Projekt 09 Státní energetická koncepce (SEK) a strategické usměrňování (Strategie MK)

Projekt „Státní energetická koncepce (SEK) a strategické usměrňování“ je součástí pilíře „Infrastruktura“ Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro období 2012 až 2020 (SMK). Projekt nese pořadové číslo 9. Strategie byla projednána a schválena Vládou ČR dne 27. září 2011.Název projektu Silniční doprava
Gestor MPO Spolugestor  
Zahájení projektu 2011 Ukončení projektu 2014

Obsah, charakteristika projektu

Státní energetická koncepce patří k základním součástem hospodářské politiky České republiky. Je výrazem státní odpovědnosti za vytváření podmínek pro spolehlivé a dlouhodobě bezpečné dodávky energie za přijatelné ceny a za vytváření podmínek pro její efektivní využití, které nebudou ohrožovat životní prostředí a budou v souladu se zásadami udržitelného rozvoje. Tuto zákonnou odpovědnost stát naplňuje stanovením legislativního rámce a pravidel pro chod a rozvoj energetického hospodářství. Státní energetická koncepce ve své vizi konkretizuje státní priority a stanovuje cíle, jichž chce stát dosáhnout, při ovlivňování vývoje energetického hospodářství v podmínkách tržně orientované ekonomiky.

Popis stávající situace, důvody řešení

Stávající SEK byla schválena vládou České republiky dne 10. 3. 2004. Koncepce definuje priority a cíle České republiky v energetickém sektoru a popisuje konkrétní realizační nástroje energetické politiky státu. Součástí je i výhled do roku 2030. Během doby od schválení SEK došlo v sektoru energetiky k vývoji, kdy je více akcentována potřeba po nízkoemisních nebo bezemisních zdrojů a byly zavedeny nové požadavky, včetně systému obchodování s emisemi EU-ETS. V důsledku těchto změn je potřebné přizpůsobit SEK, tak aby byla energetika konkurenceschopná.

Evropa 2020

Oblast energetiky je také důležitou součástí strategie Evropa 2020, kde jednou ze sedmi klíčových iniciativ představuje „Evropa méně náročná na zdroje“. Cílem této iniciativy je podpořit posun směrem ke společnosti méně náročné na zdroje a s nízkou produkcí uhlíku, jež využívá všechny zdroje účinným způsobem. Iniciativa má oddělit hospodářský růst od využívání zdrojů a energií, snížit emise CO2, zvýšit konkurenceschopnost a podpořit větší energetickou bezpečnost. Dlouhodobých cílů Energetické politiky, tj. zajištění dlouhodobě udržitelných spolehlivých dodávek energií za přijatelné ceny pro konečné spotřebitele bez negativních dopadů na HDP nelze dosáhnout se stávajícími technologiemi a „business as usual“, na tom se shoduje celá EU. Je zapotřebí nových technologií v širším slova smyslu, na úrovni EU je za tím účelem ve fázi implementace Strategy Energy Technology Plan (SET Plan) plán výzkumu, vývoje, inovací a demonstrací nových technologií.

zpět na začátek

Příklad ze zahraničí

Státní energetická koncepce je běžnou součásti energetické politiky států EU.

zpět na začátek

Cíle a měřítka projektu
Popis cíle Měřítko Hodnota
Dosažení vyváženého energetického mixu všech pěti základních energetických komodit (pevná, plynná, kapalná paliva, jádro a obnovitelné zdroje). Vyvážený energetický mix omezí dopad zvýšení ceny některých energetických komodit na ceny energií. Zvýšení energetické bezpečnosti Podíly 5 základních energetických komodit v energetickém mixu budou vyvážené do roku 2050.
Reálný rozvoj obnovitelných zdrojů energie ve vazbě na plnění mezinárodních závazků ČR (v horizontu do roku 2050 ze současného podílu cca 6% na celkové spotřebě primárních energetických zdrojů na cílových cca 15%). Zvýšení využívání obnovitelných zdrojů Zvýšení podílu OZE v energetickém mixu na 15% do roku 2050.
Snížení emisí skleníkových plynů v horizontu do roku 2050 o cca 60% povede k významné úspoře nákupu emisních povolenek a zlepšení stavu životního prostředí. Snížení emisí skleníkových plynů Snížení emisí skleníkových plynů o 60% do roku 2050 (proti roku 1990).

Ustavení Stálé pracovní skupiny pro strategii VaVaI v oblasti energetiky (SPSS), institucionalizace průběžné komunikace SPSS se zainteresovanými subjekty reprezentovanými převážně technologickými platformami, zejména TPUE a strategické usměrňování veřejné podpory VaVaI včetně zapojení do mezinárodní spolupráce v sektoru energetiky.

Rozvoj inteligentních sítí, řídících systémů a elektromobility bude po roce 2030 zásadním faktorem plnění strategických cílů státu, dopravní systémy založené na elektřině  – ať již přímo nebo prostřednictvím vodíkového hospodářství.

Rozsah strategického usměrňování veřejné podpory VaVaI v sektoru energetiky

Podíl projektů VaVaI s podílovou účastí průmyslu a podíl zapojení VaVaI do mezinárodní spolupráce

Rozvoj inteligentních sítí

Vyšší návratnost veřejných výdajů na podporu VaVaI v sektoru energetiky,

Vyšší investice průmyslu do oblasti VaVaI v sektoru energetiky a

Zvýšení efektivity VaVaI v sektoru energetiky sdílením výsledků v mezinárodních projektech.

zpět na začátek

Hlavní dotčené skupiny
Podnikatelská veřejnost Cílovou skupinou jsou všichni odběratelé energií, včetně výrobního průmyslu a tedy i všichni koneční zákazníci.
Finanční dopady Realizace projektu má finanční dopady do cen energií a návazně do cen výrobků a poskytovaných služeb.

zpět na začátek

Popis realizace projektu

  1. Příprava nové Státní energetické koncepce bude zpracována na základě těchto požadavků:
    • Nezávislost na cizích zdrojích energie, na zdrojích energie z rizikových oblastí, na spolehlivosti dodávek cizích zdrojů.
    • Bezpečnost zdrojů energie včetně jaderné bezpečnosti, spolehlivost dodávek všech druhů energie, racionální decentralizace energetických systémů.
    • Udržitelný rozvoj, ochrana životního prostředí, ekonomický a sociální rozvoj.
  2. Ustavení stálé pracovní skupiny pro strategii VaVaI v oblasti energetiky (SPSS) v rámci Rady vlády pro energetickou a surovinovou strategii České republiky (Rada) v souladu s Článkem 7 jejího statutu a schválení jejího jednacího řádu.
  3. Analýza materiálů vypracovaných TPUE a jejich zobecnění z pohledu státní správy, projednání s dotčenými subjekty a návrh způsobu strategického usměrňování v jednotlivých segmentech VaVaI.
  4. Zavedení funkčního systému pro strategické usměrňování veřejné podpory VaVaI v oblasti energetiky.

zpět na začátek

Harmonogram projektu
Název etapy Start Konec Gestor Popis
Zpracování Státní energetické koncepce 2011 2011 MPO  
Ustavení SPSS 1.5.2011 31.8.2011 Předseda Rady Zajistit funkčnost SPSS v požadovaném termínu
Zkušební model strategického usměrňování 1.9.2011 31.12.2011 SPSS Vypracování zkušebního modelu a jeho schválení příslušnými orgány
Aplikace zkušebního modelu 1.1.2012 31.12.2013 SPSS Aplikace strategického usměrňování
Vyhodnocení zkušebního modelu a návrh jeho korekce 1.7.2013 31.12.2013 SPSS Vyhodnocení funkčnosti navrženého modelu, projednání s dotčenými subjekty
Zavedení strategického usměrňování 1.1.2014   SPSS Aplikace konečné verze strategického usměrňování prostřednictvím SPSS

zpět na začátek