Společenská odpovědnost firem

Pojem společenská odpovědnost firem je českým překladem anglického výrazu Corporate Social Responsibility, pro který používáme zkratku CSR. Je vymezen jako dobrovolný závazek firem chovat se v rámci svého fungování odpovědně k prostředí i společnosti, ve které podnikají. V textu naleznete odpovědi na otázky co je to CSR, proč být odpovědným podnikem, co může CSR přinést, kdo jsou stakeholdeři a jak společensku odpovědnost firmy nejlépe komunikovat.
Proč být společensky odpovědným podnikem
Co je společenská odpovědnost firem
Charakteristické rysy CSR
Co může společenská odpovědnost firem přinést
Měření přínosů
Firemní hodnoty
Chování na trhu
Jednání se zaměstnanci
Vztah k místní komunitě
Vztah k životnímu prostředí
Zainteresované strany – Stakeholdeři
Zapojení stakeholderů
Jak společenskou odpovědnost firem zavést
Praktické tipy a doporučení
Komunikace
CSR zpráva
Na velikosti nezáleží
Databáze dobrých příkladů CSR v praxi

 

Proč být společensky odpovědným podnikem


Mnozí podnikatelé si sami dobře uvědomují, že mají dělat správné věci:

 • chovat se seriózně k zákazníkům a partnerům
 • starat se o své pracovníky
 • pečovat o dobré sousedské vztahy
 • chránit životní prostředí
 • a mnoho dalších.

Proč? Protože takové chování přinese výhody i podniku. A v poslední době se objevují i další důvody odpovědného podnikání, například tlak a očekávání ze strany zákazníků, místní komunity, vládních orgánů, bank, věřitelů a pojišťoven.

Odpovědné podnikání znamená úspěšně podnikat a zároveň myslet i na sociální a ekologické zájmy: včlenit sociální a ekologické aspekty do činností, které směřují k tvorbě zisku. Odpovědný podnik uspokojuje požadavky nejen zákazníků, ale i dalších osob (fyzických i právních), s nimiž při svých aktivitách spolupracuje – například zaměstnanců, dodavatelů a místní komunity. Pozitivně tak působí na celou společnost a usměrňuje svůj vliv na životní prostředí.

Výsledek: odpovědné podnikání přináší firmě přímý i nepřímý prospěch a zajišťuje dlouhodobou konkurenční výhodu oproti firmám, které se takto nechovají.

Přidejte se k těm, kteří už myslí na budoucnost, a včleňte zásady společenské odpovědnosti firmy do svého systému řízení! Tento text může být impulsem k zamyšlení a pomocníkem v každodenní praxi – ať už uvažujete o aplikaci společenské odpovědnosti ve firmě malé, střední nebo velké.

 

Co je společenská odpovědnost firem


Pojem společenská odpovědnost firem je českým překladem anglického výrazu Corporate Social Responsibility, pro který používáme zkratku CSR. Tento koncept se objevil počátkem 2. poloviny 20. století a znamená takový způsob vedení firmy a budování vztahů s partnery, který přispívá ke zlepšení reputace a zvýšení důvěryhodnosti podniku.

Evropská komise v tzv. Zelené knize, vydané v roce 2001, definuje CSR takto: „Společenská odpovědnost firem dobrovolně integruje sociální a ekologické ohledy do podnikatelských činností firmy, a to ve spolupráci se zainteresovanými stranami podniku neboli stakeholdery“.

Jako stakeholdeři jsou označovány všechny zainteresované osoby či skupiny osob uvnitř a v okolí firmy – patří sem zákazníci, akcionáři, zaměstnanci, obchodní partneři, dodavatelé a další.

Společensky odpovědné firmy staví na první místo plnění legislativních požadavků a poté nad jejich rámec dobrovolně uplatňují odpovědné chování. Výsledkem je pozitivní vliv na společnost a zároveň prospěch a konkurenční výhoda pro firmu. U nás v této oblasti působí Business Leaders Forum, které je sdružením mezinárodních a českých společností a firem, které prosazuje dodržování etiky v podnikatelské praxi, skutečné naplňování společenské odpovědnosti firem – Corporate Social Responsibility – a podporuje spolupráci mezi firemním, veřejným a neziskovým sektorem. Sdružení Business Leaders Forum nabízí v této oblasti zdarma konzultace a také inspiraci v databázi případových studií z českých a zahraničních společností. Více informací naleznete na webových stránkách sdružení www.blf.cz či na www.csr-online.cz . Bussines Leaders Forum a jeho členské firmy vymezují společenskou odpovědnost jako dobrovolný závazek firem chovat se v rámci svého fungování odpovědně k prostředí i společnosti, ve které podnikají.

 

Charakteristické rysy CSR

 • Tři roviny aktivit:
 • ekonomická činnost firmy,

 • sociální rozvoj,

 • ochrana životního prostředí.

 • dobrovolnost – podnik veškeré odpovědné aktivity vykonává dobrovolně, nad rámec svých zákonných povinností
 • dialog se stakeholdery – zapojení zainteresovaných stran, které firmu výrazně ovlivňují
 • dlouhodobý charakter – aktivity CSR jsou realizovány dlouhodobě a nekončí, pokud se podnik ocitne v horší ekonomické situaci
 • důvěryhodnost – CSR přispívá k posílení důvěry ve firmu; činnosti však musí být transparentní, trvalé a nezveličované.

Význam CSR v poslední době roste

Rozvoj odpovědného chování podniků všech velikostí ovlivňují v posledních desetiletích zejména tyto skutečnosti:

 • existence nadnárodních podniků, které mají propracovanou firemní strategii a hodnotový systém a přenáší koncept CSR do jednotlivých poboček
 • podniky CSR vnímají jako možnost, jak se odlišit od konkurence a uspět na unifikovaných trzích
 • spotřebitelé chtějí produkty, které nejen uspokojí jejich potřeby, ale zároveň nevznikají na úkor životního prostředí nebo důstojných pracovních podmínek
 • obecná snaha zlepšit nepříznivý stav životního prostředí i společnosti (globální oteplování, korupce, nedostatečná podpora komunity, špatné pracovní podmínky)
 • státní orgány někdy využívají konceptu CSR a snaží se převést některé funkce na soukromé podniky
 • od 90. let minulého století se problematikou CSR intenzivně zabývá Evropská komise

Tři oblasti – pilíře společenské odpovědnosti firem

Dobrovolné odpovědné chování firmy stojí na třech pilířích: oblasti ekonomické, sociální a environmentální.

Náplní společenské odpovědnosti každé firmy by měly být všechny tři oblasti, každá oblast však obsahuje mnoho činností, z kterých může podnik vybírat dle svého zaměření a dle požadavků stakeholderů.

V ekonomické oblasti se od firmy očekává transparentní podnikání a pozitivní vztahy s investory, zákazníky, dodavateli a dalšími obchodními partnery. Sledují se také její dopady na ekonomiku na lokální, národní i globální úrovni, například prostřednictvím rozvoje zaměstnanosti či boje proti korupci.

V sociální oblasti se odpovědné chování firmy zaměřuje na přístup k zaměstnancům a podporu okolní komunity. Na pracovišti i v místní komunitě tak podnik ovlivňuje životní úroveň, zdraví, bezpečnost, vzdělávání a kulturní rozvoj občanů.

V environmentální oblasti si podnik uvědomuje své dopady na živou i neživou přírodu včetně ekosystému, půdy, vzduchu a vody. Předpokládá se, že svou podnikatelskou činnost bude vykonávat tak, aby chránil přírodní zdroje a co nejméně zatěžoval životní prostředí.

Příklady CSR aktivit v rámci jednotlivých oblastí

Společenské odpovědnost firem – ekonomická oblast Společenská odpovědnost firem – sociální oblast Společenská odpovědnost firem – envinronmentální oblast

Zdroj: Zodpovědné podnikání: Sbírka ověřených postupů evropských malých a středních podniků. Evropská komise, 2004. (Upraveno)

Alternativně bývá koncept CSR dělen do čtyř oblastí, vzniklé rozdělením sociálního pilíře na dvě oblasti:

 • trh (odpovídá ekonomické oblasti)
 • pracovní prostředí (odpovídá části sociálního pilíře)
 • místní komunita (odpovídá části sociálního pilíře)
 • životní prostředí (odpovídá environmentální oblasti)

zpět na začátek

Co může společenská odpovědnost firem přinést


Odpovědné chování je tržně výhodné. Jednání podniku v souladu s principy CSR přináší podniku řadu výhod a zisků především nefinančního rázu, které jsou důležité pro jeho kvalitní a dlouhodobě udržitelné fungování:

 • větší transparentnost a posílení důvěryhodnosti firmy
 • vyšší přitažlivost pro investory
 • budování reputace a z ní vyplývající silné pozice na trhu
 • odlišení od konkurence, zviditelnění značky pro spotřebitele
 • zvýšení produktivity práce a loajality zaměstnanců
 • možnost získání a udržení kvalitních zaměstnanců
 • snížení nákladů na risk-management
 • přímé finanční úspory spojené s ekologickým chováním (např. úspora energie, opětovné využití odpadového materiálu ve výrobě)
 • zvýšení obratu
 • zvýšení kvality produktů či služeb

Odpovědnost je důležitá i pro malé a střední podniky

CSR nepřináší výhody jen velkým firmám, získat mohou i ty menší:

 • snazší nacházení pracovníků – menší podniky hůře získávají vhodnou pracovní sílu; nemohou si dovolit drahé inzeráty a zejména absolventi univerzit nastupují raději k velkým firmám. S využitím aktivit CSR může i malá firma nabídnout potenciálnímu zaměstnanci výhody, kterými si zajistí jeho zájem a posléze loajalitu.
 • snazší získávání obchodních partnerů – společenská odpovědnost firem ovlivňuje i dodavatelsko-odběratelské vztahy, protože některé firmy při výběru obchodního partnera přihlížejí i k dodržování konceptu CSR.
 • public relations – malý podnik nemůže vynakládat velké prostředky na komunikaci s veřejností, proto má velký význam jeho všeobecně známé dobré jméno.
 • kontakty a informace – podnik může získat informace z okolního prostředí a navázat vztahy s klíčovými partnery, což mu přinese prospěch ze střednědobého i dlouhodobého hlediska.

zpět na začátek

Měření přínosů

Nabízí se otázka: je vůbec možné měřit užitek z dobrovolné aktivity, u níž firma předpokládá nehmotný přínos jako je např. zvýšení firemní reputace či motivace zaměstnanců?

CSR vnímáme jako investici do nehmotných aktiv podniku, které lze ohodnotit pomocí indikátorů a které v dlouhodobém horizontu přináší firmě měřitelný finanční prospěch (viz příklady v tabulce níže).

Společenská odpovědnost firem – měření přínosů CSR

Vyhodnocování přínosů plynoucích z odpovědného chování brání fakt, že vazby „příčina – následek" jsou zde málo zjevné a navíc je možné je zaznamenat pouze dlouhodobě. Příznačný je v této souvislosti výrok Garryho Pfeifera, manažera firmy DuPont, který prohlásil: „Během posledních pěti let DuPont snížil své dopady na životní prostředí o 60 % a jeho hodnota na trhu vzrostla o 340 %. Mohu dokázat, že tato dvě fakta spolu souvisí? Nemohu. Myslíte, že o tom mám pochybnosti? Nemám."

Zjistěte, jak na tom jste:

OBRAZEK dotazník

Dotazníky, převzaté od Evropské komise, vám ukáží, které odpovědné aktivity již vykonáváte, a dají vám celou řadu námětů, jak posílit podnikovou výkonnost i pověst.

Jejich vyplnění by nemělo trvat déle než deset minut. Neexistují správné nebo nesprávné odpovědi – otázky mají za cíl vás povzbudit a inspirovat k zavedení vhodných opatření. Označte odpovědi, které nejlépe vystihují skutečnost ve vašem podniku, a přemýšlejte o nich.

zpět na začátek

Firemní hodnoty

 

Společenská odpovědnost firem – dotazník (firemní hodnoty)

Zdroj: Zodpovědné podniky – Dotazník pro zvýšení informovanosti. Evropská komise, GŘ pro podnikání. (Mírně upraveno) Originální znění dotazníku ke stažení.

Vliv firemních hodnot na dlouhodobý úspěch firmy

Většina malých podniků už „dělá správné věci". Chování malých a středních podniků zpravidla odráží morální hodnoty a zásady vlastníka/ředitele. Jen málo z nich je však formuluje v kodexu chování, v prohlášení o vhodných obchodních praktikách nebo v souboru pravidel, která vyjadřují vizi společnosti, její hodnoty, ambice a cíle.

Jak vše realizovat v praxi?

 • firemní hodnoty jasně definujte: budou jasným a důsledným vodítkem k řešení situací, které přinášejí dilemata nebo střety zájmů
 • postarejte se o to, aby chování vaší firmy skutečně korespondovalo s firemními hodnotami
 • sami jděte příkladem a důsledně je dodržujte
 • zapojte do dialogu o firemních hodnotách i ostatní spolupracovníky
 • pozitivně přistupujte k zájmům a starostem svých zaměstnanců, zákazníků, dodavatelů i obce
 • o svých firemních hodnotách informujte interně i externě.

Co získáte?

 • jasné určení firemních hodnot vymezí vaše postoje a názory
 • definování a šíření firemních hodnot usnadní vám i vašim zaměstnancům dodržování zásad, kterým věříte
 • budete snáze budovat dobrou pověst podniku
 • budete mít možnost sdělit své záměry a vize partnerům, s nimiž jednáte. Lidé rádi spolupracují s tím, kdo uznává stejné hodnoty. Tak můžete upoutat stejně naladěné zaměstnance, zákazníky, dodavatele a investory.

zpět na začátek


Chování na trhu

 

Společenská odpovědnost firem – dotazník (chování na trhu)


Vliv chování na trhu na dlouhodobý úspěch firmy

Podniky se opírají o sítě interních a externích vztahů. Způsob jejich řízení má často zásadní význam pro úspěšnost celého podniku. Sdílení zkušeností a informací s dodavateli, zákazníky, stejně smýšlejícími podniky a místními obchodními organizacemi může zvýšit prosperitu firmy.

Jak vše realizovat v praxi a co získáte?

Dobré vztahy se zákazníky a dodavateli přinášejí užitek oběma stranám. Chcete-li svému podniku zajistit dobrou pověst, je třeba důsledně „dělat správné věci" ve všech obchodních vztazích. Buďte solidní k zákazníkům, včas hraďte dodavatelské faktury a provádějte etické obchodní praktiky. Dobrá pověst a dobré jméno vám přinese úspěch na trhu!

zpět na začátek

Jednání se zaměstnanci

 

Společenská odpovědnost firem – dotazník (jednání se zaměstnanci)

 

Vliv jednání se zaměstnanci na dlouhodobý úspěch firmy

Úspěch podnikání závisí na mnoha vlastnostech zaměstnanců – na znalostech, dovednostech, talentu, inovativní kreativitě a mnoha dalších. Ale nikdy se nemůže firma obejít bez jejich motivace!

Jak vše realizovat v praxi?

Základní potřeby zaměstnanců můžete zajistit i pouhým plněním legislativních povinností v zaměstnanosti, bezpečnosti a ochraně zdraví. Skutečnou vnitřní motivaci jim však dá váš viditelný zájem o jejich profesní rozvoj a o spokojenost z práce i osobního života. Budou vědět, že si jich skutečně vážíte jako jednotlivců a že oceňujete jejich podíl na rozvoji podniku.

Jak správně motivovat zaměstnance?

Není to jenom o výši platu! Navažte s nimi interní partnerství:

 • postarejte se o důvěru mezi vedením podniku a zaměstnanci
 • kde to má smysl, raďte se s nimi o podnikových záležitostech
 • usilujte o jejich spolupráci v důležitých situacích
 • s rozvojem podniku podporujte zároveň i rozvoj kariéry jednotlivých zaměstnanců
 • umožněte zaměstnancům vhodnou rovnováhu pracovního a osobního života

Co získáte?

Když v zaměstnancích vzbudíte upřímný zájem o podnik, získáte od nich více nápadů, větší nasazení a věrnost – a tím zvýšíte celkovou efektivitu podniku. Zaměstnanci jsou „in" – často vidí problémy i jejich řešení dříve než vy. Když je získáte pro hodnoty a způsob práce vašeho podniku a umožníte jim uplatňovat vlastní nápady, prospěch získají obě strany: zaměstnanec bude spokojenější a firma bude lépe prosperovat. Motivovaní pracovníci jsou stabilní, spokojená pracovní síla pomáhá budovat dobrou reputaci celého podniku. Zvýšíte pružnost podnikání, produktivitu pracovníků a sdílení neformálních znalostí.

zpět na začátek

Vztah k místní komunitě

 

Společenská odpovědnost firem – dotazník (vztah k místní komunitě)

Vliv vztahu k okolí na dlouhodobý úspěch firmy

Mezi zdravým a výnosným podnikáním a spokojeností okolí existuje jasná souvislost. Většina podniků tvoří nedílnou součást své obce a aktivně se účastní lokálních aktivit.

Být dobrým sousedem může zahrnovat cokoli, co obci přináší prospěch. Nabízí se nepřeberné množství aktivit, například:

 • firemní dárcovství formou finanční či materiální pomoci
 • poskytování času zaměstnanců a jejich odborných znalostí
 • účast na lokálních sportovních, vzdělávacích či kulturních projektech
 • pomoc při řešení lokálních sociálních problémů (prevence kriminality či nezaměstnanosti).

Jak vše realizovat v praxi?

Vybírejte takové aktivity, které jsou v souladu s obchodními cíli a zaměřením vašeho podniku, zajímají potenciální zákazníky a vzbuzují zájem vašich zaměstnanců.

Co získáte?

Aktivní zapojení v lokálním společenství vám přinese cenné výhody:

 • nové trhy, zákazníky či obchodní příežitosti
 • zvýšené uznání a úctu zákazníků
 • lepší pověst podniku
 • snadnější získávání a udržení zaměstnanců
 • propojení a vazby s jinými lokálními podniky.

zpět na začátek

Vztah k životnímu prostředí

 

Společenská odpovědnost firem – dotazník (vztah k životnímu prostředí)

Vliv vztahu k životnímu prostředí na dlouhodobý úspěch firmy

Všechny firmy, bez ohledu na velikost, mohou mít na životní prostředí pozitivní i negativní dopad. Negativní dopady vznikají v důsledku přímé či nepřímé spotřeby energie a zdrojů, generování odpadů a škodlivin a ničení životního prostředí.

Zhoršování životního prostředí je globální i lokální problém, který působí starosti celé společnosti, tedy i všem stakeholderům. Odpovědná firma se proto snaží životní prostředí chránit; ekologické postupy navíc často přinášejí i finanční užitek.

Co získáte?

Efektivní využití energie, prevence znečišťování, minimalizace odpadu a využívání recyklací, to všechno vám přinese kromě splnění příslušných předpisů i zlepšení vztahů s místním společenstvím, zvýší motivaci a hrdost zaměstnanců i věrnost zákazníků. A to samozřejmě přispívá k dlouhodobé stabilitě a úspěšnosti podniku.

zpět na začátek

Zainteresované strany – Stakeholdeři

Zainteresované strany – stakeholdeři – jsou všechny osoby, instituce či organizace, které mají vliv na chod podniku nebo jsou jím ovlivněny. Patří sem investoři, zaměstnanci, zákazníci, obchodní partneři, zástupci státní správy, média, odbory, mezinárodní organizace a další.

Při uplatňování konceptu CSR jde o proces budování důvěry různých zainteresovaných stran ve fungování firmy. Tuto důvěru si firma získává tím, že se soustavně snaží o pochopení očekávání svých stakeholderů.

Stakeholdery můžeme rozdělit dle významnosti na dvě skupiny: primární a sekundární.

Společenská odpovědnost firem – primární a sekundární stakeholdeři

Určení klíčových stakeholderů

Podnik potřebuje vědět, kteří stakeholdeři jsou pro něj nejdůležitější. Proto by si před zahájením CSR aktivit měl vytvořit tzv. analýzu zainteresovaných stran.

Odpovězte si na tyto otázky:

 • Kdo jsou vaši stakeholdeři?
 • Jaký mají vliv na vaši firmu?
 • Co od vás očekávají?
 • Kteří z nich jsou opravdu klíčoví?

Podnik má v souvislosti s jednotlivými stakeholdery zájmy spojené se snahou o vytváření zisku a stakeholdeři mají vůči podniku určitá očekávání. Porozumět očekávání stakeholderů znamená přispět k úspěchu podniku, přestože jejich splnění jde nad rámec firemních povinností. Společenská odpovědnost firmy znamená sladění firemních zájmů a očekávání okolí.

Nad otázkou, co od vašeho podniku stakeholdeři očekávají, vám pomůže se zamyslet následující tabulka, která uvádí příklady stakeholderů a jejich očekávání:

Společenská odpovědnost firem – očekávání stakeholderů

Pomocí analýzy se podnik snaží nalézt tzv. klíčové stakeholdery, tedy ty, kteří mají největší vliv na jeho prosperitu a nejvyšší očekávání od jeho odpovědného chování.

Při analýze lze použít následující matici. Jednotlivým kvadrantům podnik přiřadí stakeholdery podle jejich míry vlivu a očekávání. Tím zároveň získá představu o dalším postupu vůči jednotlivým skupinám.

Společenská odpovědnost firem – matice stakeholdeři

Po analýze a rozčlenění stakeholderů je třeba zvážit:

 • Jak konkrétně a do jaké míry jednotlivé stakeholdery zapojit?
 • Jak nastavit spoluúčast stakeholderů na podnikových procesech dle jejich vlivu a očekávání?


Zdroj: Bateman, T. Thinking About Corporate Social Responsibility. 2003. (Upraveno)

Zdroj: Krick, T.; Forstater, M.; Monaghan, P.; Sillanpää, M. The Stakeholder Engagement Manual: Volume 2 – The Practitioner“s Handbook on Stakeholder Engagement. Stakeholder Research Associates Canada Inc., 2005. (Upraveno)

zpět na začátek

Zapojení stakeholderů

Řízení spolupráce se zainteresovanými stranami vede k jejich poznání, porozumění jejich zájmům a k následnému dialogu, jehož výsledkem je oboustranná spokojenost – tzv. win-win situaci (já vám pomohu a zároveň budu mít z toho také určitý profit). Podnik i stakeholdeři tak uskuteční společnou CSR aktivitou svůj záměr nebo vyřeší problém.

Na základě dialogu s klíčovře, o velikosti organizace (počet zaměstnanců, množství vyrobených produktů či dodaných služeb, výkaz zisků a ztrát)
výčet zavedených kodexů či získaných certifikací.

4. Popis aktivit v ekonomické, sociální a environmentální oblasti

přímý a konkrétní popis aktivit za pomocí kvalitativních a kvantitavních indikátorů (lze se inspirovat indikátory GRI systému, viz dále). Jenom tak budou moci stakeholdeři vaší zprávě plně důvěřovat a brát ji vážně.
uvedení příkladů ze života firmy v oblasti CSR aktivit (např. výpověď zaměstnance, který v rámci dobrovolnického programu firmy přispěl k rozvoji neziskové organizace). Odlehčíte tak suchá fakta a zvýšíté čtivost zprávy.

Principy tvorby zprávy CSR

Nizozemská organizace Global Reporting Initiative vytvořila systém indikátorů pro tvorbu CSR zpráv. Rovněž zveřejnila deset základních principů6, které napomáhají firmě určit obsah a rozsah zprávy a zajistit její kvalitu:

 • Relevantnost informací: každému aspektu, indikátoru či informaci je přiřazen určitý stupeň důležitosti.
 • Spolupráce se stakeholdery: firma ve zprávě identifikuje všechny zainteresované skupiny a vysvětlí, jak reaguje na jejich očekávání a oprávněné zájmy.
 • Udržitelný kontext: firma reportuje o svých aktivitách v kontextu ekonomických, environmentálních a sociálních jevů a v kontextu vlivu svých aktivit na okolí.
 • Úplnost informací: zpráva má obsahovat všechny informace, které jsou potřebné pro zhodnocení ekonomické, sociální a environmentální výkonnosti firmy v daném časovém období.
 • Vyváženost: zpráva popisuje jak pozitivní, tak negativní aspekty činnosti firmy, aby bylo možné objektivně posoudit její celkový výkon.
 • Srovnatelnost: informace jsou sděleny způsobem, který umožňuje jednotlivé zprávy konkrétní společnosti porovnávat v čase, vyhodnocovat dosažené změny a porovnávat je i se zprávami jiných organizací.
 • Přesnost: zveřejněné informace jsou dostatečně přesné a detailní.
 • Správné načasování: zprávy jsou zveřejňovány pravidelně a tak, aby umožnily zainteresovaným subjektům učinit odpovídající aktuální rozhodnutí, např. investičního typu.
 • Srozumitelnost: informace jsou zveřejněny takovou formou, aby byly srozumitelné a pochopitelné všem zainteresovaným subjektům.
 • Spolehlivost: informace jsou shromážděny, zaznamenány, shrnuty, analyzovány a zveřejněny způsobem, který umožňuje následnou kontrolu a zajišťuje jejich kvalitu a věcnost.

Více informací naleznete na webových stránkách organizace Global Reporting Initiative.

Zdroj: Sustainability Reporting Guidelines, RG, Version 3.0. Global Reporting Initiative, 2000–2006. (Upraveno)

zpět na začátek

Na velikosti nezáleží

Firmy se dnes už zdaleka nehodnotí jen ekonomickými ukazateli – čím dál více se sleduje, co přinášejí rozvoji regionu i státu, jak pomáhají v zapojování do evropských struktur. Jedním z nástrojů firem pro budování dobrého jména je právě CSR.

Strategickým záměrem CSR je nalézání účinnějších sociálních vazeb mezi zaměstnanci a managementem firmy, stejně jako mezi zaměstnanci a občanskou veřejností, zástupci úřadů, regionů a států. Tak se firma citlivě a bez konfliktů stane součástí místa, ve kterém působí. Spojení všech tří oblastí – ekonomické, sociální a environmentální – by mělo přinést výrazný synergický efekt v podobě zvýšení konkurenceschopnosti firmy.

To, že CSR není záležitostí pouze velkých podniků, dokládají i průzkumy mezi malými a středními firmami. Ty v evropském průzkumu uvedly, že největším přínosem CSR je pro ně loajalita zákazníků (35 %), dobré vztahy s občany v regionu, kde firma sídlí (28 %) a spokojenost zaměstnanců (18 %).

Je proto zcela zřetelné, že společenská odpovědnost se i pro malé a střední podniky stává součástí racionální podnikatelské i marketingové strategie, a může tak mít pozitivní dopad na jejich dlouhodobou prosperitu.


Náměty pro rozvoj aktivit CSR

Soubor aktivit byl sestaven na základě průvodce pro malé a střední podniky při provádění interního auditu CSR a přípravě zprávy CSR. Průvodce se jmenuje SME Key a vydala ho organizace CSR Europe.

Společenská odpovědnost firem – náměty pro rozvoj aktivit CSR

Databáze dobrých příkladů CSR v praxi

Cílem databáze je prostřednictvím konkrétních příkladů přiblížit, co znamená společenská odpovědnost firem (CSR) v praxi, a představit škálu CSR aktivit, které v současnosti realizují české a zahraniční firmy. V databázi naleznete inspiraci jak z velkých, tak i malých a středních firem. Společensky odpovědné aktivity firem jsou čistě dobrovolné a charakteristické tím, že jdou nad rámec povinností daných zákonem.

zpět na začátek

Text byl převzat z webu Společenská odpovědnost firem, jenž je provozován sdružením Business Leaders Forum.

Doporučujeme