Provozování stanice měření emisí – podmínky pro získání oprávnění

V dokumentu naleznete podmínky pro získání oprávnění a další informace o povolovacím řízení o získání oprávnění k provozování stanice technické kontroly.zpět na dokument „Provozování stanice měření emisí – povolení krok za krokem“

Podmínky udělení povolení

1) Oprávnění

Zákon stanoví dvě základní podmínky, které musí žadatel splnit, aby mu bylo oprávnění uděleno:

 • statutární orgán nebo členové statutárního orgánu žadatele dosáhli věku 18 let, jsou způsobilí k právním úkonům a bezúhonní, jedná-li se o právnickou osobu, fyzická osoba dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům a bezúhonná,
 • žadatel má provozní a technické vybavení nezbytné k provozování stanice měření emisí.

Stanice měření emisí může být zřízená jenom

 • v opravně motorových vozidel, která je pověřena výrobcem vozidla nebo výrobcem systému vozidla ovlivňujícího tvorbu škodlivých emisí ve výfukových plynech vozidla nebo
 • při stanici technické kontroly

2) Osvědčení

Stanice měření emisí musí mít ke dni zahájení provozu osvědčení, kterým obecný úřad obce s rozšířenou působností osvědčuje, že stanice měření emisí

 • splňuje podmínky odborné způsobilosti osob zajišťujících provozování stanice měření emisí,
 • splňuje podmínky stanovené tímto zákonem pro provozování stanice měření emisí,
 • má vnitřní organizační strukturu a systém řízení pro zajištění měření emisí.

3) Profesní osvědčení mechanika

 • Měření emisí vozidel může být prováděno osobami, které jsou držiteli profesního osvědčení mechanika. O vydání profesního osvědčení mechanika rozhoduje Ministerstvo dopravy ČR.

Náležitosti žádosti o povolení

Žádost o udělení oprávnění k provozování stanice měření emisí musí obsahovat:

 1. obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo, jedná-li se o právnickou osobu, nebo jméno, příjmení, obchodní firmu, jde-li o podnikatele, rodné číslo, místo trvalého pobytu, jedná-li se o fyzickou osobu,
 2. typ stanice měření emisí,
 3. značky (obchodní název stanovený výrobcem) a typy vozidel, u nichž bude prováděno měření emisí,
 4. místo, kde bude stanice měření emisí provozována,
 5. termín předpokládaného zahájení provozu.

K žádosti se přikládá:

 • popis objektu, příjezdových komunikací a parkoviště,
 • seznam technologického vybavení stanice měření emisí,
 • kladné vyjádření stavebního úřadu, v jehož územním obvodu má být stanice měření emisí zřízena, k záměru provozovat stanici měření emisí z hlediska územního plánu a ochrany životního prostředí, popřípadě jiného veřejného zájmu,
 • výpis z evidence Rejstříku trestů, který není starší než tři měsíce, všech fyzických osob, které jsou statutárním orgánem nebo členy statutárního orgánu, je-li žadatelem právnická osoba, nebo výpis z evidence Rejstříku trestů, který není starší než tři měsíce, žadatele, je-li žadatelem fyzická osoba,
 • stanovisko hygienické služby,
 • doklad o pověření výrobce vozidla nebo výrobce systému vozidla ovlivňujícího tvorbu škodlivých emisí ve výfukových plynech vozidla zřídit specializované pracoviště opravny.

Další informace o povolovacím řízení

Forma povolení

 • Oprávnění k provozování stanice měření emisí.
 • Vydává se také osvědčení, které musí mít stanice měření emisí ke dni zahájení provozu.

Příslušný úřad

 • Oprávnění i osvědčení vydává obecný úřad obce s rozšířenou působností, v jehož správním obvodu bude mít stanice měření emisí své sídlo (tj. sídlo provozovny).

Kontrolní a dozorové orgány

 • Ministerstvo dopravy, kraje a obce s rozšířenou působností.

Postup udělení oprávnění

 • Žadatel podá žádost o oprávnění k provozování stanice měření emisí. Po vydání oprávnění si nechá zpracovat expertízu, zda splňuje všechny podmínky pro provoz stanice měření emisí. Poté si zažádá o osvědčení o oprávnění provozovat stanici měření emisí.

Lhůta pro rozhodnutí o žádosti

 • bezodkladně, nejpozději do 30 dnů (dle správního řádu)

Poplatky

 • Udělení oprávnění k provozování stanice měření emisí – 1 500 Kč.
 • Vydání osvědčení k provozování stanice měření emisí – 300 Kč.
 • Změny v oprávnění nebo v osvědčení k provozování stanice měření emisí – 200 Kč.


Právní úprava

 • Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

Související právní předpisy

 • Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 302/2001 Sb., o technických prohlídkách a měření emisí vozidel, ve znění pozdějších předpisů.

Existující komunitární úprava

 • Směrnice Rady 96/96/ES o sbližování právních předpisů členských států týkajících se technických prohlídek motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, ve znění pozdějších předpisů.

zpět na dokument „Provozování stanice měření emisí – povolení krok za krokem“

• Oblasti podnikání: Doprava, logistika | Služby

Doporučujeme