Projekt 37 Podpora aktivní samoregulace (Strategie MK)

Projekt „Podpora aktivní samoregulace a systém ověřování environmentální výkonnosti výrobků“ je součástí pilíře „Efektivnost trhu a zkvalitňování charakteristik podnikání“ Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro období 2012 až 2020 (SMK). Projekt nese pořadové číslo 37. Strategie byla projednána a schválena Vládou ČR dne 27. září 2011.Název projektuPodpora aktivní samoregulace (příklad rozvoje kvality a řízení podnikových procesů MSP zaváděním dobrovolných přístupů) a systém ověřování environmentální výkonnosti výrobků
GestorMPO, MŽPSpolugestor 
Zahájení projektu2011Ukončení projektu2014

Obsah, charakteristika projektu

A. Podpora aktivní samoregulace – příklad samoregulace k udržitelnému rozvoji. Rozvoj kvality a řízení podnikových procesů MSP zaváděním dobrovolných přístupů. Zvýšit informovanost a využívání dobrovolných přístupů MSP. Usnadnění přístupu MSP na zahraniční trhy a usnadnění spolupráce se zahraničními firmami. Podpora rozvoje metody EPC.

B. Systém ověřování environmentální výkonnosti výrobků. Ověřené informace o skutečných environmentálních přínosech výrobků jsou rozhodující pro environmentálně podložené rozhodování investorů. Vstup do tohoto programu by měl být výhodný zejména pro výrobce, inovační firmy a dodavatele, kteří tímto způsobem mohou na úrovni evropského a světového trhu upozornit na své výrobky.

Popis stávající situace, důvody řešení

A. Dobrovolné přístupy představují takové činnosti, které subjekty zavádějí na základě svého svobodného, dobrovolného rozhodnutí a zpřísňují tak vlastní limity ve vztahu k životnímu prostředí.

Realizace projektu by měla významně rozšířit využívání strategického rozhodování založeného na principu dobrovolnosti v malých a středních podnicích. Zavádění dobrovolných přístupů může být využito v řadě oblastí od inovace produktu, inovaci procesu po samotnou inovaci organizace, přičemž tyto oblasti mohou být libovolně provázány.

Dobrovolné přístupy představují potenciál pro zlepšení životního prostředí a zároveň pro zvyšování konkurenceschopnosti jednotlivých subjektů tím, že zvyšují energetickou účinnost a spoří výrobní náklady.

Přínos dobrovolných přístupů kromě samotných úspor spočívá v možnosti jejich prezentace v rámci marketingových aktivit firem, které umožní vylepšit pozici těchto subjektů na domácím i zahraničním trhu.

V konzumní společnosti jednadvacátého století je ochrana životního prostředí stále více a více zdůrazňována a tzv. zelené společnosti, které jsou v tomto ohledu o krok napřed v porovnání s konkurenty, se mohou těšit z rozšiřování poptávky po svých „zelených“ produktech.

Sektor MSP zajišťuje v ČR pracovní místa pro 62 % ekonomicky aktivních obyvatel, představuje 55% podíl na přidané hodnotě a 36% podíl na HDP.

Rozvoj kvality a řízení podnikatelských procesů by se měl zaměřit především na malé a střední podniky, u nichž nedostatek informací v oblasti strategického rozhodování může vést až ke ztrátě konkurenceschopnosti.

Potenciál dobrovolných přístupů pro zvyšování konkurenceschopnosti existuje zejména ve spolupráci se zahraničními firmami, které často vyžadují zavedení systému environmentálního managementu (zejména ISO 14001) nejen u svých filiálek, ale i u svých dodavatelů. Aktuální počet subjektů s platným certifikátem ISO 14001v ČR je dle internetového portálu www.cenia.cz 1884 subjektů.

MPO v rámci studie „Možnosti podpory dobrovolných přístupů ze strany Ministerstva průmyslu a obchodu jako alternativního nástroje k regulaci„ a na ní navazujícího dotazníkového šetření identifikovalo potenciál zavádění dobrovolných přístupů v malých a středních podnicích, zejména v souvislosti s materiálovými a energetickými úsporami.

Neinformovanost je spolu s nedostatkem finančních prostředků jednou z největších bariér při zavádění dobrovolných přístupů. Hlavní přínosy po jejich zavedení jsou ve studii spatřovány zejména ve zlepšené podnikové struktuře, úspoře nákladů a vyšší informovanosti managementu podniku pro strategické rozhodování.

Větší využití těchto nástrojů by v souvislosti se zkušenostmi s přístupem zahraničních firem usnadnilo pozici malých a středních podniků na zahraničních trzích.

Metoda EPC (Energy Perfomance Contracting – financování úsporných projektů z úspor energie) je v současnosti využívána převážně u velkých podniků a orgánů státní správy a ve velmi nízké míře u MSP. Důvodem je poměrně vysoké riziko pramenící z časové náročnosti projektů EPC, které spočívá v povinnosti dodavatele zaručit provoz instalovaného zařízení a objednatele zachovat využití objektu jako ve stavu před realizací po dobu trvání smlouvy (cca 4-12 let).

B. V ČR v současnosti neexistuje systém ověřování environmentální výkonnosti inovativních výrobků. Je na výrobcích přesvědčit investory o výkonových parametrech výrobků. Většina investorů požaduje důkaz o výkonových parametrech výrobků uznatelný ve všech zemích EU.

Přestože je zaměření systému ETV relativně úzké, vzhledem k vysokému stupni inovativnosti, který by měl být u ověřovaných technologií podmínkou, může přispět k růstu konkurenceschopností ČR.

zpět na začátek

Příklad ze zahraničí

Calibri 10 pilotní projekt EU k ověřování výkonnostních parametrů environmentálních technologií (EU ETV system), který má být nápomocen MSP zvýšením důvěryhodnosti jejich eko-inovativních produktů. Obdobné systémy jsou zavedeny v Kanadě, USA a na Filipínách.

zpět na začátek

Cíle a měřítka projektu
Popis cíleMěřítkoHodnota
Ad A. Zvýšit informovanost a využívání dobrovolných přístupů MSP.Počet podniků využívajících dobrovolné přístupyNavýšit o 10 % počet subjektů, jež mají zavedený některý z dobrovolných přístupů dle veřejných informačních zdrojů
Ad A. Usnadnění přístupu MSP na zahraniční trhy a usnadnění spolupráce se zahraničními firmamiPočet subjektů, jež mají zavedené EMS nebo jiné dobrovolné přístupy dle veřejných informačních zdrojůDosáhnout počtu 2 000 subjektů se zavedeným EMS (převážně ISO norma 14 001) dle veřejných informačních zdrojů
Ad A. Podpora rozvoje metody EPCPočet projektůRealizace projektů metodou EPC v malých a středních podnicích
Ad B. Zavedení systému ETV v ČR
 1. provedení akreditace ověřovatelů dle požadavků Evropské komise pro vybrané oblasti
 2. počet žadatelů o ověření
 1. všechny 3 oblasti odsouhlasené EK
 2. předpoklad řádově jednotky

zpět na začátek

Hlavní dotčené skupiny
Podnikatelská veřejnost

A. Malé a střední podniky v celé ČR.

B. Inovativní MSP ve vybraných věcných oblastech

Finanční dopady

A. Náklady na propagaci a osvětovou činnosti

B. Náklady na zajištění organizační struktury na úrovni ČR se odhadují v řádu jednotek mil. Kč, záviset budou i na počtu ověřovatelů (jeden pro každou ze 3 technologických oblastí nebo jedna zastřešující organizace).

Z rozpočtové kapitoly MŽP, případně MPO bude nutno zafinancovat aktivní zapojení českých expertů do přípravy a připomínkování základních dokumentů na úrovni EU a dále akreditaci zvolených ověřovatelů.

Ze SFŽP ČR je možno zvážit podporu navrhovatelů (tj. firem, které disponují novou technologií / produktem, jejíž vlastnosti budou ověřovány), ve smyslu pokrytí nákladů na testování. Na nákladech ověřování by se pak měla podílet Evropská komise.

zpět na začátek

Popis realizace projektu

A. Podpora aktivní samoregulace

Většina dobrovolných přístupů (Environmentální manažerské systémy, monitoring a targeting, environmentální manažerské účetnictví, energetický audit, LCA) pomáhá vrcholnému managementu podnikatelských subjektů získat informace o materiálovém toku s cílem zvyšování energetické účinnosti, což vede k významné úspoře prostředků.

Zvýšení povědomí o možnostech využití těchto nástrojů usnadní přístup malých a středních podniků k důležitým informacím pro strategické rozhodování. Zároveň tyto nástroje založené na principu dobrovolnosti využívají inovací a zvyšují spolupráci podnikového sektoru se sektorem VaV při aplikaci jeho poznatků v praxi.

Velký potenciál v oblasti dobrovolných přístupů je zejména u environmentálních manažerských systémů (nejrozšířenější ISO 14001). Tento nástroj je naprosto univerzální a použitelný pro výrobní i obchodní organizace jakéhokoliv typu, jakékoliv velikosti a zaměření. Zároveň je však nutné konstatovat, že zavádění EMS je poměrně náročné na finance. Některé podniky řeší tento problém tím, že EMS zavedou, ale následně jej necertifikují, čímž však ztrácí zpětnou vazbu zvenčí, což může vést k nedostatečnému rozvoji a kvalitě systému.

Vyšší využití normy ISO 14001 u malých a středních podniků povede k usnadnění přístupu na zahraniční trhy a také k lepší spolupráci se zahraničními firmami, neboť právě zahraniční subjekty často u svých filiálek a také dodavatelů požadují zavedení této normy před navázáním spolupráce. Zvýšení počtu firem se zavedenou normu ISO 14001 tak povede k nárůstu konkurenční výhody ČR. Pro další zavádění dobrovolných přístupů je vhodné vytvořit metodickou příručku pro podniky, které se zajímají o to, jak snižovat dopady podniku na životní prostředí a současně snižovat náklady a dosahovat konkurenčních výhod. Malé a střední podniky jsou ale přetíženy regulací a často nemají informace o možnostech využití těchto přístupů ve svém podnikání. Cílem příručky bude podat malým a středním podnikům základní informace o existenci dobrovolných přístupů a poskytnout jim jednoduché nástroje pro první odhad, zda by některé z dobrovolných přístupů byly pro jejich podnikání vhodné.

Rozšíření metody EPC (Energy Perfomance Contracting – financování úsporných projektů z úspor energie) povede k vyššímu využívání inovací u malých a středních podniků, neboť u nákladů placených z úspor se u každého jednotlivého projektu využívá určité specifické řešení a využití inovací je zde tak téměř nezbytné. Metoda EPC umožňuje subjektům uhradit technickou asistenci i investice až zpětně z dosažených úspor na základě pozitivního cash flow společného projektu. Firma tak nemusí do energetických úspor investovat žádné vlastní finanční prostředky.

Metoda spočívá v tom, že se subjekt rozhodne pro realizaci opatření, které povede ke snížení spotřeby energie v objektu (jakýkoliv způsob – zateplení, jiný energetický zdroj, aj.). Vybere si firmu, která energetickou službu EPC poskytuje a ta na základě podrobné energetické a ekonomické analýzy a návrhu nejefektivnějších úsporných opatření provede realizaci na vlastní náklady, tedy bez vlastních prostředků objednatele. Jediným zdrojem odměny pro dodavatele stavby je dohodnutý podíl na prokazatelně dosažené úspoře provozních nákladů snížené o náklady, které musí jedna ze smluvních stran vynaložit na splácení vstupní investice a všech dalších s projektem souvisejících nákladů.

Využívání a prezentování metody EPC by zvýšilo zájem o zavádění dobrovolných přístupů se zaměřením na energetické úspory u malých a středních podniků. Metoda EPC představuje pro tyto subjekty reálnou možnost zavedení energeticky úsporných projektů s malým rizikem, neboť riziko převezme za daný subjekt specializovaná firma, která projekt realizuje.

B. Systém ověřování environmentální výkonnosti výrobků

V rámci pilotní fáze evropského systému ETV byly stanoveny následující technologické oblasti:

 • Úprava vod a monitoring
 • Materiály, odpady a suroviny
 • Energetika

Ověření výrobků bude provádět Ověřovatel, s kterým Evropská komise uzavře smlouvu. Akreditaci Ověřovatele provede národní akreditační orgán (v případě ČR je jím Český institut pro akreditaci, dále ČIA). Navrhovatel vybírá zkušební a analytické laboratoře, na nichž by měl být Ověřovatel nezávislý.

Výraznější efekty pro samotné navrhovatele lze očekávat až s větším rozšířením systému EU ETV, proto je zapotřebí v počáteční fázi zajistit kvalitní informování odborné veřejnosti a zároveň zvážit různé možnosti další podpory systému – např. propojením na některé relevantní dotační programy. (Nabízí se také možnost propojení na navrhovaný fond rizikového kapitálu pro MSP v oblasti eko-inovací.)

Výstupy projektu

 1. Zefektivnění strategického rozhodování malých a středních podniků.
 2. Zlepšení přístupu k informacím pro strategické rozhodování malých a středních podniků, které povede k navýšení zájmu těchto podniků o inovace.
 3. Vytvoření příručky pro malé a střední podniky k identifikaci využití dobrovolných přístupů v jejich podnikání.
 4. Rozšíření v rozmezí 3 let stávající počet subjektů se zavedenou ISO normou 14001.
 5. Zavádění projektů využívající metodu EPC v malých a středních podnicích.
 6. Úspora materiálových a energetických toků, jež mohou být v souvislosti s efektivnějším strategickým rozhodováním managementu využity v oblasti inovací.
 7. Organizační struktura systému EU ETV na úrovni ČR; technologie ověřené dle jednotné metodiky EU.

zpět na začátek

Harmonogram projektu
Název etapyStartKonecGestorPopis
A. Podpora aktivní samoregulace
Zefektivnění strategického rozhodování malých a středních podniků pomocí propagace dobrovolných přístupů a20112014MPO/MŽP
 • prezentovat dobrovolné přístupy jako možnou alternativu k získání konkurenční výhody firmy
 • vytvořit příručku pro podniky k identifikování vhodnosti využití dobrovolných přístupů v jejich podnikání
Podpora rozvoje metody EPC20112014MPO
 • využívat inovací u metody EPC u projektů zaměřených na malé a střední podnikatele
 • propagovat praktické příklady metody EPC u malých a středních podnikatelů
 • prostřednictvím energetického poradenství EKIS nabízet možnosti využití metody EPC a zprostředkování zakázky
Podpora zavádění EMS (ISO 14001) a dalších dobrovolných přístupů20112014MPO/MŽP
 • posuzovat efektivnost zavedení EMS a zvýhodňovat podniky s vysoce efektivním EMS
 • navrhnout podporu pro oceňování certifikačních firmy, které podnikům pomáhají efektivně zlepšovat jejich systémy řízení
 • vytvoření nástroje finanční podpory malým a středním podnikům při zavádění dobrovolných přístupů
B. Systém ověřování environmentální výkonnosti výrobků
Rozhodnutí o variantě (počet Ověřovatelů) 6/2011MŽP 
Výběr a uzavření smluv s potenciálními Ověřovateli 6/2011MŽP 
Analýza možností propojení s relevantními programy finanční podpory20112011MŽP + MPO 
Akreditace Ověřovatelů 2011ČIA 
Realizace ověřování

2011/

2012

2013  

zpět na začátek

Doporučujeme