Projekt 24 Sladění rodinného života a pracovní kariéry (Strategie MK)

Projekt „Sladění rodinného života a pracovní kariéry“ je součástí pilíře „Trh práce“ Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro období 2012 až 2020 (SMK). Projekt nese pořadové číslo 24. Strategie byla projednána a schválena Vládou ČR dne 27. září 2011.Název projektuZměny obsahu vzdělávání
GestorMPSVSpolugestorMF, MŠMT
Zahájení projektu1.4.2011Ukončení projektu31.12.2013

Obsah, charakteristika projektu

Tento projekt souvisí s projektem „Zvýšení kvality a dostupnosti předškolního vzdělávání“, který je v hlavní gesci MŠMT. Oba projekty jsou vysoce komplementární a v oblastech jako je monitoring kvality a optimální využívání kapacit jsou spolu oba projekty silně provázané a tak k implementaci obou musejí oba resorty přistupovat.

A. Rozvoj služeb péče o děti

Tato část projektu bude realizována zejména legislativními opatřeními, umožňujícími zavedení nových forem služeb péče o děti a rozvoj stávajících služeb péče o děti (tj. podpora služeb péče o děti v oblasti živnostenského podnikání a podpora rozšíření kapacit mateřských škol). Konečným cílem opatření je lepší sladění pracovního a rodinného života rodičů formou udržení jejich kontaktu s pracovním trhem v období péče o děti předškolního věku. V tomto směru bude zavedeno (i) opatření tzv. poskytovatele vzájemné rodičovské výpomoci (nový typ služby péče o děti poskytované rodičem, který zároveň osobně, celodenně a řádně pečuje o vlastní dítě do 7 let věku); (ii) dětské skupiny (nový typ služby nepříležitostné a nekrátkodobé péče o děti poskytované na komerčním i nekomerčním základě v zařízení péče o děti); (iii) podporu služeb v oblasti vázané živnosti péče o dítě; (iv) úpravu odborné způsobilosti osob pečujících nepříležitostně a nekrátkodobě o děti v domácnosti dítěte; (v) zavedení daňové uznatelnosti nákladů zaměstnavatele vynaložených na zajištění služeb péče o děti svých zaměstnanců; (vi) zrušení bezplatnosti posledního roku předškolního vzdělávání a (vii) zvýšení procenta maximální možné finanční spoluúčasti zákonných zástupců dítěte na úhradě neinvestičních nákladů na předškolní vzdělávání.

V zařízeních služeb péče o děti zřizovaných zaměstnavatelem je třeba ve spolupráci MPSV a MŠMT zajistit stejnou míru veřejné finanční podpory připadající na jedno dítě. V segmentu institucionalizovaných služeb předškolní péče je vhodné koordinovat zajištění optimálního využívání kapacit, vyrovnat míru veřejné finanční podpory a využít společný monitoring situace kvality a standardů.

B. Podpora prorodinných opatření zaměstnavatelů

Tato část projektu bude realizována formou nelegislativních opatření, spočívajících v motivování firem k rozvoji prorodinné orientace pracovních podmínek (flexibilní pracovní doba, zkrácené pracovní úvazky, zajištění služeb péče o děti zaměstnanců, benefity pro zaměstnance atp.). Příklady dobré praxe v této oblasti budou realizovány pro zaměstnance státní a veřejné správy.

Popis stávající situace, důvody řešení

Dostupnost služeb předškolní výchovy v ČR je nedostatečná. Veřejná nabídka není schopna dostatečně pružně reagovat na demografický vývoj. Přetrvávají velké regionální a dokonce místní rozdíly v dostupnosti. Nedostatečná dostupnost snižuje možnost rodičů sladit rodinný a pracovní život, snižuje nabídku kvalifikované pracovní síly a přispívá k výdělkovým a kariérním rozdílům mezi muži a ženami. Pro zaměstnavatele a komerční subjekty je zřizování a provoz služeb předškolní výchovy administrativně komplikované a finančně náročné.

V minulosti přetrvávala oddělenost agendy zajištění služeb předškolní výchovy na straně MŠMT od agendy trhu práce a rodičovské podpory na straně MPSV. Nově se ukazuje, že tyto agendy mají ve svém výsledku řadu společného a efektivního výsledku nelze dosáhnout jinak. Bude třeba je prosazovat koordinovanými opatřeními resortů MPSV a MŠMT.

zpět na začátek

Příklad ze zahraničí

Ad A. Návrhy opatření vycházejí z příkladů dobré praxe zejména z Německa a Rakouska. V Německu a Rakousku je „vzájemná rodičovská výpomoc“ velmi rozšířená (tzv. Tagesmuetter nebo Tagesvaeter). V těchto zemích je tento typ péče postupně rozvíjen již od 70. let 20. století. V posledních 15 letech je již značně rozvinut, využíván je zejména pro péči o děti do 3 let věku, nejvíce pak mezi 2. a 3. rokem věku dítěte. Návrh „dětské skupiny“ vychází rovněž z praxe v Německu a Rakousku, kde existuje forma služeb péče o děti na neinstitucionální bázi v malých skupinách, tzv. Kindergruppen. Dětské skupiny jsou založeny jako spolek, každá skupina má pedagogický koncept. Dětské skupiny se omezují na přehlednou velikost (např. v Rakousku maximálně 12 dětí).

Ad B. U tohoto návrhu projektu, tj. motivování firem k rozvoji prorodinné orientace formou nelegislativních opatření, se vychází z příkladů dobré praxe z Rakouska, kde byl realizován projekt Audit Familie & Beruf. Tento audit byl vytvořen Hertie Stiftung a úspěšně realizován v mnoha firmách v Rakousku i Německu. Audit Familie & Beruf, rozvíjí firemní strategii, personální politiku a kulturu firem v oblasti prorodinných opatření. Poradce spolu se zástupci firmy, která se k auditu dobrovolně přihlásila, zhodnotí dle metodických materiálů, obsahujících závazné postupy, stávající stav prorodinných opatření a následně pomůže zformulovat konkrétní realizační plán opatření pro rozvoj v daných oblastech, která se stanou součástí strategického plánu firmy. V závěru (v Rakouském modelu po třech letech) hodnotitel vyhodnotí naplnění realizačního plánu a v případě úspěšné implementace je firmě udělen certifikát.

zpět na začátek

Cíle a měřítka projektu
Popis cíleMěřítkoHodnota
Cílem opatření A a B je podpora rodin s dětmi v kontextu trhu práce. Všechna opatření mají za cíl sladění pracovního a rodinného života rodičů a udržení kontaktu se zaměstnáním v době péče o dítě a následný vstup nebo návrat na trh práce.Rozdíl uspokojené a neuspokojené poptávky po službách péče o děti do 7 let věku.Uvádět konkrétní hodnoty nelze, pokud nebude zaveden monitorovací systém, který ozřejmí současnou situaci.
Opatření ad A )Podíly a počty dětí předškolního věku, které využívají opatření (i) až (v)Konkrétní hodnoty nelze uvést, protože konkrétní počty se budou odvíjet mimo jiné od vývoje nabídky předškolní výchovy v mateřských školách, které garantuje MŠMT a místní zřizovatelé
Opatření ad B)Podíl zaměstnanců s malými dětmi, kteří pracující na zkrácenou pracovní dobu a pobírají zaměstnanecký benefit cílený na podporu rodičů s dětmi.Konkrétní hodnoty nelze uvést, protože na měřítka má dopad celá řada dalších faktorů a potenciální příspěvek parciálního opatření nelze stanovit.

zpět na začátek

Hlavní dotčené skupiny
Skupina 1Bezdětní zaměstnanci uvažující o rodičovství a rodiče dětí předškolního věku
Skupina 2Zaměstnavatelé
Skupina 3Územní samosprávné celky
Skupina 4Pedagogický personál
Finanční dopadyNelze jednoduše spočítat. Náklady ve formě dodatečných veřejných výdajů

zpět na začátek

Popis realizace projektu

Při realizaci tohoto projektu je, jak je uvedeno výše, třeba blízká spolupráce dotčených orgánů, tedy MPSV a MŠMT, kdy jejich postupy by měly být ve shodě. Primárně je třeba tuto oblast důsledně zmapovat a v návaznosti na to schválit příslušnou legislativu. Tento projekt je úzce provázán s projektem „Zvýšení kvality a dostupnosti předškolního vzdělávání“ a jak uvedeno v úvodu projektu, je třeba při jeho realizaci mít toto na paměti. Nelegislativní opatření mohou být inspirována příklady dobré praxe ze zahraničí, jak rovněž uvedeno v úvodu. Tato opatření by měla být pro firmy resp. zaměstnavatele motivací k rozvoji prorodinné firemní politiky, pokud jde o pracovní podmínky. Příklady dobré praxe v oblasti flexibilní pracovní doby a zkrácených pracovních úvazků a zajištění služeb péče o děti zaměstnanců, budou realizovány pro zaměstnance státní a veřejné správy, veřejných škol a dalších veřejnoprávních institucí.

Výstupy projektu

Úpravy legislativního rámce, jeho aplikace v praxi a dále nelegislativní opatření.

zpět na začátek

Harmonogram projektu
Název etapyStartKonecGestorPopis
Legislativní opatření ad A.1/201112/2012MPSV (MŠMT)Schválení příslušné legislativy a sladění s agendou MŠMT ohledně finanční podpory a monitoringu kvality služeb předškolní výchovy.
Nelegislativní opatření ad B.7/201112/2013MPSV (veřejná správa jako celek)

Nelegislativní opatření, motivující zaměstnavatele k rozvoji prorodinné orientace pracovních podmínek.

Příklady dobré praxe v oblasti flexibilní pracovní doby a zkrácených pracovních úvazků a zajištění služeb péče o děti zaměstnanců, budou realizovány pro zaměstnance státní a veřejné správy, veřejných škol a dalších veřejnoprávních institucí.

zpět na začátek

Doporučujeme