Projekt 30 Realizace pilotního Seed fondu pro začínající inovační podnikatele (Strategie MK)

Projekt „Realizace pilotního Seed fondu pro začínající inovační podnikatele, s ním spojených finančních nástrojů a opatření pro podporu aktivit spojených s firmami v early stage (rané fázi)“ je součástí pilíře „Finanční trhy“ Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro období 2012 až 2020 (SMK). Projekt nese pořadové číslo 30. Strategie byla projednána a schválena Vládou ČR dne 27. září 2011.Název projektuRealizace pilotního Seed fondu pro začínající inovační podnikatele, s ním spojených finančních nástrojů a opatření pro podporu aktivit spojených s firmami v early stage (rané fázi)
GestorMPOSpolugestorMŠMT, MMR, CzechInvest
Zahájení projektu2010Ukončení projektu2013

Obsah, charakteristika projektu

Cílem projektu je realizace pilotního Seed fondu a finančních nástrojů s ním spojených na podporu začínajících inovačních podniků s využitím prostředků OPPI, o které by v souladu s usnesením vlády ČR ze dne 16. 11. 2010 č. 817 k rozdělení dodatečných finančních prostředků podle čl. 17 Meziinstitucionální dohody měla být (po souhlasu Evropské komise s návrhem České republiky) navýšena alokace OPPI. Pro účely realizace pilotního Seed fondu byla stanovena částka 45,039 mil. EUR z Evropského fondu pro regionální rozvoj, což s povinným národním dofinancováním ve výši 7,948 mil. EUR z rozpočtu kapitoly MPO představuje disponibilní finanční prostředky v objemu až 1,4 mld. Kč.

Cílem Seed fondu je podpora začínajících inovačních podniků (především těch malých a středních). V širším kontextu jde o vybudování prostředí systematicky podporujícího firmy v raných fázích podnikání (early stage), ve kterém bude hrát významnější roli MŠMT s cílem podporovat potenciálně životaschopné inovační projekty ještě v předrealizační fázi.

Součástí projektu je také realizace podpůrných finančních nástrojů pro oblast rozvíjejících se firem a investic do nich. Finanční nástroj „záruka“ může v souladu se zákonem č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání poskytovat ČMZRB. Poskytovatel pro jiné typy podpůrných finančních nástrojů, pokud budou využity, by byl vybrán ve veřejné soutěži. Tyto prostředky představují perspektivní nástroje hospodářské politiky a zvyšují šance na úspěch projektu (diverzifikace nástrojů, nezbytná vzhledem k časovému faktoru).

Cílem dalších částí projektu, které nemají formu finančních nástrojů a jsou pokryty v dalších částech textu, je systematicky zlepšit prostředí pro vznik vyššího počtu firem, které se v raných fázích transformují do fungujících podniků. Ty se mimo jiné v budoucnu o nástroje typu Seed fondu budou ucházet. Přirozenými cíli této části projektu je například podpora tzv. „Spin off“ v prostředí vysokých škol či výzkumných pracovišť či podpora začínajících (často i málo formálně fungujících) firem, které jsou nositeli využitelného know-how.

Úspěch komplexu projektů zaměřených na začínající firmy by měl nejen zásadně podpořit inovační schopnost ekonomiky a zlepšit její strukturu směrem k vyššímu podílu malých firem, ale také podpořit rozvoj kapitálového trhu ve své klíčové funkci poskytovatele finančních zdrojů pro firmy. Pomocí podporovaných finančních nástrojů by měl rovněž zlepšit přístup těchto firem k jiným produktům finančního trhu.

Popis stávající situace, důvody řešení

K významným faktorům konkurenceschopnosti patří i rozvoj inovací a nových technologicky a znalostně orientovaných firem. Jejich vliv na úspěch v globální ekonomice se bude stále zvyšovat, a proto je nutno hledat i nové formy podpory jejich rozvoje, které budou doplňovat existující nástroje podpory. V ČR je nedostatečné propojení inovací, vědy a výzkumu se soukromým finančním kapitálem. Malé a začínající firmy obtížně získávají finanční prostředky na zahájení a rozvoj své činnosti. Pozice českých bank ani trh rizikového kapitálu neumožňují efektivní financování malých a středních podniků v dostatečném rozsahu. Rizikový kapitál s podporou strukturálních fondů je jednou z možností, jak rozvoj nových inovačních firem povzbudit. Vytvoření Seed fondu představuje i podle zahraničních zkušeností jednu z cest, jak toto prostředí postupně zlepšovat.

Objektivní nejistota a pozvolná rychlost náběhu hlavního nástroje projektu – Seed fondu – podporuje potřebu dalšího pilíře projektu, kterým jsou s projektem spojené finanční nástroje – záruky za kapitálové vstupy, resp. záruky za úvěry na realizaci inovačních projektů. Ty zajistí širší podporu oblastí, do kterých bude investovat Seed fond.

Potřebu komplexnějšího zaměření projektu nad rámec samotného vzniku Seed fondu (podpora know how, poradenství a podobně) dokládá velmi nízké zastoupení Spin off v oblastech, kde je lze očekávat (vysoké školy, výzkumná pracoviště) i celkově malá aktivita rozvíjejících se firem. Stejně tak je známo, že se začínající firmy většinou potýkají s nedostatkem know how v jiné než v jejich ústřední aktivitě. Zlepšení v této situaci zvýší životaschopnost projektů.

zpět na začátek

Příklad ze zahraničí

Projekty typu Seed fondu financované ze zdrojů EU spadají do rodiny nástrojů finančního inženýrství. Pro malé a střední podniky byl vytvořen nástroj JEREMIE (Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises), v jehož rámci řada zemí EU realizuje projekty využívající mimo jiné i rizikový kapitál pro vznik a rozvoj firem v raných stádiích. Ve většině členských zemí byl vytvořen holdingový fond pod plnou kontrolou státní či regionální instituce, který pak do Seed fondu jménem země či regionu investuje. Zhruba v polovině případů je holdingový fond vytvořen ve spolupráci s EIB / EIF. Dle dat z roku 2010 se v 8 zemích realizují prostřednictvím holdingového fondu kapitálové investice (například Slovensko). Některé země (Polsko) realizují projekt bez spolupráce s EIB.
Projekty typu Seed fondu používají i rozvinuté země (Anglie – např. One North East, Wales – Finance Wales). V některých zemích jsou do fondu vloženy národní prostředky a fondy EU nejsou využívány (Irsko – Enterprise Ireland Seed and Venture Capital Programme 2007-2012).

Vzhledem k víceletému horizontu investic je nyní obtížné hodnotit úspěšnost těchto projektů. U některých z nich (Slovensko) je problémem i samotná investiční fáze.

Údaje o fungování některých těchto projektů obsahuje příloha.

zpět na začátek

Cíle a měřítka projektu
Popis cíleMěřítkoHodnota
Vytvoření „Seed fondu“ MPORealizace fondu a realizace podpořených investicAlokováno 85% poskytnutých zdrojů EU
Využití finančních nástrojůObjem v Kč a početVyčerpáno 85% alokovaných zdrojů
Vytvoření holdingového fonduNastavení dlouhodobého rámce a realizace equityAlokováno 85% poskytnutých zdrojů EU
Podpora inovačního ekosystémuVýzvy programů podpory, interní projekty a jejich čerpáníPodpořené firmy a podpůrné služby

zpět na začátek

Hlavní dotčené skupiny
PodnikyZačínající malé a střední podniky, inovačně a technologicky orientované firmy realizující výsledky výzkumu a vývoje z jakéhokoliv oboru slučitelného se zaměřením OPPI
Finanční instituceFondy rizikového kapitálu, správcovské společnosti
Finanční dopady 
Náklady na studie ke vzniku seed fonduJednotky mil. Kč, dle zadání, MMR

Náklady na start

(pro všechny 3 linie)

Stát, viz usnesení vlády (kohezní fondy a MPO)
Další náklady na podporu projektuStát (kohezní fondy, MPO)
Náklady na provoz Seed fonduOdečtem z investované sumy
Výnosy či ztráty z investicPředpoklad reinvestice, souvisí s kontinuitou systému
Opakované investiceStát (kohezní fondy, MPO, postupně znovuvyužití navrácených prostředků)

zpět na začátek

Popis realizace projektu

Popis realizace

Projekt de facto zahrnuje 3 klíčové linie:

 • Založení a fungování vlastního Seed fondu
 • Určení a zavedení finančních nástrojů pro podporu odvětví
 • Výzvy programů podpory a interní projekty zaměřené na rozvoj inovačního ekosystému

Linie Seed fondu

Prověření a případné dopracování formálně právní podmínky pro realizaci Seed fondu prostřednictvím Holdingového fondu nebo prostřednictvím jiných struktur, například nástroje fondu kvalifikovaných investorů (pro tento účel bude zadáno zpracování analytické studie).

Určení přiměřených podmínek pro vložení státních prostředků do fondu a kompetentní výběr jeho správce. Nastavení kanálu na monitorování vývoje. Během procesu je třeba jasně respektovat hranice pro rozhodování státu a pro oblast v režimu standardního rozhodování soukromého subjektu, který v rámci vymezených pravidel spravuje prostředky investorů.

Rozpracování kriterií pro soukromé subjekty participující na Seed fondu s cílem minimalizovat možné zneužití tohoto fondu ze strany investorů.

Vzhledem k časovému rámci programovacího období je třeba nastavit podmínky, které zvýši šanci na vyčerpání peněz.

Linie finančních nástrojů

Finanční nástroje budou navrženy s ohledem na platnou legislativu, tj. zákon č. 47/2002, o podpoře malého a středního podnikání, podle něhož je poskytovatelem podpory ve formě záruk ČMZRB. Pro jiné typy finančních nástrojů, budou-li využity, může být poskytovatel vybrán ve veřejné soutěži. Důraz je třeba klást na kvalitní nastavení programů a jejich eventuální možné přenastavení do konce období. Současná obecná úprava počítá s tím, že státní záruku lze poskytnout pouze tehdy, stanoví-li tak zvláštní zákon (blíže viz. § 73, hlava XIV., z. č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech). Bude-li Seed fond zřízen zákonem, je nezbytné, aby objem jím poskytovaných záruk byl přesně a jasně vymezen tak, aby systém veřejných rozpočtů nebyl vystavován nadměrným rizikům a nedocházelo tímto způsobem k předjímání výdajů státního rozpočtu, které neprocházejí stejným legislativním procesem jako standardní dotační tituly (realizované ze státního rozpočtu).

Vyjasnit je třeba také formálně právní průchodnost systému.

Lze předpokládat, že tento systém, který by neměl být spojen se samotným fungováním Seed fondu, by měl být spuštěn co nejdříve. Reálný odhad zahájení je konec 1. čtvrtletí 2012.

Linie podpůrných opatření

Do této oblasti spadají jak opatření typu poskytování koučinku či přístupu k poradenství firmám v rané fázi, tak vytváření podpory institucionálního prostředí pomocí nástrojů typu manuálu pro spin off. Tyto projekty jsou logicky s finančními nástroji provázány, neboť mají posílit jejich využití i efektivitu. Popsány jsou v dalších kapitolách materiálu. Bylo by však vhodné provázat poměrně úzce jejich využití s hodnocením efektivity.

Výstupy projektu

Realizace všech linií projektu.

Disponibilní finanční prostředky

Až 1,4 mld. Kč. Pokyny Společenství pro podporu rizikového kapitálu pro malé a střední podniky z veřejných prostředků stanovují, že finanční investice (představující státní podporu) může být pro podnik v období 12 měsíců max. 2,5 mil. EUR (cca 60 mil. Kč)

zpět na začátek

Harmonogram projektu
Název etapyStartKonecGestorPopis
Seed fond – analýzy možností vzniku a nastavení parametrůVI. 2011IX. 2011MPOZřejmě částečně externí
Seed fond – rozhodnutí o formálně právní struktuře na základě analýzXII. 2011I. 2012MPO 
Seed fond – Příprava realizaceII. 2012 MPOPotřeba zahájit fungování nejpozději v 1. pol. 2012
Nástroje – příprava nástrojů, analýzy nastaveníV. 2011XI. 2011MPO, ČMZRB 
Nástroje – realizace určených programůIV. 2012 MPO, ČMZRB 
Podpůrné programy – příprava a realizace výzev programůV. 2011XII. 2011MPO, MŠMTPokryto mimo tento projekt, vhodné koordinovat

zpět na začátek

Přílohy

Informace o některých programech podpory začínajících firem v zahraničí (zdroj web):

I. Stav projektů Jeremie – příklad využití finančních nástrojů Holdingovými fondy v případech, které stravuje EIB/EIF (data z presentace Jeremine holding funus and instruments, 20. 6. 2010)

Rozdělení fondů dle nástrojů a využívané instrumenty

Graf pozdělení fondů dle nástrojů a využívané instrumenty

Podíl privátních investic v programech

Graf podílu privátních investic v programech v leetch 2009 až 2011

Programy Jeremie jsou teprve ve startovací fázi – do roku 2010 bylo vydáno pouze 11 výzev na programy, ale stav ke konci 2010 je již 3x vyšší.

Hodnocení efektivity nástrojů a investic tedy není možné. Stejně tak se vyvíjí spektrum používaných finančních nástrojů (více lze nalézt na stránkách EIB/EIF či v předmětné presentaci či propagačních dokumentech k programům Jeremie).

Link: http://ec.europa.eu/regional_policy/archive/funds/2007/jjj/doc/pdf/jeremie/20100622_01.pdf

II. Finance Wales

Veřejná společnost založená v roce 2000 tamní vládou spravuje portfolio o objemu 335 milionů britských liber v přibližně 2500 firmách. Program o objemu 150 mil. GBP je realizován v rámci schématu Jeremie ve spolupráci s EIB/EIF.

Portfolio je dělená do těchto hlavních skupin:

 • Early stage
 • Development capital
 • Succession
 • Micro loan

Dostupné jsou údaje o finančních výsledcích

Od počátku:

 • Investováno 190 mil. GBP do víc než 2500 SME firem z Walesu
 • Leverage 386 mil. GBP (investice privatního sektoru)
 • 11 exitů dosud

2010-11:

 • Investice 32.4 mil. GBP (178 firem)
 • Leverage 32.9 mil. GBP

Link: http://www.financewales.co.uk/default.aspx

III. Enterprise Ireland

Státní rozvojová agentura (mj. s pobočkou v Praze), podporující také exportní firmy. Cílem je prostřednictvím silných domácích firem podporovat prosperitu Irska. Provádí řadu programů, z nichž některé jsou zaměřeny na start up firmy.

Mimo jiné realizuje projekt Enterprise Ireland’s 2007-2012 Seed & Venture Capital Program.

Poslední údaje k programu (výroční zpráva za rok 2009):

 • V roce 2009 celkem 87 nových investic v hodnotě 52 mil. EUR provedeny partnerskými fondy
 • Celkový objem investic dosáhl ve všech 3 obdobích (2007-2012, 2000-2006 a 1994-1999) 512 mil. EUR
 • Založeny (= podpořeny) 2 nové fondy, jeden navýšen téměř o 70%
 • Objem „seed kapitálu“ navýšen na 79 mil. EUR z 30 mil. EUR v roce 2008

Dle stádia rozvoje EI podporuje tyto firmy:

 • Start up
 • Start up s vysokým potenciálem (HPSU)
 • Zavedené SME (nad 10 zaměstnanců)
 • Velké firmy (nad 250 zaměstnanců)

Kumulativní rozdělení dosavadních investic (typů) a fungujících fondů

Kumulativní rozdělení dosavadních investic (typů) a fungujících fondů

Link: http://www.enterprise-ireland.com/en/

zpět na začátek

Doporučujeme