Slovníček pojmů – rodina a podnikání

Základní pojmy z oblasti péče o rodinu, jako mateřská a rodičovská dovolená, podpůrčí doba, peněžitá pomoc v mateřství či rodičovský příspěvěk. 

Dávky v hmotné nouzi

Jedná se o příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení a mimořádná okamžitá pomoc.

Denní vyměřovací základ

Denní vyměřovací základ se stanoví tak, že započitatelný příjem zúčtovaný v rozhodném období (zpravidla období 12 kalendářních měsíců před kalendářním měsícem, ve kterém zaměstnankyně nastoupila na mateřskou dovolenou) se dělí počtem „započitatelných“ kalendářních dnů připadajících na toto rozhodné období. Takto stanovený průměrný denní příjem podléhá redukci, která se u PPM provede tak, že částka do první redukční hranice se počítá 100 %, z částky nad první redukční hranici do druhé redukční hranice se počítá 60 %, z částky nad druhou redukční hranici do třetí redukční hranice se počítá 30 % a k částce nad třetí redukční hranici se nepřihlíží.

Existenční minimum

Minimální hranicí peněžních příjmů, která se považuje za nezbytnou k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb na úrovni umožňující přežití. Existenční minimum nelze použít u nezaopatřeného dítěte, u poživatele starobního důchodu, u osoby invalidní ve třetím stupni a u osoby starší 68 let. Existenční minimum za měsíc je 2 020,- Kč.

Mateřská dovolená

Období, které začíná běžet šest až osm týdnů před plánovaným termínem porodu, a jehož celková délka je v případě jednoho dítěte 28 týdnů, v případě dvou a více dětí pak 37 týdnů. V tomto období vyplácí stát prostřednictvím České správy sociálního zabezpečení rodiči peněžitou pomoc v mateřství.

Osoba v hmotné nouzi

Jde v zásadě o stav, kdy osoba či rodina nemá dostatečné příjmy a její celkové sociální a majetkové poměry neumožňují uspokojení základních životních potřeb na úrovni ještě přijatelné pro společnost. Současně si tyto příjmy nemůže z objektivních důvodů zvýšit (vlastní prací, uplatněním nároků a pohledávek, prodejem nebo využitím majetku) a vyřešit tak svoji nelehkou situaci vlastním přičiněním.

Osobní výkon samostatné výdělečné činnost

Pokud OSVČ vykonává výdělečnou činnost například prostřednictvím svých zaměstnanců, nemusí podnikatelskou činnost přerušit a může prostřednictvím svých zaměstnanců ve svém podnikání pokračovat. Pokud však v podnikání osobně pokračuje nebo začne nově osobně podnikat, nárok na peněžitou pomoc v mateřství ztrácí.

Peněžitá pomoc v mateřství (PPM)

Dávka, na kterou má zákonný nárok pouze matka, otec jen v zákonem stanovených výjimkách. Je to určitý podíl z předchozího měsíčního výdělku. Základní podmínkou nároku na PPM je účast na pojištění v době nástupu na PPM. Další podmínkou je účast na nemocenském pojištění alespoň po dobu 270 kalendářních dní v posledních dvou letech přede dnem nástupu na PPM. Jestliže matce nárok na peněžitou pomoc v mateřství nevzniká, jedná se především o případ její registrace na úřadu práce nebo situaci, kdy si jako podnikatelka neplatila nemocenské pojištění, dostává automaticky jen rodičovský příspěvek 7 600 Kč do 21 měsíců věku dítěte a následně do 48 měsíců věku dítěte 3 800 Kč. Výše PPM činí u rodičů, kteří nastoupili na PPM od 1. 6. 2010, činí 70% redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní den.

Podpůrčí doba (doba poskytování dávky)

Doba, po kterou náleží nárok na peněžitou pomoc v mateřství. Začíná nástupem na mateřskou dovolenou, která nastává dnem, který nastávající matka určí v období od počátku osmého týdne do počátku šestého týdne před očekávaným dnem porodu. Pokud nastávající matka tento den v tomto období neurčí, začíná podpůrčí doba od počátku šestého týdne před očekávaným dnem porodu. Podpůrčí doba činí 28 týdnů u matky, která porodila, a to i v případě, že se jedná o zaměstnankyni, která je neprovdaná, ovdovělá, rozvedená či z jiných vážných důvodů osamělá. U matky, která porodila zároveň dvě nebo více dětí činí podpůrčí doba 37 týdnů. 

Porodné

Touto dávkou se rodině s nízkými příjmy jednorázově přispívá na náklady související s narozením prvního dítěte. Nárok na porodné je vázán na stanovenou hranici příjmů v rodině, která v kalendářním čtvrtletí předcházejícím narození dítěte musí být nižší než 2,4násobek životního minima rodiny. Výše porodného činí 13 000 Kč na první živě narozené dítě. Narodí-li se s prvním živě narozeným dítětem další živě narozené dítě nebo děti, výše porodného činí 19 500 Kč.

Přídavek na dítě

Přídavek na dítě je základní dlouhodobou dávkou poskytovanou rodinám s dětmi. Nárok mají rodiny s příjmem do 2,4násobku životního minima. Přídavek na dítě je poskytován ve třech výších podle věku dítěte. Do 6 let věku nezaopatřeného dítěte je přídavek na dítě 500 Kč měsíčně, ve věku 6 až 15 let 610 Kč měsíčně a ve věku 15 až 26 let věku dítěte je jeho výše 700 Kč měsíčně.

Příspěvek na bydlení

Touto dávkou stát přispívá na náklady na bydlení rodinám a jednotlivcům s nízkými příjmy. Nárok na příspěvek na bydlení má vlastník nebo nájemce bytu přihlášený v bytě k trvalému pobytu, jestliže 30 % (v Praze 35 %) příjmů rodiny nestačí k pokrytí nákladů na bydlení a zároveň těchto 30 % (v Praze 35 %) příjmů rodiny je nižší než příslušné normativní náklady stanovené zákonem.

Rodičovská dovolená

Rodičovská dovolená se poskytuje matce dítěte po skončení mateřské dovolené a otci od narození dítěte, a to v rozsahu, o jaký o ni požádají, ne však déle než do doby, kdy dítě dosáhne věku tří let. Rodičovská dovolená nemusí být čerpána vcelku. Tzn., že pokud otec/matka nastoupí např. v jednom roce dítěte zpět do práce, může až do jeho tří let věku kdykoliv požádat znovu o poskytnutí rodičovské dovolené. Po dobu čerpání rodičovské dovolené přísluší matce/otci nárok na rodičovský příspěvek.

Rodičovský příspěvek

Dávka státní sociální podpory, kterou vyplácí stát matce nebo otci během rodičovské dovolené. Nárok na rodičovskou dovolenou až do 4 let věku dítěte má na rozdíl od mateřské dovolené jak matka, tak otec. Záleží čistě na jejich domluvě, kdo a kdy zůstane doma s dítětem na rodičovské dovolené. Na rodičovský příspěvek sice vzniká nárok i v případě, že si žadatel neplatil nemocenské pojištění, nicméně neplátce ztrácí možnost výběru ze tří rychlostí rodičovské dovolené a platí pro něj automaticky pomalejší varianta.

Rychlosti rodičovské dovolené

  • Rychlejší čerpání: 11 400 Kč do 24 měsíců věku dítěte v případě nároku na peněžitou pomoc v mateřství alespoň 380 Kč na kalendářní den
  • Klasické čerpání: 7 600 Kč do 36 měsíců věku dítěte v případě nároku na peněžitou pomoc v mateřství
  • Pomalejší čerpání: 7 600 Kč do 9 měsíců věku dítěte a poté 3 800 Kč do 48 měsíců věku dítěte

Sociální příplatek

Cílem této dávky je pomáhat nízkopříjmovým rodinám se zdravotně postiženým členem krýt náklady spojené se zabezpečováním potřeb jejich dětí. Nárok na sociální příplatek je vázán na stanovenou hranici příjmů v rodině, která v předchozím kalendářním čtvrtletí musí být nižší než dvojnásobek životního minima rodiny. Nárok na sociální příplatek mají rodiny, kde rodiče pečují alespoň o jedno nezaopatřené dítě, které je dlouhodobě nemocné, dlouhodobě zdravotně postižené nebo dlouhodobě těžce zdravotně postižené, nebo je-li alespoň jeden z rodičů dlouhodobě těžce zdravotně postižený nebo je nezaopatřeným dítětem, které je dlouhodobě zdravotně postižené nebo dlouhodobě nemocné.

Životní minimum

Minimální společensky uznaná hranice peněžních příjmů k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb. Životní minimum jednotlivce je 3 126,- Kč měsíčně, pro první osobu v domácnosti je to 2 880,- Kč za měsíc, pro druhou a další osobu v domácnosti, která není nezaopatřeným dítětem, se jedná o částku 2 600,- Kč, pro nezaopatřené dítě ve věku do 6 let je to 1 600,- Kč měsíčně, ve věku 6 až 15 let 1 960,- a pro nezaopatřené dítě ve věku 15 až 26 let 2 250,- Kč. Životní minimum je součtem všech částek životního minima jednotlivých členů domácnosti.

zpět na začátek

• Témata: Pracovní právo | Právo

Doporučujeme