Projekt 14 Protikorupční změny v zakázkách a nákupech zdravotnické techniky a léků (Strategie MK)

Projekt „Protikorupční a racionalizační změny v zakázkách a nákupech zdravotnické techniky a léků“ je součástí pilíře „Zdravotnictví“ Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro období 2012 až 2020 (SMK). Projekt nese pořadové číslo 14. Strategie byla projednána a schválena Vládou ČR dne 27. září 2011.Název projektuProtikorupční a racionalizační změny v zakázkách a nákupech zdravotnické techniky a léků
GestorMZdSpolugestor 
Zahájení projektu2011Ukončení projektu2012

Obsah, charakteristika projektu

Cílem projektu je pomocí změn v pravidlech zadávání zakázek, nastavení důslednějšího controllingu a změn v pravidlech a institucionálním ukotvení nákupů léků a přístrojů omezit plýtvání a zamezit korupci v systému zdravotnictví.

Samotný projekt se bude skládat z analýzy a „renovace“ vnitřní předpisové základny k tomuto tématu včetně možného přesahu do legislativy zejména v oblasti lékové a vybudování takového informačního systému, který by umožňoval jak ministerstvu, tak i široké veřejnosti kontrolu s nakládáním s veřejnými prostředky jak na MZd, tak i u přímo řízených organizací.

Obsahem projektu budou také opatření přijatá k zamezení tzv. kongresové turistiky, která zakládá podezření na korumpování jednotlivých lékařů pomocí různých „darů“ firem maskujících se často jako podpora vzdělávání apod.

Popis stávající situace, důvody řešení

Zdravotnictví je veřejností i odborníky stále vnímáno jako jedna z oblastí, kde dochází k rozsáhlému plýtvání i nezanedbatelné míře korupce. Nákupy drahých přístrojů, léků i dalších komodit a služeb jsou často provázeny kontroverzemi. Transparency International ve své zprávě uvádí, že ve zdravotnictví se ročně kvůli korupci a plýtvání ztratí až 27,6 miliard Kč. Třebaže nelze předpokládat, že by jakékoliv opatření dokázalo tuto částku úplně eliminovat, v nastavení systému v současnosti existují určité napravitelné institucionální nedostatečnosti.

zpět na začátek

Příklad ze zahraničí

S ohledem na postavení ČR v žebříčku Transparency International je zřejmé, že v oblasti protikorupčních opatření se Česká republika může inspirovat v řadě zemí EU15, například ve Velké Británii (National Institute of Clinical Excellence – NICE), Švédsku, Nizozemí i jinde.

zpět na začátek

Cíle a měřítka projektu
Popis cíleMěřítkoHodnota
Racionálnější nákupy drahých přístrojů

Při každém nákupu nad stanovenou finanční částku byla prokázána cost-benefit výhodnost z hlediska nejen finančního, ale zejména z hlediska provedených analýz ohledně racionalizace pokrytí péče v ČR;

Health Technology Assessment, vazba na QALY (Quality Adjusted Life Years).

Ano/ne
Veřejně dostupné informace o zakázkáchExistence portálu umožňujícího transparentní veřejnou kontrolu všech fází zadávání veřejné zakázky a jejího schvalování v celém resortu MZd (technologické řešení pro sledování veřejných zakázek na nákup přístrojové techniky pro přímo řízené organizace; pravidla pro všechna zdravotnická zařízení, jejichž zřizovatelem jsou i obce a vyšší územně správní celky).Ano/ne
Levnější nákupy léků (přístup k levnějším generikům, autopilot pro snižování jejich cen)Nově vytvořená metodologie pro stanovení dohodnutých nejvyšších cen; spočívá v pořádání elektronických aukcí organizovaných Kanceláří zdravotních pojišťoven na principu rezervace trhu nebo části trhu na určité období pro vítězné dodavatele (poměry dodavatelů 50:30:20, alternativně 100 % a podíl na trhu od konkrétního dodavatele zaměnitelného přípravku (zaměnitelným přípravkem rozumíme přípravek zařazený do jedné referenční skupiny, který má biochemický ekvivalent; stejné dávkování a formu podání); pravidla pro lékárny – povinnost vést přípravky z pozitivního seznamu sestaveného Kanceláří.Kč (oproti minulému období); odhad úspor: řádově miliardy Kč.
Existence ucelené koncepce a předpisové základnyProtikorupční strategie aplikovaná v celém resortu: předepisování léčivých přípravků podle takzvaného INN kódu u vysoutěžených zaměnitelných léčivých přípravků z pozitivního lékového seznamu zveřejňovaného Kanceláří zdravotních pojišťoven; odlišný přípravek může předepisující lékař vyznačit pouze jen v případě kontraindikace na lék z tohoto seznamu; v případě zdravotnických prostředků je nutno vytvořit obdobný referenční systém, jaký je uplatňován u léčivých přípravků; schválené právní úpravy zaručující snadnější přístup generik na trh a racionalizaci nákupů drahé techniky.Ano/ne, Ano/ne
Zamezení kongresové turistikyExistence transparentních pravidel příspěvků na vzdělávání ze strany firem pro lékaře s možností ovlivňovat preskripci či nákup léčiv a dalšího zdravotnického materiálu či zařízení (značnou část problému však eliminuje zavedení pozitivních lékových seznamů vysoutěžených Kanceláří).Ano/ne

zpět na začátek

Hlavní dotčené skupiny
Cílová skupina projektuMZd, přímo řízené organizace, pojišťovny, všichni předepisující lékaři a všechny lékárny vydávající léky na předpis.
Finanční dopadyProstředky na spuštění portálu budou hrazeny z rozpočtu přímo řízených organizací, resp. Kanceláří z příspěvku zdravotních pojišťoven z provozního fondu (řádově jednotky milionů korun), potenciální horní hranice úspor je naznačena výše zmíněnou zprávou Transparency International (tedy 27,6 mld. Kč).

zpět na začátek

Popis realizace projektu

První fází realizace bude (resp. již bylo) přijetí základních protikorupčních strategií na úrovni resortu zajišťujících silnější kontrolu nad zadáváním veřejných zakázek. V další fázi pak dojde k přijetí nezbytných právních a institucionálních změn k usnadnění preskripce generik (především formou preskripce generik z pozitivního lékového seznamu; upravení norem týkajících se řízení v rámci SÚKLu), a ve spolupráci s neziskovým projektem zIndex vytvoření portálu, který nabídne veřejnosti možnost plně kontrolovat systém zadávání veřejných zakázek v rámci resortu. Vedlejším dopadem vytvoření tohoto systému by měl být postupný vznik možnosti srovnávání cen a nabídek.

Výstupy projektu

Právní normy posilující oblast kontroly veřejných zakázek, portál umožňující plnou veřejnou kontrolu všech fází zadávání zakázek, nastavení systému nákupu léků a drahých přístrojů omezujícího možnosti lobbyingu a korupce.

zpět na začátek

Harmonogram projektu
Název etapyStartKonecGestorPopis
Racionalizace nákupu a rozmístění nových technologií20112012MZd

Odstranění regionálních nerovností v dostupnosti zdravotnické techniky;

zavedení hodnotících komisí Health Technology Assessment, které by hodnotily vyšší medicínskou efektivitu oproti stávajícím technologiím, a tedy i účelnost.

Přístup k novým farmakům20112012MZd

Nezávislé srovnávací studie prokazující farmakoekonomický přínos;

zrychlení správního řízení o cenách a úhradách léčivých přípravků;

účinnost právních norem. 

Zajištění cenově dostupných léků z hlediska udržitelnosti financování20112012MZdZjednodušení vstupu generik na trh – cenový autopilot (automatické snižování cen v čase).
Nastavení systému preskripce a nákupu léků20122012MZd, pojišťovnySchválení příslušných právních norem (zejména novelizace zákona o veřejném zdravotním pojištění).
  • Sestavení pozitivního lékového seznamu a soutěže elektronické aukce
20122012Kancelář pojišťovenSnížení výdajů na předepisovaná léčiva.
  • Povinnost dodržovat pozitivní lékový seznam na úrovni předepisujících lékařů a vydávajících lékáren
20122012MZddtto
Změna stanovování maximálních cen léčiv20112012MZd

Snížení maximální ceny léčiv o 7 %;

revize cca 4500 kódů léčiv z hlediska jejich maximální ceny, očekávaná úspora cca 0,7 mld. Kč.

Přijetí základních protikorupčních strategií20112012MZdPravidla vztahů s dodavateli, registr referenčních cen, obecné zásady zadávání veřejných zakázek – viz Protikorupční strategie MZd
Zprovoznění portálu zveřejňujícího zakázky nad rámec požadavku zákona o veřejných zakázkách20112011MZdZpracování detailní podoby portálu, spuštění portálu, po zahájení každá zakázka nad určitý limit zveřejňována podle jasně daných pravidel ve veřejně dostupné databázi.
Zamezení kongresové turistice20112011MZd, přímo řízené organizaceNovelizace zákona o reklamě, zřízení účtu (agregujícího dobrovolné příspěvky firem na vzdělávání lékařů na úrovni přímo řízených organizací tak, aby neexistovalo přímé propojení mezi lékařem a firmou).

zpět na začátek

Doporučujeme