školského rejstříku krok za krokem“

Náležitosti žádosti

 • Písemná forma

Žádost o zápis školy nebo školského zařízení do rejstříku obsahuje tyto údaje a doklady:

 1. druh školy nebo druh a typ školského zařízení,
 2. název, sídlo a právní formu právnické osoby, která bude vykonávat činnost školy nebo školského zařízení, a její identifikační číslo, bylo-li přiděleno,
 3. jméno a příjmení, státní příslušnost, místo trvalého pobytu a datum narození osoby nebo osob, které jsou statutárním orgánem této právnické osoby,
 4. název, sídlo, právní formu a identifikační číslo zřizovatele školské právnické osoby nebo příspěvkové organizace, je-li jím právnická osoba; jméno a příjmení, státní příslušnost, místo trvalého pobytu a datum narození tohoto zřizovatele, je-li jím fyzická osoba,
 5. jméno a příjmení, státní příslušnost, místo trvalého pobytu a datum narození osoby nebo osob, které jsou statutárním orgánem zřizovatele školské právnické osoby, je-li jím právnická osoba; to neplatí, je-li zřizovatelem ministerstvo, kraj, obec nebo svazek obcí,
 6. rámcový popis personálního a majetkového zajištění a financování činnosti školy nebo školského zařízení s ohledem na požadavky rámcového vzdělávacího programu, pokud je stanoven,
 7. doklad osvědčující vlastnické nebo užívací právo právnické osoby, která bude vykonávat činnost školy nebo školského zařízení, k prostorám, kde bude uskutečňováno vzdělávání nebo školské služby,
 8. stanovisko příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví a stavebního úřadu, ze kterého vyplývá, že příslušné prostory lze užívat pro navrhovaný účel, včetně údaje o nejvyšším počtu osob, které lze v těchto prostorách vzdělávat nebo jim poskytovat školské služby,
 9. doklad osvědčující zřízení nebo založení právnické osoby, která bude vykonávat činnost školy nebo školského zařízení,
 10. doklad osvědčující vznik právnické osoby, která bude vykonávat činnost školy nebo školského zařízení, pokud se nejedná o školskou právnickou osobu,
 11. seznam oborů vzdělání, včetně forem vzdělávání v případě školy a seznam školských služeb v případě školského zařízení, doklad o akreditaci vzdělávacích programů v případě vyšší odborné školy,
 12. jméno a příjmení, datum narození ředitele školy nebo školského zařízení, doklad o jeho jmenování do funkce a doklady osvědčující splnění předpokladů pro výkon funkce ředitele školy nebo školského zařízení podle zvláštního právního předpisu, (zákon č. 563/2004 Sb.)
 13. navrhovaný nejvyšší počet dětí, žáků a studentů ve škole nebo školském zařízení, včetně jejich odloučených pracovišť, v jednotlivých oborech a formách vzdělávání, lůžek, stravovaných, tříd, skupin nebo jiných obdobných jednotek,
 14. čestné prohlášení zřizovatele školské právnické osoby nebo příspěvkové organizace, že na majetek zřizovatele zapisované osoby nebyl prohlášen konkurs, nebylo proti němu zahájeno konkursní ani vyrovnací řízení, není v likvidaci, nemá daňové nedoplatky, nemá splatný nedoplatek na pojistném na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení, a že nebyl v posledních třech letech proveden výmaz zapsané osoby, jejímž byl zřizovatelem, ze školského rejstříku z důvodů uvedených v § 150 odst. 1 písm. c) až f); uvedené se vztahuje také na osoby, které jsou statutárním orgánem jiných právnických osob, které budou vykonávat činnost školy nebo školského zařízení,
 15. datum zahájení činnosti školy nebo školského zařízení,
 16. stanovisko obce, na jejímž území bude základní škola nebo základní umělecká škola působit, pokud není jejich zřizovatelem,
 17. stanovisko kraje, na jehož území bude střední nebo vyšší odborná škola působit, pokud není jejich zřizovatelem.

Další informace o povolovacím řízení

Forma povolení

 • Zápis do rejstříku škol a školských zařízení

Příslušný úřad

 • Místně příslušný krajský úřad

Kontrolní a dozorové orgány

 • Místně příslušný krajský úřad,
 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Postup udělení povolení

Žádost o zápis školy nebo školského zařízení do rejstříku škol a školských zařízení pro následující školní rok se podává u krajského úřadu příslušného podle sídla právnické osoby, která bude vykonávat činnost školy nebo školského zařízení, do 30. září. V případě škol a školských zařízení, jejichž rejstřík vede ministerstvo, krajský úřad postoupí žádosti souhrnně se svým vyjádřením ministerstvu do 30. listopadu.

Účinností zápisu školy a školského zařízení do rejstříku škol a školských zařízení vzniká právnické osobě, která vykonává činnost školy nebo školského zařízení, právo poskytovat vzdělávání a školské služby.

Žádost o zápis školské právnické osoby do rejstříku školských právnických osob se podává zároveň se žádostí o zápis školy nebo školského zařízení do rejstříku škol a školských zařízení, a to za podmínek a postupem stanoveným výše pro zápis do rejstříku škol a školských zařízení.

Lhůta pro rozhodnutí o žádosti

 • 90 dnů od doručení žádosti o zápis do rejstříku škol a školských zařízení

Poplatky

 • Poplatková povinnost není stanovena

Doba platnosti povolení

Škola nebo školské zařízení není do rejstříku škol a školských zařízení zapisována na dobu určitou. Doba platnosti tohoto zápisu však v některých případech souvisí se zřízením školské právnické osoby na dobu určitou.

Další důvody výmazu z rejstříku škol a školských zařízení uvádí § 150 školského zákona.

Právní úprava

 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Související právní předpisy

 • Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník
 • Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník
 • Zákon č. 269/1994 Sb., o rejstříku trestů
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 • Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
 • Zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon
 • Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), který nahradí dosud účinný zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání
 • Nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání
 • Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

zpět na dokument „Školy a školská zařízení – zápis do školského rejstříku krok za krokem“

• Oblasti podnikání: Služby | Vzdělávání, lidské zdroje

Doporučujeme