Projekt 23 Změny obsahu vzdělávání (Strategie MK)

Projekt „Změny obsahu vzdělávání“ je součástí pilíře „Vzdělanost“ Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro období 2012 až 2020 (SMK). Projekt nese pořadové číslo 23. Strategie byla projednána a schválena Vládou ČR dne 27. září 2011.Název projektu Změny obsahu vzdělávání
Gestor MŠMT Spolugestor ČŠI, MPO, MPSV, MK, MF, ČNB, RTRV, MMR
Zahájení projektu 2011 Ukončení projektu 2018

Obsah, charakteristika projektu

Cílem projektu je lépe provázat vzdělávací systém s požadavky budoucího trhu práce pomocí kurikulárních reforem, vytvořením efektivnějšího poradenského systému a prostředí pro lepší spolupráci škol a externích partnerů. Projekt se týká základního a středního školství jako celku, ale vzhledem k rozsahu problému částečně zasahuje i do předškolního vzdělávání. Zvláštní pozornost v některých cílech a opatřeních je věnována středním odborným školám, jejichž absolventi přecházejí přímo na trh práce. To má podpořit zájem žáků o ty obory vzdělání, které jsou žádané na trhu práce. Doporučení projektu jsou úzce provázána s úvodem, s částí politiky založené na evidenci a souvisí také s projektem Změny v základním a středním školství. Projekt sestává z následujících kroků:

 1. Specifikace nejdůležitějších kompetencí absolventů škol. Po určení těchto klíčových kompetencí by měly následovat úpravy RVP a/či příprava projektů zaměřených na nejslabší aspekty. Oblast zahrnuje definování potřeb rozvoje odborného školství v konkrétních oborech, nastavení systému podpory dlouhodobé spolupráce podniků s odbornými školami a realizaci této podpory.
 2. Rozvoj důležitých gramotností pro moderní život, kde jsou už dnes neuspokojivé výsledky (čtenářská, matematická, ICT, finanční,1 přírodovědná a jazykové gramotnosti).
 3. Vytvoření systému kariérního poradenství, který umožní žákům činit informovaná rozhodnutí o studiu a budoucí kariéře. V rámci kariérního poradenství pomůže motivovat žáky k výběru studijních oborů v oblastech, kde je nedostatek pracovní síly, což jsou dnes často technické obory.
 4. Spolu se systémem kariérního poradenství je nutné vylepšit systém propojení odborného vzdělání s praxí a tím zaručit, aby žáci měli možnost učit se dovednostem, které se jim budou v zaměstnání hodit.

Popis stávající situace, důvody řešení

Gramotnost2 českých patnáctiletých klesá. Čeští žáci zaostávají za mezinárodním průměrem hlavně ve čtenářské gramotnosti, ale výsledky v matematice a přírodních vědách klesají také, přičemž nízká je i obliba souvisejících předmětů. Jde o důležitou dovednost, která je určující pro další úspěšné studium. To podkopává budoucí ekonomickou konkurenceschopnost ČR. Odkládání řešení znamená vysoké budoucí náklady. Má-li země uspět v mezinárodní konkurenci, je třeba tento trend obrátit. To se zřejmě neobejde bez změny přístupů k výuce. Ve školách se musí mnohem více vyučovat poznatky v souvislostech a žáci se musí učit spíše problémy řešit, než přebírat dlouhé seznamy problémů již vyřešených. Nezbytné je i vhodným pojetím výuky usilovat o zvýšení obliby studia matematiky a technických a přírodovědných předmětů. V případě oborového vzdělávání musí vzdělání kromě odborné přípravy klást důraz na přenositelné dovednosti, které jsou stejnou měrou nezbytné pro uplatnění na trhu práce i pro život.

V rámci dosavadních reforem regionálního školství dosud nebyly specifikovány standardy (přehled schopností, znalostí a dovedností), jichž by žáci měli dosahovat v klíčových fázích průchodu vzdělávací soustavou. To brání možnosti dosahování těchto standardů ověřovat. Absence takového ověřování je překážkou identifikování případů selhání a jejich příčin. To znemožňuje správně přiřazovat zodpovědnosti a znemožňuje identifikaci adekvátních opatření směřujících k nápravě. Standardy by se měly odrazit i v RVP.

Uplatnitelnost absolventů odborného vzdělání na trhu práce je do vysoké míry dána i praxí získanou během studia. V zahraničí je běžné, že odborné vzdělání je úzce propojené s praxí – žáci (učni) často spolupracují s externími firmami či mistry v oboru jejich učňovského zaměření. Kvalifikovaná pracovní síla není v současném systému dostatečně připravována, spolupráce mezi školami a firmami z různých důvodů vázne.

Je však třeba mít na paměti, že nároky na člověka se v průběhu profesního života budou měnit. Vzdělání tedy musí vedle šířeji pojaté odborné přípravy klást důraz i na přenositelné dovednosti a schopnosti dále si odborné dovednosti rozšiřovat a prohlubovat. Školy proto nemají připravovat absolventy pro úzce zaměřené pracovní pozice podle aktuální situace nebo pro konkrétního zaměstnavatele. Zaměstnavatelé však mají právo očekávat, že absolventi budou učenliví, ochotní se učit a budou mít dostatek široce použitelných kompetencí, díky kterým bude snadné nové zaměstnance zaučit.

zpět na začátek

Příklad ze zahraničí

Rakousko a Německo po dohodě se zaměstnavateli a regiony usměrňují oborovou strukturu škol ve vazbě na očekávané potřeby trhu práce.

Lichtenštejnsko a Podpora četby: Za zvláštní zmínku stojí projekt „book bags“ – iniciativa zahrnující spolupráci rodičů i státu. Ve třetí a čtvrté třídě základní školy dostanou žáci tašku s knihami. Když nějakou knihu přečtou, mohou si o ní zapsat krátkou zmínku do osobního pasu čtenáře a poslat ji znovu do oběhu. Díky tomuto projektu se z mnoha žáků stali doslova knihomolové.

Ve většině zemí EU (zvláště pak EU 15) fungují systémy efektivního zapojení zaměstnavatelů do odborného vzdělávání (finance, praxe).

Evropský rámec pro zajišťování kvality odborného vzdělávání (EQAVET).

Skandinávské televize pouštějí vysoké množství nedabovaných programů pro děti a mládež.

zpět na začátek

Cíle a měřítka projektu
Popis cíle Měřítko Hodnota
1. Vyučovat kompetence pro flexibilní trh práce
 • Existence dlouhodobějších výhledů vývoje potřeb trhu práce
 • Uplatnitelnost absolventů – délka doby hledání práce po ukončení školy
 • Délka/cena rekvalifikačních programů v rámci celoživotního učení
 • Existence
 • Nižší počet dnů než nyní
 • Delší/levnější programy než nyní
2. Zvýšit čtenářskou, matematickou, ICT, finanční a přírodovědnou gramotnost a komunikativní kompetence v anglickém jazyce
 • Ukazatele z národních výběrových šetření gramotnosti (po jejich zavedení)
 • Umístění českých žáků v mezinárodních srovnávacích testech gramotnosti (PISA apod.) při současném snižování rozdílů mezi žáky, regiony a školami.
 • Přiblížení nadprůměrným hodnotám v rámci OECD
3. Zajistit informovanou volbu školy a povolání
 • Množství a kvalita kariérního poradenství ve školách a mimo školy
 • Dostupnost informací a statistik ohledně uplatnění absolventů různých oborů na trhu práce
 • Mj. viz úvod, sekce politiky založené na evidenci.
4. Propojit odborné vzdělávání s praxí
 • Shoda oboru školy / vyučení a profese
 • Míra zaměstnanosti (zvýšit) a nezaměstnanosti (snížit) absolventů SŠ bez maturity.
 • Procento požadovaných kvalifikovaných lidských zdrojů krytých na základě prioritního financování uplatněných na trhu práce
 • Vyšší míra zaměstnanosti než nyní
 • Nižší míra nezaměstnanosti absolventů SŠ bez maturity / s maturitou
 • Vyšší % než nyní

zpět na začátek

Hlavní dotčené skupiny
Instituce a jednotlivci

Regiony

Školy

Žáci a studenti

Podniky

Finanční dopady Nelze jednoduše vyčíslit.

zpět na začátek

Popis realizace projektu

Popis realizace

Bude dokončen projekt Národní soustavy kvalifikací – ve spolupráci s českými i zahraničními odborníky a dalšími resorty připraví MŠMT specifikace znalostí, dovedností a způsobilostí, které by žáci měli mít a pomůže je postupně uvést do praxe. Toto je zásadní a nutný předpoklad pro implementaci většiny opatření této karty. Proces realizace by měl být zároveň provázán s Databází kompetencí Národní soustavy povolání.

V návaznosti na předchozí bod je třeba pozměnit kurikulární zaměření vzdělávací soustavy k rozvoji potřebných gramotností. Zároveň je při přípravě změn kurikula nutné dbát na doporučení závěrečné zprávy NERVu, ze které vyplývá důležitost všeobecné přípravy a důrazů na přenosné kompetence, které jsou klíčové pro flexibilitu všech zaměstnanců na neustále měnícím se moderním trhu práce.

Pro podporu informovaného rozhodování žáků a jejich rodičů ohledně budoucí kariéry, musí MŠMT, MPO a MPSV společně pracovat na vytvoření efektivního systému kariérního poradenství, zejména v oblasti oborového vzdělávání. Je pravda, že poptávka po zaměstnancích firem se mnohdy nesetkává s nabídkou na trhu práce, ale dnes není možné nutit žáky ke studiu specifických oborů direktivně. Šíření informací (poté, co jsou takové informace dostupné) reálného uplatnění absolventů škol a odměny na trhu práce ve specifických oblastech jsou tedy hlavním nástrojem k usměrnění výběru škol českými žáky a studenty.

Zároveň je potřeba vypracovat projekt propojení oborového vzdělání s praxí, jakožto hlavní nástroj, kterým bude možné podpořit (jak z hlediska zájmu žáků, tak z hlediska kvality vyučování) potřebné technické obory na českých školách.

Výstupy projektu

 • Vypracované analýzy příčin klesajícího trendu gramotností českých žáků.
 • Existence materiálů specifikujících klíčové kompetence a standardy, jichž by žáci měli dosáhnout, a materiálů specifikujících profily absolventa.
 • Na základě v harmonogramu níže popsaných reforem zlepšená výuka klíčových gramotností a lepší výsledky žáků v mezinárodním srovnání.
 • Funkční systém kvalitního kariérního poradenství.
 • Vytvoření mechanismů, které usnadní, podpoří a zlepší propojení mezi odborným vzděláváním a praxí.
 • Výrazné zkvalitnění akademického základního a orientovaného výzkumu v institucích věnujících se výzkumu v oblasti školství a vzdělávání a vzdělanost.

zpět na začátek

Harmonogram projektu
Název etapy Start Konec Gestor Popis
Zadání projektových prací zaměřených na hloubkové zkoumání a odhalení příčin klesajícího trendu gramotnosti českých žáků. 2011 2012 MŠMT (Viz též NERV a úvod, sekce politiky založené na evidenci – nutný krok k nastavení kurikulárních změn vedoucích ke zlepšení situace v mezinárodním srovnání.)
Ve vazbě na Národní soustavu povolání a ve spolupráci s průřezovou skupinou různých typů zaměstnavatelů specifikovat profil absolventa vzdělávacího systému pro různé typy práce. 2011 2012

MŠMT

MPSV

 
Vytvořit standardy výsledků vzdělávací činnosti pro žáky v regionálním školství tak, aby odpovídaly potřebám dynamicky se měnícího světa a budoucí podobě trhu práce. 2012 2013 MŠMT

MŠMT ve spolupráci s domácími a zahraničními specialisty vytvoří standardy, kterých by žáci měli dosáhnout a jejichž dosažení by mělo být reflektováno v RVP.

V případech, kde jsou standardy či metody učení připraveny v jiných materiálech, je zapotřebí tyto materiály zohlednit – například ve schválené Národní strategii finančního vzdělávání.

V jedné internetové databázi shromáždit již existující a nově vytvořené dokumenty týkající se standardů a učebních postupů pro jednotlivé kompetence. Vytvořit jednotnou strukturu těchto dokumentů, pokud možno za již existujících strategií, jako např. Národní strategie finančního vzdělávání. 2011 Průběžně MŠMT  
Zaměřit pozornost ČŠI na různé vzdělávací metody a přístupy vedoucí k získávání potřebných kompetencí pro život a trh práce. 2011 Trvale MŠMT, ČŠI Viz také další změny ČŠI v projektu Změny v základním a středním školství
Nastavením požadavků na kvalitu výsledků výzkumu, výrazně zkvalitnit akademický základní a orientovaný výzkum v institucích věnujících se výzkumu v oblasti školství a vzdělávání a vzdělanosti 2012 Trvale MŠMT

Viz též NERV a úvod, sekce politiky založené na evidenci. Kvalitu vědecké práce je nutné prosazovat nastavením vysokých mezinárodních publikačních standardů.

ČR postrádá kvalitní akademickou výzkumně-analytickou oporu politiky v oblasti vzdělávání obsazenou mezinárodním akademickým vědeckým týmem, který by se zabýval výzkumem nejen v oblasti školství, ale také vzdělávání jako celku, sociologie, psychologie atd.

Postupně zkoumat a ověřovat různé učební přístupy, které žákům předají potřebné dovednosti a způsobilosti pro trh práce. Postupně od 2012 Trvale MŠMT  
V návaznosti na předchozí body je třeba pozměnit zaměření vzdělávání na školách k rozvoji potřebných gramotností pro život a trh práce. Postupně od 2013 2016 MŠMT Jinými slovy: vyučováním předávat studentům schopnosti, které na trhu práce dobře uplatní.

Postupně zavádět opatření k posílení gramotností pro moderní život.

(čtenářská, matematická, ICT, finanční, přírodovědná a jazykové gramotnosti)

2012 2018 MŠMT Pozn. jedná se především o opatření směřovaná na neformální typ výuky, přímé kurikulární změny a výuka gramotností a kompetencí je již součástí předchozích sad opatření.
Ve výuce jazyků (včetně češtiny) při osvojování jazyka podporovat rozvoj komunikativní kompetence a schopnost porozumění textu. 2012 2016 MŠMT Posílení čtenářské gramotnosti nastavit jako jednu z hlavních priorit výzkumu podle předchozích bodů.
Zavedení povinné státní maturity z matematiky pro technické, přírodovědné školy a gymnázia 2012 2013 MŠMT Tím klást stejný důraz na ovládání matematiky jako na ovládání češtiny či cizího jazyka.
Ve veřejnoprávní TV výrazně rozšířit vysílání atraktivních pořadů pro děti a mládež v angličtině (původním znění s titulky) 2012 2012 MK, RTRV Po konzultacích s Radou pro televizní a rozhlasové vysílání změnou zákona zajistit určité procento anglických programů pro děti a mládeže vysílat v původním znění s titulky.
Doprovodnou kampaní doporučovat rodičům, aby jejich děti sledovaly kvalitní zábavné pořady v cizím jazyce, a tím se ho nenásilně učily. 2012 2012 MŠMT  
Povinnou výuku cizích jazyků na druhém stupni základních škol a oborů bez maturity soustředit na angličtinu 2013 2014 MŠMT  
Implementace Národní strategie finančního vzdělávání 2011 2013 MŠMT, ČNB, MF, zájmová a profesní sdružení Ve spolupráci s odborníky pro oblast vzdělávání a dalšími institucemi či osobami zajistit praktickou implementaci NSFV, která probíhá od r. 2010.
Zkvalitnit výuku a systematicky hodnotit kvalitu všeobecného vzdělávání v programech Odborného vzdělávání a přípravy (OVP), zejména v tříletých učebních programech. Směřovat cílenou pomoc žákům se slabšími výsledky. 2011 2014 MŠMT Upravit RVP v odborném vzdělávání, navýšit doby praktického vyučování o 15 % (DZ MŠMT)
Umožnit studentům informovanou studijní volbu 2011 2013 MŠMT  
Výrazně systematizovat a zkvalitnit systém kariérního poradenství 2011 2014 MŠMT, MPO, MPSV Realizovat navrhované opatření DZ ČR
Výrazněji propojit odbornou profesní přípravu maturitních i nematuritních oborů s praxí 2011 2013 MŠMT Aktualizovat Akční plán podpory odborného vzdělávání v souladu se strategií konkurenceschopnosti a DZ ČR a v nich navrhovaných opatřeních
V sektoru OVP zavést jasnější postupy a transparentnější kritéria v oblasti vývoje regionálních vzdělávacích plánů s vazbou na spolufinancování od zaměstnavatelů (dlouhodobých záměrů vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy).

Doporučujeme