Srí Lanka: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

© Zastupitelský úřad ČR v Dillí (Indie)

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

 

Údaje v tis. USD

 

Rok

 

2014 2015 2016 2017 2018

 

Vývoz

 

10 266 11 986 15 541 12 673 8 951
Dovoz

 

56 149 49 185 51 709 53 341 61 592
Saldo

 

-45 883 -37 199 -36 178 -40 578 -52 641

 

Vzájemný obrat más v posledních třech letech stoupající tendenci, od roku 2001 však již ČR vykazuje stupňující se negativní obchodní bilanci.

 

 

 

Zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Hlavní položky českého vývozu na Srí Lanku: syntetický kaučuk; stroje a strojní zařízení;  přístr el záznamu reprodukce zvuku TV obrazu; plasty a plastové výrobky; optické přístroje. Syntetický kaučuk vyvezený na LK je následně zpracováván při výrobě pneumatik, které jsou zpětně dováženy do ČR.

 

Hlavní položky českého dovozu ze Srí Lanky: oděvy a oděvní doplňky; kaučuk a výrobky z něj; součásti jeřábů vozíků ap buldozerů fréz; čaj; přístr el záznamu reprodukce zvuku TV obrazu; ryby. V dovozech z LK jsou dlouhodobě největší položkou textil a oděvy, které tvoří kolem 70 % dovozů.

 

Statistiky srílanských celních orgánů mohou vykazovat nižší rozdíl mezi vývozem a dovozem v relaci k ČR nebo dokonce mohou zaznamenávat opačný stav, tedy pasivní bilanci ve prospěch ČR, neboť některé české zboží je na LK vyváženo prostřednictvím třetích zemí (např. DE) a české celní orgány takový obchod neevidují jako export na LK. Naopak oděvní výrobky ze Srí Lanky vyvezené do ČR mohou dle srílanských statistik končit v jiném státu EU.

Zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Hlavní oblastí výměny služeb mezi ČR a Srí Lankou je cestovní ruch. Po skončení občanské války prudce narůstá počet turistů cestujících z ČR na Srí Lanku. Z českých firem jsou ZÚ částečně známy aktivity některých cestovních kanceláří. Na jihu a východě Srí Lanky je několik českých hotelů. Srí Lanka má značný turistický potenciál díky svým přírodním krásám a historickým památkám ve vnitrozemí. Mohla by se stát oblíbeným místem českých turistů ve větší míře, nežli je tomu dosud obzvláště ve spojení s atraktivními a nepříliš vzdálenými Maledivami.

 

 

Zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

ZÚ nemá informace, že by na Srí Lance byl ve sledovaném období založen společný podnik formou joint-venture. České firmy v teritoriu dosud příliš neinvestují. Drobné české investice jsou v rámci turistického ruchu a nemovitostí. Nabízí se také možnost investování v oblasti energetiky a opravy cukrovarů. Některé větší české investice v teritoriu, o kterých se hovořilo v roce 2011, jsou v současné chvíli odloženy na neurčito. Navýšení vzájemných investic by mohl přinést vstup v platnost Dohody o podpoře a ochraně investic s účinností od 15. června 2016. Důležitou událostí bylo také, že Hospodářská Komora ČR podepsala v listopadu 2013 memorandum o spolupráci s Národní obchodní komorou Srí Lanky.

Zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Dne 28.3.2011 byla podepsaná ministrem zahraničních věcí G.L. Peirisem a ministrem financí M. Kalouskem Dohoda o podpoře a ochraně investic. ČR dohodu ratifikovala již v r. 2011, konečné oznámení z LK o ratifikaci přišlo v polovině května 2016.

 

V platnosti je dříve sjednaná dohoda o zamezení dvojímu zdanění. První kolo jednání o dohodě nové se uskutečnilo v dubnu 2017 v Praze. Další kolo jednání pokračovalo v červnu 2018 v Kolombu.  Třetí kolo se uskutečnilo v březnu 2019 opět v Kolombu. Text dohody byl odsouhlasen oběma stranami a před jejím podpisem prochází vnitrostátní legislativní procedurou.

 

V únoru 2018 byla v Kolombu podepsána Dohoda mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a Ministerstvem rozvojových strategií a mezinárodního obchodu Srílanské socialistické demokratické republiky o vzájemné spolupráci.

 

Přehled dalších bilaterálních smluv s ČR (včetně data vstupu v platnost):

  1. Dohoda o vědecké a technické spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Republikou Srí Lanka (Praha, 14.07.1972, č. 6/1973 Sb.)
  2. Dohoda o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Republiky Srí Lanka (Kolombo, 01.07.1975, č. 104/1975 Sb.)
  3. Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Srílanské demokratické socialistické republiky o leteckých službách (Praha, 20.04.2004, č. 128/2005 Sb. m. s.)
  4. Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Srílanské demokratické socialistické republiky o sukcesi do dvoustranných smluv sjednaná výměnou nót (Kolombo, 31.05.2004)

Zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Z hlediska zahraniční rozvojové spolupráce ČR nepatří LK mezi prioritní země. ČR v roce 2018 nerealizovala na Srí Lance žádný projekt rozvojové pomoci ČR. Byl však realizován jeden malý lokální projekt.  Projekt nazvaný „Hospodaření s pitnou vodou a pěstování vlastních plodin ve školách s nedostatkem zdrojů“ realizovala  Friends Of Youth Organization a příspěvek ČR činil 485 979,- Kč.

 

Pro rok 2019 byly schváleny dva malé lokální projekty. Projekt nazvaný „Děti si zaslouží to nejlepší – fáze II“ realizuje ADRA Sri Lanka a příspěvek ČR činí 441 013,- Kč. Projekt navazuje na předchozí projekt vybudování knihoven ve dvou školách z roku 2017. Je zaměřen na renovaci jedné ze škol, nákup nábytku a vybavení, úpravu dětského hřiště před školou, nákup učebních pomůcek a programy osobní hygieny a sanitace.

 

Projekt nazvaný „Podpora venkovské komunity Srí Lanky – mobilní odborné vzdělávání a realizace místních výrobních míst“ realizuje  Nature Conservation Society (NCS) a příspěvek ČR činí 347 802,- Kč.

Tento projekt je zaměřen na dovybavení mobilní školicí jednotky, vyškolení žen v šití ve čtyřech chudých lokalitách Srí Lanky a dodání šicích strojů do výrobních center v každé z těchto oblastí. Po dokončení kurzu mohou vyškolené ženy úspěšně zahájit produkci svých výrobků a vylepšit tak své živobytí.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Dillí (Indie) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem