Soukromý veterinární technik – podmínky pro registraci

V dokumentu naleznete podmínky pro registraci žadatele a další informace o poskytování služby Soukromý veterinární technik.zpět na dokument „Soukromí veterinární technici – registrace krok za krokem“

Podmínky udělení povolení

Oprávnění veterinárního technika vykonávat některé odborné veterinární úkony podnikatelským způsobem vzniká rozhodnutím Krajské veterinární správy o registraci soukromého veterinárního technika. Krajská veterinární správa rozhodne o registraci, pokud žadatel:

 1. má úplné střední odborné vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání ve veterinárním oboru
 2. je způsobilý k právním úkonům
 3. je bezúhonný. Za bezúhonného se v tomto případě považuje ten, kdo nebyl pravomocně odsouzen v posledních 10 letech pro úmyslný trestný čin anebo v posledních 5 letech pro trestný čin spáchaný z nedbalosti v souvislosti s odbornou veterinární činností.

Náležitosti žádosti

Náležitosti žádosti jsou:

1. jméno, popřípadě jména, příjmení, místo trvalého pobytu, pobytu nebo bydliště a datum narození žadatele,
2. druh, rozsah a předpokládané místo výkonu činnosti.

K žádosti žadatel přikládá doklady o své odborné způsobilosti, tj. doklad prokazující úplné střední odborné vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání ve veterinárním oboru, výpis z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší 6 měsíců, nebo odpovídající doklady vydané státem, jehož je občanem, a státy, ve kterých se více než 3 měsíce nepřetržitě zdržoval v posledních 3 letech, které nesmí být starší 6 měsíců, a základní údaje o tom, kde a v jakých podmínkách bude svou činnost vykonávat.

Další informace o povolovacím řízení

Forma povolení

 • Rozhodnutí o registraci

Příslušný úřad

 • Krajská veterinární správa

Kontrolní a dozorové orgány

 • Krajská veterinární správa

Postup udělení povolení

 • Žádost posoudí a schválí Krajská veterinární správa.

Lhůta pro rozhodnutí o žádosti

 • 30 dní od podání žádosti

Poplatky

 • 1 000,-Kč – položka č. 73 písm. a) zákona č 634/2004 Sb.

Doba platnosti povolení

 • Doba platnosti povolení není omezena


Právní úprava

 • Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon)

Související právní předpisy

 • Vyhláška č. 342/2012 Sb., o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemisťování a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností, ve znění pozdějších předpisů.

zpět na dokument „Soukromí veterinární technici – registrace krok za krokem“

Doporučujeme