Slovníček pojmů strategie podpory malých a středních podniků v ČR 2021–2027 (Příloha 4)

Strategii na podporu malých a středních podniků (MSP) v ČR pro období 2021 až 2027 z dílny Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) schválila vláda počátkem března.

Má za cíl zvýšit produktivitu a konkurenceschopnost českých MSP a tím zároveň posílit mezinárodní pozici ČR v oblasti výzkumu a inovací či využití pokročilých technologií a dovedností.

Přeskočit seznam kapitol

Slovníček pojmů

Andělská investice

Investice andělského investora (Business Angel) – jedná se zpravidla o investice do raných fází života firmy (pre-seed, seed, start-up), lze ji tak označit za rizikovou. Pohybuje se v řádech několika stovek tisíc korun (až do několika jednotek mil. Kč).

AI – Umělá inteligence

Obor, do kterého spadají poloautonomní a autonomní programy, které na základě sofistikovaných algoritmů dynamicky vyhodnocují jednotlivé situace a na základě jejich analýz dávají následné výstupy pro rozhodování operátora, či přímo řídí následné procesy.

Automatizace

Označuje použití samočinných řídicích systémů k řízení technologických zařízení a procesů. Z pohledu industrializace jde o krok následující po mechanizaci.

Zpět na začátek

Blockchain

V informatice znamená pojem „blockchain“ speciální druh distribuované decentralizované databáze uchovávající neustále se rozšiřující počet záznamů, které jsou chráněny proti neoprávněnému zásahu jak z vnější strany, tak i ze strany samotných uzlů peer-to-peer sítě. Ve finančnictví se blockchain stal disruptivní technologií, kdy jeho nejčastější aplikací je použití jako distribuovaná účetní kniha kryptoměn (např. bitcoinu), jež uchovává transakce provedené uživateli. Kombinace s kryptografií umožňuje zajistit anonymitu operací a zabránit neoprávněným transakcím. Podnikům tak může nabídnout nové možnosti přímé spolupráce s investory.

Brownfield

Jedná se o nemovitost (zejména pozemek, stavba spojená pevně se zemí, areál), která je nedostatečně využívaná, je zanedbaná a případně i kontaminovaná, nelze ji vhodně a efektivně využívat, aniž by proběhl proces její regenerace. Vzniká jako pozůstatek průmyslové, zemědělské, rezidenční, vojenské či jiné aktivity.

Business Angel

Business angel je individuální investor využívající vlastní kapitál na financování perspektivních malých a středních podniků s výrazným růstovým potenciálem, tj. start-upů (zpravidla firmy v pre-seed, seed, start-up fázi životního cyklu) s cílem zhodnocení vložených prostředků.

Zpět na začátek

Centrum pro digitální inovace

EK ve snaze o zajištění rovnoměrného rozvoje a zrychlení digitalizace navrhla vytvořit sítě regionálních Center pro digitální inovace (Digital Innovation Hubs). Centra mají sloužit jako nástroj na podporu digitální transformace MSP. Měla by se stát kontaktním místem s řadou podpůrných služeb pro firmy v regionu i mimo něj a umožnit jim přístup k digitálním znalostem, technologiím, prototypovým řešením, testovacím zařízením a jejich zapojení do inovačního ekosystému v regionu. Jedná se o pokročilejší vědecko-výzkumné parky, které budou nabízet služby pro MSP (jedná se o technologické služby, podpora při zavádění digitálních transformací do MSP, modelování složitých výrobních postupů, digitální dvojče, práce při analyzování velkých dat atd.).

Cloud

Cloud je v informatice chápán jako ICT systém nabízející služby na centrálním serveru, ke kterému vzdáleně přistupují po počítačové síti klienti, kteří tyto služby využívají.

Crowdfunding

Crowdfunding je způsob financování, při kterém větší počet jednotlivců přispívá menším obnosem k cílové částce. Crowdfundingem je možné financovat zajímavé projekty, produkty či společnosti. Způsob financování probíhá obvykle prostřednictvím internetu. Crowdfunding má několik typů, které lze rozlišovat dle odměny, kterou její příjemci za svůj příspěvek získají: charitativní, odměnový a investiční (dluhový či podílový).

Zpět na začátek

Digitální platforma

Představuje prostor v digitálním světě, v rámci kterého se setkává nabídka a poptávka vzájemně neznámých subjektů online, což jim umožňuje účastnit se sdílení i mimo prostor uzavřené rodinné či sousedské komunity.

Disruptivní technologie

Za disruptivní technologii (nebo také disruptivní inovaci) se označuje radikální změna technologie, která překonává a vytlačuje technologii stávající.

Dodavatelský řetězec

Systém organizací, lidí, činností, informací a zdrojů podílejících se v oblasti obchodu a služeb na přemísťování produktu nebo služby od dodavatele k zákazníkovi. Činnosti v dodavatelském řetězci zahrnují přeměnu přírodních zdrojů, surovin a součástí na hotový produkt, který je dodáván konečnému zákazníkovi

Druhotná surovina

Materiál mající zejména charakter vedlejších produktů, nebo upravených odpadů, které přestaly být odpadem poté, co splnily podmínky a kritéria (pokud jsou stanovena), dále materiálů získaných z výrobků podléhajících zpětnému odběru, materiálů z dalších výrobků využitelných pro další zpracování, včetně nespotřebovaných vstupních surovin, materiálů předávaných k novému využití. Druhotná surovina slouží jako vstup pro výrobu a nahrazuje primární surovinu.

Duševní vlastnictví

Pojem duševní vlastnictví je definován v článku 2 Úmluvy o zřízení Světové organizace duševního vlastnictví podepsané ve Stockholmu dne 14. července 1967. Pod pojmem duševní vlastnictví tato úmluva rozumí práva k literárním, uměleckým a vědeckým dílům, k výkonům výkonných umělců, zvukovým záznamům a rozhlasovému vysílání, k vynálezům ze všech oblastí lidské činnosti, k vědeckým objevům, k průmyslovým vzorům a modelům, k továrním, obchodním známkám a známkám služeb, jakož i k obchodním jménům a obchodním názvům na ochranu proti nekalé soutěži a všechna ostatní práva vztahující se k duševní činnosti v oblasti průmyslové, vědecké, literární a umělecké. Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (TRIPS) z roku 1994 zohledňuje vývoj v této oblasti a zahrnuje do duševního vlastnictví také ještě topografie polovodičových výrobků.

Zpět na začátek

Elektronické obchodování (též elektronická komerce, e-commerce)

Je forma obchodování, která k realizaci obchodních transakcí (s vlastními organizačními jednotkami, s dodavateli, se zákazníky) podstatným způsobem používá moderní elektronické komunikační prostředky. Základní infrastrukturu v tomto smyslu představuje v současnosti internet a zejména jeho „webová část“, ale často jsou používány i další elektronické prostředky, například elektronická pošta, telefon nebo platební karty. Samotné elektronické obchodování lze považovat za jednu ze součástí elektronického podnikání.

EIC Accelerator EIC je Evropská rada pro inovace.

EIC Accelerator je nástroj Evropské rady pro inovace, financovaný z unijního programu Horizont Evropa, na podporu vysoce inovativních MSP. Energetická náročnost Měřitelný výsledek týkající se energetické účinnosti, využití energie a spotřeby energie.

Energetická účinnost

Fyzikální veličina striktně definovaná jako poměr mezi užitečnou energií vystupující ze stroje (zařízení, procesu) a celkovou energií, která do něj vstupuje. Její hodnota je bezrozměrná a vždy menší než jedna.

Experimentální vývoj

Získávání, spojování, formování a používání stávajících vědeckých, technologických, obchodních a jiných příslušných poznatků a dovedností pro návrh nových nebo podstatně zdokonalených výrobků, postupů nebo služeb.

Zpět na začátek

Faktoring

Faktoring je předem smluvně sjednaný průběžný odkup krátkodobých pohledávek (obvykle se splatností do 180 dnů) faktoringovou organizací. Dodavatelé zboží nebo služeb převádějí na faktora pohledávky vzniklé při prodeji na fakturu. Faktoringová společnost – často banka – se tak stává věřitelem a přebírá od dodavatele veškeré riziko, že kupující nebude schopen či ochoten zaplatit. Faktor za pohledávku klientovi vyplatí určitý procentní podíl z hodnoty pohledávky. Ten se obvykle pohybuje v rozmezí 80-90 procent v závislosti na kvalitě a možných rizicích.

Zpět na začátek

Globální hodnotové řetězce

Ve velmi zjednodušeném pojetí lze říci, že základem je „propojení více nadnárodních společností do jedné produkční sítě vyrábějící jeden produkt“. Je mj. vycházeno ze skutečnosti, že nejen složité a sofistikované výrobky, ale často i jednoduché výrobky jsou vyráběny prostřednictvím spolupráce mnoha firem, přičemž je využíváno know-how, surovin, kapitálu a lidské práce z různých částí světa (Blažek a Uhlíř, 2011).

Zpět na začátek

High-Performance Computing

Vysoce výkonná výpočetní technika nebo High Performance Computing (HPC) je mezioborová disciplína, jejímž předmětem je výzkum, vývoj a využití výpočetních metod, nástrojů a technologií k řešení náročných teoretických i praktických problémů. Zabývá se vědeckými a inženýrskými technologiemi, modelováním a simulováním obtížných úloh. Výpočty nemohou být prováděny na běžných počítačích z důvodů časové náročnosti, nedostatečné výpočetní či softwarové kapacity nebo vysokých nákladů. Superpočítače díky vysokému výpočetnímu výkonu a schopnosti zpracování enormního objemu dat (Big data) umožňují rozvoj nejrůznějších vědních oborů a průmyslových odvětví, která jsou závislá na složitých simulacích a výpočtech.

Zpět na začátek

Inovace

Zavedení nových nebo podstatně zdokonalených výrobků, postupů nebo služeb do praxe. Rozlišují se:

  • inovace postupů, kterými se rozumí realizace nového nebo podstatně zdokonaleného způsobu výroby nebo poskytování služeb, včetně významných změn techniky, zařízení nebo programového vybavení;
  • organizační inovace, kterými se rozumí realizace nového způsobu organizace obchodních praktik podniků, pracovišť nebo vnějších vztahů.

Inovační ekosystém

Termín používaný k popisu různých aktérů, zúčastněných stran a členů komunity, kteří jsou zásadní pro inovaci. Inovační ekosystém zahrnuje univerzity, vládu, korporace, akcelerátory start-upů, investory rizikového kapitálu, soukromé investory, nadace, podnikatele, mentory a média.

Inovační index

Ukazatel, který slouží k porovnání inovační výkonnosti porovnávaných entit.

Inovační voucher

Zpravidla drobný finanční prostředek poskytovaný příjemci na nákup služeb od poskytovatelů znalostí a dovedností na podporu spolupráce a stimulace zavádění drobných inovací na podnikové úrovni.

Internet věcí (IoT)

Internet věcí je v informatice označení pro síť fyzických zařízení, vozidel, domácích spotřebičů a dalších zařízení, která jsou vybavena elektronikou, softwarem, senzory, pohyblivými částmi a síťovou konektivitou, která umožňuje těmto zařízením se propojit a vyměňovat si data.

Zpět na začátek

Jednotné kontaktní místo (JKM)

Je součástí celoevropské sítě. JKM mohou poradit nebo pomoci i pokud se jedná o podnikání v jiném členském státě EU. Podnikatelé na JKM získají informace nezbytné pro získání podnikatelského oprávnění, obecné informace o poskytování služeb v jiných členských státech EU, nebo informace o opravných prostředcích a o řešení sporů. Dále kontaktní údaje osob, které mohou podnikatelům poskytnout praktickou pomoc v případě problémů s úřady, a to nejen doma, ale v celé EU.

Zpět na začátek

Kapitálové financování (equity financing)

Kapitálové financování je metoda získávání kapitálu prodejem akcií společnosti veřejným, institucionálním investorům nebo finančním institucím. Kupující získává vlastnický podíl ve společnosti, zatímco prodávající kapitál. Kapitálové financování má několik forem: např. andělské investice (business angel), rizikový kapitál, investiční crowdfunding či veřejná nabídka na burze.

Klíčové technologie

Klíčové umožňující technologie (Key Enabling Technologies – KETs) představují technologie definované EK, jež jsou náročné na znalosti a spojené s intenzivním VaV, rychlými inovačními cykly, vysokými kapitálovými náklady a vysoce kvalifikovanými pracovními místy. KETs proto stojí v popředí zájmu tvůrců politiky výzkumu, vývoje a inovací a jsou zapracovány do řady strategicko-koncepčních dokumentů zaměřených na oblast VaVaI.

Klastr

Klastr je soubor regionálně propojených společností (podnikatelů) a přidružených institucí a organizací – zejména institucí terciárního vzdělávání (vysokých škol, vyšších odborných škol) – jejichž vazby mají potenciál k upevnění a zvýšení jejich konkurenceschopnosti.

Zpět na začátek

Leasing

Leasing je smluvní dohoda, ve které jedna strana souhlasí s pronajmutím majetku ve vlastnictví jiné strany. Nájemci zaručuje užívání aktiva a pronajímateli (případně majiteli nemovitosti) výměnou za to pravidelné platby za určité období. Firmy běžně využívají leasing na pronájem vozidel a nemovitostí, nicméně výrobní stroje se staly rovněž oblíbeným aktivem.

Zpět na začátek

Malý a střední podnik (MSP)

Podnik splňující podmínky vyplývající z definice uvedené v Doporučení Komise 2003/361/ES ze dne 6. května 2003 týkající se definice mikropodniků, malých a středních podniků. Megatrend Megatrend lze chápat jako dlouhodobou tendenci ovlivňující v delším časovém období naše myšlení, aktivity, organizaci společnosti a budoucí realitu světa.

Zpět na začátek

Nízkouhlíková ekonomika

Ekonomika založená na zdrojích nízkouhlíkové energie, která produkuje minimální množství emisí skleníkových plynů do atmosféry, především se jedná o skleníkový plyn oxid uhličitý.

Zpět na začátek

Oběhové hospodářství

Způsob výroby a spotřeby, který díky sdílení, pronajímání, opětovnému používání, opravování, repasování nebo recyklaci zhodnocuje již existující výrobky, suroviny a materiály. Díky tomu se prodlužuje životní cyklus produktů a minimalizuje odpad.

Obnovitelné zdroje energií (OZE)

Nefosilní přírodní zdroje energie, mezi které patří např. energie větru, energie slunečního záření, geotermální energie, energie vody, energie půdy, energie vzduchu, energie biomasy, energie skládkového plynu, energie kalového plynu z čistíren odpadních vod a energie bioplynu.

Odpad

Každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit a přísluší do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 zákona o odpadech.

Ochranná známka

Jakékoliv označení tvořené zejména slovy, včetně osobních jmen, barvou, kresbou, písmeny, číslicemi nebo tvarem výrobku či jeho obalu nebo zvuky, pokud je způsobilé odlišit výrobky nebo služby jedné osoby od výrobků nebo služeb jiné osoby a je schopno být vyjádřeno v rejstříku ochranných známek způsobem, který příslušným orgánům a veřejnosti umožňuje jasně a přesně určit předmět ochrany poskytnuté vlastníkovi ochranné známky.

Zpět na začátek

Patent

Patent je zákonná ochrana vynálezů zaručující vlastníkovi patentu výhradní právo k průmyslovému využití vynálezu.

Podnik

Každý subjekt vykonávající hospodářskou činnost, a to bez ohledu na jeho právní formu. K těmto subjektům patří zejména osoby samostatně výdělečně činné a rodinné podniky vykonávající řemeslné či jiné činnosti a obchodní společnosti nebo sdružení, která běžně vykonávají hospodářskou činnost.

Pre-seed a seed financování

Pre-seed (předstartovní) financování pokrývá proof-of-concept fázi vývoje, je značně rizikové, a proto obtížně dostupné. Pre-seed financování je nezbytné pro překonání tzv. údolí smrti. Seed (startovní) financování poskytuje kapitál umožňující rozjezd podnikání, tedy potřebný pro uvedení definovaného (finálního) produktu na trh.

Private equity Viz „soukromý kapitál“.

Proof of concept Realizace určité metody nebo nápadu za účelem prokázání její/jeho proveditelnosti, nebo principiální demonstrace s cílem ověřit, že daný koncept nebo teorie má praktický potenciál.

Průmysl 4.0

Průmysl 4.0 (též čtvrtá průmyslová revoluce) je označení pro současný trend digitalizace, s ní související automatizace výroby a změn na trhu práce, které s sebou přinese.

Zpět na začátek

RIS3 Strategie

Národní výzkumná a inovační strategie pro inteligentní specializaci. Jde o strategický dokument zajišťující efektivní zacílení evropských, národních, regionálních a soukromých prostředků na aktivity vedoucí k posílení inovační kapacity a do prioritně vytyčených perspektivních oblastí na národní i krajské úrovni s cílem maximálně využít znalostní potenciál.

Rizikový kapitál (Venture Capital)

Rizikový kapitál je podmnožinou soukromého kapitálu (private equity) a na základě metodologie Invest Europe se týká kapitálových investic prováděných do zahájení (seed), časného rozvoje (start-up) nebo expanzi (later stage venture) podnikání s rychlým růstovým potenciálem. Investor vstupuje do vybraného podniku prostřednictvím navýšení jeho základního kapitálu.

Rodinný podnik

Podnik splňující podmínky stanovené v usnesení vlády České republiky č. 330 ze dne 13. května 2019 a usnesení vlády České republiky ze dne 11. května 2020 č. 535 k úpravě definice rodinného podniku v České republice.

Zpět na začátek

Scale-up

Jedná se o rychlé rostoucí podnik, jehož tempo růstu se dá měřit pomocí zaměstnanosti (minimálně 20 % ročně, během tříletého období, a s 10 nebo více zaměstnanci na začátku období) nebo pomocí tempa růstu tržeb (minimálně 20 % ročně, počínaje prvním rokem).

Seal of Excellence

Značka, kterou uděluje Evropská komise v rámci unijních programů těm projektům, které jsou hodnoceny jako vysoce kvalitní, ale z důvodu omezených finančních zdrojů nemohou být v daném unijním programu financovány. EK podporuje financování těchto projektů z národních/ regionálních zdrojů či EU fondů.

SOLVIT

Služba poskytovaná státní správou jednotlivých zemí EU, která pomáhá v situacích, kdy ze strany veřejnoprávního orgánu jiné země EU došlo k porušení práv, která vyplývají z občanství EU, nebo došlo k porušení práv právnických osob.

Soukromý kapitál (private equity)

Soukromý kapitál (častěji známý pod anglickým pojmem „private equity“) je investice provedená institucemi, firmami a bohatými jednotlivci do společností, které nejsou kótovány na akciovém trhu, mají vysoký potenciál růstu a mohou se stát významnými hráči na mezinárodním trhu. Podle metodologie Invest Europe zahrnuje soukromý kapitál následující investiční fáze: rizikový kapitál (venture – seed, start-up a later stage), rozvojový kapitál (growth), profinancování dluhů (replacement), záchranný kapitál (rescue/turnaround) a odkupy (buyout). Soukromý kapitál je tak jeden z alternativních zdrojů financování podniků.

Společenská výzva

Výzva, která má povahu společenských a ekonomických potřeb a hrozeb, ale současně vytváří příležitosti pro inovativní technologická řešení.

Spin-off

Společnost, která se oddělila od mateřské společnosti nebo organizace a stává se nezávislým podnikem. Spin-off firma si s sebou z mateřské organizace obvykle bere duševní vlastnictví, technologii nebo existující výrobek a transformuje jej do nových výrobků nebo služeb.

Start-up

Již založená nebo teprve zakládaná společnost, která však ještě nezahájila komerční prodej svých výrobků nebo služeb a nemá žádný zisk. Financování je spojené s komercionalizací produktu vyvinutého v předchozí fázi. Start-up je podnikatelský subjekt, typicky popsaný jako nově založená či začínající společnost, která se na základě inovativní podnikatelské koncepce za použití vyspělých technologií rychle vyvíjí a má velký potenciál ekonomického růstu.

Strojové učení

Strojové učení je podoblastí umělé inteligence zabývající se algoritmy a technikami, které umožňují počítačovému systému „učit se“. Učením v daném kontextu rozumíme takovou změnu vnitřního stavu systému, která zefektivní schopnost přizpůsobení se změnám okolního prostředí.

Zpět na začátek

Test dopadů na malé a střední podniky (SME Test)

Jedná se o instrument navržený Evropskou komisí, který má za cíl analyzovat možné dopady legislativních návrhů na malé a střední podniky. Prostřednictvím posouzení nákladů a přínosů legislativních návrhů napomáhá lepšímu uplatňování zásady „Think Small First Principle“ a zlepšování podnikatelského prostředí.

Transfer/přenos technologií

Proces přenosu poznatků umožňující inovaci výrobků a služeb, který se zpravidla uskutečňuje mezi dvěma subjekty – poskytovatelem technologie a příjemcem technologie.

Zpět na začátek

Užitný vzor

Užitným vzorem jsou nová, průmyslově využitelná technická řešení, která přesahují rámec pouhé odborné dovednosti. Podmínky ochrany užitného vzoru se od ochrany patentem liší jen požadavkem na úroveň řešení. Z možnosti ochrany užitným vzorem jsou však vyloučeny všechny způsoby výroby nebo pracovní činnosti a biologické reproduktivní materiály.

Zpět na začátek

Velký podnik

Podnik, který nesplňuje podmínky vyplývající z definice uvedené v Doporučení Komise 2003/361/ES ze dne 6. května 2003 týkající se definice mikropodniků, malých a středních podniků.

Vozidlo na alternativní pohon

Vozidla, která pro svůj pohon využívají alternativní paliva nebo zdroje energie, které slouží alespoň z části jako náhrada zdrojů fosilní ropy. Patří mezi ně elektřina, vodík, biopaliva, syntetická paliva, zemní plyn, včetně biometanu, stlačený zemní plyn (CNG) a zkapalněný zemní plyn (LNG) a další.

Výzkum

Výzkum je často popisován jako aktivní, vytrvalý a systematický proces bádání s cílem objevit, interpretovat nebo přepracovat fakta. Tento intelektuální proces produkuje velké množství teorií, zákonů, popisů chování, a umožňuje jejich praktické využití. Slovo výzkum může být použito ve významu celé kolekce informací o daném subjektu a je často spojováno s vědou a vědeckými metodami. Poznámka: Někdy je v české jazykové praxi používáno slovní spojení „věda a výzkum“, což ale není v souladu s praxí v zemích OECD, které preferují sousloví „výzkum a vývoj“ (anglicky „research and development“).

Zpět na začátek

Zásada “mysli nejprve na malé“ (Think Small First Principle)

Jedná se o jeden z hlavních principů sdělení Evropské komise s názvem Think Small First. A Small Business Act for Europe (COM(2008) 394 final) – Mysli nejprve na malé. Evropský akt pro malé podniky. Provádění této zásady spočívá ve zjednodušení regulačního a administrativního prostředí, ve kterém malé a střední podniky působí, zejména odpovídající přizpůsobení pravidel včetně zásady „jen jednou“ nebo využívání nástrojů jako je elektronická správa a centrální kontaktní místa.

Zpět na začátek

Doporučujeme