Projekt 05 Lepší vymahatelnost práva (Strategie MK)

Projekt „Lepší vymahatelnost práva“ je součástí pilíře „Instituce“ Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro období 2012 až 2020 (SMK). Projekt nese pořadové číslo 5. Strategie byla projednána a schválena Vládou ČR dne 27. září 2011.Název projektu Lepší vymahatelnost práva
Gestor MSp Spolugestor MPO, MV
Zahájení projektu 2011 Ukončení projektu 2020

Obsah, charakteristika projektu

Projekt zavádí řadu opatření, jež mají zásadní vliv na mezinárodní konkurenceschopnost ČR. Zaměřuje se na oblast fungování institucí a snaží se tak vytvořit vhodné právní prostředí pro domácí, ale i zahraniční podnikatele.

Popis stávající situace, důvody řešení

Zásadním problémem v oblasti institucí je špatná vymahatelnost práva. Na pomalé a neefektivní soudní řízení a nadměrné zatížení soudů ukazuje index Světové banky Doing Business 2011, podle něhož trvá v ČR vymáhání kontraktů cca 2 roky a nese s sebou vysoké náklady. Nespokojenost podnikatelské veřejnosti s vymahatelností práva v ČR se projevila i ve srovnání Světového obchodního fóra, kde se v oblasti řešení sporů ČR umístila na 97. místě ze 139 zemí.

Soudy v ČR rozhodují pomalu, častou praxí je posílání spisů mezi soudy různých stupňů nebo různé místní příslušnosti, čímž se řízení značně protahuje. Soudy jsou dnes také nadměrně zatíženy výkony rozhodnutí, proto je třeba podpořit změny v oblasti exekučního řízení. K transparentnějšímu a nezávislejšímu rozhodování soudů by měly přispět rovněž vhodné změny v oblasti jmenování soudců. Z hlediska zlepšování vymahatelnosti práva (zejména co se týče sporů obchodních a insolvenčních) je důležitý efektivní systém celoživotního vzdělávání soudců (zejména v ekonomických tématech).

Nezávislost soustavy státních zastupitelství by měly zajistit změny při jmenování státních zástupců.

Situace v ČR není optimální ani v oblasti vymáhání práva alternativními způsoby. Mediace obvykle není využívána, rozhodčí řízení se potýká s nedůvěrou v rozhodce, nízkou informovaností podnikatelů i občanů o tomto způsobu řešení sporů a – na rozdíl od některých vyspělých zemí – nereflektuje nové trendy v oblasti elektronizace a internetového rozhodování.

Alternativní řešení sporů, jakož i elektronické rozhodčí řízení (ODR, online dispute resolution), je rychlou a efektivní alternativou ke zdlouhavým sporům, zejména těm přeshraničním. Většinou se jedná o spory z transakcí s relativně nízkou hodnotou, ale probíhající ve velkém množství, a to jak ve vztahu mezi podnikateli navzájem, tak i ve vztahu ke spotřebitelům.

V této oblasti byl již učiněn významný počáteční krok směrem k efektivnějšímu řešení spotřebitelských sporů. Od roku 2008 byla v gesci MPO realizována pilotní fáze projektu pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů ve spolupráci s dalšími partnery. Pilotní fáze prokázala potřebu existence alternativního způsobu řešení spotřebitelských sporů mimosoudní cestou. Řada sporů mezi podnikateli a spotřebiteli totiž vzniká na základě neznalosti práv a povinností nebo na základě jejich nesprávné interpretace. Tyto skutečnosti vedou mnohdy ke zbytečně podaným žalobám, přestože pro vyřešení by často mohlo postačovat pouhé vysvětlení a doporučení ze strany určených osob.

Vzhledem k mezinárodnímu přesahu zahájila Komise OSN pro mezinárodní obchodní právo (UNCITRAL) práce na vytvoření mezinárodního systému ODR. Nejasná úprava řešení sporů z přeshraničních transakcí totiž neumožňuje využít potenciál vnitřního trhu EU v elektronickém obchodě. Cílem mezinárodních snah o vytvoření jednotné platformy pro systémy ODR je usnadnit obchodníkům expanzi na světových trzích a zároveň zvýšit důvěru spotřebitelů v elektronický obchod přes hranice jejich domovských států. Vzhledem k tomu, že mezinárodní internetové transakce se stále ve větší míře týkají i českých spotřebitelů a firem, jeví se jako vhodné zavést ODR i v ČR.

Elektronizace justice postupuje pomalu, což snižuje efektivitu jejího fungování a významným zlepšením (a zvýšením konkurenceschopnosti) by byl i posun rejstříků (obchodní, insolvenční atp.) na vyšší stupeň z hlediska eGovernment (tj. tak, aby umožňovaly interaktivní činnost).

Specificky je třeba zmínit špatnou praxi ve věcech obchodního rejstříku, kdy více než 50% českých obchodních společností a družstev neplní své oznamovací povinnosti vůči rejstříku, čímž se snižuje jeho účinnost (a obecně objem informací o trhu v ČR).

Důležitou oblastí v rámci vymahatelnosti práva je insolvenční řízení jakožto způsob odchodu podniků z trhu. Velké insolvenční případy současnosti ukazují, že i přes nesporné zlepšení situace je třeba nadále pracovat na systematickém zlepšování pravidel pro insolvenci.

Projekt se snaží tyto problémy odstranit a kromě zlepšení vymahatelnosti práva a zrychlení soudního řízení usiluje i o celkové zvýšení právní jistoty v ČR.

Všechna tato opatření rovněž směřují k vytvoření právního prostředí podporující podnikání.

zpět na začátek

Příklad ze zahraničí

eBay řeší ročně přibližně 60 milionů sporů, z nichž 90 procent je vyřešeno již v prvním stupni ODR procesu. Většina sporů je ukončena jen s pomocí ODR a společnost tak nemusí vynakládat prakticky žádné prostředky na případná soudní řízení.

V rámci EU proběhla veřejná konzultace k ADR (alternativním/mimosoudním řešením sporů). ODR by mělo být součástí budoucích návrhů Evropské komise.

Alternativní řešení sporů je široce využívané v zemích západní Evropy a USA. V mnoha státech Evropské unie jsou ustaveny systémy pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, které jsou založeny především na dobrovolné účasti obou stran sporu (plně dobrovolná účast v systému, dobrovolnost může být omezena předchozím prohlášením podnikatele). Ve většině států převažuje nezávaznost výstupů. Výjimku tvoří arbitrážní řízení se závaznými a exekuovatelnými arbitrážními nálezy.

Z hlediska vymáhání kontraktů se v indexu Doing Business pravidelně velmi dobře umisťuje Francie, Rakousko a Německo, které pro nás může být inspirací i díky obdobným základům práva.

zpět na začátek

Cíle a měřítka projektu
Popis cíle Měřítko Hodnota
Zrychlení exekucí Doba vyřizování exekuce Snížení průměrné doby exekuce.
Snížení zatížení Nejvyššího soudu problematikou dovolání v civilních věcech Doba vyřizování dovolání v civilních věcech Zrychlení vyřizování dovolání v civilních věcech.
Větší využívání mimosoudního řešení sporů (včetně spotřebitelských) – zrychlení vymáhání práva Množství sporů řešených mimosoudně pomocí ADR, nápad na soudy Nárůst využití alternativního smírného řešení sporů, snižování nápadu na soudy.
Zvýšení informovanosti o možnostech mimosoudního řešení sporů u rozhodčích soudů a o mediaci Informovanost podniků o možnostech využití rozhodčí doložky a mediace

Nárůst využití alternativního smírného řešení sporů.

Snížení nápadu na soudy.

Zrychlené řešení sporů, odbřemenění soudů za pomocí ODR Náklady pro účastníky sporu, rychlost řešení, nákladová efektivita vymáhání práva, míra využití ODR

Snížení nákladů pro účastníky sporu oproti soudnímu řízení.

Rychlejší řešení sporů oproti soudnímu řízení.

Zvyšující se využívání ODR.

Rozvíjení potenciálu elektronického obchodování v rámci ČR, EU i celosvětově pomocí podpory ODR; prosazení ČR jako vhodného místa pro umístnění případných pilotních projektů ODR sudiště v rámci UNICITRALu a EU Objem elektronického obchodování; umístění případných pilotních projektů ODR sudiště v ČR, míra jejich využití a výnos pro veřejné rozpočty Vznik ODR sudišť, zvyšující se míra jejich využití a zvyšující se výnosy pro veřejné rozpočty.
Omezení zneužívání insolvenčního řízení v konkurenčním boji Počet zjevně bezdůvodných insolvenčních návrhů, které jsou projednávány Snížení počtu případů.
Zlepšování insolvenčního práva Rychlost řízení, výtěžnost Přiblížení se vyspělým zemím OECD co se týče rychlosti a konečného výnosu z insolvenčních řízení
Vzdělávání soudců a vyšších soudních úředníků v ekonomických a dalších oborech Zlepšení kvalifikace soudců a vyšších soudních úředníků v ekonomických a dalších tématech, zkvalitnění jejich rozhodování Zvýšení kvality průběhu soudních sporů zejména v oblasti obchodního a insolvenčního práva

Posílení institucionální nezávislosti a nestrannosti soudů:

a) výběrová řízení na jmenování soudních funkcionářů;

b) Národní justiční rada (kompetence pouze v personálních otázkách), výběrová řízení na pozice soudních kandidátů;

a) Nezávislé a nestranné rozhodování soudů, jejich profesionalita, spokojenost veřejnosti se soudy

b) Dohled nad personálními otázkami u soudů, kvalita budoucích soudců, spokojenost s fungováním soudů

Soudní funkcionáři jsou jmenováni na základě výběrových řízení

Existence Národní justiční rady. Soudní kandidáti jsou vybíráni na základě výběrových řízení.

Posílení nezávislosti soustavy státních zastupitelství Možnost odvolání pouze ze zákonem stanovených důvodů  
Vyšší transparentnost rozhodování soudů a informovanost veřejnosti pomocí zveřejňování vybraných rozhodnutí soudů na internetu

Publikace anonymizovaných rozhodnutí vybraných evidenčními senáty krajských a vrchních soudů

Počet přístupů veřejnosti a spokojenost se službou

Anonymizovaná rozhodnutí vybraná evidenčními senáty krajských a vrchních soudů jsou publikována na internetu.

Zvyšující se počet přístupů a spokojenost veřejnosti se službou.

Zefektivnění soudní soustavy Produktivita soudů a doba řešení sporů Zjednodušená soudní soustava.
Zrychlení soudních procesů Omezení možnosti vrátit spor k novému rozhodnutí Zkrácení soudních sporů, snížení podílu odvolání vrácených k novému rozhodnutí.
Elektronizace justice (postupný přechod justice na elektronické spisy a rozhodování – eSpis) Přístup stran ke spisům, administrativní náklady na soudní spory, interaktivní soudní rejstříky

Strany mají elektronický přístup ke spisům.

Snížené administrativní náklady na soudní spory.

Fungování interaktivních soudních rejstříků.

Lepší přístup k informacím z obchodního rejstříku Možnost stahovat data z obchodního rejstříku ve formátu xml1 Existuje možnost stahovat data z obchodního rejstříku ve formátu xml.

zpět na začátek

Hlavní dotčené skupiny
Strany soudního řízení Zrychlení procesů, širší využívání ADR, ODR.
Instituce Instituce vytvářející právní prostředí pro případné spory stávajících i budoucích podnikatelů.
Finanční dopady

Zefektivněním soudní soustavy se celkově zkrátí doba řízení a dojde k úspoře veřejných nákladů na soudní systém. Urychlení soudního řízení přinese finanční výhody rovněž fyzickým a právnickým osobám, které se soudního řízení účastní (rychlejší znalost právního stavu). ADR a ODR  jsou nákladově efektivnější než soudní spory – a to pro veřejné rozpočty i pro strany, proto investice do jejich zavedení bude ve výsledku kompenzována úsporami z jejich financování. Náklady mimosoudního řešení spotřebitelských sporů se odhadují na 3 – 5 mil. Kč.

Doplnění informací do obchodního rejstříku pomůže zvýšit informovanost a zároveň zvýší výběr pokut do veřejných rozpočtů.

Elektronizace justice v dlouhodobém horizontu bude znamenat významné úspory pro strany i justici, náklady na zavedení (včetně interaktivních rejstříků) se dají předpokládat v řádu desítek milionů.

zpět na začátek

Popis realizace projektu

Pro úspěšnou realizaci projektu je třeba zaměřit se na úpravu fungování institucí, které mají rozhodující vliv na právní prostředí, v němž se podnikatelé pohybují. Jako první předpoklad je třeba zajistit správné a spravedlivé rozhodování soudů v případných podnikatelských sporech, tedy posílit institucionální nezávislost soudnictví.

Dále je třeba snížit zatížení Nejvyššího soudu dovoláními a posílit jeho postavení jako sjednotitele judikatury, což by mělo přinést vyšší právní jistotu v právních vztazích a také předvídatelnost soudních rozhodnutí.

Zásadním předpokladem pro vytvoření vhodného právního prostředí pro podnikatele je zlepšení vymahatelnosti práva. K dosažení tohoto cíle je vhodné například odstranit dvoukolejnost výkonu rozhodnutí a exekucí, což přispěje k zefektivnění výkonu exekučních titulů. Lepší vymahatelnost rozhodnutí je nezbytná pro fungující podnikatelský sektor, protože správné a spravedlivé rozhodnutí nemá pro podnikatele význam, není-li vymahatelné.

Mezi další prvky, které mohou zlepšit konkurenceschopnost, patří posílení možnosti alternativního řešení sporů. Jde o to umožnit podnikatelům a dalším osobám řešit spor i jinak než před soudem. Pro zajištění mimosoudního řešení spotřebitelských sporů bude nezbytné zejména přijmout základní dokumenty k řízení projektu, zajistit fungování kontaktních míst a dálkového přístupu, zajistit optimální počet mediátorů a rozhodců, vytvořit informační systém projektu a vytvořit poradní orgán pro řízení projektu.

Klíčová je samozřejmě i role osvěty, zejména ve vztahu k podnikům a podnikatelům, týkající se možností řešení sporů mimosoudní cestou (mediace, rozhodčí řízení). V této oblasti by mimo orgány veřejné správy měly sehrát klíčovou roli rovněž rozhodčí soudy a samoregulační orgány (např. Hospodářská komora, asociace, svazy atp.).

Ke zlepšení fungování insolvenčního práva (i soudních sporů obecně) by mělo přispět jednak zvyšování kvalifikace soudců v ekonomických i dalších otázkách, jednak pravidelné vyhodnocování efektivity insolvenčního práva a jeho zlepšování.

V oblasti ODR, která má rozvíjet potenciál elektronického obchodování, a to jak v rámci ČR, tak EU i celosvětově, je vhodné pokusit se prosadit ČR jako místo pro umístnění případných pilotních projektů ODR sudiště v rámci UNCITRALu a EU.

Nejprve je vhodné podpořit návrh systémové úpravy ODR v ČR. Začne se konzultacemi nejdříve v rámci státní správy, případně bude umožněna prezentace návrhu skupinou expertů na půdě MPO. Dalším krokem by pak bylo oslovení odborné veřejnosti. Po konzultacích a zpracování připomínek přichází v úvahu vypracování studie proveditelnosti, která by měla vyústit v konkrétní návrh věcného záměru zákona. Součástí studie by kromě právní stránky měla být také část předkládající IT řešení systému a vyhodnocení dopadů systémové úpravy ODR v ČR.

Výstupy projektu

  • Změny v legislativě posilující právní jistotu, lepší vymahatelnost práva a umožňující bezproblémové podnikání;
  • posílení a zkvalitnění alternativních systémů řešení sporů (včetně ODR), přilákání center ODR do ČR.
  • vyšší míra využití dat z OR (možnost otevřeně stahovat data);
  • zkrácení doby soudních řízení a zkrácení doby vyřízení odvolání (tím, že soud vyššího stupně rozhodne přímo ve věci);
  • rychlejší a efektivnější insolvenční právo, lépe kvalifikovaní soudci.

zpět na začátek

Harmonogram projektu
Název etapy Start Konec Gestor Popis
Lepší vymahatelnost práva v exekučním řízení 2011 1.6.2012 MSp Cílem připravované novely z. č. 120/2001 Sb., exekuční řád, je výrazné omezení dvoukolejnosti výkonu rozhodnutí a exekuce a přesun exekuční agendy ze soudů na soukromé exekutory (s výjimkou opatrovnických věcí). Novela ruší institut pověření soudního exekutora soudem k provedení exekuce a tím zároveň ulehčuje soudům. Elektronické dražby movitých věcí a práv, nově zřizovaný rejstřík zahájených exekucí a další změny zrychlí a zefektivní výkon exekučních titulů.
Novela občanského soudního řádu v otázce institutu dovolání v civilních věcech 2011 2012 MSp Novela z. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád řeší otázku přetíženosti Nejvyššího soudu ČR reformou přípustnosti dovolání v civilních věcech. Dále posiluje postavení Nejvyššího soudu ČR jako sjednotitele judikatury a zrychluje soudní řízení, když zavádí možnost NS ve věci sám rozhodnout.
Mediace (smírné řešení sporů) 2011 II. Q 2012 MSp Cílem návrhu zákona je komplexně upravit problematiku mediace jako prostředku alternativního řešení sporů.
Rozhodčí řízení 2011 1. 1.2012 MSp Upravení rozhodčího řízení tak, aby jak spotřebitel, tak podnikatel měli zajištěnou větší právní jistotu při rozhodování ustanoveným rozhodcem.
Příprava systému mimosoudního řešení spotřebitelských sporů a uvedení do praxe, včetně průběžného ověřování fungování systému 2011   MSp nebo MPO Příprava systému, zajištění činnosti kontaktních míst, projednávání konkrétních sporů s využitím forem poskytnutí doporučení, mediální podpora systému.
Novela insolvenčního zákona 2011 III. Q 2013 MSp Vyřešit problematiku podávání zjevně bezdůvodných insolvenčních návrhů.
Reforma jmenování soudců 2011

Doporučujeme