Projekt 16 Zefektivnění fungování zdravotních pojišťoven (Strategie MK)

Projekt „Zefektivnění fungování zdravotních pojišťoven“ je součástí pilíře „Zdravotnictví“ Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro období 2012 až 2020 (SMK). Projekt nese pořadové číslo 16. Strategie byla projednána a schválena Vládou ČR dne 27. září 2011.Název projektuZefektivnění fungování zdravotních pojišťoven
GestorMZdSpolugestorMF, MPSV
Zahájení projektu2011Ukončení projektu2013

Obsah, charakteristika projektu

Zpřehlednění postavení pojišťoven v systému je nutnou podmínkou zefektivnění jejich fungování. Obsahem projektu bude zejména systémové zrovnoprávnění VZP s ZZP, nové právní ukotvení zdravotních pojišťoven a normalizace jejich účetnictví.

Cílem bude také vyšší míra zodpovědnosti statutárních orgánů za hospodaření pojišťoven.

Otevře se rovněž možnost pro realokaci úspor na programy pro pojištěnce, čímž se posílí možnost konkurence mezi zdravotními pojišťovnami a dále zesílí tlak na jejich efektivitu.

Popis stávající situace, důvody řešení

V současné době existuje jeden zákon pro VZP a jeden zákon pro zaměstnanecké zdravotní pojišťovny (551/1991 a 280/1992). Současná situace vytváří určitou nerovnoprávnost mezi jednotlivými pojišťovnami. Nový zákon by měl také díky sui generis právnické formě pojišťoven, avšak standardně vedenému účetnictví, poněkud přiblížit hospodaření pojišťoven běžným obchodním společnostem. Fondové hospodaření se ukazuje být neoptimální formou, která komplikuje řízení pojišťoven, nemá obdobu ve standardních společnostech a znemožňuje užívání mnoha obvyklých nástrojů řízení společnosti.

V současnosti členové vrcholných orgánů pojišťoven rovněž neručí svým majetkem, jak je běžné u jiných typů společností.

zpět na začátek

Příklad ze zahraničí

Holandsko a Německo (volitelné plány, společné nákupy, pozitivní lékové seznamy), Velká Británie (od národního systému k diferenciaci nabídky několika subjekty; vnitřní konkurence v rámci národní zdravotní služby, připuštění soukromých poskytovatelů). Rovněž rozšířené jsou standardní zodpovědnosti členů správních a dozorčích rad v pojišťovnách v zahraničí.

zpět na začátek

Cíle a měřítka projektu
Popis cíleMěřítkoHodnota
Institucionální nastavení fungování pojišťovenPřijetí nového zákona zavádějícího standardní účetnictví, odpovědnost správních rad atd.Ano/ne
Jednotná právní úprava formy a postavení zdravotních pojišťoven

Odstranění dosavadní ambivalentnosti při existenci dvou zákonů zrušením správní rady;

právní forma ZP sui generis;

úprava volby a složení statutárního orgánu;

nastavení podmínek pro zaručení obezřetného řízení.

Ano/ne
Zvláštní úprava účtování zdravotních pojišťoven fungujících na fondovém principu 

Účtování na principu aktuálním souvztažně s účty zúčtovacích vztahů;

účtování o základním fondu, provozním a rezervním fondu odděleně;

rezervní fond veden Kanceláří, pravidla pro čerpání z něj kontrolována MZd a MF;

separátní účetnictví v případě vyplácení dávek nemocenské zdravotními pojišťovnami.

Ano/ne
Zpřísnění stávající právní úpravy o zajištění dostupnosti zdravotní péče

Definice místní dostupnosti a zajištění dostupnosti časové;

zavedení veřejně přístupných čekacích listin a maximální čekací doby. 

Ano/ne
Transparentnost výběrových řízení pro zajištění významu rovnováhy kvality a ceny

Závazné pozitivní seznamy léčivých přípravků a zdravotnických prostředků; indikativní parametry úhradového systému jako výsledek výběrových řízení;

povinnost zdravotnických zařízení předepisovat v souladu s pozitivními lékovými seznamy;

přednostní vydávání léčiv ze Seznamu lékárnami.

Ano/ne
Oprávnění k provozování komerčního zdravotního pojištění formou připojištění k v.z.p. či pojištění osob nekrytých zákonem o v.z.p.

Možnost zakládání dceřiných spol. nebo spolupráce s komerčními pojišťovnami;

kontrola komerčního pilíře ČNB.

Ano/ne
Dohled nad hospodařením a zajištěním nároků pojištěnců vyplývajících ze zákona o v.z.p.

Dohled nad hospodařením dohledovým orgánem MF zveřejňováním zpráv;

dohled nad zajišťováním nároků pojištěnců MZd, resp. MPSV.

Ano/ne
Dohled nad Kanceláří zdravotních pojišťoven

Zajištění činnosti centrálního registru,

výběru pojistného na v.z.p, jeho přerozdělení.

Ano/ne
Úprava společných činností zdravotních pojišťoven

Zřízení Kanceláře zdravotních pojišťoven;

snížení administrativní zátěže např. formou převzetí činností VZP ČR Kanceláří;

zpřesnění kompenzace rizika zdravotních pojišťoven přerozdělováním vybraného pojistného na jednotlivé zdravotní pojišťovny Kanceláří;

zajišťovací fond jako adresná rezerva pojišťoven.

Ano/ne

zpět na začátek

Hlavní dotčené skupiny
Cílová skupina projektuZdravotní pojišťovny, MPSV, MZd, územně správní celky.
Finanční dopady

Obtížně vyčíslitelné, v krátké době určité náklady na změnu systému účetnictví.

Financování Kanceláře nesníží zdroje na úhradu zdravotní péče. Kancelář bude financována z provozních prostředků zdravotních pojišťoven na jejich společnou agendu, dnes roztříštěnou mezi různé entity jako je např. Národní referenční centrum, Svaz zdravotních pojišťoven či VZP. Nadto, předpokladem pro kvalitní soutěž na trhu zdravotních pojišťoven je rovné postavení VZP, která proto nesmí mít postavení administrátora systému.

zpět na začátek

Popis realizace projektu

V první fázi projektu je třeba pro změnu nastavit institucionální podmínky prostřednictvím úpravy současných zákonných norem. Ve spolupráci MZd, MPSV, zdravotních pojišťoven i dalších zainteresovaných partnerů je třeba zpracovat analýzy ohledně podoby nové právní formy. Za další fázi lze považovat legislativní proces. Samotná implementace potom bude již v gesci jednotlivých zdravotních pojišťoven.

Výstupy projektu

Výstupem první fáze bude nová zákonná norma, výstupem druhé fáze pak samotné nové vnitřní nastavení zdravotních pojišťoven.

zpět na začátek

Harmonogram projektu
Název etapyStartKonecGestorPopis
Přípravné analýzy20112012MZdPřípravné analýzy k chystaným změnám.
Legislativní proces a implementace ze strany ZP20122013MZdLegislativní proces a implementace ze strany ZP.

zpět na začátek

Doporučujeme