Slovníček pojmů k dani z příjmů

Dokument objasňuje základní pojmy týkající se problematiky zdanění příjmů.Daň z příjmů fyzických osob – upravena zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Zdaňovací období – kalendářní rok

Základ daně – součet dílčích základů daně (dle jednotlivých druhů příjmů), ze kterého se vypočítá (po snížení o nezdanitelné části základu daně a odčitatelné položky) daň

Druhy příjmů (§ 6 – § 10 zákona o daních z příjmů):

 1. Příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky (§ 6)
 2. Příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti (§ 7)
 3. Příjmy z kapitálového majetku (§ 8)
 4. Příjmy z pronájmu (§ 9)
 5. Ostatní příjmy (§ 10)

Dílčí základ daně – rozdíl příjmů a výdajů dle jednotlivých druhů příjmů dle § 7 – § 10 zákona o daních z příjmů. Přesáhnou-li výdaje příjmy podle § 7 a § 9 zákona o daních zpříjmů je rozdíl ztrátou.

Dílčí základ daně ze závislé činnosti tzv. „superhrubá mzda“ – hrubá mzda zaměstnance navýšená o sociální a zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelem (§ 6 odst. 13 zákona o daních zpříjmů)

Závislá činnost – nejčastěji zaměstnanecký poměr (§ 6 odst. 1 zákona o daních z příjmů)

Potvrzení o zdanitelných příjmech – doklad vydaný zaměstnavatelem na žádost zaměstnance, ve kterém zaměstnavatel sděluje a potvrzuje souhrnné údaje ze mzdového listu. V případě podání daňového přiznání jsou tyto údaje podkladem pro výpočet daně a doklad se stává povinnou přílohou daňového přiznání.

Nezdanitelné části základu daně, odčitatelné položky – částky, které je možné za podmínek daných zákonem o daních z příjmů (§ 15, § 34) odečíst od základu daně. Mohou to být např. poskytnuté dary, odečet úroků z poskytnutého úvěru ze stavebního spoření nebo hypotečního úvěru, penzijní připojištění, životní pojištění nebo daňová ztráta, která vznikla a byla vyměřena za předchozí zdaňovací období nebo jeho část.

Sleva na dani – částka, o kterou si může daňový subjekt snížit vypočtenou daň. Všichni poplatníci mají nárok na odečet „základní slevy“. Další slevy si lze uplatnit na základě splnění podmínek (§ 35ba, odst. 1 zákona o daních zpříjmů), jedná se o slevu:

 • na manželku či manžela,
 • pro poživatele částečného nebo plného invalidního důchodu,
 • držitele průkazu ZTP/P a
 • studenty

Daňové zvýhodnění – nárok poplatníka na odečet částky od daně v návaznosti na počet vyživovaných dětí žijících s ním v domácnosti (§ 35c zákona o daních z příjmů) formou:

 • na dani, nebo
 • daňového bonusu, anebo
 • kombinací obou forem, tj. slevy na dani a současně i daňového bonusu

Doporučujeme