Projekt 15 Zefektivnění systému financování zdravotnictví (Strategie MK)

Projekt „Zefektivnění systému financování zdravotnictví“ je součástí pilíře „Zdravotnictví“ Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro období 2012 až 2020 (SMK). Projekt nese pořadové číslo 15. Strategie byla projednána a schválena Vládou ČR dne 27. září 2011.Název projektuZefektivnění systému financování zdravotnictví
GestorMZdSpolugestorMF
Zahájení projektu2011Ukončení projektu2013

Obsah, charakteristika projektu

Obsahem projektu je odstranění základních problémů finančních toků ve zdravotnictví. Jedná se o komplexní projekt, který pokrývá celou řadu oblastí a finanční toky jak mezi pojištěnci a pojišťovnami, tak i mezi pojišťovnami a poskytovateli péče. Část zaměřená na platbu pojistného je orientována především na racionalizaci výběru a řešení nerovnoměrného příspěvku do systému od OSVČ a zaměstnanců a bude vzhledem k provázanosti s projektem JIM a daňovou reformou částečně v gesci MF. Nově bude rovněž koncepčně vyřešena problematika pohledávek při neuhrazení pojistného či daní, což vyústí ve větší predikovatelnost příjmů na straně zdravotních pojišťoven.

Část projektu orientovaná na vztah pojišťovna – poskytovatel – bude zaměřena především na implementaci nových úhradových mechanismů, jako je např. DRG. Musí být možné realizovat úhrady indukované péče prostřednictvím indukujícího. Přirozenou součástí práce pak musí být i kultivace Seznamu výkonů.

Popis stávající situace, důvody řešení

V oblasti výběru pojistného představuje stávající systém v kombinaci s výběrem daní neúměrné administrativní zatížení občanů i firem. Rovněž na straně státní správy i pojišťoven sloučení agend přinese nezanedbatelné úspory.

V rámci reformy je třeba nastavit takové úhradové mechanismy, které budou znamenat, že za a) peníze půjdou „za pacientem“ a za b) systém nebude indukovat nadbytečnou nabídku (tzv. oversupply), jak by hrozilo, kdyby bylo použito výkonové hodnocení. V současné době je systém poměrně složitý, příliš se řídící tzv. paušály, což oslabuje motivační faktory ZZ k efektivitě.

zpět na začátek

Příklad ze zahraničí

DRG je velmi rozšířený úhradový mechanismus (jmenujme například Německo, Rakousko, Španělsko, Portugalsko atd.). Obdobně viz rovněž Velká Británie – pro zajištění péče včetně indukovaných výkonů a vyšetření praktickým lékařem (fundholding).

zpět na začátek

Cíle a měřítka projektu
Popis cíleMěřítkoHodnota
Zavedení jednoho inkasního místaFinanční toky od poplatníka k veřejným rozpočtům skrze jeden úřad, při zajištění informací o platbách provedených pojištěncem či zaměstnavatelem pro všechny zdravotní pojišťovny.Ano/ne
Pravidla pro platby zdravotního pojištění pro OSVČEkvivalence příspěvků OSVČ do zdravotního systému srovnatelných se zaměstnanci.Kč (Současný systém i dosud předložené návrhy MF nezajišťují požadavek ekvivalence, naopak tuto disproporci dále zvyšují. Nutno řešit v rámci daňové reformy, např. návrh NERV zdr. na zavedení dvousložkového pojistného systému pro OSVČ, případně zvýšení minimálního vyměřovacího základu pro OSVČ.)
Zavedení funkčního úhradového systému založeného na DRG komplexním zajištěním pacienta v případě praktických lékařů (rozpočtování včetně indukovaných vyšetření a komplementů)V platnosti úhradová vyhláška s DRG jako hlavním mechanismem úhrad.Ano/ne; řádově stovky milionů korun ušetřených především v oblasti komplementů (laboratorní vyšetření, roentgen atd.), stejně tak pro následující bod.
Snížení nákladů na léky a materiálHromadné nákupy s využitím elektronické aukce s alokací až 100 % trhu po dobu 6M-1Y pro konkrétní dodavatele, množstevní sleva oproti úhradové ceně. Viz projektová karta Léky a technologie.
Podpora konkurenčního prostředíNákup péče formou selektivní kontraktace s využitím aukčních mechanismů u elektivních výkonů.Ano/ne

zpět na začátek

Hlavní dotčené skupiny
Cílová skupina projektuZdravotní pojišťovny a jejich příjmy a výdaje, systém financování MF, MZd, MPSV.
Finanční dopadyÚspory v administrativní oblasti, pravděpodobně zvýšená míra úspěšnosti při vymáhání pohledávek, realokace nákladů na zdravotní péči přes úhradové mechanismy, tlak na restrukturalizaci poskytování zdravotní péče a směřování prostředků veřejného zdravotního pojištění.

zpět na začátek

Popis realizace projektu

V oblasti vztahu pojišťovna – poskytovatel je zásadním dokumentem v tuto chvíli úhradová vyhláška. Její vyjednání pro rok 2012 tak, aby splňovala výše uvedené cíle, bude hlavní osou projektu. Je třeba upozornit, že budoucí vyjednávání o systémech úhrad a cenách se neobjede bez rozsáhlých konzultací s odbornými společnostmi, zástupci zřizovatelů a poskytovatelů péče (zejména kraji) a bez pečlivé analýzy možných dopadů přechodu na DRG.

V oblasti projektu JIM bude hlavní břímě přípravy nezbytných legislativních úprav ležet na MF. MZd se aktivně účastní připomínkových řízení a má své zástupce v komisích k tomu účelu zřízených. MZd nicméně bude velmi intenzivně spolupracovat s MF na zracionalizování příspěvků OSVČ do systému. Prvním krokem musí nutně být vypracování podkladových analýz shrnujících příspěvky a čerpání OSVČ ze systému v porovnání se zaměstnanci.

Výstupy projektu

Výstupem projektu by měla být i změna stanovení způsobu úhrady a ceny nikoli úhradovou vyhláškou, ale jednáním mezi plátcem a poskytovatelem.

zpět na začátek

Harmonogram projektu
Název etapyStartKonecGestorPopis
Analýza poměru příspěvků a čerpání OSVČ a zaměstnanců20112011MZdPodrobné zhodnocení příspěvků jednotlivých skupin do systému k určení optimálního nastavení financování.
Úprava úhradové vyhlášky20112012, pravidelná aktualizaceMZd

Zavedení úhrad typu „peníze následují pojištěnce“, přechod od paušálního k výkonovému financování se sdílením rizika, případová úhrada v budoucnu zahrnující náklady na reprodukci fixního kapitálu;

podpora přesunu hospitalizovaných pacientů do ambulantní a domácí péče;

tlak na restrukturalizaci nemocniční sítě. 

Fungující systém úhrad založený na DRG20122012MZdUvedení systému do praxe.
Kultivace Seznamu výkonů s bodovými hodnotami20112012MZd

Zcela nerealistický současný seznam vedoucí k deformaci soutěže o zdroje mezi poskytovateli;

definování reálných cen výkonů;

vytvoření softwarového prostředí kvůli větší transparentnosti;

otevření možnosti definice nadstandardních úkonů.

Úprava mechanismu přerozdělení vybraného pojistného20112013MZdZavedení třetí vrstvy přerozdělování (model zohledňující morbiditu).

zpět na začátek

Doporučujeme