Projekt 26 Zvýšení dostupnosti nájemního bydlení (Strategie MK)

Projekt „Zvýšení dostupnosti nájemního bydlení“ je součástí pilíře „Trh práce“ Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro období 2012 až 2020 (SMK). Projekt nese pořadové číslo 26. Strategie byla projednána a schválena Vládou ČR dne 27. září 2011.Název projektuZvýšení dostupnosti nájemního bydlení
GestorMMR, SFRBSpolugestorMF, MPSV
Zahájení projektu2011Ukončení projektu2013

Obsah, charakteristika projektu

Vyšší efektivita trhu práce zvýšením rezidenční mobility pracovní síly.

Tento projekt v 1. fázi podrobně zmapuje situaci na trhu s bydlením. V rámci toho budou vyhodnoceny příčiny a formy potenciálních tržních selhání v oblasti nájemního bydlení v ČR. Jako potenciální bariéry rozvoje tržního bydlení v ČR budou posouzeny i právní prostředí a efektivní vymáhání práva a smluvních závazků v oblasti nájemního bydlení a podnikání. Na základě konkrétních zjištění bude případně posouzena vhodnost a adekvátnost možných alternativních opatření státu, mezi které budou patřit nástroje legislativní, finanční a případně regulační.

Ve 2. fázi budou zaváděna vybraná opatření. Součástí bude i problematika podpory sociálního bydlení.

Popis stávající situace, důvody řešení

V současné době se v České republice staví nájemní byty ve velice malém rozsahu a podíl nájemního segmentu se jeví jako poměrně nízký a v důsledku pokračující privatizace obecních bytů se dokonce zřejmě dále zužuje. Existují důvody k domněnkám, že mezi nabídkou a poptávkou nájemního bydlení existuje výrazný nesoulad, a že tento nesoulad je nerovnoměrně regionálně rozložen.

Význam nájemního bydlení pro efektivní trh práce spočívá především v tom, že přispívá k flexibilitě pracovního trhu snadnější mobilitou pracovní síly, pro kterou snižuje transakční a časové náklady spojené se změnou místa zaměstnání. Nájemní bydlení navíc umožňuje flexibilnější přizpůsobování se měnícím se potřebám a možnostem s ohledem na finanční a rodinné poměry.

Dostupné sociálního bydlení je důležitou součástí efektivní sociální politiky státu a ČR v této oblasti nemá dostatečné propracovaný systém.

V případě, že se v rámci 1. fáze prokáží tržní nebo jiná selhání způsobující nedostatečnou nabídku nájemního bydlení, budou navržena a do praxe zavedena adekvátní opatření směřující k postupnému zlepšování situace na trhu s nájemním bydlením.

zpět na začátek

Příklad ze zahraničí

Nabídku nájemního bydlení podporuje v nejrůznějších formách řada vyspělých států: Francie (systém HLM), V. Britanie, Rakousko, v dřívějších letech Německo, Švýcarsko, Holandsko, Dánsko, Španělsko, severské státy, v určitých periodách USA a řada dalších.

zpět na začátek

Cíle a měřítka projektu
Popis cíleMěřítkoHodnota
1. fáze: Shromáždění a analýza dat umožňující vyhodnotit rozsah a příčiny potenciálních problémů na trhu s nájemním bydlením.Indikátory popisující nesoulad mezi nabídkou a poptávkou po nájemním bydlení a zmapování regionálních rozdílů.Podkladová studie a indikátory umožňující průběžný monitoring situace.
2. fáze: Snížení nesouladu mezi nabídkou a poptávkou cestou vhodných opatření (legislativní, regulační, finanční)Zvýšení dostupnosti nájemního bydlení prostřednictvím vyhodnocení nabídky nájemních bytů na místním trhu s bytySrovnání nesouladu mezi nabídkou a poptávkou

zpět na začátek

Hlavní dotčené skupiny
 Aktéři na trhu s bydlením (potenciální pronajímatelé a nájemci)
Finanční dopadyV první fázi projektu žádné nebo nízké (zmapování situace a posouzení vhodnosti potenciálních opatření). V dalších fázích náklady podle formy zvolených opatření.

zpět na začátek

Popis realizace projektu

V prvním kroku bude zpracována studie mapující stávající situaci jako součást koncepce bytové politiky.

V druhém kroku budou v koncepci bytové politiky navržena vhodná opatření. Následovat bude implementace konkrétních nástrojů na podporu nájemního bydlení dle možností. Předcházet bude pilotní ověření jejich funkčnosti dle ex-ante navrženého rámce hodnocení. Po implementaci nástrojů v plném rozsahu bude spuštěn průběžný monitoring vývoje situace.

Výstupy projektu

Analýza a monitorovací systém trhu s nájemním bydlením.

Ověřená opatření na podporu rozvoje trhu s nájemním bydlením.

zpět na začátek

Harmonogram projektu
Název etapyStartKonecGestorPopis
Zmapování a vyhodnocení situace na trhu s nájemním bydlením01/201105/2011MMR, SFRBMMR a SFRB ve spolupráci s dalšími institucemi (MF, ČSÚ, instituce zabývající se analýzami realitního trhu) zajistí sběr dat a zadání analýzy situace na trhu s nájemním bydlením.
Příprava opatření obecně /koncepce bytové politiky/Již probíhá06/2011MMR, SFRBNávrh a posouzení možných opatření obecně
Příprava konkrétních nástrojů podpory nájemního bydlení1/201112/2012MMR, SFRBNávrh forem podpory a pilotní ověření vybraných nástrojů
Implementace nástrojů celoplošně1/2013otevřenýMMR, SFRB

Alternativně:

  • Legislativní opatření
  • Regulační opatření
  • Finanční opatření

zpět na začátek

Doporučujeme