Projekt 07 Železniční doprava (Strategie MK)

Projekt „Železniční doprava“ je součástí pilíře „Infrastruktura“ Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro období 2012 až 2020 (SMK). Projekt nese pořadové číslo 7. Strategie byla projednána a schválena Vládou ČR dne 27. září 2011.Název projektuŽelezniční doprava
GestorMDSpolugestorMMR, MPO
Zahájení projektu2011Ukončení projektu2050

Obsah, charakteristika projektu

Projekt je součástí dlouhodobé strategie dopravy, která řeší komplexní problematiku rozvoje dopravního sektoru. Tato strategie má zajistit koordinovaný rozvoj všech modů dopravy – tj. silniční, železniční, vodní a letecké dopravy. Projekt “Dopravní infrastruktura – železniční doprava“ si klade za cíl zlepšit kvalitu a kapacitu železniční infrastruktury, zvýšit modální podíl železniční nákladní dopravy a implementovat vysokorychlostní technologii jako předpoklad získání konkurenceschopnosti železniční dopravy jako celku.

Popis stávající situace, důvody řešení

Přestože hustota železniční sítě patří mezi největší v Evropě, kvalita železniční infrastruktury je pouze průměrná. Podle žebříčku Světového ekonomického fóra se ČR v rámci EU umístila na 12. místě.1

Identifikované problémy:

  • neuspokojivý stav kvality a kapacity železniční infrastruktury;
  • neexistence hierarchicky nejvyššího železničního systému – vysokorychlostních tratí (VRT);
  • neuspokojivý modální podíl železniční nákladní dopravy způsobující problémy v oblasti životního prostředí i potíže při podnikání v železniční dopravě nedostačující kapacity systémů intermodální dopravy a přepravy.

zpět na začátek

Příklad ze zahraničí

Příkladem dobré praxe je Švýcarsko, kde se daří dobře kombinovat silniční a železniční dopravu. Současně je věnována velká pozornost budování úseků rychlých tratí, které doplní konvenční železniční síť a výrazně zkvalitní mezinárodní dostupnost Švýcarska.

zpět na začátek

Cíle a měřítka projektu
Popis cíleMěřítkoHodnota

Aktualizace strategického plánu pro dokončení 4 tranzitních železničních koridorů a kapacit pro kombinovanou dopravu

Ekonomické hodnocení výstavby VRT a projekt návaznosti na evropskou síť

Existuje aktualizovaný strategický plán

Existence projektu a územního rozhodnutí

ano

ano

Zabezpečení financování

Prosazení VRT do sítě TEN-T

Existuje plánano
Rozvoj logistických systémů (veřejná multimodální logistická centra, optimalizace distribučních procesů)Vznik sítě terminálů intermodální dopravy a sítě veřejných logistických centerDostupnost VLC center
Harmonizace výše zpoplatnění železniční dopravy s dopravou silničníStav harmonizace100% harmonizace do roku 2014

zpět na začátek

Hlavní dotčené skupiny
Podnikatelská veřejnostŠance na zapojení domácích výzkumných institucí a domácího průmyslu.
Finanční dopadyNa výstavbu a rekonstrukce tratí – ročně cca 50 mld Kč.

zpět na začátek

Popis realizace projektu

První fáze bude u všech modů dopravy stejná. Bude nutné vytvořit analýzu možností alternativních způsobů financování a na základě multikriteriální analýzy vytvořit prioritizaci projektů k realizaci. Mutlitkriteriální analýza zohlední mimo jiné také dopady na životní prostředí. Cílem je primárně realizovat projekty s nejvyšší přidanou hodnotou za vynaložené peníze. Za tímto účelem bude vytvořeno expertní zázemí pro hodnocení projektů a hodnocení rekonstrukcí a oprav pro zajištění kvality stávající infrastruktury. V této fázi bude také nezbytné vytyčit legislativní změny v jednotlivých modech dopravy.

K odstranění identifikovaných problémů je třeba vybudovat hlavní železniční síť pro dálkovou osobní a nákladní dopravu, pro městskou a příměstskou dopravu v hustě osídlených oblastech a optimalizovat síť pro páteřní regionální dopravu. Konvenční železniční systém musí být doplněn systémem rychlých a velmi rychlých železnic, který zajistí napojení ČR na již existující síť VRT Evropy, který výhledově zabezpečí energeticky i environmentálně udržitelnou a konkurenceschopnou dopravu do významných evropských center.

V rámci železniční dopravy dojde k optimalizaci současných poplatků za použití dopravní cesty tak, aby se přeprava zboží v klíčových dálkových relacích stala konkurenceschopnou a to nejen ve vztahu k silniční dopravě, ale i k železniční dopravě v okolních státech.

Pokud má ČR udržet krok s vyspělými státy a zajistit optimální využití investic do železniční infrastruktury, musí zajistit podporu pro vznik sítě veřejných logistických center (VLC) a terminálů kombinované dopravy, jako propojovacích uzlů mezi sítěmi jednotlivých druhů dopravy, a to prostřednictvím veřejných rozpočtů. V souvislosti s definováním prioritních evropských železničních koridorů nákladní dopravy (nařízení 913/2010) se předpokládá zvýšení poptávky po intermodálních přepravách. Podporovány budou jen životaschopné projekty, nevyžadující provozní podporu.

Výstupy projektu

Železniční infrastruktura uspokojující potřeby silných přepravních vztahů s minimálními dopady na životní prostředí a veřejné zdraví.

zpět na začátek

Harmonogram projektu
Název etapyStartKonecGestorPopis
Revize finančního rámce20112014MDZměna cenové politiky (ceny za mýto rostou, cena za použití železniční cesty klesá; výrazné rozšíření zpoplatnění na silnice 0. třídy a vybrané II. a III. třídy)
Legislativní a technologické změny20112015MD, MMRNovelizace právních předpisů v oblasti železniční dopravy a pozemních komunikací. Implementace ERTMS a TSI
Nastavení priorizace projektů20112013MD, MMRČR v současné době nedisponuje podrobným materiálem, který by ve střednědobém a dlouhodobém horizontu sofistikovaně plánoval rozvoj dopravní infrastruktury s ohledem na rozvojové plány krajů a na možnosti projednání s resortem MŽP. Důležitým krokem takového procesu je správné vyhodnocení důležitosti staveb dopravní infrastruktury a jejich přidané hodnoty. Proto je nutné metodu multikriteriálního k hodnocení navrhovaných staveb.

Realizace cílů

  • dokončení 4 tranzitních železničních koridorů
Projekt v realizaci2020MDUvedení železniční sítě do normového stavu tak, aby byly naplněny základní rychlostní a technické standardy a zajištěna interoperabilita.
  • realizace VRT (za předpokladu kladného ekonomického hodnocení);
Příprava projektu v realizaci2050MDVybudování nové, kvalitativně vyšší, infrastruktury vychází z plánů EU zajistit udržitelnou dopravu. Vysokorychlostní železnice budou v tomto systému hrát dominantní úlohu v přepravách na vzdálenost přesahující 300 km. Výchozím rámcem pro budování VRT v ČR je materiál EU tzv. Bílá Kniha – Plán jednotného evropského dopravního prostoru –   vytvoření konkurenceschopného dopravního systému účinně využívajícího zdroje, která předpokládá ztrojnásobení současné délky VRT (cca 10 tis. km) v Evropě do roku 2030 a dokončení základního evropského systému VRT do roku 2050.
  • rozvoj logistických terminálů a systémů a jejich napojení na železnici;
Projekt v realizaci2030 Vybudování logistických terminálů s železničním napojením bude zajištěn základní předpoklad pro komodalitu přeprav a dělbu přepravní práce podle efektivity jednotlivých přepravních módů vztažených k překonávané vzdálenosti.
  • harmonizace výše zpoplatnění železniční dopravy s dopravou silniční.
Projekt v realizaci2014MDZrovnoprávnění podmínek na trhu, především zahrnutím celkových externích nákladů do ceny za využití infrastruktury, je klíčovou podmínkou k efektivnímu a tržně spravedlivému dopravnímu systému.
  1. Světové ekonomické fórum používá pro mezinárodní srovnání v oblasti infrastruktury převážně tzv. “měkká data“, jimiž je dotazování reprezentativního vzorku podnikatelů.

zpět na začátek

Doporučujeme