Projekt 32 Posílení vymahatelnosti práv věřitelů a primárních emisí akcií (Strategie MK)

Projekt „Posílení vymahatelnosti práv věřitelů a primárních emisí akcií“ je součástí pilíře „Finanční trhy“ Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro období 2012 až 2020 (SMK). Projekt nese pořadové číslo 32. Strategie byla projednána a schválena Vládou ČR dne 27. září 2011.Název projektuPosílení vymahatelnosti práv věřitelů a primárních emisí akcií
GestorMSp a MFSpolugestorČNB, MPO
Zahájení projektu2011Ukončení projektu2013

Obsah, charakteristika projektu

Cílem projektu je provedení 2 cílených analýz, na jejichž základě budou případně navrženy změny současné právní úpravy.

1. První část projektu se zabývá právy věřitelů, která jsou klíčová pro dostupnost kapitálu (typicky úvěrů). I přes podstatné zlepšení relevantního právního rámce v minulých letech poukazují příklady jejího faktického využití na problémy v situacích, kdy dojde například k neschopnosti dlužníka hradit dlužné částky.

Na příkladech velkých firem typu Sazka, OP Prostějov, a na velkém počtu malých firem se ukazuje, že postup v insolvenčním řízení není zdaleka tak přímočarý, jako zákonodárce předjímal. Podstatnou roli hrají formální kroky zúčastněných stran a někdy též nepředvídatelné rozhodování soudů.

Není přitom vůbec zřejmé, zda se jedná o excesy jednotlivých osob (například soudců) nebo o formální chyby právní úpravy.

Cílem první části projektu je analyzovat tuto situaci (i na příkladě jednotlivých kauz) a na základě zjištění navrhnout opatření, která povedou k vylepšení dnešního systému a průkazně sníží riziko opakování zmíněných jevů z minulosti.

2. Druhá část projektu bude věnována primární emisi akcií (tzv. IPO – Initial Public Offering of Shares). IPO je obecně chápána jako prvotní veřejná nabídka akcií na organizované obchodní platformě (typicky burzovním trhu). Důvodem IPO primárních akcií je potřeba dalšího kapitálu na rozvoj společnosti a omezená tvorba interních finančních zdrojů.

Primární emise akcií jako jeden ze způsobů financování podnikání akciových společností přestavuje pro praxi živou a diskutovanou otázku. V zemích tzv. západní Evropy, ale i např. v Polsku, je proces „IPO“ běžným způsobem získání potřebných finančních zdrojů. Na druhé straně v České republice je jejich počet stále nízký a v porovnání s jinými způsoby financování představují zanedbatelný zdroj na získání peněžních prostředků pro rozvoj podnikání akciových společností.

Smyslem této části projektu je navrhnout na základě analýzy tohoto fenoménu příslušná opatření na změnu právní úpravy.

Popis stávající situace, důvody řešení

1. V oblasti práv věřitelů platí, že příklady z dnešní situace (viz zmíněné případy) bezesporu zvyšují obezřetnost (snižují ochotu) investorů financovat projekty. Jakkoliv je cílem jakékoliv standardní půjčky získat s co nejnižšími náklady zpět půjčené prostředky a úrok, kvalita právního prostředí, respektive negativní zkušenosti s ní, vedou k neochotě investorů tyto zdroje poskytnout nebo k požadavku neadekvátního zajištění či úroku.

Cílem projektu je identifikovat, které z možných oblastí nabízí největší prostor ke zlepšení:

  • samotná legislativa
  • odborná nedostatečnost soudů
  • ovlivnitelnost soudů

a v závislosti na tom navrhnout nejefektivnější řešení pro zlepšení dnešní situace.

2. Již před 10 lety uveřejnila tehdejší Komise pro cenné papíry analýzu stavu IPO v České republice („Příčiny nerealizování IPO v ČR“, Komise pro cenné papíry, 2001). Tehdy identifikovala některé nedostatky a případně návrhy řešení.

Šlo např. o časovou náročnost zápisů do obchodního rejstříku týkající se zvýšení základního kapitálu, dispozici s právy z upsání nových akcií, určení emisního kurzu a uveřejnění prospektu cenného papíru, nezvratnost procesu zvyšování základního kapitálu, problematiku spojenou se jmenovitou hodnotou akcií a emisního kurzu.

Dále bývají často zmiňovány i další důvody nízkého počtu IPO v ČR – rigorózní pravidla pro investování institucí obhospodařujících majetek získaný od třetích osob (penzijní fondy či pojišťovny) nebo sociokulturní návyky investorské veřejnosti.

Cílem projektu je komplexně zhodnotit současný stav českého akciového trhu z pohledu jeho funkce realokace kapitálu a identifikovat hlavní příčiny stávající situace. Přestože za poslední léta došlo k mnoha úpravám legislativy v oblasti kapitálového trhu a obchodního práva, nelze situaci na poli IPO považovat za uspokojivou. Bude tedy prověřeno, zda uvedené nedostatky stále přetrvávají, a dále budou identifikována další negativa.

zpět na začátek

Příklad ze zahraničí

Je možné hledat řadu příkladů mezi zeměmi, které se umístily ve srovnání Mezinárodního ekonomického fóra na předních pozicích. V případě České republiky existuje v této oblasti prostor pro zlepšení. Analýzy proto musí vycházet z principu mezinárodního srovnání a nestačí se pouze zaměřit na analýzu v rámci České republiky.

zpět na začátek

Cíle a měřítka projektu
Popis cíleMěřítkoHodnota

Identifikace dnešních slabých míst v oblasti práv věřitelů a jejich odstranění

Identifikace dnešních slabých míst v oblasti primární emise akcií a jejich odstranění

Kvalita zpracovaných analýz 

zpět na začátek

Hlavní dotčené skupiny
Veřejnost, podniky, příjemci úvěrů či kapitáluZvýšení dostupnosti a zkvalitnění služeb finančního sektoru.
Finanční dopady 
Náklady na analýzyJednorázové
Implementace – nákladyJednorázové
Přínosy – finanční sektor, vyšší možnost poskytování půjčekTrvalé
Přínosy – snazší přístup ke zdrojům financování, lepší fungování kapitálových trhůTrvalé

zpět na začátek

Popis realizace projektu

Popis realizace

Analýza v oblasti věřitelských práv bude vycházet jak z teoretických poznatků o fungování nové legislativy tuto oblast upravující, tak zejména z analýzy jednotlivých případů, kdy právní postup „fungoval“ či kdy naopak přispěl buďto k vysokým nákladům na řešení případu věřiteli nebo dokonce ke zkrácení jejich práv.

Poznatky se budou koncentrovat do 3 popsaných oblastí:

  • Samotná legislativa
  • Odborná nedostatečnost soudů
  • Ovlivnitelnost soudů

Analýza bude konzultována se zástupci finančního sektoru s cílem zajistit, aby měla co nejlepší vypovídací schopnost.

Výstupy projektu

  • Návrhy na změny právní regulace či jejího vymáhání, které podporují zvýšení konkurence na trzích
  • Opatření pro zlepšení pozice věřitelů a vyšší předvídatelnost procesů při insolvenci dlužníků

zpět na začátek

Harmonogram projektu
Název etapyStartKonecGestorPopis
Analýzy popsané výše20112012MSp a MF 
Implementace výsledků20122013MSp, MF, ČNB, MPO 

zpět na začátek

Doporučujeme