Projekt 19 Odměňování a vzdělávání zdravotníků (Strategie MK)

Projekt „Odměňování a vzdělávání zdravotníků“ je součástí pilíře „Zdravotnictví“ Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro období 2012 až 2020 (SMK). Projekt nese pořadové číslo 19. Strategie byla projednána a schválena Vládou ČR dne 27. září 2011.Název projektuOdměňování a vzdělávání zdravotníků
GestorMZdSpolugestorZřizovatelé ZZ
Zahájení projektu2011Ukončení projektu2013

Obsah, charakteristika projektu

Zlepšení postavení zdravotnického personálu jak z hlediska vzdělávání, tak zejména v oblasti odměňování. Optimalizace dělby práce mezi jednotlivými skupinami zdravotníků tak, aby nedocházelo k neúčelnému plýtvání časem vysoce odborného personálu vinou špatně nastavených vyhlášek požadujících přítomnost lékaře i při úkonech, u kterých tato přítomnost není nutná.

Popis stávající situace, důvody řešení

V současné době je ohodnocení odborného personálu v nemocnicích pod obvyklou úrovní EU nejen v nominálních číslech, ale i jako poměr platu lékaře k průměrnému platu v dané zemi. Vzhledem k obecně se zvyšující mobilitě pracovní síly i zlepšujícímu se jazykovému vybavení mladší generace lze předpokládat, že tendence k odchodu do zahraničí v závislosti na rozdílnosti nabízených ekonomických podmínek v populaci českého zdravotnického personálu poroste. Pro zajištění odpovídající kvality péče je proto třeba nastavit podmínky v tomto segmentu trhu práce tak, aby výsledný stav negativně neovlivnil negativně kvalitu i kvantitu poskytované péče.

V oblasti vzdělávání je zejména třeba napravit některé mylné kroky z minulých dob a stabilizovat systém postgraduálního vzdělávání. Dále je nutné, vzhledem k trendům v medicíně i k demografickému vývoji v populaci zdravotnických pracovníků, zracionalizovat využití pracovních sil ve zdravotnictví.

zpět na začátek

Příklad ze zahraničí

Zaměstnaní specialisté (dle metodiky tedy zejména nemocniční lékaři) v ČR mají podle metodologie OECD v průměru plat 1,5 x GDP per capita, zatímco například v UK je toto číslo 3,3, v Itálii 2,8 a ve Finsku 2,6.

V oblasti vzdělávání je praxe mezinárodně velmi různorodá, avšak poslední dobou dochází k významnému přesunu pravomocí směrem k nelékařským pracovníkům.

zpět na začátek

Cíle a měřítka projektu
Popis cíleMěřítkoHodnota
Odměňování zdravotníkůNastavení takových platových podmínek, aby nedocházelo k systém ohrožujícím tokům pracovní síly do zahraničí (resp. aby podobné toky mohly díky zajímavosti nabízených pozic být neutralizovány případnou migrací pracovní síly z jiných zemí)Existence systému ohrožujících migračních toků – Ano/Ne
Vzdělávání zdravotníkůOptimalizovat systém vzdělávání Ano/Ne
Optimalizace pravomocí jednotlivých skupin zdravotnických pracovníkůRealokovat některé pravomoci nelékařským profesím a zvýšit tak efektivitu práceAno/Ne

zpět na začátek

Hlavní dotčené skupiny
Cílová skupina projektuZdravotníci.
Finanční dopadyCelkem se očekává, že nárůst platů zdravotnického personálu si vyžádá tento rok alokaci dodatečných dvou miliard korun. Pokrytí dodatečných nákladů je předpokládáno z úspor získaných v rámci ostatních projektů.1

zpět na začátek

Popis realizace projektu

V oblasti odměňování se ministerstvo zavázalo plnit memorandum podepsané ministrem zdravotnictví a zástupcem LOK. Pro roky 2011 a 2012 jsou tedy kroky vedoucí ke zvyšování mezd lékařů, ale i nelékařského odborného personálu, jasně vymezeny. Pro další roky bude zvyšování odvislé, v souladu memorandem, od zvyšování efektivity zdravotnického systému. Dá se tak očekávat pozitivní efekt z hlediska efektivity, neboť lékaři jako zájmová skupina budou přímo zainteresováni na jejím růstu.

V oblasti vzdělávání se bude jednat zejména o změnu souvisejících zákonných norem a to ve dvou fázích (malá a velká novela zákona 95/2004 Sb.). V rámci tzv. malé novely dojde k přenesení některých činností souvisejících se specializačním vzděláváním na fakulty. Změny nastanou v dotačním systému a zruší se tzv. stabilizační dohody, čímž dojde k určité liberalizaci trhu práce.

V rámci velké novely pak bude zjednodušen systém akreditací a budou zavedeny další kroky přispívající k liberalizaci pracovního trhu v této oblasti.

Výstupy projektu

Stabilizovaný pracovní trh ve zdravotnictví, fungující a motivující systém postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví.

zpět na začátek

Harmonogram projektu
Název etapyStartKonecGestorPopis
Změna úhradové vyhlášky a navýšení prostředků nemocnicím o 2 mld. Kč na platy zdravotnických pracovníků20112011MZdDohoda s LOK, ČLK
Vzdělávání lékařů

2011

 malá novela

2012 – příprava velké novely

2013MZd

Změny v systému financování specializačního vzdělávání, dotační program na rezidenční místa, změny v rozsahu činnosti akreditačních komisí. Přenesení některých činností související se specializačním vzděláváním na pověřené organizace.

Ruší se povinnost rezidenta vykonávat povolání lékaře na území ČR po dobu 5 let.

Zjednodušení systému akreditací a procesních pravidel pro odnětí akreditace.

Zpřesnění podmínek pro specializační vzdělání a nástavbové kurzy.

Úprava správního trestání + doplnění kontrolních mechanismů.

Úprava tarifních platů lékařů i ostatního zdravotnického personálu20122013MZdNavýšení průměrného platu lékaře v souladu s memorandem podepsaným MZd a LOKem.
Systematické vzdělávání a rozšiřování kompetencí nelékařských profesí20112013MZd

Rozšíření pravomocí sester, aby mohly vykonávat některé činnosti místo lékařů.

Umožnění vykonávat některé činnosti ještě před získáním specializované způsobilosti.

Možnost práce záchranářů na intenzivní péči a ARU.

Úspora fin. nákladů + zvýšení prestiže těchto povolání.

Legislativní ošetření výkonu funkce lékaře jako svobodného povolání20112013MZdMožnost flexibilnějšího zaměstnávání lékařů a zvýšení efektivity nemocnic.
  1. Naopak, nastavením vyšších pravomocí nelékařům může dojít k úsporám v platové oblasti.

zpět na začátek

Doporučujeme