Srí Lanka: Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

© Zastupitelský úřad ČR v Dillí (Indie)

6.1. Vstup na trh: distribuční a prodejní kanály, využívání místních zástupců, další faktory ovlivňující prodej

České zboží se na místním trhu může uplatnit především v oblastech uvedených pod bodem 5.1. Srí Lanka pokračuje v liberalizaci trhu, je tedy nutno počítat s velkou konkurencí, a to prakticky ve všech oblastech možného uplatnění českých výrobků.

Obchodní komunita je na Srí Lance vzájemně úzce propojena a převážně koncentrována do hlavního města Kolomba, proto je nutné již od počátku navázat spolupráci s vlivným místním zástupcem (zastupitelskou firmou), který dobře zná místní podmínky a pomůže získat kvalitní informace o jednotlivých projektech. V zásadě toto je jediná spolehlivá cesta, jak se prosadit na místním trhu. Také je třeba jednoznačně počítat ve finančních kalkulací s vyplácením konzultantských poplatků místním zástupcům.

Potřebné informace o přístupu na místní trh  může poskytnout Honorární konzulát ČR v Kolombu. Další informace lze požadovat od sdružení místních podnikatelských komor, European Chamber of Commerce či Board of Investment nebo lze individuálně zjišťovat na dále uvedených internetových adresách.

Adresy významných organizací podporující obchod, na které je možno se obrátit se žádostí o informace“

Ceylon Chamber of Commerce:

e-mail: info@chamber.lk

web: www.chamber.lk

 

The National Chamber of Commerce of Sri Lanka
e-mail: sg@nationalchamber.lk

web: www.nationalchamber.lk

 

EDB – Sri Lanka Export Development Board

e-mail: edb@tradenetsl.lk

web: www.srilankabusiness.com

 

Federation of Chambers of Commerce and Industry of Sri Lanka

e-mail:fccisl@slt.lk

web: www.fccisl.lk

 

Board of Investment of Sri Lanka

e-mail: infoboi@boi.lk

web: www.investsrilanka.com

 

European Chamber of Commerce of Sri Lanka

e-mail: eccsl@sltnet.lk

web: http://www.eccsl.com/

Zpět na začátek

6.2. Dovozní podmínky a dokumenty, celní systém, kontrola vývozu, ochrana domácího trhu

V roce 2016 byly zjednodušeny dovozní tarify. V současné době existují tři dovozní tarify. 54 % představuje bezcelní tarif. U některých produktů vláda uplatňuje kompozitní daň, která kombinuje obchodní i domácí daně do jedné daně. Vedle dovozního cla podléhají dovozy jiným daním uplatňovaným pouze na dovozy, jako je poplatek na rozvoj přístavů a letišť (PAL) a dovozní clo. Dovozci musí také platit domácí daně v místě dovozu, tj. DPH, tzv Nation building tax (NTB) a spotřební daň. Srílanská celní správa poskytuje aktualizované informace o veškerých změnách dovozních daní na stránce  www.customs.gov.lk

 

Ministerstvo financí snížilo v srpnu 2017 dočasně několik dovozních daní a dalších poplatků u 47 základních položek ve snaze snížit životní náklady a zároveň zveřejnilo plán na dovoz rýže, který by vyrovnal nedostatek na místním trhu. Jednalo se o komodity jako rýže, čerstvé ryby, mouku a pšenici.

 

Srí Lanka patří k zemím jihovýchodní Asie s přiměřeně otevřeným trhem. Jakožto malá ekonomika s omezenou domácí poptávkou musí uplatňovat politiku co nejširšího zapojení do světové ekonomiky. V zásadě je uplatňován systém liberálního a otevřeného trhu. Ochrana domácího trhu se uplatňuje při dovozech vybraných zemědělských plodin, strategických surovin a dalších ad hoc vybraných položek. Jinak je trh značně otevřen světové konkurenci a dochází k postupnému snižování tarifních i netarifních překážek obchodu.

Zpět na začátek

6.3. Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

Zřizování společnosti se řídí zákonem č. 17 z r. 1982. Prvním krokem je registrace jména a po schválení jména je nutno společnost registrovat do 3 měsíců. Postup je uveden na webových stránkách Firemního rejstříku.

 

Žádost o zřízení kanceláře se podává na:

The Registrar of Companies

Department of the Registrar of Companies

Samagam Medura

400 D.R. Wijewardena Mawatha, Colombo 10

Web: www.drc.gov.lk

Zpět na začátek

6.4. Požadavky na propagaci, marketing, reklamu (využití HSP), významné veletrhy a výstavy v teritoriu

Srí Lanka je stejně náročným trhem na propagaci jako kterákoliv jiná vyspělá země. V zásadě platí, že jakékoliv propagační materiály musí být vyhotoveny v anglickém jazyce. Upozorňujeme, že i honorární konzul musí vše obdržet v anglickém jazyce.

Vyplatí se zúčastnit se veletrhu nebo specializované výstavy, pokud chce firma představit svůj výrobek, který není zatím znám. Nejvýznamnějším veletrhem na Srí Lance je „Sri Lanka Expo“, která se koná každý rok v Kolombu (http://www.srilankaexpo.com/index.php).

Přehled o veletrzích a výstavách je možné získat na webové adrese www.srilankabusiness.com nebo http://10times.com/sri-lanka/tradeshows.

Zpět na začátek

6.5. Problematika ochrany duševního vlastnictví

Srí Lanka je signatářem hlavních smluv na ochranu intelektuálního vlastnictví. Je členem WIPO (World Intellectual Property Organisation v Ženevě) a její zákon na ochranu intelektuálního vlastnictví je založen na modelu WIPO pro rozvojové země. Srí Lanka jakožto člen WTO je signatářem Dohody TRIPS (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights).

V r. 2003 vstoupil v platnost nový zákon na ochranu intelektuálního vlastnictví, Intellectual Property Act No. 36. Tento zákon již ve velké míře vyhovuje závazkům, které vyplývají z Dohody TRIPS. Pokrývá oblast copyrightu, průmyslového designu, patentů, obchodních značek a zeměpisných označení.

Záležitost intelektuálního vlastnictví spravuje „Národní úřad pro intelektuální vlastnictví“ (National Intellectual Property Office v čele s generálním ředitelem intelektuálního vlastnictví „Director General of Intellectual Property), kde je nutno registrovat všechny obchodní značky, průmyslový design a patenty.

Zpět na začátek

6.6. Trh veřejných zakázek

Oznámení o veřejných zakázkách jsou uveřejňována na webových stránkách Sri Lanka Export Development Council: www.srilankabusiness.com a Board of Investment www.boi.lk. Také European Chamber of Commerce of Sri Lanka zasílá informace o tendrech na ZÚ v Dillí, který oznámení přeposílá na Svaz průmyslu a dopravy ČR a Hospodářskou komoru ČR.

Tendry jsou dále zveřejňovány na následujících webových stránkách:

http://www.tendersinfo.com/global-sri-lanka-tenders.php

http://www.globaltenders.com/government-tenders-sri-lanka.php

http://www.ceb.lk/tenders/

http://www.srilanka.tendertiger.com/

http://www3.etenders.lk/

http://tenders.lk/

Zpět na začátek

6.7. Způsoby řešení obchodních sporů, rizika místního trhu a investování v teritoriu, obvyklé platební podmínky, platební morálka

Při uzavírání obchodu se doporučuje sjednávat placení formou potvrzeného akreditivu. Samotná Ceylon Chamber of Commerce doporučuje srílanským obchodníkům při exportu svého zboží sjednávat tuto platební podmínku.

Zpět na začátek

6.8. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty, úřední a používaný jazyk(y), státní svátky, pracovní a prodejní doba

Vzhledem k malým rozměrům země a provázanosti obchodních partnerů probíhají obchodní interakce v jediném obchodním centru země, hlavním městě Kolombu. Stejně jako v dalších zemích regionu se i na Srí Lance doporučuje do obchodních aktivit zapojit místního konzultanta. Bez pomocí místního zástupce je jen stěží zahraniční subjekt schopen se přiblížit místním strukturám  a spolupracovat s nimi.

 

Na Srí Lance se slaví velké množství náboženských svátků, které jsou zpravidla dny volna. Slaví se také každý úplněk, kdy je rovněž pracovní volno. Připadne-li svátek na dny víkendu, posouvá se zpravidla pracovní volno na první následující pracovní den. Při plánování cest na Srí Lanku je dobře si předem zjistit, zda nebude svátek. Svátků je v zemi neporovnatelně více nežli v Evropě a všechny se dodržují. Obvyklá pracovní doba je od 10 hod. dopoledne do 17 hod..

 

Státní a náboženské svátky v r. 2019:

 1. leden

Tamil Thai Pongal Day

 1. leden

Duruthu Full Moon Poya Day

 1. únor

National Day

 1. únor

Navam Full Moon Poya Day

 1. březen

Mahasivarathri Day

 1. březen

Madin Full Moon Poya Day

 1. duben

Sinhala & Tamil New Year Day

 1. duben

Bak Full Moon Poya Day

 1. duben

Good Friday

 1. květen

May Day

 1. květen

Vesak Full Moon Poya

 1. květen

Day following Vesak Full Moon Poya Day

 1. červen

Id-ul Fitr

 1. červen

Poson Full Moon Poya

 1. červenec

Esala Full Moon Poya

 1. srpen

Id-ul Adha

 1. srpen

Nikini Full Moon Poya

 1. září

Binara Full Moon Poya

 1. říjen

Vap Full Moon Poya

 1. říjen

Deepavali Festival Day

 1. listopad

Milad-Un-Nabi

 1. listopad

Ill Full Moon Poya

 1. prosinec

Unduvap Full Moon Poya Day

 1. prosinec

Christmas Day

Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky jsou sinhálština 74%, tamilština 18% (oficiální) a angličtina 10%, ostatní jazyky tvoří 8%.

Zpět na začátek

6.9. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria (oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince)


Návštěvník musí být držitzelem cestovního pasu ČR platného alespoň šest měsíců ode dne vstupu na území Srí Lanky. Od cestujících přijíždějících na Srí Lanku z endemických oblastí žluté zimnice (zpravidla z Afriky) se vyžaduje mezinárodní očkovací průkaz s potvrzeným očkováním proti této chorobě.

 

V žádném případě není možné získat srílanské vízum až po příletu na Srí Lanku, jak bylo původně oznámeno srílanskými imigračními úřady. Pilotní projekt bezplatného vydávání srílanských víz pro občany ČR, který měl být uplatňován od 1. května 2019, byl v kontextu teroristických útoků 21. dubna 2019 a následně zavedeného výjimečného stavu, suspendován.

 

Cestující na Srí Lanku za turistickým účelem musí před příjezdem na Srí Lanku obdržet elektronickou cestovní autorizaci, tzv. ETA (Electronic Travel Authorization), a to prostřednictvím webové stránky http://www.eta.gov.lk  (ETA=Electronic Travel Authorization). V případě cesty za jiným než turistickým účelem je nutno žádat o vízum na velvyslanectví Srí Lanky ve Vídni: Rainergasse 330, Vienna A-1040, tel: +43-1-50379880, fax: +43-1-5037993, http://www.srilankaembassy.at. Při příletu je třeba vyplnit Immigration Landing Card.

 

Každý návštěvník se musí prokázat pasem, předložit zpáteční letenku i doložit dostatečné finanční prostředky na dobu pobytu. V systému ETA vyplní požadované osobní údaje, číslo pasu, jeho platnost a předpokládané datum příjezdu a odjezdu. Na jím zadané kontaktní údaje pak dorazí vyrozumění o přijaté platbě a souhlas se vstupem na území Srí Lanky, který platí 3 měsíce. Registrace je možná individuálně, v případě skupinových zájezdů registraci provede turistická kancelář.

 

“Na Srí Lance platí výjimečný stav vyhlášený v souvislosti s teroristickými útoky proti křesťanským kostelům a pětihvězdičkovým hotelům dne 21. dubna 2019. Srí Lanka je od té doby považována za oblast s vysokou mírou bezpečnostního rizika. Je nutno vyhýbat se přeplněným veřejným místům, velkým shromážděním a všem demonstracím.

 

V souvislosti s výjimečným stavem byl na celém území Srí Lanky a ve vzdušném prostoru Srí Lanky zakázán provoz dronů a bezpilotních letadel, a to s okamžitou účiností. Dříve vydaná povolení pozbyla platnosti.

 

Při cestování na Srí Lanku je třeba se zajímat o bezpečnostní situaci v místě pobytu. Je třeba počítat se zvýšenými bezpečnostními kontrolami po celé zemi.

 

Násilné trestné činy proti cizincům nejsou rozšířené. Hrozí však drobné krádeže finančních prostředků a osobních dokumentů, a to i v některých ubytovacích zařízeních.  Dochází i ke krádežím tašek a kabelek páchaným motocyklisty. Cizinky ze západních zemí mohou čelit verbálnímu či fyzickému obtěžování skupinami mužů, obvykle  na tržištích, železničních stanicích, autobusech i během sportovních akcí. 

Na Srí Lance lze navštívit všechny části ostrova, v severní a východní oblasti ostrova, které byly dříve kontrolované hnutím „Tamilských tygrů“ (LTTE) je třeba počítat s větší přítomností bezpečnostních složek a horší infrastrukturou. Je třeba sledovat aktuální politické dění a vývoj situace.

 

Srí Lanka bývá často zasažena silnými monzunovými dešti a cyklóny, které působují rozsáhlé záplavy a také sesuny půdy. Povodně mohou způsobit rozsáhlou evakuaci osob, zranění a příležitostně i smrt. Silné deště a sesuvy mohou také vést k uzavření silnic a ovlivnit místní dopravní spojení. Je třeba sledovat meteorologické zpravodajství Centra pro řízení katastrof (http://www.dmc.gov.lk/index.php?lang=en)  a vyhnout se cestování v monzunovém období.

 

Moře na Srí Lance se nezřídka vyznačuje silnými proudy a každoročně se v něm utopí řada turistů. Před vstupem do moře je třeba dbát příkazů místních orgánů. Nudism a opalování nahoře bez nejsou povoleny.

 

Na Srí Lance je neformální styl oblečení běžný. Při návštěvách buddhistických chrámů je však vhodné zakrýt si nohy a kolena.

Špatné zacházení s buddhistickými obrazy a artefakty je vážným přestupkem a turisté za to bývají odsouzeni. 

 

Zpět na začátek

6.10. Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

Občané ČR potřebují pro práci na Srí Lance pracovní víza (zpravidla se vydává na jeden rok) a pracovní povolení, které vydává Ministerstvo sociálních věcí Srí Lanky. Podrobnější informace na adrese: http://www.immigration.gov.lk/.

Zpět na začátek

6.11. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Při pobytu na Srí Lance je třeba v každém případě zachovávat základní hygienická pravidla pro pobyt v tropických zemích, včetně příslušného očkování, popř. užívání antimalarik, a zvýšenou opatrnost při konzumaci potravin a nápojů. V případě zdravotních potíží je nutné počítat s tím, že běžně dostupná zdravotní péče není na úrovni srovnatelnou se státy EU. Je vhodné požádat o doporučení zdravotnického zařízení v hotelech vyšší kategorie.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Dillí (Indie) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem