Slovník bankovních a finančních pojmů

Průběžně doplňovaný seznam jednotlivých pojmů (hesel) používaných v bankovnictví.A   B   C   D   E   F   G   H   I   K   L   M   N   O   P   R   S   T   U   V   Z 

 

A

Akcie
Je to cenný papír, s nímž jsou spojena práva akcionáře jako společníka podílet se na řízení společnosti, jejím zisku a na likvidačním zůstatku při zániku společnosti.

Akciové riziko
Akciové riziko – risk on shares: riziko změny (ne nutně jen poklesu) cen akcií.

Akciové trhy
Akciové trhy jsou trhy s akciemi, tj. nástroji s teoreticky nekonečnou splatností. Akcie existují tak dlouho, dokud nedojde k zániku akciové společnosti likvidací, rozdělením nebo sloučením s jinou společností.

Alikvotní úrokový výnos
Ve skutečnosti se dluhopisy obvykle nekupují přesně jedno období před první kupónovou platbou. Odtud plynou dva problémy. Je ovlivněna doba diskontování u každého cashflow a pro vlastníka dluhopisu denně představuje „nabíhání“ úroků. Kupující dluhopisu platí dohodnutou cenu dluhopisu plus naběhlý úrok neboli alikvotní úrokový výnos.

Alokační efektivnost
Finanční trhy by měly fungovat takovým způsobem, aby úspory směřovaly do nejvíce produktivních podniků, tj. aby byly efektivně alokovány. Takové možnosti jsou atraktivní pro jednotlivé investory, neboť vedou k maximálnímu zisku při minimálním riziku. Jestliže manažeři finanční instituce umisťují prostředky věřitelů do podniků s nízkým výnosem nebo s vysokým rizikem, potom investoři přemístí své prostředky nebo zvýší cenu svých prostředků (tj. zvýší úrokové míry) nebo stanoví omezení na investování finanční instituce do určitých podniků.

Americké depozitní certifikáty
Americké depozitní certifikáty (ADR) náleží do skupiny GDR. Obchoduje se s nimi pouze na burzách v USA. Nejdříve vznikly ADR a teprve později, kdy se s certifikáty začalo obchodovat mimo USA, se začal používat název GDR. Jejich popularita mezi americkými investory vychází ze skutečnosti, že s ADR se obchoduje stejně jako s americkými akciemi. Podle amerických předpisů probíhá rovněž vypořádání obchodů.

Amortizace
Umořování dluhu periodickými splátkami.

Anuita
Série pevně stanovených, shodných plateb, které jsou placeny jako splátky úvěru po dané konečné období, v pevně stanovených intervalech. S postupem splácení klesá v anuitní splátce podíl úroků a roste podíl úmoru.

APRC (Annual Percentage Rate of Charge)
Představuje úhrn všech poplatků a jiných nákladů, které musí dlužník/klient při řádném plnění svých povinností z úvěrové smlouvy nutně zaplatit věřiteli/bance vedle jistiny v souvislosti s poskytnutým úvěrem na bydlení za celou dobu trvání svého závazku, vyjádřený procentním podílem z dlužné částky za období jednoho roku. Uvádění APRC u úvěrů na bydlení upravuje Kodex o poskytování předsmluvních informací souvisejících s úvěry na bydlení. Jedná se o obdobný údaj, jakým je RPSN uváděná u spotřebitelských úvěrů – viz RPSN.

Apreciace
Samovolné zhodnocení domácí měny vůči ostatním měnám.

Arbitráž
Rovnováhy na trhu se dosahuje v případě, že identické cenné papíry, tj. cenné papíry se stejným profilem riziko/výnos se prodávají za stejnou cenu (zákon jedné ceny). Jestliže se dva takové cenné papíry prodávají za dvě rozdílné ceny (např. 1 100 Kč a 1 120 Kč), potom lze očekávat poptávku po levnějším cenném papíru. Zvýšená poptávka povede ke zvýšení jeho ceny, až se dosáhne rovnováhy. Proces, který zajišťuje rovnováhu, se nazývá arbitráž. Pokud existují arbitrážní možnosti, potom jsou ceny mimo rovnováhu. Arbitrážní zisky přestávají existovat, když transakční náklady na nákup levnějšího cenného papíru a na prodej dražšího cenného papíru převýší rozdíl mezi cenami dvou cenných papírů (tj. např. 1 120 Kč – 1 100 Kč). Transakční náklady způsobují, že zákon jedné ceny přesně neplatí. Čím jsou transakční náklady menší, tím efektivnější je tržní mechanismus.

Autorizace
Proces ověřování transakce platební kartou všemi zúčastněnými stranami – obchodníkem, autorizačním centrem, u bankomatů se ověřuje i PIN.

Akontace
Část ceny zboží pořizovaného na splátky, kterou klient hradí předem v hotovosti. Zbývající část ceny financuje leasingová firma nebo na něj poskytne úvěr splátková firma.

Akreditiv
Dokument vydaný bankou jménem zákazníka, kterým se banka zavazuje, že proplatí směnky vystavené osobami, od nichž zákazník koupil zboží. Akreditivy nachází uplatnění zejména v mezinárodním obchodě.

zpět na začátek

 

B

BANIS
Kód banky – kód podružný numerickému identifikačnímu kódu pro tuzemský platební styk, slouží pro účely statistiky a výkaznictví.

Bankomat (ATM)
Peněžní výdajový automat na výplatu hotovosti pomocí platební karty.

Bankomatová karta
Karta, která umožňuje pouze výběr hotovosti z bankomatu a kterou nelze použít k placení za zboží a služby.

Bankovní převod
Jednoduchý instrument bezhotovostního platebního styku. Podle toho, kdo iniciuje transakce, se rozlišuje příkaz k úhradě a inkasní příkaz.

Bankovní spojení
Jednoznačné určení účtu klienta. Pro tuzemský platební styk je tvořeno číslem účtu klienta a identifikačním kódem banky stanoveným Českou národní bankou.

Bazický bod
1/100 z jednoho procenta. Používá se při stanovení úrokové míry.

Bezhotovostní platební styk
Platební operace realizované bez přítomnosti hotových peněz, převodem peněžních prostředků mezi bankovními účty zúčastněných subjektů.

Bezkupónový dluhopis
Emise bezkupónového dluhopisu zavazuje emitenta splatit k určitému datu v budoucnosti nominální (jmenovitou) hodnotu. Na primárním a sekundárním trhu se prodává za cenu nižší než je nominální hodnota. Rozdíl mezi nominální hodnotou a cenou prodeje je tzv. diskont. Bezkupónový dluhopis nemá kupónové splátky mezi emisí a splatností nominální hodnoty.

Běžný účet
Účet vysoce likvidních prostředků, které jsou splatné na požádání (na viděnou). Ve prospěch účtu přijímá banka vklady nebo platby majitele účtu a dnem připsání je také úročí. Platbami na pokyn vlastníka účet zatěžuje, v den provedení platby se odcházející částka již neúročí.

BIC 
Bankovní identifikační kód, užívaný pro účely mezinárodního platebního styku. Tyto kódy stanovuje mezinárodní společnost SWIFT.

Blokace karty
Zablokování platební karty na žádost klienta, např. při ztrátě nebo krádeži platební karty.

Bonita
Úvěrová způsobilost klienta (schopnost splácet úvěr).

zpět na začátek

 

C

Call option
Právo koupit, přijmout akcii – opce je cenný papír, který vyjadřuje právo jejího držitele k určitému datu uskutečnit nebo neuskutečnit obchod. V případě call opce tedy koupit či přijmout akcii. Opačná strana má povinnost uskutečnit obchod, jestliže si to bude druhá strana přát.

Cash (anglicky)
Hotovostní peníze, tzn. bankovky a mince.

Cash advance (anglicky)
Vybrání hotovosti v bance nebo ve směnárně proti předložení karty.

Cenné papíry
Cenným papírem se rozumí obchodovatelný (tj. převoditelný) finanční nástroj v tom smyslu, že nástroj lze nakoupit a prodat. Právě vlastnost obchodovatelnosti je důležitá, aby se daný nástroj považoval za cenný papír. Se všemi finančními aktivy nelze totiž obchodovat.

Cestovní šek
Zvláštní druh šeku, který je nejčastěji vystaven na některou z hlavních měn (např. EUR, USD apod.) a který lze nakoupit především v bankách, případně v některých cestovních agenturách. Je určen pro cesty do zahraničí, neboť je možné jej prodat ve většině bank v zahraničí, případně jím lze platit v obchodech nebo za služby (např. hotely). Při nákupu, respektive prodeji cestovního šeku si může příslušná instituce účtovat poplatek. Jsou-li dodržena základní pravidla (proti-podpis v přítomnosti pracovníka banky, respektive obchodu + předložení pasu) jsou cestovní šeky považovány za bezpečnější variantu převážení zahraničních valut (tj. platebních prostředků v cizí měně), než je hotovost.

CR 
Zkratka uváděná na výpisech z účtu označující položku, která je naúčtována ve prospěch účtu klienta, tj. zvyšuje zůstatek účtu (např. příchozí platba).

zpět na začátek

 

D

Debetní karta
Platební karta spojená se zůstatkem na běžném účtu. Klient může pomocí karty platit pouze do výše disponibilního zůstatku na tomto účtu.

Debetní limit
Objem prostředků, o které může klient přečerpat svůj účet.

Depozitní účet
Vkladový účet, na kterém je evidován vklad dočasně svěřený klientem bance.

Depozitní směnka
Cenný papír, s nímž je spojeno právo vlastníka tohoto cenného papíru požadovat zaplacení částky, která je na něm uvedena, k datu na něm uvedenému a od banky, která jej vystavila. Jde ve skutečnosti o vlastní směnku banky, kterou se banka zavazuje vyplatit klientovi k určitému datu určitou částku.

Depozitum
Vklad v peněžních ústavech. Může se jednat například o termínovaný vklad, úsporový účet, vkladový účet, vkladní knížku, apod. Tyto produkty se vyznačují poměrně nízkou rizikovostí. Vkladatel získá za zapůjčení svých prostředků bance zhodnocení formou úroků.

Depreciace
Samovolné znehodnocení domácí měny vůči ostatním měnám.

Deriváty
Deriváty je společný název pro pevné termínové kontrakty a opční termínové kontrakty. Tržní hodnota takového pevného nebo opčního derivátového kontraktu je odvozena tržní hodnoty podkladového (podléhajícího) aktiva (nástroje). Aktivem může být např. fyzická komodita, cenný papír včetně státního dluhopisu a akciového indexu nebo měna.

Devalvace
Úřední snížení kurzu domácí měny vůči ostatním měnám.

Devizová licence
Devizová licence se vyžaduje při provádění obchodů s devizovými hodnotami nebo poskytování peněžních služeb, je-li tato činnost podnikáním. Rozsah nabízených produktů v cizích měnách závisí na tom, zda byla bance udělena plná či částečná devizová licence. Devizovou licenci uděluje Česká národní banka..

Devizový účet
Účet vedený v cizí měně. Úroková míra, která se k němu vztahuje, se mezi jednotlivými měnami liší a míra zhodnocení prostředků na něm uložených se také liší od korunových účtů. Volba měny účtu je záležitostí spekulace.

Devizy
Bezhotovostní formy cizích peněz.

Disponibilní zůstatek
peníze, které má klient v daném okamžiku k disposici. Zpravidla jde o kladný zůstatek na účtu, který může být navýšen o výši povoleného debetu či kontokorentu nebo snížen o blokace na účtu (např. z důvodu exekuce).

Diverzifikace
Určitá rizika je možné snížit diverzifikací. Investoři se mohou rozhodnout umístit své prostředky místo do jednoho podniku do velkého množství podniků. Mohou také v případě malého objemu prostředků investovat do investičního fondu nebo do podílového fondu, který sám má značně diverzifikované portfolio. Banka je další takovou institucí, která zajišťuje diverzifikaci. Finanční systém umožňuje diverzifikaci portfolia mnoha způsoby. Nelze však diverzifikovat všechny druhy rizik. Zisky podniků závisí na schopnosti managementu a celkovém ekonomickém a právním stavu hospodářství. Obecná úroveň ekonomické aktivity se mění podle hospodářského cyklu. Zisky firem jsou v určitém rozsahu na sobě závislé a diverzifikací nelze toto riziko snížit. Rozšířením investování na zahraniční finanční trhy lze toto riziko do určité míry omezit. I zde jsou však patrné závislosti mezi hospodářskými cykly jednotlivých zemí. Země s omezenými počty výrobních sektorů mohou být silně ovlivněny zhroucením trhu s určitou komoditou. V extrémním případě by zhroucení důležitého finančního článku mohlo způsobit zhroucení finančního systému země (tzv. systémové riziko), což by mohlo mít vážné dopady na ekonomickou aktivitu a mezinárodní obchod.

Dividendový výnos
Tuto veličinu získáme dělením hrubých dividend (čisté dividendy plus daň) tržní kapitalizací podniku (tržní kapitalizace se rovná součinu počtu akcií a jejich momentální tržní ceny). Tento výnos je možno použít pro porovnání s jinými úrokovými mírami. Použitelnost dividendového výnosu je omezena, neboť nebere v úvahu budoucí změny dividend.

Dluhopis
Dluhopis je cenný papír, se kterým je spojeno právo majitele požadovat splacení dlužné částky ve jmenovité hodnotě a vyplácení výnosů z něj k určitému datu.

Dluhopis s diskontem
Prodává se za cenu nižší než nominální hodnota.

Dluhopis s prémií
Prodává se za cenu vyšší než je nominální hodnota.

Dluhové trhy
Dluhové trhy představují trhy s úvěry a půjčkami a trhy s dluhovými cennými papíry. Tyto nástroje mají omezenou splatnost (s výjimkou dluhopisů s nekonečnou splatností, tzv. perpetuit).

Dlužník
Ten, kdo je povinen věřiteli splatit poskytnutou finanční částku včetně úroků.

Doba splatnosti
Předem sjednaná doba, ve které dojde ke splacení úvěru.

Dokonalé trhy
Teorie finančních trhů vycházejí z předpokladu dokonalých finančních trhů (perfekt financial markets). V tomto abstraktním světě platí tyto předpoklady: neexistují daně, neexistuje úvěrové riziko, neexistují svolatelné (callable) cenné papíry, neexistují transakční náklady, je možný neomezený krátký prodej (short selling), Ve skutečnosti trhy nejsou dokonalé. Přesto je představa dokonalých trhů dobrým východiskem pro studium finančních trhů.

Dokumentární akreditiv
Závazek banky, že na žádost klienta (majitele účtu) proplatí třetí osobě určité plnění, jestliže tato osoba splní do určité doby předem stanovení podmínky.

Dokumentární inkaso
Příkaz prodávajícího (např. dodavatele či vývozce) své bance, aby pro něj vyinkasovala u třetí osoby (kupujícího) určitou peněžní částku nebo jiné plnění na základě předání stanovených dokumentů.

Dokumentární platby
Platby vázané na předložení sjednaných dokumentů. Využívají se zejména v mezinárodním platebním styku.

DR
Zkratka uváděná na výpisech z účtu označující položku, která je naúčtována na vrub účtu klienta, tj. snižuje zůstatek účtu (např. platba z účtu).

Durace
Durace je vážený průměr současných hodnot cashflow (kupónů a jistiny), kde váhovým faktorem je doba mezi současností a datem jednotlivých cashflow.

zpět na začátek

 

E

Earnings per share
Výnos na jednu akcii – vypočítá se jako podíl výnosů a počtu akcií. Má spíše význam pro držitele akcií jako odhad možných dividend.

Efektivní portfolio
Efektivní portfolio je každé takové portfolio, které má menší riziko, než všechna ostatní portfolia se srovnatelným (stejným) očekávaným výnosem.

Ekvivalent neurčitosti
Averzi vůči riziku je možné analyzovat kromě užitkové funkce, také pomocí ekvivalentů určitosti, které používají u hazardních her. Ekvivalent neurčitosti hazardní hry se definuje jako peněžní částka, která činí investory indiferentní mezi jistotou a hazardní hrou.

Embosovaná platební karta
Platební karta, která je kromě elektromagnetického proužku (případně čipu) sloužícího k výběru v bankomatech a k placení u obchodníků pomocí elektronického terminálu, vybavena tzv. embossingem, tedy reliéfním písmem, jež umožňuje platbu u obchodníků pomocí mechanické čtečky (tzv. imprinter neboli žehlička). Lze s ní tedy platit v obchodech, které nejsou vybaveny elektronickým terminálem pro platby pomocí platebních karet či v případech, kdy z nějakého důvodu selže elektronická komunikace prostřednictvím takového terminálu.

Emise cenných papírů
Při vydávání je na straně nabídky emitent. Prvonabyvatel vydávaného cenného papíru se nachází na straně poptávky. Pro emitenta cenného papíru obecně platí, že není schopen předem jasně stanovit zájem o danou emisi. Činí pouze odhad. Emisí se rozumí soubor vzájemně zastupitelných cenných papírů vydaných určitým emitentem na základě jeho rozhodnutí. V tomto rozhodnutí emitent stanoví zejména druh cenného papíru (např. akcie, dluhopis, podílový list), nominální hodnotu a počet kusů.

Eskontní úvěr
Krátkodobý úvěr, který poskytuje banka na základě odkupu směnky před její splatností.

Eurodolar
Eurodolary jsou na účtech bank (tj. dolarové pohledávky a depozita), které jsou vzhledem k USA nerezidentskými bankami. Důsledkem je, že eurodolar nepodléhá dohledu a regulaci centrálních bank zemí, kde se s eurodolary obchoduje. Eurodolar také není přímo závislý na amerických úrokových mírách, i když je do určité míry spojen s americkým bankovním systémem a v bankách je řízen stejným způsobem jako všechny ostatní měny. Aby transakce mohla být označena za euroměnovou, není rozhodující rezidentství původního věřitele ani rezidentství konečného dlužníka, ale umístění prostředníka. Tak například americký občan půjčuje prostředky americké bance v Londýně, která tyto prostředky půjčuje společnosti v USA: Tato transakce je eurodolarovou operací. Naopak jestliže prostředky prochází americkou bankou v New Yorku, znamená to domácí dolarovou operaci. Vliv eurodolarových transakcí na bankovní systém je uveden dále.

Eurotrh
Na eurotrhu se obchoduje s cennými papíry a dluhy, které jsou denominovány v euroměnách. Euroměnové trhy, z nichž eurodolarový trh je největší, vznikly na konci druhé světové války poté, kdy se měny staly konvertibilní a kdy se začalo poprvé skutečně v mezinárodním měřítku obchodovat s cennými papíry. Předložka euro se objevila téměř náhodně a je poněkud matoucí, neboť nemá nic společného s Evropou. Trh s eurocennými papíry probíhá ve všech hlavních finančních centrech, z nichž na Londýn připadá největší podíl.

zpět na začátek

 

F

Finanční trhy
Finanční trhy umožňují těm, kteří mají finanční deficit (podniky, vlády, místní úřady nebo mezinárodní organizace), aby měly přístup k hotovosti za účelem financování svých aktivit. Člení se na dluhové trhy, akciové trhy, komoditní trhy (z komoditních trhů se do finančních trhů zařazuje pouze trh s cennými kovy) a měnové (obvykle včetně trhu se zlatem).

Finanční zprostředkování
Finanční zprostředkovatelé (zejména banky) vznikly proto, aby usnadnili tok úspor. První funkcí takového finančního zprostředkování je spárování půjčovatelů a vypůjčovatelů. Podniky mohou hledat prostředky přímo od veřejnosti prostřednictvím inzerování nebo kontaktují osoby a jiné podniky, které podle nich mají přebytek prostředků. Obě metody jsou však drahé. Investoři nemají dostatek znalostí o trhu a cena za individuální získání této informace je vysoká. Navíc firmy nepotřebují získávat prostředky každý den, ale pouze při zahájení nového projektu nebo při dodání prostředků k existujícím projektům.

Fixační období
Období, během kterého je použitá úroková sazba fixována, tedy stanovena pevně. Často se používá u hypotečních úvěrů, kdy je pro určité období sazba stanovena pevně s tím, že po jeho uplynutí dochází zpravidla k její změně.

Fixní (pevná) úroková sazba
Úroková sazba, která je stanovena pevně na celou dobu splatnosti úvěru či jiného produktu, nebo na dohodnuté fixační období (např. 12,5 % p.a.).

Fond pojištění vkladů
Fond, do kterého banky působící na našem území povinně přispívají určité procento z objemu pojištěných vkladů a který slouží k ochraně vkladů klientů u bank. V případě neschopnosti banky vyplatit vklady vkladatelům získají klienti z tohoto fondu 90 % vložených prostředků, nejvíce však 25 tisíc EURO.

Forwardová výnosová křivka
Vychází z teorie, že výnos za určité časové období je u různých kombinací dluhopisu se stejnou celkovou dobou splatnosti stejný. Očekávaný výnos tak bude shodný nehledě na dluhopisy, do kterých investor investuje. Forwardová výnosová křivka tak představuje očekávanou spotovou výnosovou křivku v budoucnosti.

Forwardy
Představuje závazek kupujícího koupit určité množství podléhajícího aktiva k určitému dni za stanovenou cenu (realizační cena, exercise price) a závazek prodávajícího prodat dané množství aktiva za stejných podmínek. Podmínky kontraktu jsou podrobně popsány ve smlouvě. S forwardy se obchodu pouze na trzích OTC (over-the-counter), nikoli na burzách. Množství, cena a datum dodávky jsou tak stanoveny při dohodě a kontrakt se dohaduje přímo mezi prodávajícím a kupujícím.

Fundamentální analýza
Fundamentální analýza sleduje, do jaké míry cena akcie odpovídá její skutečné (vnitřní) hodnotě. Snaží se odpovědět na otázku, které akcie jsou nadhodnocené a které jsou podhodnocené, tj. které akcie koupit nebo prodat. Využívá exaktní početní metody posuzování finančních ukazatelů podniků. Studuje výkonnost společnosti v minulosti na základě aktivity společnosti jako celku.

Futures
Kontrakt furures je důležitým derivátovým kontraktem, který má řadu vlastností shodných s forwardovým kontraktem. Futures přestavuje stejně jako u forwardů závazek kupujícího koupit určité aktivum k určitému dni v budoucnosti za stanovenou cenu (realizační cena, exercise price) a závazek prodávajícího prodat dané aktivum za týchž podmínek. Na rozdíl od forwardů se však s futures obchoduje pouze na burzách (opční a termínové burzy), nikoli na trzích OTC. Podmínky kontraktu včetně standardizace aktiva podrobně stanoví burza, na které se s daným kontraktem obchoduje.

zpět na začátek

 

G

Globální depozitní certifikáty
Globální depozitní certifikáty jsou nástroj používaný na kapitálových trzích. Jejich podstata je jednoduchá. Část kmenových akcií domácího emitenta nakoupí prostřednictvím manažera zahraniční banka (tzv. depotní banka), na kterou přecházejí vlastnická práva spojená s vlastnictvím původních akcií. Může se jednat o novou emisi nebo o akcie ze sekundárního trhu. Zahraniční banka na tyto akcie vydá odpovídající počet GDR, přičemž je dopředu určeno, kolik certifikátů bude vydáno na jednu akcii.

zpět na začátek

 

H

Hedging
Přímé zajišťování proti riziku, založené na spárování rozdílných toků – cílem je dosáhnout stavu, kdy se toky na aktivní straně kryjí s toky na pasivní straně.

Hold
Strategie při obchodování s cennými papíry – značí strategii držet cenný papír.

Home banking
Interaktivní provádění bankovních obchodů klientem pomocí domácího PC. S použitím počítače a modemu lze zjistit zůstatek účtu, provést převod, založit termínovaný vklad, apod.

Hypotéka
Dluh nebo pohledávka váznoucí na nemovitosti a zaručená zástavním právem k této nemovitosti zapsaným v katastru nemovitostí.

zpět na začátek

 

I

IBAN (International Bank Account Number)
Číslo účtu v mezinárodním formátu, který byl odsouhlasen v rámci EHP (Evropský hospodářský prostor, tj. 25 zemí EU + Lichtenštejnsko, Norsko a Island). Číslo účtu v tomto formátu uvádí banka klientovi – majiteli účtu na výpisu z účtu. V tomto formátu je třeba číslo použít v případě platby na účet v rámci EHP. 

Informační efektivnost
Informační efektivnost závisí na tom, jak tržní ceny odrážejí všechny dostupné relevantní informace. Jestliže je finanční nástroj cenově podhodnocen vzhledem k dané momentální veřejné informaci, investoři se snaží cenný papír nakoupit v očekávání, že cena se zvýší na rovnovážnou cenu. Hnací silou informační efektivnosti je konkurence investorů, kteří se snaží maximalizovat své zisky.

Inkaso
Pokyn k provedení platby z účtu klienta, přičemž příkaz k tomuto úkonu dává bance subjekt, který je k majiteli účtu v postavení věřitele. Touto formou se obvykle hradí pravidelné platby.

Internet banking
V širším smyslu využití internetu v bankovnictví, v užším smyslu skutečná realizace bankovních produktů a služeb prostřednictvím internetu.

Investiční kupón
Cenný papír na jméno, který opravňuje ke koupi akcií určených k prodeji za investiční kupóny.

Imprinter
Mechanický snímač platebních karet používaný při bezhotovostním placení za zboží a služby.

ISIN
Emise veřejně obchodovatelných cenných papírů se označují kódem ISIN (International Securities Identification Number). Tento mezinárodní systém je upraven normou ISO-6166. ISIN je dvanáctimístný alfanumerický kód, kde první dvě pozice představují zkratku země emitenta (CZ – Česká republika). Tato zkratka je v ISO 3166. Dalších devět čísel představuje základní číslo a poslední pozice představuje kontrolní číslo. V ČR je využíváno pouze šest posledních míst základního čísla, tj. první tři číslice základního čísla jsou nuly. Emise jsou podle základního čísla zařazeny do okruhů podle předmětné činnosti společnosti.

zpět na začátek

 

K

Karetní asociace
Sdružení vydavatelů platebních karet, např. VISA, MasterCard, American Express, Diners Club, JCB.

Kapitálová přiměřenost (capital adequacy)
Charakterizuje riziko neadekvátnosti kapitálu banky vzhledem k podstupovaným rizikům. Současné předpisy ČNB a BIS definují kapitálovou přiměřenost jako poměr kapitálu a rizikově vážených aktiv.

Kapitálové trhy
Kapitálové trhy představují trhy s akciovými cennými papíry (akciemi), a trhy s úvěry a půjčkami s původní splatností vyšší než jeden rok. Finanční nástroje peněžního trhu jsou obvykle likvidnější než finanční nástroje kapitálového trhu.

Klasifikovaný úvěr
Problémový úvěr, tj. úvěr, jehož splácení je nějakým způsobem ohroženo. Banky musí na takové úvěry tvořit rezervy.

KOBOS
KOBOS (Kontinuální Burzovní Obchodní Systém) je založen na principu průběžného uzavírání obchodů v závislosti na okamžité nabídce a poptávce po cenných papírech. Obchody v KOBOS jsou uzavírány na základě porovnání a spárování objednávek, které jsou obchodníkem přímo vkládány do KOBOS v reálném čase (v reálném čase probíhají obecně burzovní obchody s časovou prioritou). Obchodování v KOBOS navazuje v harmonogramu burzovního dne na obchodování při pevné ceně. Důvodem je skutečnost, že otevírací kurz v KOBOS je roven kurzu z obchodování při pevné ceně (fixing). Při uzavírání těchto burzovních obchodů je uplatňován princip cenové a následně časové priority, kdy při párování (uspokojování objednávek) rozhoduje jejich cena a v rámci ní čas vložení objednávky.

Koeficient navýšení
Udává poměr mezi skutečně zaplacenou a pořizovací cenou předmětu splátkového prodeje.

Kontokorentní účet
Účet, na němž je klientovi poskytován úvěr vymezením debetního rámce. Jedná se v podstatě o rozšíření běžného účtu o úvěrový limit, v rámci kterého lze čerpat prostředky, pokud na běžném účtu není dostatečný zůstatek.

Kontokorentní úvěr
Úvěr, který je klientovi poskytován prostřednictvím kontokorentního účtu.

Kontokorentní účet
Účet, na němž má klient bankou povoleno přečerpání do určité výše, tedy účet, na kterém klient může čerpat do mínusu v rámci předem stanoveného limitu. Někdy může být klientovi tato služba poskytnuta na jeho běžném účtu, jindy na účtu speciálně k tomu vyhrazenému.

Komoditní trhy
Komoditní trhy se zařazují do finančních trhů pouze v případě trhu s cennými kovy (zlato, stříbro a paladium). Zlato se někdy považuje za měnu. Potom spadá do kategorie měnových trhů.

Krátký prodej
Krátký prodej znamená, že investor prodává cenný papír, který nevlastní. Záměrem je prodat cenný papír za momentální cenu v očekávání zpětného nákupu cenného papíru v budoucnosti za nižší cenu. Aby mohl investor krátký prodej uskutečnit, půjčí si cenný papír od jiného investora, který daný cenný papír vlastní. Krátký prodávající musí během období výpůjčky cenného papíru platit půjčovateli všechny výnosy, které jsou s cenným papírem spojeny (dividendy, kupóny, apod.). V době skončení krátkého prodeje nakoupí krátký prodávající cenné papíry na trhu a vrátí je půjčiteli. Krátký prodávající bude mít zisk (ztrátu), jestliže cenné papíry nakoupí za nižší (vyšší) cenu. Krátký prodej není časově omezen. Časové omezení na krátké pozice mohou představovat zástavy (collateral), které půjčovatel přijme od krátkého prodávajícího.

Kreditní karta
Platební karta, u které jsou platby zúčtovány pomocí revolvingového úvěru a teprve následně odečteny z účtu klienta. Při placení zboží a služeb prostřednictvím této karty čerpá klient úvěr, který splatí až následně, a to buď jednorázově, nebo ve splátkách. Tuto kartu vydá banka pouze klientům s vyšší bonitou, u nichž je nižší riziko nesplacení dlužné částky.

Kupónový dluhopis
Kuponové dluhopisy jsou dluhovými nástroji s obvykle podstatně delší dobou splatnosti než bezkuponové dluhopisy. Vlastnictví těchto dluhopisů opravňuje k pravidelným příjmům mezi emisí a dobou splatnosti nominální hodnoty. Pravidelné platby se nazývají kupóny. Při splatnosti se stejně jako u diskontovaných dluhopisů vyplácí nominální hodnota dluhopisu.

Kupóny
Pro uplatnění práva na výnos z akcie, zatímního listu, dluhopisu nebo podílového listu lze vydávat kupóny jako cenné papíry na doručitele. Většinou se vyplácejí ročně či pololetně.

Kurzové riziko
Riziko újmy na zisku vlivem změny kurzů cizích měn vůči měně, ve které jsou vykazovány účty.

zpět na začátek

 

L

Leasing
Nákup zboží formou finančního pronájmu. Na leasing lze koupit spotřební zboží, nejčastěji se využívá pro financování koupě automobilů. Na počátku je třeba zaplatit akontaci, tj. část ceny zboží v hotovosti, dále se platí stejná výše splátek po celou dobu pronájmu. Zboží se stává majetkem zákazníka až po úplném splacení.

LIBID (London Interbank Bid Rate)
Zprávy o mezibankovní aktivitě a o euroměnové aktivitě se obvykle vztahují k LIBOR a LIBID.

LIBOR (London Interbank Offer Rate)
LIBOR je aritmetickým průměrem úrokových měr z depozit nad 10 mil. GBP na určitou dobu, které nabízí v 11 hod. dopoledne londýnské referenční banky (běžně National Westmister, Bank of Tokyo, Deusche Bank, Banque Nationale de Paris a Morgan Guaranty Trust) londýnským clearingovým bankám. Velké banky platí za zdroje o něco méně než činí LIBOR a tyto zdroje půjčují se ziskem menším bankám. Malé banky půjčují prostředky podnikům, které platí určitou přirážku nad LIBOR. Široce akceptovaný LIBOR je výhodný, protože snad všechny úrokové míry krátkodobých a střednědobých úvěrů a půjček na euroměnovém trhu se stanovují na základě LIBOR. Úrokové míry pro splatnosti od jednoho dne (overnight) až po jeden rok pro všechny hlavní euroměny denně publikuje Financial Times.

zpět na začátek

 

M

Maloobchodní bankovnictví
Maloobchodním bankovnictvím se rozumí poskytování služeb široké veřejnosti, tj. poskytování úvěrů na splátky, hypotečních úvěrů, depozitní služby, apod. V porovnání s velkoobchodním bankovnictvím se jedná o velké spektrum činností na mnoha pobočkách. Některé služby maloobchodního bankovnictví (např. úvěrové karty) jsou vysoce ziskovými službami.

Maturity
Doby splatnosti cenných papírů.

Měnové (devizové) trhy
Jedná se trhy dluhové, akciové nebo komoditní s tím, že nástroje jsou v cizích měnách, a dále o trh peněžních prostředků v různých měnách, tj. nákup peněžních prostředků jedné měny za prodej peněžních prostředků jiné měny.

Měnový kurz
Cena měny vyjádřená v jednotkách jiné měny. Též devizový kurz, směnný kurz.

Mobilní bankovnictví
Jedna z možností využití přímého elektronického bankovnictví. Klient ke komunikaci s bankou, včetně zadávání platebních příkazů, používá GSM instalaci v mobilním telefonu, např. SIM toolkit. Oproti běžnému telefonnímu bankovnictví poskytuje vyšší míru ochrany klienta.

zpět na začátek

 

N

Náložné listy
Podle smlouvy o přepravě věci může být dopravce povinen vydat odesílateli při převzetí zásilky k přepravě náložný list. Náložný list je listina, s níž je spojeno právo požadovat po dopravci vydání zásilky v souladu s obsahem této listiny.

Nominální úrok
Úrok jmenovitě uvedený. Jeho opakem je reálný úrok. Nominální úrok nebere v úvahu zdanění ani inflaci.

Nulové navýšení
Zvláštní případ prodeje na splátky, kdy se součet splátek a akontace rovná pořizovací hodnotě věci.

zpět na začátek

 

O

Opce
Opce na rozdíl od forwardů, futures a swapů dává vlastníkovi opce nikoli povinnost, ale právo k nákupu nebo prodeji určitého aktiva k určitému dni nebo po určitou dobu v budoucnosti za stanovenou cenu (realizační cena, exercise price, strike price) a závazek prodávajícího opce prodat nebo koupit dané aktivum za týchž podmínek. Podmínky kontraktu jsou podrobně popsány ve smlouvě. S opcemi se obchoduje na trzích OTC i na burzách. Podle druhu podléhajícího aktiva je možné opce rozdělit na opce na spotové aktivum (vlastník opce má přímo právo na nákup nebo prodej daného aktiva) nebo opce na futures (vlastník opce má právo na nákup nebo prodej daného aktiva prostřednictvím futures).

Operační efektivnost
Podmínkou alokační efektivnosti primárních trhů je operační efektivnost sekundárních trhů. Trh je operačně efektivní, pokud existuje pouze malý rozdíl mezi výnosem z prodeje cenných papírů a náklady na nákup cenných papírů, tj. pokud jsou transakční náklady nízké. Tento rozdíl nazývaný v případě market makerů rozpětí (spread) je ziskem finančních zprostředkovatelů. Market-maker v každém okamžiku kótuje cenu, za kterou je ochoten nakoupit finanční nástroj (bid price) a cenu, za kterou je ochoten prodat tentýž finanční nástroj (asked price). Rozpětí představuje rozdíl mezi těmito dvěma cenami.

Optimální portfolio
Optimální portfolio je takové portfolio, které vykazuje nejvyšší poměr dodatečného výnosu (očekávaný výnos mínus úrok) k riziku. Toto portfolio můžeme kombinovat v libovolném poměru s bezrizikovou investicí a vždy budeme dosahovat stále stejného poměru dodatečného výnosu k riziku.

zpět na začátek

 

P

P.A.
Z latinského per annum, což znamená roční, za rok. U úvěru značí úvěr za jeden rok. V případě, že splátková období jsou kratší než jeden rok, dělí se úroková sazba p. a. počtem těchto období v roce. Například za tři měsíce je to úrok p. a. dělený čtyřmi.

Peněžní trhy
Peněžní trhy jsou součástí dluhových trhů s tím, že se jedná o trhy s úvěry a půjčkami s původní splatností do jednoho roku a trhy s dluhovými cennými papíry (dluhopisy a směnky). Subjekty, které na nich provádějí své obchody, jsou obvykle banky a velké finanční instituce.

Pevná úroková sazba (fixní)
Sazba, která se nemění během celého trvání úvěrového vztahu nebo po celou dobu vkladu. Jejím opakem je pohyblivá sazba.

Phone banking
Komunikace mezi klientem a bankou prostřednictvím telefonních linek. Takto lze zjisti např. stav zůstatku na účtu, platby, které na účet přišly, provést bezhotovostní převod, apod.

PIN
Osobní identifikační číslo, ochranný prvek platebních karet. Používá se většinou u výběru hotovosti prostřednictvím bankomatu.

Platební karta
Produkt bezhotovostního platebního styku určený k výběru peněz v bankomatech a k úhradě zboží a služeb.

Podílové listy
Podílový list je cenný papír, se kterým je spojeno právo podílníka na odpovídající podíl majetků v podílovém fondu a právo podílet se na výnosu z tohoto majetku.

Platební příkaz k inkasu 
Pokyn příjemce, aby banka, zprostředkovala převod peněz z účtu plátce na jeho účet. K tomu, aby na základě takového pokynu k odepsání peněz z účtu klienta (plátce) skutečně došlo, je kromě jiného zapotřebí, aby klient (plátce) svoji banku výslovně zmocnil k provádění plateb formou inkasa ve prospěch účtu příjemce v tomto zmocnění uvedeného (dal svolení k inkasu).

Platební příkaz k úhradě
Pokyn klienta (plátce) bance, aby převedla peníze z jeho účtu na účet příjemce, tedy aby provedla platbu v určité výši.

Pohledávka
Nárok věřitele na určité plnění ze strany dlužníka.

Pohyblivá sazba
Sazba, která se během úvěrového vztahu nebo během trvání vkladu může měnit. Obvykle je vázána na určitou sazbu, s níž banka pracuje jako se základní.

Pojištění
Účelem pojištění je ochránit klienta před finanční ztrátou vzniklou na základě určité události. Jedním způsobem klasifikace pojištění je druh pojistné události, např. osobní nehoda, požár, krádež. Druh pojištění má dopad na riziko a tok hotovosti (cashflow) pojišťovny. Naopak dlouhodobé pojištění obsahuje příspěvky po mnoho let. Pojištění je obecně založeno na agregaci nezávislých pojistných událostí.

Pool
Pool je označení pro společný fond nijak neodlišených peněžních zdrojů.

Povinné minimální rezervy bank
Povinný objem hotovosti, který musí mít každá banka uložený v trezoru centrální banky. Výše rezervy je zpravidla stanovena určitým procentem z vkladů uložených v bankách.

PRIBID (Prague Interbank Bid Rate)
Jeden z hlavních ukazatelů úvěrových trhů v důležitých finančních centrech je referenční úroková sazba, za kterou jsou banky ochotny nakoupit (vypůjčit si) depozita. Pro pražské finanční centrum se tato sazba nazývá PRIBID. Stanovují se z kotací refereční banky na trhu mezibankovních depozit, včetně algoritmu stanovení PRIBID a PRIBOR.

PRIBOR (Prague Interbank Offered Rate)
Jeden z hlavních ukazatelů úvěrových trhů v důležitých finančních centrech je referenční úroková sazba, za kterou jsou banky ochotny prodat (půjčit) depozita. Pro pražské finanční centrum se tato sazba nazývá PRIBOR. Stanovují se z kotací refereční banky na trhu mezibankovních depozit, včetně algoritmu stanovení PRIBID a PRIBOR.

Price/earning ratio (P/E)
Price/earning ratio (P/E) vyjadřuje podíl tržní ceny akcie a výnosu na jednu akcii. Vyjadřuje kolik jsou investoři ochotni zaplatit za výnosy u dané akciové společnosti.

Primární trhy
Primární trh se zabývá emisí nových cenných papírů a jejich splácením. Vytvoření nové pohledávky znamená přenos hotovosti od investora k vypůjčiteli. Pohledávka se likviduje tím, že dlužník splatí investorovi hotovost (úrok, jistina). Nejde o sekundární trh, neboť na tomto zvláštním trhu emitent nabízí něco, co ještě neexistuje a co vznikne pouze za předpokladu, že vydávaný cenný papír najde svého prvonabyvatele. Operace na primárním trhu má tedy emitent plně pod svou kontrolou. Při vydávání cenného papíru emitent často též ovlivňuje, kdo se stane a se naopak nemůže stát jeho prvonabyvatelem.

Private banking
Bankovnictví orientované na kapitálově silné firmy či fyzické osoby s vysokými příjmy. Těmto klientům banka poskytuje nadstandardní finanční služby.

Předčasné splacení
Zaplacení dlužné částky splátkové firmě ještě před ukončením doby trvání smlouvy.

Příkaz k úhradě
Příkaz, kterým majitel účtu požaduje po bance provedení určité platby z jeho účtu ve prospěch účtu jiného subjektu. Od tohoto příkazu je odvozen tzv. trvalý příkaz k úhradě, kterým se z účtu převádí opakovaně stejná částka.

Přímé bankovnictví
Způsob dálkové komunikace s bankou. Klient v tomto případě předává a získává informace přímo pomocí některého z elektronických kanálů (např. internet, telefon, mobilní telefon, atp.) a nikoli prostřednictvím pracovníka banky na přepážce.

Přímé obchody
V rámci tohoto způsobu obchodování jsou v burzovním obchodním systému registrovány obchody mezi členy burzy s takovým množstvím cenných papírů, jehož minimální objem je 200 000 Kč. Cena a množství zobchodovaného cenného papíru je předem stanovena dohodou obou smluvních účastníků přímého obchodu. Při těchto obchodech tedy nedochází k vytváření transakční ceny na základě porovnání anonymní nabídky a poptávky, neboť oba účastníci obchodu se předem znají. Cena, za kterou je uzavřen přímý obchod, není kurzem a její odchylka od platného kurzu není nijak omezena.

Put option
Právo prodat, dodat akcii – opce je cenný papír, který vyjadřuje právo jejího držitele k určitému datu uskutečnit nebo neuskutečnit obchod. V případě put opce tedy prodat či dodat někomu akcii. Opačná strana má povinnost uskutečnit obchod, jestliže si to bude druhá strana přát.

PX – 50
Pražská burza vyhlašuje celkem 22 indexů. Klíčovým je PX 50. K jeho stanovení byl zvolen standardní výpočet ve shodě s metodologií IFC (International Finance Corporation). Index měří změnu tržní hodnoty reprezentativního portfolia akcií zařazených do báze indexu. Každé emisi přísluší váha úměrná její tržní kapitalizaci. Báze indexu PX-50 je složena z 50 emisí. Do báze indexu se nezařazují emise investičních fondů 161, neboť v jejich kurzech se ji promítají cenové pohyby bazických emisí. Emise zařazené do báze indexu se na objemu obchodů s akciemi podílejí téměř 88 % (neuvažovány investiční fondy).

zpět na začátek

 

R

Repo operace
Prodej cenných papírů se závazkem jejich zpětného odkupu po uplynutí stanovené doby. Centrální sazba fixuje u svých repo operací úrokovou míru, která se označuje jako repo sazba.

Retail banking
Maloobchodní, drobné bankovnictví. Segment bankovnictví orientovaný na velké množství drobných klientů.

Revalvace
Úřední zvýšení kurzu domácí měny vůči ostatním měnám.

Revolvingový úvěr
Automaticky obnovovaný úvěr. Po uplynutí sjednané lhůty pokračuje úvěrový vztah se stejnými parametry.

Revolvingový vklad
Automatické obnovení termínovaného vkladu po uplynutí sjednané lhůty.

Riziko
Finanční instituce a trhy existují ve světě nejistoty. Druhem nejistoty je riziko. Rizik lze rozeznávat také několik druhů. Zřejmě nejdůležitějším rizikem finančních trhů je úvěrové riziko, jímž se rozumí riziko ztráty v případě, že partner nedostojí svým závazkům podle podmínek kontraktu. V rámci kategorie úvěrového rizika se někdy vyčleňuje tzv. vypořádací riziko (settlement risk), které je rizikem ztráty z nevypořádání obchodů. Dalším důležitým rizikem je tržní riziko, které se dělí na úrokové, akciové, komoditní a kurzové. Jedná se o riziko ztráty v případě malé likvidity trhů (riziko tržní likvidity) nebo riziko momentální platební neschopnosti (riziko cashflow). Operační riziko je rizikem ztráty v případě lidských chyb, podvodů nebo nedostatků informačních systémů. Právní riziko je rizikem ztráty v případě právní neprosaditelnosti kontraktu.

ROA (return on assets)
Ukazatel, který popisuje zhodnocení celkových aktiv, tzn. kolik bance vydělá jednotka aktiv za dané období. Poměr čistého zisku po zdanění k průměrným aktivitám.

ROE (return on equity)
Ukazatel, který říká, kolik vydělá kapitál akcionářů. Poměr čistého zisku po zdanění k průměrným fondům akcionářů.

Rozptyl výnosů portfolia
Výpočet rozptylu výnosů portfolia je složitější. Chybná je interpretace, která by předpokládala, že rozptyl výnosů portfolia je váženým průměrem rozptylů jednotlivých komponent portfolia, tj. uplatněním podobného přístupu jako při stanovení středního výnosu portfolia. Jednou z hlavních zásad současné teorie portfolia je, že riziko portfolia je běžně nižší než součet rizik jednotlivých komponent.

RPSN
Úhrn všech poplatků a jiných nákladů, které musí dlužník/klient při řádném plnění svých povinností z úvěrové smlouvy nutně zaplatit věřiteli/bance vedle jistiny v souvislosti s poskytnutým úvěrem za celou dobu trvání svého závazku, vyjádřený procentním podílem z dlužné částky za období jednoho roku. Povinnost uvádět RPSN u spotřebitelského úvěru je stanovena zákonem.

Ručení
Povinnost uspokojit pohledávku věřitele v případě, že tak neučiní dlužník. Ručení je zajišťovacím vztahem nikoli mezi dlužníkem a věřitelem, ale mezi věřitelem a třetí osobou – ručitelem.

Ručitel
Osoba, která přebírá, v případě platební neschopnosti klienta, povinnost splácet.

zpět na začátek

 

S

Segmentační teorie
Nepoužívá pojmu forwardová úroková míra, ale rozlišuje mezi preferencemi jednotlivých investorů. Krátkodobé a dlouhodobé dluhopisy se obchodují na odlišných trzích, krátkodobém a dlouhodobém, které se navzájem neovlivňují. Tj. dlouhodobá úroková míra nezávisí na vývoji krátkodobé.

Sekundární trhy
Sekundární trh je trhem již emitovaných cenných papírů. Transakce na sekundárním trhu nevytvářejí ani nelikvidují finanční pohledávky za dlužníky. Při změně majitele nepřechází hotovost mezi investory a dlužníky, ale mezi investory. Dlužník zůstává transakcemi na sekundárním trhu neovlivněn, zatímco věřitel přenáší práva splacení na jiné osoby. Ekonomickou funkcí sekundárního trhu s cennými papíry je změna struktury jejich majitelů. Emitent akcie často nemá žádnou možnost jak nákupům a prodejům zabránit.

SIPO
viz „inkaso“

Skladištní listy
Potvrzení o převzetí věci ke skladování skladovatelem od ukladatele může mít povahu cenného papíru, s nímž je spojeno právo požadovat vydání skladované věci (skladištní list).

Směnky
Podle právní teorie je směnka definována jako cenný papír obsahující zákonem přesně vymezené náležitosti, zejména bezpodmínečný závazek nebo příkaz výstavce zaplatit stanovenou finanční částku v určitou dobu, na určitém místě a zabezpečující jejímu právoplatnému majiteli právo vyžadovat toto plnění od toho, kdo se na směnce podepsal.

Splátka
Část úvěru spolu s příslušnými úroky, kterou klient pravidelně splácí úvěr.

Splátkové období
Doba, ve které musí dlužník provést splátku podle splátkového kalendáře. Ve většině případů se jedná o měsíční nebo čtvrtletní splátky.

Splátkový kalendář
Stanovený postup splácení úvěru, časový rozvrh spláceného úvěru.

Splátkový prodej
Do kategorie prodeje na splátky patří spotřebitelský leasing, spotřebitelský úvěr a hypotéka.

Splatnost
Datum, ke kterému má jedna ze stran povinnost zaplatit určitou částku druhé straně.

Spot
Spot je promtní obchod, nákup nebo prodej jedné měny za druhou za aktuální kurs na finančním trhu v daném okamžiku.

Spotová výnosová křivka
Závislost mezi očekávaný výnosem do určité splatnosti daného nástroje a splatností se nazývá spotová výnosová křivka. Důležité je, aby dluhopisy byly vydávány za stejných podmínek s vyjímkou splatnosti, aby rozdíly ve výnosech byly závislé pouze na této době. Tj. musí být stejné riziko dluhopisů, stejné zdanění, stejnou dobu výplaty, atd.

Spotřební (spotřebitelský) úvěr
Úvěr poskytovaný soukromým osobám a domácnostem za účelem nákupu spotřebních předmětů, služeb, pořízení nebo stavby bytu nebo domu, apod. Od komerčních úvěrů se zásadně liší způsobem svého užití: předmět, na jehož pořízení se úvěr použije, se nestává zdrojem příjmů pro splácení tohoto úvěru. Nejčastěji se používají úvěry revolvingové (poskytované formou úvěrového rámce k běžnému účtu klienta), úvěry splátkové (charakteristické pravidelným splácením úvěru včetně úroků) a hypoteční úvěry (dlouhodobé úvěry sloužící k financování koupě či vybudování bytu nebo rodinného domu).

Spotřebitelský úvěr od splátkové firmy
Prodej na splátky se sjednává přímo v prodejně. Vyřízení úvěru je rychlé a jednoduché. Ihned po nákupu zboží se zákazník stává jeho majitelem. Je třeba zaplatit část pořizovací ceny zboží, tzv. přímou platbu, která je již od 10 %. Zbývající část ceny zboží je celková výše úvěru. Délka splácení a výše splátek jsou volitelné.

Stavební spoření
Stavební spoření představuje formu spoření, při které klient ukládá na účet u stavební spořitelny prostředky, z nichž se mu každoročně připisují úroky a státní podpora. Po 24 měsících a splnění dalších podmínek stanovených stavební spořitelnou vzniká klientovi nárok na úvěr. Rozdíl mezi úrokovou sazbou z úvěru a úrokovou sazbou z vkladu může činit nejvýše 3 %. Úvěr smí být stavební spořitelnou poskytnut a účastníkem použit pouze na financování bytových potřeb. Stavební spořitelna může poskytovat účastníkem úvěry, které slouží úhradě nákladů na řešení bytové potřeby i v případech, kdy účastník nemá ještě nárok na poskytování úvěru, a to jen do výše cílové částky.

Střední výnos portfolia
Střední výnos portfolia, nebo také očekávaný výnos portfolia, je váženým průměrem očekávaných výnosů jednotlivých komponent portfolia.

Svolení k inkasu 
Souhlas klienta (plátce), kterým klient zmocňuje svoji banku k tomu, aby k tíži jeho účtu uskutečnila inkasa, k nimž dá příkaz osoba v písemném souhlasu výslovně uvedená.

Swap
Swap je anglický výraz pro výměnu. Označuje prodej jedné měny za druhou s jejím následným zpětným odkoupením po určité době za předem dohodnutý kurs.

SWIFT
Osmimístný identifikační kód banky pro mezinárodní platební styk vykonávaný přes S.W.I.F.T. (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication – Společnost pro celosvětovou mezibankovní finanční komunikaci). V rámci SWIFTu má každá zúčastněná banka svůj jedinečný kód, kterým se identifikuje. Skladá sa z kódu banky, z kódu krajiny a z lokalizačného kódu.

Šek
Platební prostředek, který opravňuje osobu na šeku uvedenou k výplatě částky uvedené na šeku, a to z účtu osoby, která šek vystavila.

zpět na začátek

 

T

Technická analýza
Změny cen akcií jsou určovány mnoha faktory a mnoho z nich nelze předvídat. Odhad změn cen akcií na základě ekonomických faktorů je základem fundamentální analýzy. Odhad změn akcií na základě ostatních faktorů je předmětem technické analýzy, která se opírá pouze o záznamy výsledků předchozích burzovních obchodů. Vychází se z hypotézy, že ceny akcií odrážejí všechny faktory včetně psychologických, které jsou při krátkodobém investování důležitější než faktory vstupující do fundamentální analýzy.

Telefonní bankovnictví
Služba, která klientovi umožňuje komunikaci s bankou prostřednictvím telefonického spojení. Této služby lze využívat standardním způsobem anebo prostřednictvím odpovídající instalace v mobilním telefonu (např. sítě GSM), která zabezpečuje vyšší míru ochrany klienta.

Teorie lokálního očekávání
Očekávaný výnos dluhopisů všech splatností během následujícího období se rovná bezrizikové úrokové míře, tj. výnosu dluhopisů s nejkratší splatností.

Teorie nestranných očekávání
Forwardové úrokové míry jsou určeny tržním očekáváním o budoucích úrokových mírách, tj. forwardové úrokové míry jsou nestrannými odhady budoucích spotových úrokových mír.

Teorie očekávání
Teorie očekávání jsou nejvíce diskutovanými teoriemi o časové struktuře úrokových měr. Skládají se z několika podobných teorií. Všechny teorie očekávání mají společné to, že investoři se v držení dluhopisů o různých splatnostech neliší.

Teorie peněžního substitutu
Podle teorie peněžního substitutu představují velice krátkodobé dluhopisy blízké substituty hotovosti. Mnoho investorů se vzhledem k riziku omezuje na nákupy krátkodobých nástrojů peněžního trhu. Ceny nástrojů peněžního trhu se tudíž zvyšují a odpovídající úrokové míry se v porovnání s delšími splatnostmi snižují. Teorie předpokládá velké množství investorů do krátkodobých dluhopisů. Kupující tak na rozdíl od emitentů velice silně dávají přednost krátkým splatnostem. Tato skutečnost zvyšuje ceny dluhopisů a snižuje odpovídající úrokové míry.

Teorie preferenčního chování
U teorie preferenčního chování investoři preferují nákup dluhopisů o určitých splatnostech, nikoli však pouze krátkodobé dluhopisy, a při nákupu ostatních dluhopisů požadují vyšší výnosy. V podstatě je tato teorie kombinací segmentační teorie a teorie rostoucí prémie za likviditu. Místo stále preferovaných krátkodobých splatností u teorie rostoucí prémie za likviditu mohou investoři dávat přednost jiným splatnostem v závislosti na jejich individuálních investičních cílech.

Teorie rostoucí prémie za likviditu
Podle teorie rostoucí prémie za likviditu se výnosy s rostoucí splatností zvyšují. Investoři, kteří investují do dluhopisů, jsou averzní vůči riziku, tj. dávají přednost nízké volatilitě výnosů. Ceny dlouhodobých dluhopisů mají vyšší volatilitu. Investoři vyžadují u dlouhodobých dluhopisů vyšší výnosy, čímž kompenzují vyšší riziko.

Teorie výnosových křivek
Závislost úrokových měr (výnosu do splatnosti) na splatnosti bezkupónových dluhopisů v prostředí dokonalých finančních trhů se nazývá výnosovou křivkou nebo-li časovou strukturou úrokových mír. Výnosová křivka může být rostoucí, plochá, klesající. Nejčastější je rostoucí. Znamená to, že čím delší je splatnost, tím vyšší je očekávaný výnos a také větší volatilita ceny dluhopisu.

Termínový (termínovaný) vklad
Vklad na pevnou, předem stanovenou částku a s předem stanovenou dobou trvání tohoto vkladu. Za jeho předčasné ukončení si peněžní ústavy účtují sankční poplatky.

Trvalý příkaz
Příkaz, kterým majitel účtu dává svolení k provádění a zúčtování opakujících se plateb.

zpět na začátek

 

U

Účetní položka – aktivní
promítnutí transakce, k níž došlo z podnětu klienta, např. příkazy k úhradě, výběry v hotovosti daným klientem.

Účetní položka – pasivní
Promítnutí transakce, která se projevila na účtu klienta, ale k níž došlo z jiného než klientova podnětu, např. příchozí platby na účet klienta, provedená inkasa k tíži jeho účtu.

Úroková sazba
Cena půjčených či uložených peněz obvykle vyjádřená v procentech za rok. Konkrétní výše této sazby souvisí s dobou, na kterou jsou peníze půjčeny či uloženy, a často také s částkou.

Úvěrové hodnocení
Stanovení úvěrového rizika dluhových nástrojů společností, tj. dluhopisů, úvěrů a půjček, je složitý proces. Nepřekvapuje, že profesionální investoři a investiční poradci se snaží najít cesty jak tento problém zjednodušit. V USA, kde je dluhové financování významnějším zdrojem financování společností než například ve Velké Británii, existuje řada specializovaných společností, které se zabývají hodnocením jednotlivých dluhových nástrojů. Nejpopulárnější jsou Moody´s, Standard and Poor a Fitch and Co. Hodnotí se země, společnosti a určité dluhové emise. Společnost se hodnotí podle velikosti, relativního objemu dluhu k financování její činnosti a podílu na zisku určeného k financování dluhu. V úvahu se také berou další faktory spíše kvalitativního charakteru. U různých společností se tyto ukazatele zahrnují s různou vahou. To může mít vliv na rozdílné hodnocení.

Užitková funkce
Užitková funkce znázorňuje závislost mezi užitkem, tj. subjektivní hodnotou, a konečnou hodnotou z investice. Všichni racionální investoři dávají za jinak stejných podmínek přednost většímu užitku před nižším užitkem. Jejich užitková funkce je rostoucí. U rizikově averzních investorů každá další koruna z výnosu představuje stále klesající užitek. Jestliže první koruna výnosu představuje jednotku užitku, druhá koruna výnosu odpovídá užitku nižšímu než jednotka jedná se užitkovou fci konkávní. U rizikově neutrálních investorů každá dodatečná koruna výnosu představuje stejné dodatečné množství užitku, čemuž odpovídá lineární užitková funkce. U rizikově hledajících investorů každá dodatečná koruna výnosu představuje stále vyšší dodatečné množství užitku a užitková funkce je konvexní.

zpět na začátek

 

V

Valuty
Hotovostní formy cizích peněz.

Vázaný účet
Účet, z něhož je možné čerpat pouze při splnění určitých podmínek stanovených ve smlouvě.

Výpis z účtu
Dokument, který potvrzuje pohyby a zůstatek na účtu klienta. Banka jej vystavuje a klientovi předává osobně, poštou či jiným dohodnutým způsobem v pravidelných intervalech dle volby klienta a s ohledem na podmínky stanovené samotnou bankou či např. karetními asociacemi.

Velkoobchodní bankovnictví
Velkoobchodní bankovnictví představují služby nabízené podnikům, investičním společnostem, investičním fondům, penzijním fondům, vládním agenturám, apod. Jedná se např. o poskytování úvěrů, služby depozitáře, leasing, apod.

Věčný dluhopis
Věčný dluhopis vyplácí kupóny po neomezenou dobu a jeho cena se rovná součtu současných hodnot diskontovaných dluhopisů pomocí výnosu do splatnosti.

Věřitel
Osoba právnická nebo fyzická, která poskytne finanční půjčku a jako odměnu získá úrok.

Vinkulace
Blokace vkladu ve prospěch stanovené osoby nebo události.

Vklad
Peníze vložené na účet, ať už v hotovosti či bezhotovostně.

Vklad na viděnou
Vklady, které jsou kdykoli bez výpovědní lhůty splatné na požádání klienta.

Vkladní knížka
Potvrzení o úsporném vkladu. Její předložení je podmínkou dispozice s vloženými prostředky.

Vkladový (termínovaný) účet
Účet, který slouží k ukládání peněz klienta na určitou dobu za předem dohodnutou úrokovou sazbu. Většinou jde o uložení určité částky na určitou dobu za pevně dohodnutou sazbu.

Volatilita
Volatilita znamená rozkolísanost, nestálost, např. cen, kurzů, sazeb.

Výnos do splatnosti
Výnos do doby splatnosti je konstantní úrokovou mírou diskontování cashflow pro všechny splatnosti cashflow složené z kupónů a nominální hodnoty, přičemž tímto diskontováním obdržíme cenu dluhopisu. Cena dluhopisu a výnos jsou nepřímo úměrné.

Výpis z účtu
Dokument, který potvrzuje pohyby a zůstatek na účtu klienta. Banka jej vystavuje a klientovi předává osobně, poštou či jiným dohodnutým způsobem v pravidelných intervalech dle volby klienta a s ohledem na podmínky stanovené samotnou bankou či např. karetními asociacemi.

Výpovědní lhůta
Lhůta, po jejímž uplynutí je možné vybrat si uložený obnos.

zpět na začátek

 

Z

Zajištění úvěru
V širším slova smyslu se zajištěním rozumí veškerá opatření prováděná bankou s cílem zajistit řádné splácení úvěru včetně úroků. K nejdůležitějším nástrojům používaným k zajištění úvěrů před jejich poskytnutím a během jejich trvání patří:

  • prověrka úvěrové způsobilosti
  • limitování výše úvěrů pro jednotlivé klienty
  • diverzifikace rizika prostřednictvím konsorciálních úvěrů
  • kontrola úvěrového subjektu a objektu

V užším pojetí se zajišťovací instrumenty člení na osobní zajištění, kdy bance ručí za její pohledávku vedle příjemce úvěru ještě další, třetí osoba a věcné zajištění, které dává bance právo na určité majetkové hodnoty.

Zajišťování
Pro zajišťování jsou velmi vhodné deriváty. Tyto kontrakty umožňují zajišťovat pomocí těchto kontraktů své pozice v aktivech nebo pasivech rozvahy nebo podrozvahy. Fixací ceny se zajišťují proti možnému nevýhodnému vývoji cen. Například plánujeme, že za několik měsíců budeme potřebovat určité množství USD. Nynější kurz na trhu futures považujeme za výhodný, rádi bychom za tento kurz nakoupili USD za několik měsíců. Koupíme proto nyní futures na americké dolary. Nákup je podmíněn složením určitého depozita (záruky). Během doby, než termínový kontrakt prodáme, můžeme být vyzváni, abychom poukázali na náš depozitní účet dodatečné prostředky. To se stane v případě, že USD oslabil proti měně, za kterou v budoucnosti USD nakoupíme. Pokud naopak USD posílil, potom naopak můžeme dokonce z depozitního účtu čerpat, neboť jeho stav se zvyšuje. Za několik měsíců od nákupu kontraktu futures nakoupíme dolary na spotovém trhu a současně prodáme kontrakt futures. Jestliže proti našemu původnímu očekávání USD oslabil, potom ztráta na trhu futures bude kompenzována ziskem z nákupu USD na spotovém trhu (USD na spotovém trhu nakoupíme laciněji než činí cena futures v době nákupu futures). Jestliže naopak USD posílil, potom zisk na trhu futures bude kompenzován ztrátou z nákupu USD na spotovém trhu (USD na spotovém trhu nakoupíme dráže než činí cena futures v době nákupu futures). Ostatně termínové obchody vznikly právě z potřeby krytí pozic.

Zatímní listy
Pokud upisovatel nesplatil celý emisní kurz upsané akcie před zápisem společnosti do obchodního rejstříku (tzv. nesplacená akcie), vydá společnost po tomto zápisu upisovateli zatímní list nahrazující všechny jím upsané a nesplacené akcie jednoho druhu.

Ziskový výnos
Ziskový výnos se počítá jako podíl zisku po zdanění a tržní kapitalizace podniku. Použitelnost ziskového výnosu je omezena stejně jako u dividendového výnosu. Dvě společnosti se mohou lišit v datu vykazování a zisky se mohou vztahovat k různým období. Často se publikuje reciproká hodnota ziskového výnosu označovaná jako poměr P/E, tj. poměr momentální tržní ceny akcie podniku k zisku podniku připadajícího na jednu akcii.

Zůstatek na účtu
Částka, která je v určitém okamžiku evidována jako stav na účtu klienta. Může jít o zůstatek kreditní či debetní, tedy částku, která je klientovi skutečně k dispozici, či částku, kterou naopak klient bance v daném okamžiku dluží.

zpět na začátek

Doporučujeme