Projekt 27 Zavedení jednotného výplatního místa (Strategie MK)

Projekt „Zavedení jednotného výplatního místa“ je součástí pilíře „Trh práce“ Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro období 2012 až 2020 (SMK). Projekt nese pořadové číslo 27. Strategie byla projednána a schválena Vládou ČR dne 27. září 2011.Název projektuZavedení jednotného výplatního místa
GestorMPSVSpolugestorMF, MV
Zahájení projektu1.4.2011Ukončení projektu31.12.2012

Obsah, charakteristika projektu

  1. Snížení nákladů administrativy sociálních dávek
  2. Zřízení jednotného výplatního místa

Ad. A: Změny v oblasti výplaty nepojistných dávek (snížení výdajů na administraci agend, bezhotovostní výplata dávek, jednotný informační systém, rozvoj sítě poskytovatelů sociálních služeb, lepší zacílení a efektivita dávek). V této části projektu bude zaveden jednotný informační systém práce a sociálních věcí. Současně bude zavedena tzv. sociální karta jako nástroj, který v sobě sloučí funkce identifikační, autentizační a platební. Důležitou součástí opatření v této části bude také postupné sjednocování některých dávek do přehlednějších a lépe zacílených dávek. Podpora rozvoje poskytovatelů sociálních služeb bude realizována výše uvedenými opatřeními, kdy v důsledku lepšího zacílení dávek bude posíleno financování tohoto segmentu služeb. Další forma podpory se uskuteční prostřednictvím projektů financovaných z ESF.

Ad. B: V rámci tohoto projektu vznikne jedno výplatní místo, kterým bude Úřad práce České republiky, které zabezpečí výplatu dávek ze systému hmotné nouze, státní sociální podpory a výplatu podpory v nezaměstnanosti. Odstraní stávající roztříštěnost místa výplaty dávek. Tato část projektu bude spočívat v legislativních úpravách, které převedou agendu hmotné nouze a některé další související agendy z obcí a krajů na Úřad práce ČR. Tímto opatřením bude dokončen proces převodu výplaty a administrace nepojistných sociálních dávek do přímého výkonu státní správy. Součástí bude výrazné zkvalitnění informačně datového zázemí pro realizaci evidencí podloženého formování sociální politiky.

Popis stávající situace, důvody řešení

Příprava obou opatření již započala a neuspokojivá situace je již zmapována v návrzích zákonů v rámci návrhu sociální reformy. Jde o poměrně komplexní změny, u kterých je třeba mít stále na zřeteli jejich cíle v rámci sociální reformy a jejichž účinnost bude třeba průběžné a dlouhodobě vyhodnocovat a na základě potřeby vhodně upravovat, aby tyto změny plnily svou funkci.

zpět na začátek

Příklad ze zahraničí

V Austrálii, byly zrušeny jednotlivé úřady a nahrazeny pobočkami jednoho úřadu, tzv. Multiservice delivery agency, který komplexně řeší výplatu všech dávek a poskytování komplexních služeb občanům. O centralizaci výplaty dávek do jisté míry uvažuje Velká Británie, ve formě tzv. joined-up government.

zpět na začátek

Cíle a měřítka projektu
Popis cíleMěřítkoHodnota
Ad A. Cílem je zefektivnění administrace výplaty sociálních dávek včetně snížení administrativní zátěže pro příjemce těchto dávek.

Snížení administrativních nákladů agendy sociálních dávek.

Časová náročnost ze strany klientů

40 mil. Kč/rok 2012
Ad B. Cílem je zefektivnit výplatu a administraci nepojistných sociálních dávek do přímého výkonu státní správy. Součástí cíle je také zkvalitnit informace o poskytovaných dávkách a příjemcích tak, aby se informace mohly využívat k hodnocení dopadů opatření a politik a k včasné identifikaci koncentrace sociálních problémů. Systém musí být budován jako otevřený, umožňující integraci dalších výplatních titulů (například nevratná, sociální situací studenta podmíněná finanční pomoc studentům vysokých škol).

Úspora provozních výdajů plynoucích ze sjednocení agend.

Snížení časové náročnosti ze strany klientů

184 mil. Kč/rok 2012

Alespoň o 10 %.

zpět na začátek

Hlavní dotčené skupiny
Skupina 1Příjemci sociálních dávek
Skupina 2Obce a kraje
Finanční dopadySnížení administrativních nákladů agendy sociálních dávek (40 mil.) + rozpočtová kapitola MPSV, úspora provozních výdajů plynoucích ze sjednocení agend (184 mil.) + rozpočtová kapitola MPSV

zpět na začátek

Popis realizace projektu

Popis realizace opatření A.

Příprava legislativních opatření je ve fázi projednávání Legislativní radou vlády. V dalších fázích legislativního procesu a při následné implementaci je třeba bedlivě sledovat původní cíle tohoto opatření. Na konci legislativního procesu a implementace projektu je třeba zpracovat podrobné ex-post hodnocení toho, zda bylo dosaženo cíle a zavést procesní monitoring umožňující další dolaďování systému.

Výstupy projektu opatření A.

Změny legislativní povahy a administrativně-organizačního charakteru.

Popis realizace opatření B.

Příprava legislativních opatření je ve fázi projednávání Legislativní radou vlády. V dalších fázích legislativního procesu a při následné implementaci je třeba bedlivě sledovat původní cíle tohoto opatření. Na konci legislativního procesu a implementace projektu je třeba zpracovat ex-post hodnocení toho, zda bylo dosaženo cíle a zavést procesní monitoring umožňující další dolaďování systému.

Výstupy projektu opatření B.

Změny legislativní povahy a administrativně-organizačně technického charakteru.

zpět na začátek

Harmonogram projektu
Název etapyStartKonecGestorPopis
Změna legislativního rámce201131.12. 2011MPSVNávrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvi-slosti se sjednocením výplaty nepojistných sociálních dávek
Přechod agend nepojistných dávek na Úřad práce ČR201131.12. 2011MPSV, Úřad práceOrganizační příprava přechodu agend nepojistných dávek na Úřad práce ČR
Aplikace nové právní úpravy1.1.201231.12. 2012MPSV     a Úřad práce ČRAplikace sjednocené agendy

zpět na začátek

Doporučujeme