Sdružení obrany spotřebitelů (SOS) vytvořilo kodex pro podnikatele

Sdružení obrany spotřebitelů ČR (SOS) společně s nevládní organizací Iuridicum Remedium vytvořilo Kodex nediskriminujícího podnikatele, aby podnikatelé mohli vyjádřit svoji vůli k etickému přístupu ke spotřebiteli.V kodexu se podnikatel zavazuje nejen dodržovat platné zákony, ale chovat se ve vztahu ke spotřebitelům podle obecně chápaných principů slušného podnikání. Vyjádří tím také svou vůli a ochotu nepodílet se v rámci své podnikatelské činnosti na diskriminačních praktikách. „Ke Kodexu se může přihlásit jakýkoliv podnikatel, který úspěšně projde testem v kurzu na internetu či na semináři a zaváže respektovat obsah kodexu,“ říká koordinátorka projektu Jana Pospíšilová. „Poté podnikatel získá také samolepku, kterou může zveřejnit ve své provozovně či na internetových stránkách a která bude pozitivním signálem pro spotřebitele,“ dodává.

Kodex přináší tomu, kdo se k němu přihlásí, konkurenční výhodu před ostatními podnikateli. Seznam signatářů Kodexu bude zveřejňován na portálu SOS. Hlavní obsah Kodexu mohou do svých již existujících kodexů včlenit podnikatelské organizace, sdružení apod. a rozšířit tak svůj již zavedený kodex pro své členy.

Přistoupením ke kodexu udělá podnikatel další krok  ke společensky odpovědnému chování v podnikání. . Takový podnikatel se snaží o zlepšení kvality života zaměstnanců, kvality životního prostředí, přístupu ke spotřebitelůma společnosti jako celku.

Spotřebitelům Kodex přináší hlavně informaci, že podnikatel dodržuje zásady rovného zacházení – nediskriminace. Umožňuje tak lepší orientaci mezi subjekty, které se snaží vykonávat svoji podnikatelskou činnost v souladu nejen se zákonem, ale i s etickými a morálními zásadami.

Kontrola dodržování kodexu bude probíhat prostřednictvím zpětné vazby od spotřebitelů, kteří nám zasílají své dotazy a zkušenosti. Vše je možné tedy sledoval na www.spotrebitele.info, kde se budou objevovat na toto téma také články a tiskové zprávy s aktuálními informacemi.

Ze zkušeností z poraden SOS je zřejmé, že se spotřebitelé s diskriminačním jednáním setkávají a nejsou to případy ojedinělé. Mezi nejčastější formy takového nepřijatelného chování patří účtování vyšších cen cizincům, účtování dvojích cen pro ženy a muže u vybraných typů služeb, odmítání podnikatelů poskytovat některé zboží a služby určitým skupinám obyvatelstva nebo odmítání pouštět rodiče do obchodu s kočárkem.

Proto také vznikla speciální antidiskriminační linka s číslem 222 762 222, na které se na nás mohou spotřebitelé obracet non-stop.

Kodex naleznete na http://www.spotrebitele.info/diskriminace.

Doporučujeme