Provozování stanice technické kontroly – podmínky pro získání oprávnění

V dokumentu naleznete podmínky pro získání a další informace o povolovacím řízení o získání oprávnění k provozování stanice technické kontroly.zpět na dokument „Provozování stanice technické kontroly – povolení krok za krokem“

Podmínky udělení povolení

1) Oprávnění

Záměr provozovat stanici technické kontroly musí být v souladu se stanoveným způsobem a rozsahem pokrytí správního obvodu činnostmi stanic technické kontroly.

Další podmínky pro udělení oprávnění:

 • žadatel, statutární orgán nebo členové statutárního orgánu právnické osoby dosáhli věku 18 let, jsou způsobilí k právním úkonům a bezúhonní,
 • žadatel nesmí být právně nebo ekonomicky spjat s výrobou, prodejem nebo opravou vozidel nebo jejich součástí tak, že současně provozuje výrobu nebo opravy vozidel nebo jejich součástí, pro něž žádá o udělení oprávnění k provozování stanice technické kontroly, a to po celou dobu provozování stanice technické kontroly,
 • žadatel splňuje podmínky nestrannosti, nezávislosti a věrohodnosti podle prováděcího právního předpisu,
 • žadatel zajistí, aby prohlídky ve stanici technické kontroly prováděly jen osoby bezúhonné, které jsou držiteli profesního osvědčení kontrolního technika,
 • žádost o udělení oprávnění obsahuje předepsané náležitosti a kladná stanoviska příslušných orgánů (především stavebného úřadu).

2) Osvědčení

Stanice technické kontroly musí mít ke dni zahájení provozu osvědčení, kterým krajský úřad osvědčuje, že stanice technické kontroly

 • splňuje podmínky odborné způsobilosti osob zajišťujících provozování stanice technické kontroly,
 • splňuje podmínky stanovené zákonem pro provozování stanice technické kontroly,
 • má vnitřní organizační strukturu a systém řízení jakosti pro provádění technických prohlídek ve stanici technické kontroly odsouhlasený certifikovanou právnickou osobou podle technické normy.

3) Profesní osvědčení kontrolního mechanika

Provádět technické prohlídky vozidel ve stanici technické kontroly mohou osoby, které jsou držiteli profesního osvědčení kontrolního technika. O vydání profesního osvědčení kontrolního mechanika rozhoduje Ministerstvo dopravy ČR.

Náležitosti žádosti o povolení

Žádost o udělení oprávnění k provozování stanice technické kontroly musí obsahovat

 1. obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo, jedná-li se o právnickou osobu, nebo jméno, příjmení, obchodní firmu, jde-li o podnikatele, rodné číslo, místo trvalého pobytu, jedná-li se o fyzickou osobu,
 2. typ stanice technické kontroly,
 3. provozovnu stanice technické kontroly,
 4. termín předpokládaného zahájení provozu.

K žádosti se přikládá.

 1. popis objektu, příjezdových komunikací a parkoviště,
 2. seznam technologického vybavení kontrolní linky,
 3. kladné vyjádření stavebního úřadu, v jehož územním obvodu má být stanice technické kontroly provozována, k záměru provozovat stanici technické kontroly z hlediska územního plánu, ochrany životního prostředí a popřípadě jiného veřejného zájmu,
 4. prohlášení žadatele, že není právně nebo ekonomicky spjat s výrobou, prodejem nebo opravou vozidel nebo jejich součástí tak, že současně provozuje výrobu nebo opravy vozidel nebo jejich součástí, pro něž žádá o udělení oprávnění k provozování stanice technické kontroly,
 5. výpis z evidence Rejstříku trestů, který není starší než tři měsíce, všech fyzických osob, které jsou statutárním orgánem nebo členy statutárního orgánu, a osob, které budou zajišťovat prohlídky ve stanici technické kontroly.

Další informace o povolovacím řízení

Forma povolení

 • Oprávnění k provozování stanice technické kontroly.
 • Vydává se také osvědčení k provozování stanice technické kontroly, které musí mít stanice technické kontroly ke dni zahájení provozu.

Příslušný úřad

 • Oprávnění i osvědčení vydává krajský úřad, v jehož správním obvodu bude provozovatel stanice technické kontroly vykonávat svoji činnost.

Kontrolní a dozorové orgány

 • Ministerstvo dopravy
 • kraje

Postup udělení oprávnění

 • Žadatel podá žádost o oprávnění k provozování stanice technické kontroly. Po vydání oprávnění postaví stanici technické kontroly a poté si nechá zpracovat expertízu, zda splňuje všechny podmínky pro provoz stanice technické kontroly. Poté si zažádá o osvědčení o oprávnění provozovat stanici technické kontroly.

Lhůta pro rozhodnutí o žádosti

 • bezodkladně, nejpozději do 30 dnů (dle správního řádu)

Poplatky

 • Udělení oprávnění k provozování stanice technické kontroly – 3000 Kč.
 • Vydání osvědčení k provozování stanice technické kontroly – 500 Kč.
 • Změny v oprávnění nebo v osvědčení k provozování stanice technické kontroly – 200 Kč.

Doba platnosti povolení

 • Osvědčení k provozování stanice technické kontroly se vydává na dobu určitou – na 3 roky.

Právní úprava

 • Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

Související právní předpisy

 • Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 302/2001 Sb., o technických prohlídkách a měření emisí vozidel, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Existující komunitární úprava

 • Směrnice Rady 96/96/ES o sbližování právních předpisů členských států týkajících se technických prohlídek motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, ve znění pozdějších předpisů.

zpět na dokument „Provozování stanice technické kontroly – povolení krok za krokem“

Doporučujeme