Sociální služby – podmínky pro získání registrace a náležitosti žádosti

V dokumentu naleznete podmínky získání registrace, další informace o povolovacím řízení a náležitosti žádosti pro provozování Sociálních služeb.zpět a dokument „Sociální služby – registrace krok za krokem“

Podmínky udělení povolení

 1. podání písemné žádosti o registraci, která obsahuje náležitosti uvedené v odstavci 5 § 79 zákona o sociálních službách
 2. bezúhonnost a odborná způsobilost všech fyzických osob, které budou přímo poskytovat sociální služby,
 3. zajištění hygienických podmínek, jsou-li sociální služby poskytovány v zařízení sociálních služeb,
 4. vlastnické nebo jiné právo k objektu nebo prostorám, v nichž budou poskytovány sociální služby,
 5. zajištění materiálních a technických podmínek odpovídajících druhu poskytovaných sociálních služeb,
 6. skutečnost, že na majetek fyzické nebo právnické osoby, která je žadatelem o registraci, nebyl prohlášen konkurs nebo proti ní nebylo zahájeno konkursní nebo vyrovnací řízení anebo nebyl návrh na prohlášení konkursu zamítnut pro nedostatek majetku.

Náležitosti žádosti

Žádost o registraci obsahuje tyto údaje a připojené doklady:

 1. je-li žadatelem právnická osoba, obchodní firmu nebo název, sídlo nebo umístění její organizační složky, identifikační číslo a statutární orgán,
 2. je-li žadatelem fyzická osoba, jméno, popřípadě jména, příjmení, místo trvalého nebo hlášeného pobytu a datum a místo narození,
 3. je-li žadatelem organizační složka státu nebo územní samosprávný celek, jehož jménem bude poskytovat sociální služby organizační složka územního samosprávného celku, její název, sídlo, identifikační číslo jejího zřizovatele, jméno, popřípadě jména, a příjmení vedoucího organizační složky,
 4. údaje o poskytovaných sociálních službách, kterými jsou
  1. název a místo zařízení nebo místo poskytování sociálních služeb,
  2. druhy poskytovaných sociálních služeb,
  3. okruh osob, pro které je sociální služba určena,
  4. popis realizace poskytování sociálních služeb,
  5. popis personálního zajištění poskytovaných sociálních služeb,
  6. časový rozsah poskytování sociálních služeb,
  7. kapacita poskytovaných sociálních služeb,
  8. finanční rozvaha k zajištění provozu,
  9. způsob zajištění zdravotní péče, jde-li o poskytování sociálních služeb podle § 34 odst. 1 písm. c) až f),
 5. doklad o bezúhonnosti fyzických osob uvedených v odstavci 1 písm. b), s výjimkou výpisu z evidence Rejstříku trestů,
 6. doklady nebo jejich úředně ověřené kopie prokazující odbornou způsobilost fyzických osob uvedených v odstavci 1 písm. b),
 7. rozhodnutí o schválení provozního řádu zařízení sociálních služeb vydané orgánem ochrany veřejného zdraví,
 8. doklad o vlastnickém nebo jiném právu k objektu nebo prostorám, v nichž budou poskytovány sociální služby, z něhož vyplývá oprávnění žadatele tyto objekty nebo prostory užívat,
 9. je-li žadatelem právnická osoba, úředně ověřené kopie zakladatelských dokumentů a dokladů o registraci podle zvláštních právních předpisů, popřípadě výpis z obchodního rejstříku nebo jiné evidence podle zvláštních právních předpisů,
 10. doklad, že žadatel nemá daňové nedoplatky a nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění a na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
 11. čestné prohlášení o skutečnostech uvedených v odstavci 1 písm. f).

Další informace o povolovacím řízení

Forma povolení

 • registrace

Příslušný úřad

 • Místně příslušný krajský úřad

Kontrolní a dozorové orgány

 • Místně příslušný krajský úřad
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí

Lhůta pro rozhodnutí o žádosti

 • 30 dní dle správního řádu

Poplatky

 • Poplatková povinnost není stanovena

Doba platnosti povolení

 • Registrace je udělena na dobu neurčitou

Právní úprava

 • Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Pojištění profesní odpovědnosti

 • Ano, pojištění profesní odpovědnosti je vyžadováno

Související právní předpisy

 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

zpět a dokument „Sociální služby – registrace krok za krokem“

Doporučujeme