Projekt 17 Restrukturalizace lůžkové péče v ČR (Strategie MK)

Projekt „Restrukturalizace lůžkové péče v ČR“ je součástí pilíře „Zdravotnictví“ Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro období 2012 až 2020 (SMK). Projekt nese pořadové číslo 17. Strategie byla projednána a schválena Vládou ČR dne 27. září 2011.Název projektuRestrukturalizace lůžkové péče v ČR
GestorMZdSpolugestorMPSV, zdravotní pojišťovny, územně-správní celky
Zahájení projektu2011Ukončení projektu2013

Obsah, charakteristika projektu

V rámci tohoto projektu je naplánována rozsáhlá restrukturalizace lůžek zejména akutní péče, přičemž ex ante předpoklad je takový, že část lůžek bude převedena na lůžka následné péče, část pak bude pro nadbytečnost zrušena. V případě nedostatku lůžek v některých zařízeních bude tato kapacita navýšena v souladu s optimalizací.

Součástí a první částí projektu musí nezbytně být analýzy potřebnosti lůžek u jednotlivých odborností beroucí v úvahu rozličné faktory – od změn v dojezdových dobách až po změny v léčebných praktikách některých oborů (oftalmologie).

Projekt musí nutně probíhat ve spolupráci s kraji a zejména se zdravotními pojišťovnami.

Popis stávající situace, důvody řešení

Restrukturalizace lůžkového fondu je nezbytnou součástí racionalizace zdravotnictví. Česká republika v současné době vykazuje poměrně nízkou obložnost lůžek, nevyhovující poměr mezi lůžky následné a akutní péče. Původní systém lůžkových zařízení na území republiky byl plánován v době, kdy dojezdové časy na jeden kilometr byly v průměru až řádově jiné, závažná (např. onkologická) onemocnění se vesměs neléčila ve specializovaných centrech, prakticky neexistovala jednodenní chirurgie a mnoho dnes ambulantně prováděných výkonů muselo být spojeno s ústavní léčbou.

Na druhou stranu počet lůžek následné péče a počet lůžek dlouhodobé péče v mnoha krajích nevyhovuje novým potřebám vyplývajícím z demografických změn.

zpět na začátek

Příklad ze zahraničí

Dle OECD Česká republika vykazovala v roce 2008 7,3 lůžka na tisíc obyvatel, zatímco např. Itálie 3,8, Dánsko 3,6 a Slovensko 6,6. Česká republika měla rovněž v roce 2008 podle OECD po Slovensku, Turecku a Mexiku nejmenší obložnost lůžek akutní péče ze sledovaných zemí OECD.

zpět na začátek

Cíle a měřítka projektu
Popis cíleMěřítkoHodnota
Vznik podkladového materiálu k restrukturalizaci

Vypracování aktuálních analýz mapujících potřeby lůžkové péče na celém území ČR;

využití datového fondu k určení sítě zařízení s rozlišením na základní, super specializované a kandidáty na restrukturalizaci lůžkového fondu;

agregace údajů na úrovni případů DRG.

Ano/ne, počet krajů, pro které byla analýza úspěšně dokončena a výsledky odsouhlaseny relevantními aktéry.
Restrukturalizace  – racionalizace výdajů na lůžkovou péči

Klasifikace lůžek na nezbytná, lůžka na zrušení a ta, jejichž existence závisí na léčebných zvyklostech, a to na základě rozdělení skupin DRG;

vytvoření skórovacího systému pro hodnocení korelace mezi vytížeností a počtem ošetřujících dnů;

snížení výdajů na hospitalizaci v rámci následné péče nastavením kriteriorálního hodnocení, relativních cen;

snížení výdajů na ústavní péči;

snížení výdajů na sociální hospitalizaci, řešení umístění pacientů ex ante.

Kč – rozdíl oproti minulosti; realokace výdajů na zdravotní péči nejen v rámci lůžek a krajů. 
Restrukturalizace – optimalizace potřeb lůžkové péče

Zvýšená obložnost lůžek akutní péče fázovým navyšováním s minimem 70 % v roce 2012, dále 5% růstem meziročně;

restrukturalizace i formou převedení lůžek na lůžka

následné a dlouhodobé péče nebo transformací mezi odděleními;

slučování lůžek více specializovaných oddělení;

vytvoření společného lůžkového fondu. 

Obložnost měřena standardním způsobem pojišťovnami, optimální dostupnost lůžek následné péče pak bude stanovena v každém kraji na základě výsledků fáze 1.
Dlouhodobá péčeVytvoření konceptu dlouhodobé péče ve smyslu zdravotně sociálním včetně finančního zajištění (je nutné mimo jiné definovat roli komunity ve financování dlouhodobé péče a jejího zdrojového krytí prostřednictvím rozpočtového určení daní, např. majetkové daně).

Akreditace poskytovatele a poskytování zdravotní i sociální služby;

definice úhradových mechanismů a pravidel čerpání věcných či peněžních dávek podle klasifikace disability;

stanovení spoluúčasti pacienta a komunity podle disability a sociálního statutu pacienta;

nutnost kontroly nároku pojištěnce na dávky výše uvedené. 

zpět na začátek

Hlavní dotčené skupiny
Cílová skupina projektuLůžkový fond ZZ na území ČR, zdravotní pojišťovny, MZd.
Finanční dopadySnížení nákladů systému v.z.p. – přesné vyčíslení není možné před provedením fáze 1.

zpět na začátek

Popis realizace projektu

V první fázi projektu dojde k vytvoření určité datové základny formou výměny dat zejména mezi pojišťovnami, kraji a odbornými společnostmi. Po vytvoření takovéto datové základny bude následně provedena analýza potřebnosti lůžek beroucí v úvahu následující faktory: místní a časová dostupnost na základě definovaných povinností pojišťoven zajistit péči pro ten který konkrétní obor svým pojištěncům, obložnost lůžek, vývoj v medicínských technologiích – zejména posun k „jednodenní“ chirurgii a ambulantním výkonům v některých oborech, zachování páteřní sítě pro případ nepředvídatelných událostí atd. Počty následných lůžek by měly být určeny na základě počtu lidí, kteří již nepotřebují akutní péči, avšak ústavní péče může dále zlepšovat jejich zdravotní stav podle Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví. Je třeba definovat rozhraní zdravotní a sociální péče a optimalizovat počty lůžek zdravotní a sociální péče na potřeby krajů a celé ČR. V další fázi pojišťovny upraví počet nasmlouvaných lůžek na základě analýzy a dohody s ministerstvem a zástupci samospráv. Lze předpokládat, že vzhledem k rozsahu úkolu a rozdílným politicko-ekonomickým podmínkám bude projekt pokračovat po krajích, přičemž v určitých krajích mohou být určité jeho fáze naplněny rychleji než v jiných.

Výstupy projektu

V první fázi vypracovaná analýza potřebnosti lůžek, v druhé fázi pak úspory a zvýšená dostupnost následné a dlouhodobé péče měřena výše uvedenou metrikou.

zpět na začátek

Harmonogram projektu
Název etapyStartKonecGestorPopis
Sběr dat pro analýzu potřebnosti lůžek20112011MZd, kraje, pojišťovnyDatová základna pojišťoven, odborných společností, ÚZISu ČR a případná data od krajů musí být vytříděna a upravena do tvaru umožňujícího analýzu.
Analýza potřebnosti lůžek20112011MZd, kraje, pojišťovnyV současné době již probíhá pilotní projekt v Jihomoravském kraji a analýza ve většině ostatních krajů ČR; analýza musí vzít v úvahu místní a časovou dostupnost, jakož i další faktory.
Faktické zrušení lůžek20122012 a dále fázověZZV návaznosti na nový počet nasmlouvaných lůžek zdravotnická zařízení z ekonomických důvodů zruší nebo převedou na lůžka následné péče přebytečnou kapacitu.
 1. fáze 2011  

Zrušení lůžek s dohodou;

analýza dopadů, aktualizace dat pro další 2 až 3 roky. 

 

2. fáze

2012

 Krajská úroveň

Spolupráce krajů a zvolených zástupců pojišťoven;

uzavírání nejméně na úrovni lůžkové stanice, nejlépe však oddělení k ušetření fixních nákladů;

rámcová řízení s městskými a obecními zařízeními s cílem vyjednání změny úhrad.

Úprava úhrad na základě nových rámcových smluv 20122012PojišťovnyDohadovací řízení o rámcových smlouvách v roce 2012, pro uzavírání smluv 2013; na základě provedené analýzy pojišťovny v dalších letech nasmlouvají jen taková lůžka, u kterých byla prokázána potřebnost.
Dlouhodobá péče20112013MZd, MPSV, zdravotní pojišťovny

Analýza pro rozdělení prostředků stávajících subjektů financujících zdravotní a sociální péči, ve vazbě na jejich recipienty na přerozdělení do jednotlivých kohort; sběr a analýza srovnatelných dat ze zahraničí; příprava finančních modelů a ověření jejich proveditelnosti; legislativní úpravy;

příprava smluvních ujednání pro akreditované poskytovatele na zajištění zdravotních a sociálních služeb dlouhodobé péče se zdravotními pojišťovnami;

spolufinancování zdravotně sociálních služeb;

úprava přerozdělení s ohledem na věkovou strukturu kmene a riziko potřeby dlouhodobé péče.

zpět na začátek

Doporučujeme