Srí Lanka: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

© Zastupitelský úřad ČR v Dillí (Indie)

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

 

Údaje v tis. USD

 

Rok

 

2015 2016 2017 2018

 

2019
Vývoz

 

11 986 15 541 12 673 8 951 8 141
Dovoz

 

49 185 51 709 53 341 61 592 72 637
Saldo

 

-37 199 -36 178 -40 578 -52 641 -64 496

Vzájemný obrat má stoupající tendenci, ČR dlouhodobě vykazuje stupňující se negativní obchodní bilanci.

 

 

 

Zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Hlavní položky českého vývozu na Srí Lanku: Reaktory kotle přístroje nástroje mechanické; plasty a plastové výrobky; zbraně střelivo části součásti příslušenství;  přístr el záznamu reprodukce zvuku TV obrazu; nástroje náčiní výrobky nožířské z kovu obec; vata plst textilie netkané lana provazy.

 

Hlavní položky českého dovozu ze Srí Lanky: oděvy a oděvní doplňky; kaučuk a výrobky z něj; reaktory kotle přístroje nástroje mechanické; čaj; přístr el záznamu reprodukce zvuku TV obrazu; přípravky potravinové různé.   V dovozech z LK jsou dlouhodobě největší položkou textil a oděvy, které tvoří kolem 70 % dovozů.

 

Statistiky srílanských celních orgánů mohou vykazovat nižší rozdíl mezi vývozem a dovozem v relaci k ČR nebo dokonce mohou zaznamenávat opačný stav, tedy pasivní bilanci ve prospěch ČR, neboť některé české zboží je na LK vyváženo prostřednictvím třetích zemí (např. DE) a české celní orgány takový obchod neevidují jako export na LK. Naopak oděvní výrobky ze Srí Lanky vyvezené do ČR mohou dle srílanských statistik končit v jiném státu EU.

Zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Hlavní oblastí výměny služeb mezi ČR a Srí Lankou je cestovní ruch. Po skončení občanské války prudce narůstá počet turistů cestujících z ČR na Srí Lanku. Z českých firem jsou ZÚ částečně známy aktivity některých cestovních kanceláří. Na jihu a východě Srí Lanky je několik českých hotelů. Srí Lanka má značný turistický potenciál díky svým přírodním krásám a historickým památkám ve vnitrozemí. Mohla by se stát oblíbeným místem českých turistů ve větší míře, nežli je tomu dosud obzvláště ve spojení s atraktivními a nepříliš vzdálenými Maledivami.

Zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

ZÚ nemá informace, že by na Srí Lance byl ve sledovaném období založen společný podnik formou joint-venture. České firmy v teritoriu dosud příliš neinvestují. Drobné české investice jsou v rámci turistického ruchu a nemovitostí. Nabízí se také možnost investování v oblasti energetiky a opravy cukrovarů. Některé větší české investice v teritoriu, o kterých se hovořilo v minulosti, jsou v současné chvíli odloženy na neurčito.

Zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Dne 28.3.2011 byla podepsaná ministrem zahraničních věcí G.L. Peirisem a ministrem financí M. Kalouskem Dohoda o podpoře a ochraně investic. ČR dohodu ratifikovala již v r. 2011, konečné oznámení z LK o ratifikaci přišlo v polovině května 2016.

 

V platnosti je dříve sjednaná dohoda o zamezení dvojímu zdanění. V roce 2019 byla ukončena jednání o nové smlouvě o zamezení dvojího zdanění. Smlouva byla vládou ČR schválena 8. července 2019. Česká strana avizovala připravenost k podpisu smlouvy. Srílanská strana zatím připravenost k podpisu nepotvrdila.

 

V únoru 2018 byla v Kolombu podepsána Dohoda mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a Ministerstvem rozvojových strategií a mezinárodního obchodu Srílanské socialistické demokratické republiky o vzájemné spolupráci.

 

ČR a Srí Lanka se v roce 2019 dohodly na zahájení jednání o Smlouvě o předávání odsouzených osob. Během jednání, které se uskutečnilo ve dnech 8. – 9. října v Kolombu, byl odsouhlasen text smlouvy. Nyní probíhá v obou zemích nezbytný legislativní proces před podpisem smlouvy.  

 

Přehled dalších bilaterálních smluv s ČR (včetně data vstupu v platnost):

  1. Dohoda o vědecké a technické spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Republikou Srí Lanka (Praha, 14.07.1972, č. 6/1973 Sb.)
  2. Dohoda o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Republiky Srí Lanka (Kolombo, 01.07.1975, č. 104/1975 Sb.)
  3. Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Srílanské demokratické socialistické republiky o leteckých službách (Praha, 20.04.2004, č. 128/2005 Sb. m. s.)
  4. Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Srílanské demokratické socialistické republiky o sukcesi do dvoustranných smluv sjednaná výměnou nót (Kolombo, 31.05.2004)

Zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Z hlediska zahraniční rozvojové spolupráce ČR nepatří LK mezi prioritní země. 

 

VZÚ Dillí Milan Hovorka předal v červenci 2019 finanční prostředky získané prostřednictvím charitativního koncertu s názvem Češi pro Srí Lanku, jenž byl reakcí na teroristické útoky na Srí Lance na Velikonoční neděli a jenž se pod záštitou ministra zahraničních věcí uskutečnil v červnu v Praze.

 

V roce 2019  byly na Srí Lance realizovány dva malé lokální projekty. Projekt nazvaný „Děti si zaslouží to nejlepší – fáze II“ realizovala  ADRA Sri Lanka a příspěvek ČR činil 438 365,- Kč. Projekt navázal na předchozí projekt vybudování knihoven ve dvou školách za české peníze. Jedna ze škol byla ve velmi špatném technickém stavu, projekt se tedy zaměřil na její renovaci a nákup nábytku a vybavení, úpravu dětského hřiště před školou, nákup učebních pomůcek a programy osobní hygieny a sanitace. Druhý projekt nazvaný „Podpora venkovské komunity Srí Lanky – mobilní odborné vzdělávání a realizace místních výrobních míst“ realizovala Nature Conservation Society a příspěvek ČR činil 319 512,- Kč.  Projekt byl zaměřen na dovybavení mobilní školicí jednotky, vyškolení žen v šití ve čtyřech chudých lokalitách Srí Lanky a dodání šicích strojů do výrobních center v každé z těchto oblastí.

 

Pro rok 2020 byl schválen jeden malý lokální projekt. Projekt nazvaný „Příprava venkovských dětí na moderní svět práce prostřednictvím ICT vzdělávání“ realizuje Good Neighbors International in Sri Lanka a příspěvek ČR činí 464 000,- Kč.  Cílem projektu je vybudování  informační střediska v základní škole  v Medawachchiya včetně potřebného nábytku skládajícího se z IT místnosti, přednáškové místnosti, estetické místnosti a knihovny.  Dalším výstupem je uspořádání IT kurzu pro žáky školy.

 

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Dillí (Indie) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem