Projekt 25 Rozvoj trhu práce (Strategie MK)

Projekt „Rozvoj trhu práce“ je součástí pilíře „Trh práce“ Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro období 2012 až 2020 (SMK). Projekt nese pořadové číslo 25. Strategie byla projednána a schválena Vládou ČR dne 27. září 2011.Název projektuRozvoj trhu práce
GestorMPSVSpolugestorMF ČR, MPO, MV
Zahájení projektu1.5.2011Ukončení projektu31.12.2013

Obsah, charakteristika projektu

 1. Podpora zaměstnanosti vyloučených skupin (Inkluze)
 2. Zpružnění trhu práce
 3. Efektivní činnost služeb zaměstnanosti (Služby zaměstnanosti)
 4. Systematické uplatňování přístupů evidence-based policies (EBP – Zásady EBP jsou podrobněji popsány v kapitole Úvod, sekce „Strategické rozhodování založené na empirické analýze“)

Cílem opatření tohoto projektu je zvýšení podílu vyloučených a znevýhodněných skupin populace na trhu práce, zvýšení pružnosti trhu práce, dosažení vyšší tvorby pracovních míst podnikatelskou sférou a efektivnější poskytování služeb zaměstnanosti. V rámci tohoto projektu bude důsledně sledováno také snižování administrativní zátěže podnikatelů.

Popis stávající situace, důvody řešení

Ad A.: V současné době není dostatečně dobře a pravidelně monitorována situace vyloučených skupin. Není dostatečně zmapováno, nakolik jsou nástroje politiky zaměstnanosti a ostatních systémů zaměřeny na tyto skupiny nezaměstnaných. Situace v populaci mimo pracovní sílu je mapována ještě méně. Efektnost a efektivnost nástrojů na integraci vyloučených skupin není sledována.

Ad B.: Český trh práce se ve srovnání s evropskými poměry opakovaně ukázal jako poměrně pružný a přizpůsobivý. Poslední ekonomickou krizi trh práce ustál poměrně dobře, i když při náběhu ekonomického růstu poměrně dlouho trvá pokles nezaměstnanosti. Existují problematické oblasti, kterým je třeba věnovat pozornost, a které nabízejí prostor ke zlepšení. Pružnost je také do jisté míry dána i různým obcházením rigidních omezení, obsažených v legislativním rámci (především zákoník práce, zákon o zaměstnanosti) a stále poměrně nízkou mírou vymahatelnosti práva. Pokud se bude postupně zvyšovat tlak na striktní dodržování zákona a regulačních nařízení, bude se zvyšovat vymahatelnost dodržování zákona, lze při stávajícím stavu očekávat autonomně rostoucí rigidity na trhu práce. Navíc je třeba brát v potaz měnící se formy organizace práce a rostoucí podíl zaměstnanosti ve službách, kde jsou flexibilní formy zaměstnávání významnější než například v průmyslových sektorech, kde doposud zaměstnanost dominovala.

Pracovní trh musí umět reagovat na požadavky migrace pracovní síly, studentů a vědeckých pracovníků ze zahraničí. Právní úprava by měla zaručit efektivní a rychlou možnost pro jejich zaměstnání resp. studium v ČR, tak aby nevznikaly administrativní prodlevy. Tato problematika je řešena v samostatném projektu Politika migrace kvalifikovaných pracovníků.

Ad C.: Systém služeb zaměstnanosti reprezentovaný od 1. 4. 2011 Úřadem práce České republiky prochází restrukturalizací (centralizace a sjednocování agend). Výsledek bude třeba monitorovat a dolaďovat adekvátní míru centralizace a decentralizace u rozdílných činností Úřadu práce. Před centralizací se objevovaly obrovské rozdíly v kapacitním zajištění činností jednotlivých úřadů práce a tedy neefektivnosti.

Ad. D.: Kvalitní hospodářská a sociální politika vyžaduje, aby byla formována nejen cíli, jichž má dosahovat, odborností při navrhování a implementací opatření, ale také kvalitní evidencí založenou na vhodně strukturovaných datech a analýzách. Zaměření a dopady aktivní politiky zaměstnanosti nejsou v současnosti adekvátně sledovány a vyhodnocovány.

zpět na začátek

Příklad ze zahraničí

Ad B.: Veřejnoprávní zprostředkování zaměstnání provádí v současnosti v Německu Spolková agentura práce. Vedle Spolkové agentury práce mohou v Německu působit i soukromí zprostředkovatelé zaměstnání. Zprostředkovatelé zaměstnání mohou vybírat úplatu i od uchazečů o zaměstnání, a to do výše stanovené zákonem (většinou 2.000 EUR, u au-pair 150 EUR), uchazeč o zaměstnání má právo vybrat si – vedle služeb úřadu práce – i činnost těchto soukromých zprostředkovatelů práce, a to na státní útraty.

Ad C.: Veřejně prospěšné práce a služby fungují v některých zemích EU (např. v Německu, na Slovensku apod.), a to v podobné formě a za podobných podmínek jako v ČR. Ve většině evropských zemí zaměstnavatelé dobrovolně hlásí volná pracovní místa na úřad práce, nejlépe přímo vložením na web portál. Zároveň jsou získáváním volných pracovních míst a kontaktem se zaměstnavateli pověřeni specializovaní pracovníci. Na Slovensku např. existuje na každém ze 46 úřadů práce osoba pověřená získáváním volných pracovních míst u zaměstnavatelů v daném regionu.

zpět na začátek

Cíle a měřítka projektu
Popis cíleMěřítkoHodnota

Ad A. Inkluze

 • starší pracovní síly

Cílem je využití omezených zdrojů pracovních sil, využití lidského kapitálu, zvýšení příjmů státního rozpočtu.

Míra zaměstnanosti, nezaměstnanosti a participace na trhu práce v populaci 55 –64.Dosažení 47% míry zaměstnanosti.
 • nízkovzdělané pracovní síly

Cílem je využití omezených zdrojů pracovních sil, využití lidského kapitálu, příspěvek k řešení sociálních problémů.

Míra zaměstnanosti, nezaměstnanosti a participace * na trhu práce v populaci s nižším než maturitním vzdělánímSnížení míry nezaměstnanosti na 24%.
 • mladých

Cílem je využití omezených zdrojů pracovních sil, využití lidského kapitálu, příspěvek k řešení sociálních problémů, minimalizace stigmatizace a zajištění základních pracovních návyků.

Míra nezaměstnanosti a participace * na trhu práce v populaci do pěti let po ukončení vzdělání.Snížení míry nezaměstnanosti na 17,5%.
 • žen

Cílem je využití omezených zdrojů pracovních sil, využití lidského kapitálu.

Míra nezaměstnanosti a participace * na trhu práce v populaci žen.Míra zaměstnanosti  56,6%.
 • nelegální zaměstnávání

Snížení rozsahu nekalé konkurence nižšími náklady práce a vyšší flexibilitou. Zaručení zaměstnaneckých práv. Snížení daňových úniků.

Obtížně měřitelné nepřímými a expertními odhady.Zvýšení počtu kontrol nelegálního zaměstnávání na 400 tis. ročně.

Ad B. Zpružnění trhu práce
Efektivnost zprostředkovatelské činnosti úřadů práce.

Outsourcování zprostředkovatelských služeb nezaměstnaným.

Podíl služeb zajišťovaných externími agenturami.

Úspěšnost externích zprostředkovatelských agentur při umísťování uchazečů o zaměstnání.

Zprostředkování práce prostřednictvím agentur práce cca 90 tis uchazečům o zaměstnání.

Ad C. Služby zaměstnanosti

 • Snížení registrované nezaměstnanosti, úspory výdajů na pasivní politiku zaměstnanosti a na sociální dávky, snížení zneužívání.
Snížení kombinovaných nákladů na služby zaměstnanosti, míra využití služeb klienty 

Ad D. Uplatnění EBP

 • hodnocení dopadů jednotlivých opatření pro rozvoj trhu práce.
Podíl projektů MPSV, u kterých byla provedena analýza vyhodnocení dopadů na základě EBP. 
 • součástí projektu by mělo být i zpřístupnění adekvátně anonymizovaných dat z ČSSZ pro akademický a policy – orientovaný výzkum.
Data dostupná akademikům a výzkumníkům 
*V případě míry participace, je třeba pracovat s mírou nezahrnující populaci participují na vzdělání nebo rekvalifikaci.  

zpět na začátek

Hlavní dotčené skupiny
Skupina 1Zaměstnanci
Skupina  2Zaměstnavatelé
Skupina 3Uchazeči o zaměstnání
Skupina 4Agentury práce
Finanční dopadySnížení kombinovaných nákladů na služby zaměstnanosti (180 mil. + rozpočtová kapitola MPSV), Sdílené zprostředkování (180 mil. + rozpočtová kapitola MPSV), Snížení administrativní zátěže zaměstnavatelů (12 mil), Systematické hodnocení zacílení a dopadů nástrojů inkluze (Rozpočtová kapitola MPSV)

zpět na začátek

Popis realizace projektu

Popis realizace ad A. Inkluze:

Monitoring situace vyloučených skupin prostřednictvím sjednocení agend pod Úřad práce České republiky. Změna nástrojů politiky zaměstnanosti a ostatních systémů.

Výstupy projektu ad A. Inkluze

Úpravy legislativního rámce a změny nástrojů inkluze. Systematické hodnocení zacílení a dopadů nástrojů inkluze.

Popis realizace ad B. Zpružnění trhu práce

Zvýšení pružnosti trhu práce (rozšiřování možností pro uplatňování pružných forem zaměstnávání, nový přístup ke zprostředkování zaměstnání formou spolupráce s agenturami práce, podpora sociálního podnikání, podpora absolventů při vstupu na trh práce).

V rámci této části projektu bude novelizován zákon o zaměstnanosti a zákoník práce. Hlavním opatřením bude zavedení tzv. sdíleného zprostředkování, které bude spočívat ve spolupráci úřadu práce s agenturami práce při zprostředkování práce. V praxi bude tato forma zprostředkování realizována na základě dohody úřadu práce s agenturou práce. V dohodě bude vymezen okruh uchazečů, kterým zajistí zprostředkování agentura. Při zprostředkování převezme agentura také část činností, které dnes vykonává úřad práce. Agentura bude zprostředkovávat práci jednak obtížně umístitelným uchazečům, ale také vysoce kvalifikovaným uchazečům, kterým neposkytuje úřad práce dostatečnou úroveň služeb. Odměna agentury práce bude závislá na rychlosti a kvalitě zprostředkování včetně ukazatele uzavření pracovní smlouvy na dobu neurčitou. Hodnocení práce agentur je poměrně jednoduché, pokud budou agenturám přiřazováni náhodným klíčem. Po vyhodnocení úspěšnosti lze přerušit smlouvy s méně úspěšnými a naopak rozšířit počet přidělovaných klientů úspěšným agenturám. Kvalitní pilotní ověřování je nutné.

V oblasti zákoníku práce bude zjednodušena administrativa spojená s evidencí konta pracovní doby, rozšířena délka prací konaných na základě dohod a k další zpružnění nastane například v oblasti výpovědních důvodů atp.

Výstupy projektu ad B. Zpružnění trhu práce

Úpravy legislativního rámce a jeho aplikace.

Popis realizace ad C. Služby zaměstnanosti

Zefektivnění činnosti veřejných služeb zaměstnanosti, modernizace a rozvoj jejich infrastruktury (zvýšení efektivnosti nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti, nové pojetí veřejně prospěšných prací a veřejné služby a provázání těchto dvou institutů, snížení administrativní zátěže pro uživatele služeb).

Tato část projektu bude stavět na rozvoji nové struktury služeb zaměstnanosti založené zákonem o Úřadu práce ČR. Nová struktura služeb zaměstnanosti postavená na silném krajském a obecním článku umožní, aby Úřad práce ČR převzal například organizační úlohu v oblasti veřejné služby. Uchazeči o zaměstnání budou mít nově povinnost přijmout veřejnou službu nebo veřejně prospěšné práce v rozsahu až 20 hodin týdně. Touto povinností a tím, že Úřad práce ČR bude organizovat veřejnou službu, se zásadně změní postoje uchazečů o zaměstnání ve vztahu k vlastní aktivitě na trhu práce. V rámci uvedených změn nebude narušena role obcí, kde bude veřejná služba nadále převážně vykonávaná.

V oblasti snížení administrativní zátěže podnikatelů nastanou zásadní změny ve dvou oblastech. První bude zrušení povinnosti hlásit volná pracovní místa úřadu práce. Druhou bude zavedení důsledné aplikace principu, že si úřad práce sám zjistí údaje dostupné z veřejných rejstříků nebo dostupné jinde ve veřejné správě. V tomto směru bude navržena novela zákona o zaměstnanosti.

Výstupy projektu ad C. Služby zaměstnanosti

Úpravy legislativního rámce, systematické vyhodnocování zacílení a dopadů nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti prostřednictvím nástrojů EBP a RIA.

Náhradou za zrušenou povinnost hlášení volných pracovních míst bude zavedení výběrového šetření (monitoringu) volných pracovních míst s velikostí vzorku umožňující dostatečnou věrohodnost ukazatelů na regionální úrovni.

Popis realizace ad D. Uplatnění EBP

MPSV bude zásady EBP uplatňovat během implementace ostatních opatření při rozvoji trhu práce.

Výstupy projektu ad D. Uplatnění EBP

Vytvoření interních procedur, které budou EBP aplikovat na všechny politiky v gesci MPSV.

zpět na začátek

Harmonogram projektu
Název etapyStartKonecGestorPopis
Změna legislativního rámce20111.1. 2012MPSVNovela zákona o zaměstnanosti a zákoníku práce.
Služby zaměstnanosti201131.12.2011MPSV a Úřad práce ČROrganizační příprava změn nástrojů a agend Úřadu práce ČR
Aplikace nové právní úpravy20111.1. 2012MPSVNovela zákona o zaměstnanosti a zákoníku práce.

zpět na začátek

Doporučujeme