Spuštění centrální databáze pro zelené karty

Na základě novely zákona č.435/2004 Sb., o zaměstnanosti, a novely zákona č.326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, kterými se zavádí povolení k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání na území České republiky ve zvláštních případech, tzv. zelené karty, připravilo Ministerstvo práce a sociálních věcí ve spolupráci s ministerstvy zahraničních věcí, vnitra a průmyslu a obchodu příslušnou informační podporu ve formě informačního systému.Podrobné informace naleznete na www stránkách MPSV, www.mpsv.cz v sekci Zelené karty, resp. na Portálu MPSV na adrese http://portal.mpsv.cz/sz/zahr_zam/zelka, a to počínaje 1. lednem 2009. Nabízená místa ze strany zaměstnavatelů přes úřady práce budou umisťována v nabídce pro cizince nejdříve po 30 dnech od nabytí účinnosti zákona, tedy od 1. února 2009.

Co jsou zelené karty

Do novely zákona o zaměstnanosti a do novely zákona o pobytu cizinců byl zapracován projekt tzv. zelených karet. Věcný základ tohoto projektu vznikl na bázi spolupráce, resp. z iniciativy Ministerstva průmyslu a obchodu ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí, Ministerstvem zahraničí a Ministerstvem vnitra.

Zelená karta představuje nový druh povolení k dlouhodobému pobytu cizinců za účelem zaměstnání. Jedná se o doklad duálního charakteru, to znamená jedním úředním úkonem je uděleno povolení k dlouhodobému pobytu i pracovní povolení.

Zavedením zelených karet se snižuje byrokratická zátěž podnikatelských subjektů, které chtějí sjednat pracovní sílu ze zahraničí, resp. ze zemí mimo EU, tím, že se odstraňují některé úřední úkony, jako je udělení povolení k zaměstnání. Smyslem zavedení tohoto systému je tedy odstranění nadbytečných administrativních překážek, které brání rychlému přístupu cizinců na trh práce na volná pracovní místa, která se nedaří obsadit českým uchazečem nebo uchazečem ze zemí EU.

Povolení k dlouhodobému pobytu v režimu zelená karta bude vydáváno v kategoriích:

 • „A" – pro vysokoškolsky kvalifikované pracovníky a klíčový personál (na dobu až 3 roky)
 • „B" – pro pracovníky na pracovních pozicích minimálně s požadavkem vyučen (na dobu až 2 roky)
 • „C" – pro ostatní pracovníky (na dobu až 2 roky)

Režim povolení k zaměstnání vydávaného úřady práce zůstane souběžně zachován.

V obou systémech odpadá povinnost zaměstnavatele žádat o povolení k zaměstnání zahraničního pracovníka. Cizinec bude moci žádat o pracovní povolení na úřadu práce nebo na zastupitelském úřadu o zelenou kartu na ta místa, která budou k dispozici v databázi.

Desatero tezí k zavedení zelených karet

 1. Zahraniční pracovník se zelenou kartou může nastoupit pouze na volné pracovní místo, o které 30 dní neprojeví zájem pracovník z ČR nebo EU.
 2. Zahraniční pracovník může přijít pouze ze zemí uvedených v příslušné vyhlášce Ministerstva vnitra. V této vyhlášce budou eliminovány všechny státy, jejichž občané by představovali politické, bezpečnostní či zdravotní riziko.
 3. Zahraniční pracovníci na zelené karty budou moci přicházet pouze na místa, která budou uvedena ve zvláštním a veřejně přístupném a tudíž kontrolovatelném registru.
 4. Zaměstnavatel musí souhlasit s tím, aby jeho volné místo bylo zařazeno mezi místa se zelenými kartami, a bude mít konečné slovo při přijetí či nepřijetí zahraničního pracovníka.
 5. Zelenou kartu bude udělovat Ministerstvo vnitra, které ji neudělí cizincům, kteří by mohli představovat politické, bezpečnostní či zdravotní riziko. Ministerstvo vnitra proto vydalo vyhlášku se seznamem zemí, jejichž státní příslušníci jsou oprávněni požádat o vydání zelené karty (viz Příloha).
 6. Ministr práce a sociálních věcí vyřadí z míst dostupných pro zelené karty ty pozice, které by představovaly lokální, odvětvovou či regionální deformaci trhu práce.
 7. Celý systém je transparentnější a kontrolovatelnější než stávající stav, který představuje doslova eldorádo pro různé zprostředkovací struktury či zahraniční gangy, většinou za hranicí zákona. Stanovení jasných pravidel, lhůt a zmenšení počtu různých vyžadovaných povolení se obrovsky zmenšuje prostor pro korupci.
 8. Pokud zahraniční pracovník se zelenou kartou přijde o své zaměstnání, nemá nárok na sociální dávky a podporu v nezaměstnanosti, musí si do dvou měsíců naleznout nové pracovní místo přístupné se zelenou kartou, jinak ztratí povolení k pobytu a musí naši zemi opustit.
 9. V případě, že zahraniční pracovník je bez kvalifikace, je mu zelená karta udělena pouze na 2 roky bez možnosti opakování. Opakování zelené karty je možné pouze pro kvalifikovanou pracovní sílu.
 10. Rodinné příslušníky si nemůže zahraniční pracovník se zelenou kartou přivézt, dokud neuběhne požadovaná kvalifikační lhůta a pokud neprokáže, že je schopný svou rodinu uživit.

Postup při získání zelené karty – Cizinec, který bude mít zájem o zaměstnání v České republice, si na internetu v seznamu pracovních míst vhodných pro držitele zelené karty vyhledá místo, které by mu vyhovovalo. Na zastupitelském úřadu České republiky požádá o vydání zelené karty na konkrétní pracovní místo. K žádosti bude muset mimo jiné doložit, že splňuje požadované kvalifikační předpoklady. Jeho žádost bude postoupena Ministerstvu vnitra, které o vydání zelené karty rozhodne do 30 dnů.

Cizinec poté obdrží vstupní vízum k převzetí zelené karty, zelenou kartu si na území České republiky převezme a může nastoupit do zaměstnání. Oproti dosavadnímu stavu mu odpadne jednání s úřadem práce o vydání povolení k zaměstnání.

Vyhláška k zavedení zelených karet

461 Vyhláška ze dne 17. prosince 2008, kterou se stanoví seznam zemí, jejichž státní příslušníci jsou oprávněni požádat o vydání zelené karty Ministerstvo vnitra stanoví podle § 182 odst. 1 písm. e) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 382/2008 Sb.:

§ 1

O vydání zelené karty je oprávněn požádat cizinec, který je státním občanem

 1. Australského společenství,
 2. Černé Hory,
 3. Chorvatské republiky,
 4. Japonska,
 5. Kanady,
 6. Korejské republiky,
 7. Nového Zélandu,
 8. Republiky Bosna a Hercegovina,
 9. Republiky Makedonie,
 10. Spojených států amerických,
 11. Srbska,
 12. Ukrajiny.

§ 2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2009.

 

 

• Témata: Pracovní právo | Právo

Doporučujeme