Projekt 08 Letecká, vodní a veřejná doprava (Strategie MK)

Projekt „Letecká, vodní a veřejná doprava“ je součástí pilíře „Infrastruktura“ Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro období 2012 až 2020 (SMK). Projekt nese pořadové číslo 8. Strategie byla projednána a schválena Vládou ČR dne 27. září 2011.Název projektuLetecká, vodní a veřejná doprava
GestorMDSpolugestorMMR, MPO
Zahájení projektu2011Ukončení projektu2025

Obsah, charakteristika projektu

Projekt je součástí dlouhodobé strategie dopravy, která řeší komplexní problematiku rozvoje dopravního sektoru. Tato strategie má zajistit koordinovaný rozvoj všech modů dopravy – tj. silniční, železniční, vodní a letecké dopravy. Projekt “Dopravní infrastruktura – letecká, vodní doprava a veřejná doprava“ si klade za cíl zapojit leteckou a vodní dopravu do celkové dopravní koncepce ČR. U veřejné dopravy jsou formulovány zásady koordinace a podpory veřejné dopravy ve městech, krajích i na celostátní úrovni s ohledem na efektivitu ekonomickou i energetickou.

Popis stávající situace, důvody řešení

A – Letecká doprava

Rozvoji brání nevyjasněnost v řízeních o územním rozhodnutí o pozemcích k rozšíření kapacitních možností letišť a nevyjasněné otázky financování návazné infrastruktury propojení s městskými aglomeracemi, a to jak v osobní dopravě tak i v oblasti carga.

V projektu je formulován záměr – vytvořit z mezinárodního letiště Praha Ruzyně hlavní středoevropský „hub“ pro dálkové spoje a to jak v osobní, tak i v nákladní letecké dopravě. Budou posouzeny také rozvojové plány krajů vybudovat regionální letiště s mezinárodní dopravou.

Umístění v žebříčku Světového ekonomického fóra: V oblasti přepravní kapacity letecké dopravy (airline seat kilometers) skončila ČR na 60. místě ze 139 hodnocených zemí. V rámci EU-27 získala ČR 16. pozici.

B – Vodní doprava

V oblasti vodní dopravy je problematické zajištění strategického celoročního spojení českého území včetně prvních přístavů v Děčíně s evropskou sítí vodních cest a severoněmeckými námořními přístavy. Proto se projekt zaměřuje na koncept rozvoje vodní vnitrozemské dopravy nákladní i rozvoje plavby rekreační, posilující atraktivitu regionů. Projekt bude koordinován s rozvojovými plány krajů, kde vodní vnitrozemská doprava má svůj historický význam. Pozornost bude věnována i projektu průplavního spojení „Dunaj, Odra, Labe.“

Umístění v žebříčku Světového ekonomického fóra: V oblasti kvality přístavní infrastruktury skončila ČR na 54. místě za 139 zemí. V rámci EU-27 pak obsadila 19. příčku.1

C – Veřejná doprava

Kvalitu veřejné dopravy snižuje dosud málo účinná koordinace městské a příměstské dopravy v rámci konceptů integrované městské dopravy. Tím se snižuje atraktivita veřejné dopravy ve srovnání s dopravou individuální. To má důsledek v nižší poptávce po službách veřejné dopravy.

zpět na začátek

Příklad ze zahraničí

Jako příklad dobré praxe v letecké dopravě mohou posloužit systémy letišť a navazující infrastruktura v Nizozemsku, Dánsku, Německu. Projekt se soustředí na zvýšení konkurenceschopnosti systémů letišť i navazující logistiky z pohledu atraktivity a polohy v centrální oblasti Evropy. Letištní systémy v Kodani a v Amsterdamu mohou být vzorem provázanosti systémů i ekonomické úspěšnosti, jakož i uplatňování financování formou PPP. Oblast vodní vnitrozemské dopravy má svůj vzor v dopravě v Německu, Nizozemsku, Francii, a to zejména v provázanosti vodní dopravy s ostatními prvky kombinované dopravy.

zpět na začátek

Cíle a měřítka projektu
Popis cíleMěřítkoHodnota
Zabezpečení financováníExistuje plánano

Letecká doprava

Rozšíření kapacit přistávacích drah na letišti Praha Ruzyně, napojení letiště na železniční systém a vytvoření konceptu navazujících logistických systémů, hotelových a kongresových kapacit.

Rozšíření logistických kapacit regionálních letišť s mezinárodním statusem a zapojení jejich činností a služeb do celoevropského konceptu.

Optimalizace vzletových a přistávacích koridorů s ohledem na hlukovou zátěž.

Nárůst přepravní kapacity20 mil. cestujících ročně a dvojnásobný nárůst kapacity carga.

Vodní doprava

Optimalizace parametrů vodních cest, kdy v ČR jsou přepravní výkony ovlivněny nespolehlivostí Labské vodní cesty v úseku Ústí n/L – státní hranice.

Zlepšení logistických návazností vodních cest a jejich infrastrukturních kapacit na ostatní logistické systémy v ČR a vytvoření podmínek pro kontejnerovou přepravu nákladními plavidly s nízkým ponorem.

Přepravní výkon

Odhadovaný přepravní výkon na vodních cestách v roce 2025 v případě zlepšení plavebních podmínek je 2 430 mil. tunokilometrů.

 

Veřejná doprava

Zlepšení koordinace veřejné dopravy, zvýšení spolehlivosti a komfortu

Zkvalitnění podmínek pro regulaci a vytvoření stabilnějšího podnikatelského prostředí ve veřejné dopravě

Zlepšení návaznosti systémů veřejné dopravy na systémy dopravy v klidu – na systémy P+R (Park & Ride)2

Přepravní výkony v jednotlivých modalitách veřejné dopravy

Stáří vozidel ve veřejné dopravě

Kapacity systémů P+R

Zvýšení počtu cestujících v systémech veřejné dopravy o 10% do roku 2025

Do r. 2025 stáří autobusů max. 10 let, kolejová vozidla max. 20 let

Zvýšení kapacity P+R na dvojnásobek

zpět na začátek

Hlavní dotčené skupiny
Podnikatelská veřejnostPodnikatelé ve veřejné dopravě
Finanční dopady4 – 7 mld./rok/vodní+letecká doprava; 1-1,5 mld Kč/veřejná doprava/rok

zpět na začátek

Popis realizace projektu

První fáze bude u všech modů dopravy stejná. Bude nutné vytvořit analýzu možností alternativních způsobů financování a na základě multikriteriální analýzy vytvořit prioritizaci projektů k realizaci. Mutlitkriteriální analýza zohlední mimo jiné také dopady na životní prostředí. Cílem je primárně realizovat projekty s nejvyšší přidanou hodnotou za vynaložené peníze. Za tímto účelem bude vytvořeno expertní zázemí pro hodnocení projektů a hodnocení rekonstrukcí a oprav pro zajištění kvality stávající infrastruktury. V této fázi bude také nezbytné vytyčit legislativní změny v jednotlivých modech dopravy.

A) Letecká doprava

Bude provedena analýza vnitřních a vnějších vztahů v oblasti středoevropské, evropské a globální letecké dopravy, a to zejména z hlediska prognózovaných kapacit a z hlediska poptávky po skladbě letadel a potřebných parametrů letišť. Na tuto analýzu bude navazovat soubor východisek a vlastní strategie podpory konkurenceschopnosti letištní infrastruktury. Rozvojové plány budou souviset s rozvojem území a budou akceptovat analýzy vlivu na životní prostředí. S tím bude souviset i návrh zásad managementu přistávacích a vzletových trajektorií s ohledem na hlukové mapy. Konkurenceschopnost bude podpořena i nárůstem zaměstnanosti na prosperujících letištních provozech.

B) Vodní doprava

Projekt bude koordinován se strategickými dokumenty a rozvojovými plány krajů s vodními dopravními cestami. Podle zahraničních zkušeností bude analyzována dopravní infrastruktura ve vztahu konkurenceschopnosti vodní dopravy v kontextu udržitelné mobility. Budou posouzeny přínosy pro produkční funkci regionů a doporučeny priority pro splavnění jednotlivých úseků tak, aby byla výstavbou vodních děl zvýšena konkurenceschopnost země. Důležitou součástí projektu je koncept navazujících logistických systémů, podobně jako tomu je v Německu, Nizozemsku a dalších zemích s bohatou vodní vnitrozemskou dopravou, avšak v míře přiměřené našim parametrům vodních toků.

C) Veřejná doprava

Budou analyzovány a uplatněny nejlepší zkušenosti evropských států a měst. Rozvojové koncepty veřejné dopravy budou uvažovány v kontextu růstu poptávky po individuální dopravě a v kontextu nárůstu kongescí ve městech i na hlavních tazích sítě ČR. Budou doporučena opatření v oblasti dopravní telematiky (mýto, řízení dopravy v klidu atd.) Bude podpořen koncept zlepšení kvality prostředí ve stanicích i prostředcích veřejné dopravy.

zpět na začátek

Harmonogram projektu
Název etapyStartKonecGestorPopis
Revize finančního rámce20112014MDTvorba modelů PPP spojených s výstavbou logistických systémů pro nákladní dopravu a navazující propojení letiště s osobní i nákladní dopravou.
Legislativní změny20112014MD, MMRRevize a úpravy koncesního zákona, implementace evropských standardů do evropské legislativy.
Nastavení prioritizace projektů20112013MD, MMRČR v současné době disponuje na sebe navazujícími strategickými materiály, které ve střednědobém a dlouhodobém plánují rozvoj dopravní infrastruktury. Jmenovitě se jedná o Dopravní politiku ČR a Sektorové strategie ČR. Dalším důležitým krokem k rozvoji strategií je správné vyhodnocení důležitosti staveb dopravní infrastruktury a jejich přidané hodnoty. Proto je nutné vytvořit metodiku hodnocení navrhovaných staveb pomocí metody multikriteriálního hodnocení.

Realizace cílů

LETECKÁ DOPRAVA

Projekt optimalizované infrastruktury Letiště Praha Ruzyně

Letiště ve vybraných aglomeracích

Návaznosti na MHD a logistické systémy

20112025  MD, SFDI

Analýza a popis kontextů letecké dopravy v evropském a globálním měřítku,

Klíčové rozvojové procesní indikátory pro leteckou dopravu v centru Evropy

Návrhy opatření pro zvýšení konkurenceschopnosti s ohledem na kvalitu a rozsah služeb.

VODNÍ DOPRAVA

Zlepšení plavebních podmínek na Labi a na Vltavě

20112020MDAnalýza neuralgických bodů v současném stavu a formulace postupů vedoucích ke zvýšení konkurenceschopnosti vodní dopravy v přepravě vybraných komodit.

VEŘEJNÁ DOPRAVA

Projekt optimalizace integrované osobní dopravy v rámci krajů

20112015MD, krajeSystémový, ekonomicko- provozní koncept integrace v rámci celé ČR – integrace provozních i tarifních podmínek s využitím nových telematických technologií.
  1. Světové ekonomické fórum používá pro mezinárodní srovnání v oblasti infrastruktury převážně tzv. “měkká data“, jimiž je dotazování reprezentativního vzorku podnikatelů.
  2. Park & Ride jsou parkoviště s napojením na veřejnou dopravu, která se obvykle nachází na předměstí metropolitních oblastí nebo na okraji velkých měst. Tato parkoviště umožňují dojíždějícím a dalším lidem, kteří chtějí cestovat do center, aby opustili svá vozidla na okraji měst a do centra cestovali prostředky veřejné dopravy.

zpět na začátek

Doporučujeme