Projekt 10 Implementace státní politiky Digitální Česko (Strategie MK)

Projekt „Implementace státní politiky Digitální Česko“ je součástí pilíře „Infrastruktura“ Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro období 2012 až 2020 (SMK). Projekt nese pořadové číslo 10. Strategie byla projednána a schválena Vládou ČR dne 27. září 2011.Název projektuImplementace státní politiky Digitální Česko
GestorMPOSpolugestorČTÚ, MV
Zahájení projektu2011Ukončení projektu2014

Obsah, charakteristika projektu

Racionálním využíváním informačních a komunikačních technologií (dále jen „ICT“) se zvyšuje produktivita, konkurenceschopnost a současně dochází k významným úsporám nákladů a dalším pozitivním efektům, například k přesunu pracovní síly k činnostem s vyšší přidanou hodnotou v oborech, které důkladně implementují ICT. Specifickým faktorem ICT odvětví je skutečnost, že jeho rozvoj je úzce svázán s potřebami společnosti a rychle na ně reaguje. Dnešní vyspělá evropská společnost považuje za užitečné, aby dostupnost kvalitního přístupu k internetu nebyla výsadou pouze obyvatel v městských aglomeracích, ale usiluje o zajištění dostupnosti internetu i pro ostatní obyvatele, pro které může být vysokorychlostní internet relativně ještě větším přínosem, vzhledem k prostředí, v němž žijí nebo podnikají, než pro občany v urbanizovaných lokalitách. Řešením disproporcí mezi městy a venkovskými sídly v podmínkách pro využití ICT je zajištění srovnatelné dostupnosti ke službám elektronických komunikací a zejména ke službám poskytovaným prostřednictvím vysokorychlostního přístupu k internetu. Cílem je redukovat „digitální propast“ v oblasti přístupu k vysokorychlostnímu internetu mezi venkovskými sídly a městy.

Popis stávající situace, důvody řešení

Ve všech rozvinutých zemích světa se elektronické komunikace svými sítěmi a službami významně podílí na základních podmínkách pro ekonomický, sociální a kulturní rozvoj společnosti zejména tím, že urychlují, rozšiřují a zkvalitňují komunikaci ve prospěch rozvoje celé společnosti v souladu s požadavky občanů, podnikatelů i státních institucí. Bez dostatečně rozvinuté a dostupné technologické základny, tj. zejména bez vybudované adekvátní infrastruktury elektronických komunikací by efekty z využívání ICT ve výrobních i nevýrobních procesech byly na podstatně nižší úrovni.Přínosy dosahované v důsledku zavádění ICT v podstatě do všech subjektů a jejich aktivit dnes již potvrzuje celá řada studií, čerpajících ze skutečných reálných podmínek. Podle nejnovější publikace Světové banky s názvem „Informace a komunikace pro rozvoj 2009 – rozšiřování dosahu a zvyšování vlivu“ vydané v roce 2009 bylo ověřeno, že v rozvinutých zemích (kam je řazena i Česká republika), se zvýšení penetrace přípojek k vysokorychlostnímu internetu o 10% projeví následným meziročním nárůstem HDP o 1,21%. V případě rozvíjejících se zemí činí tento dosažitelný nárůst v průměru dokonce 1,38%. Uvedený nárůst HDP je založen zejména na nárůstu produktivity, na realizovatelných úsporách nákladů, zvýšení zaměstnanosti a na urychlení všech navazujících procesů, jak ve výrobní sféře, v obchodních, finančních a vzdělávacích institucích, tak i v administrativě. 636 615 obyvatel České republiky nemá možnost využívat služby vysokorychlostního přístupu k internetu, nebo je může využívat pouze od jednoho poskytovatele.

zpět na začátek

Příklad ze zahraničí

Digitální Polsko, Německá broadbandová strategie, která ve velké míře využívá obdobných nástrojů jako Digitální Česko (registr pasivní infrastruktury, informační portál). V rámci Digitální Agendy Evropská komise žádá všechny členské státy, aby přijaly a naplnily své národní státní politiky pro elektronické komunikace, zejména pro přístup k vysokorychlostnímu internetu.

zpět na začátek

Cíle a měřítka projektu
Popis cíleMěřítkoHodnota
Zajistit do roku 2013 dostupnost služby přístupu k vysokorychlostnímu internetu ve všech obydlených lokalitách ČR s minimální přenosovou rychlostí alespoň 2 Mbit/s (download) a ve městech alespoň 10 Mbit/s.Penetrace, pokrytí%
Zajistit do roku 2015 dostupnost služby přístupu k vysokorychlostnímu internetu ve venkovských sídlech přenosovou rychlostí, která bude alespoň na úrovni 50% průměrné rychlosti dosahované ve městech. Přitom 30% domácností a firem ve městech by mělo mít dostupnost k přípojkám s přenosovou rychlostí alespoň 30 Mbit/s.Penetrace, pokrytí%
Umožnit ČTÚ stanovovat provozovateli kvalitu poskytovaných služeb, a to buď v celém poskytovaném rozsahu anebo jen ve stanovené části rozsahu služeb.Existuje legislativní úpravaano
Analýza portfolia služeb ve veřejném zájmu a jejich náročnosti na kvalitu datových služeb a nezbytnou kapacitu kmitočtového spektraExistuje analýzaano
V návaznosti na mezinárodní a evropskou harmonizaci navýšit kapacity bezdrátových systémů uvolněním dalších pásem kmitočtového spektra jakož i s využitím nástrojů konvergence pevných a mobilních sítí.Množství uvolněného spektraMHz

zpět na začátek

Hlavní dotčené skupiny
Podnikatelská veřejnostPodnikatelé využívající služby elektronických komunikací, podnikatelé nabízející služby elektronických komunikací jakož i služby na elektronických komunikacích závislých
VeřejnostObčané využívající služby elektronických komunikací
Státní správaStátní správa a samospráva při elektronizaci svých agend a svých služeb
Finanční dopadyPodle studie Evropské investiční banky v závislosti na realizovaných scénářích se finanční náročnost pohybuje 2,1 – 5,7 mld. EUR. Tyto náklady ponese z velké části soukromý sektor (v ČR neexistuje „státní operátor“).Podle publikace Světové banky s názvem „Informace a komunikace pro rozvoj 2009 – rozšiřování dosahu a zvyšování vlivu“ vydané v roce 2009 bylo ověřeno, že v rozvinutých zemích (kam je řazena i Česká republika), se zvýšení penetrace přípojek k vysokorychlostnímu internetu o 10% projeví následným meziročním nárůstem HDP o 1,21%.V roce 2009 internet přispěl k HDP v ČR 130 miliardami Kč, tj. 3,6 %.Lze očekávat, že česká internetová ekonomika poroste o 12 % ročně a do roku 2015 dosáhne přibližně 5,7 % podílu na českém HDP.

zpět na začátek

Popis realizace projektu

V současné době, kdy je již prakticky nasycena poptávka po telefonních službách, včetně mobilních telefonních služeb, mají největší význam vysokorychlostní datové služby. Služby vysokorychlostního přístupu k internetu umožňují využívání služeb obsahu a dalších služeb náročných na objem přenesených dat, které jsou poskytovány prostřednictvím sítí elektronických komunikací zcela nového typu. Význam vysokorychlostního přístupu k internetu a k sítím elektronických komunikací se stal plně srovnatelný s významem ostatních infrastruktur a sítí, které zajišťují zásobování populace energiemi, vodou apod. Zavádění a rozvoj vysokorychlostních technologií podmiňuje vytváření zcela nového prostředí multimediálních platforem a konvergovaných služeb, které podstatně ovlivní podnikatelské aktivity i každodenní život obyvatelstva.

Významným omezením mobilních datových služeb je limitovaná přenosová kapacita frekvenčního spektra a nedostatečný důraz na poskytování služeb s garantovanou kvalitou. Nová pravomoc regulátora stanovovat kvalitu služby umožní počítat s garantovanou rychlostí, odezvou atd.

Sítě a služby elektronických komunikací fungují v plně tržním prostředí, pro jehož případnou regulaci existují určené orgány a nástroje. Projekt Digitální Česko nesmí do tohoto tržního prostředí vnášet netržní zásahy a vlivy, ale naopak musí zodpovědně předcházet deficitům v digitální ekonomice. Tyto deficity mohou být způsobeny primárně geografickou a sociální nedostupností nebo nedostatkem znalostí. S ohledem na věcné vymezení elektronických komunikací je navržený projekt zaměřený primárně na odstranění nedostupnosti jak geografické tak garantovaných kvantitativních i kvalitativních parametrů vybraných služeb pevných i mobilních elektronických komunikací. Projekt je složen z dílčích opatření (viz níže).

zpět na začátek

Harmonogram projektu
Název etapyStartKonecGestorPopis
Metodická pomůcka pro sjednocení aplikační praxe některých ustanovení zákona o elektronických komunikacích a stavebního zákonaČerven 2011Listopad 2011MPO/MMRMinisterstvo průmyslu a obchodu společně s Ministerstvem pro místní rozvoj identifikují kritická místa v aplikační praxi některých ustanovení zákona o elektronických komunikacích a stavebního zákona. Na základě vytipovaných problémových oblastí připraví Ministerstvo průmyslu a obchodu spolu s Ministerstvem pro místní rozvoj metodickou pomůcku, která bude sloužit ke sjednocení aplikační praxe nejen stavebním úřadům, ale i odborné a laické veřejnosti.
Příprava podmínek pro efektivní čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů pro rozvoj elektronických komunikacíČerven 2011Listopad 2011MPO/MMR

Cílem je zvýšení a efektivní čerpání finančních prostředků například prostřednictvím Evropské investiční banky (EIB), prostřednictvím Fondu rozvoje venkova a prostřednictvím Strukturálních fondů. Zároveň při přípravě nových pravidel pro čerpání strukturálních fondů v období 2014-2020 akcentovat projekty zaměřené na rozvoj elektronických komunikací. Mezi naléhavé úkoly patří mj. i rozvoj specifických řešení bezdrátových datových komunikací garantovaných kvalitativních i kvantitativních parametrů pro aplikace veřejného zájmu anebo rozvoj nástrojů konvergence pevných a mobilních sítí s důsledkem nárůstu přenosové kapacity pro mobilní služby.

Na portálu Digitální Česko budou identifikovány základní možnosti finanční podpory a podmínky jejího použití a také nejlepší praxe („best practices“) pro řešení financování lokální infrastruktury a příklady hotových řešení. Současně platí, že veškerá podpora z veřejných zdrojů musí být plně v souladu s Pokyny Společenství k použití pravidel státní podpory ve vztahu k rychlému zavádění širokopásmových pevných i mobilních sítí.

Příprava návrhu na zřízení registru pasivní infrastrukturyČerven 201130. června 2012MPO/ČTÚ

Pasivní infrastrukturou se rozumí některé přiřazené prostředky, jako jsou například stožáry, kabelovody, chráničky, potrubí a rozvodné skříně. Náklady na výkopové práce představují 70 až 80 % celkových nákladů na výstavbu přístupových sítí, sdílení pasivní infrastruktury mezi jednotlivými operátory může tak výrazně snížit tyto náklady. V současné době však neexistuje relevantní registr této infrastruktury a informace o její existenci neexistují vůbec nebo jsou ve formě, která znemožňuje jejich praktické využití.

Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Českým telekomunikačním úřadem a dalšími subjekty vytvoří registr pasivní infrastruktury. Účelem tohoto registru není duplikovat některé zdroje informací, ale efektivní využití stávající dostupných informací o prvcích pasivní infrastruktury, které podle potřeby budou doplněny a následně veřejně sdíleny. Informace vložené do registru povedou k podstatnému snížení nákladů na budování sítí a urychlení jejich výstavby. K urychlení výstavby přispěje zjednodušení či dokonce odstranění veřejnoprávního projednávání. To mimo uvedených efektů umožní i menším podnikatelským subjektům vstup na trh. V počáteční fázi bude registr zaměřen na lokality s připravovanou výstavbou. Tento registr musí být také budován tak, aby se mohl stát základem komplexního postupně budovaného registru technické infrastruktury vhodné ke sdílení. Tento postup je i v souladu se závěry Rady pro telekomunikace a informační společnost ze dne 3. prosince 2010.

Analýza snížení poplatků za kmitočtyKvěten 2011Červen 2012MPO/ČTÚMinisterstvo průmyslu a obchodu a Český telekomunikační úřad připraví na základě analýzy návrh změny nařízení vlády č. 154/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, spočívající v úpravě koeficientu používaného pro stanovení poplatků za využívání kmitočtů na časově omezené období tak, aby stát deklaroval podporu spektrálně efektivním technologiím. V rámci provedené analýzy bude realizátory zvážena možnost placení poplatků dvakrát ročně, což by mohlo přinést podnikatelům lepší alokaci a optimalizaci nákladů na využívání spektra.
Příprava rozvojových kritérií v přídělech rádiových kmitočtů v pásmu 790 – 862 MHzČerven 2011Listopad 2011MPO/ČTÚ

Jedním ze zdrojů je i část rádiového spektra uvolněná v rámci přechodu na digitální televizní vysílání (digitální dividenda), která představuje díky svým fyzikálním vlastnostem šíření rádiových vln jedinečnou příležitost pro zajištění přístupu k vysokorychlostnímu internetu i ve venkovských oblastech. S ohledem na výsledky průzkumu Ministerstva průmyslu a obchodu a v souladu s materiálem „Postup Českého telekomunikačního úřadu při správě vybraných částí rádiového spektra se zaměřením na podporu poskytování služeb vysokorychlostního přístupu v období do roku 2012“ Český telekomunikační úřad stanoví ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu a na základě výsledků veřejné konzultace v přídělech rádiových kmitočtů podmínky (tzv. rozvojová kritéria) pro podporu výstavby v místech s nižší koncentrací obyvatel tak, aby byly splněny cíle této státní politiky.

To nevylučuje, aby ČTÚ stanovil na základě zákona o elektronických komunikacích podmínky využívání rádiových kmitočtů i v dalších zájmových pásmech.

Analýza portfolia služeb ve veřejném zájmu a jejich náročnosti na kmitočtové využívání20122014MPO/ČTÚV rámci provozování služeb ve veřejném zájmu (např. e-safety) může existovat oprávněná potřeba služeb specifických parametrů zajišťovaných prostřednictvím kmitočtového spektra. Cílem této analýzy má být zjištění rozsahu těchto služeb, požadavků na jejich kvalitativní parametry a následně i jejich kmitočtové náročnosti.

zpět na začátek

Doporučujeme