Státní energetická inspekce (ČR – SEI)

Dokument seznamuje s působností a s některými okruhy činnosti ČR – Státní energetické inspekce (ČR – SEI).ČR – Státní energetická inspekce (dále jen ČR-SEI) je orgánem státní správy s postavením a působností určenou hlavou čtvrtou zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 458/2000 Sb.) a § 13 odst. 2 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 406/2000 Sb.), a zákon č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů.

Podle § 92 zákona č. 458/2000 Sb. je ČR-SEI správním úřadem podřízeným Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR. Člení se na ústřední inspektorát a územní inspektoráty. ČR-SEI je organizační složkou státu. ČR-SEI je rozpočtovou organizací se sídlem v Praze. Ústřední inspektorát má sídlo v Praze. Sídla územních inspektorátů a jejich územní působnost jsou dána sídlem krajských úřadů a územním obvodem kraje a Magistrátu hlavního města Prahy.

V čele ústředního inspektorátu je ústřední ředitel inspekce, kterého jmenuje a odvolává dle zákona č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech, ministr průmyslu a obchodu. Ústřednímu řediteli jsou přímo podřízeni zástupce ústředního ředitele (jemuž jsou podřízeny odbory elektroenergetiky a plynárenství, teplárenství a informačních a komunikačních technologií) a odbor správního řízení. Uvedené odbory zajišťují odbornou a sankční činnost ČR-SEI. Dále ústřednímu řediteli jsou přímo podřízeny odbor ústředního ředitele a odbor rozpočtu, které zajišťují vnitřní chod organizace.

V čele každého územního inspektorátu je ředitel, kterého jmenuje a odvolává ústřední ředitel. Vnitřní organizační členění jednotlivých inspektorátů je přizpůsobeno členění zákona. Na územních inspektorátech jsou ředitelům inspektorátů podřízena oddělení elektroenergetiky a plynárenství, teplárenství a správního řízení, která jsou metodicky řízena z ústředního inspektorátu .

Pro roky 1996 až 2001 byl určen rozpisem ukazatelů rozpočtu MPO závazný limit počtu pracovníků 170, pro rok 2002 až 2004 činil tento limit 180. Pro rok 2005 činil tento limit 176, pro rok 2006 byl 172, pro rok 2007 činil rovněž 172, pro rok 2008 činí 169 zaměstnanců, pro rok 2009 činil 167 zaměstnanců a pro rok 2010 činí 158 zaměstnanců. Organizační uspořádání i kontaktní spojení na jednotlivá pracoviště ČR-SEI jsou uvedeny v organizačním schématu.

Činnost ČR – Státní energetické inspekce

ČR-SEI v souladu s § 93 odst. 1 zák.č. 458/2000 Sb. kontroluje na návrh Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, Energetického regulačního úřadu a z vlastního podnětu dodržování
   a) zákona č.458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů
   b) zákona č. 406/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů
   c) zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů v rozsahu podle zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen ve znění pozdějších předpisů,
   d) Nařízení ES/1228/2003 Evropského parlamentu a Rady ze dne 26. června 2003 o podmínkách pro přístup k síti pro přeshraniční výměny elektrické energie,
   e) zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů.

ČR-SEI dále v souladu s § 93 odst. 2 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění zákona č. 670/2004 Sb. za porušení právních předpisů dle předchozího odstavce ukládá pokuty na základě vlastního zjištění. Výsledky kontrolní činnosti ČR-SEI jsou sankční opatření vůči subjektům porušujícím zmíněné právní předpisy, ale především umožňují státním orgánům objektivně analyzovat chování všech subjektů na straně zdrojů, přenosu i spotřeby energie a následně z pozice státu přijímat účinná opatření.

ČR-SEI je organizací překrývající po odborné stránce celou oblast energetiky (elektroenergetiku, teplárenství i plynárenství), mající u dodavatelů i spotřebitelů energie i z dřívějších let značnou autoritu. Díky svému územnímu členění jsou její územní inspektoráty schopny citlivě respektovat místní specifika a spolu s ústředním inspektorátem v Praze dostatečně rychle, objektivně a na patřičné odborné úrovni analyzovat získané informace.

Proto je ČR-SEI využívána i k celé řadě dále specifikovaných odborných činností nejen MPO, ale i ostatními převážně státními institucemi.

Kompetence ČR-Státní energetické inspekce

Zákonem č. 458/2000 Sb. je přesně vymezen věcný rozsah kontrolní činnosti ČR-SEI i její pravomoce včetně udělování sankcí za pokutovatelná porušování uvedeného zákona. V zákoně č. 458/2000 Sb. jsou pravomoce ČR-SEI v udělování pokut specifikovány v § 90 a § 91. Kontrolní a sankční aktivity ČR-SEI jak v oblasti zákona č. 458/2000 Sb. a zákona č. 406/2000 Sb. nad toto vymezení, tak i aktivity spadající pod jiné právní předpisy, byť často právnickými i fyzickými osobami vyžadované, by byly protizákonné a proto je ČR-SEI nevykonávat nemůže.  

Vyřizování žádostí o informace ve smyslu zák.č. 106/1999 Sb. v ČR-Státní energetické inspekci

Žádosti o informace o ČR-SEI ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím včetně podání souvisejících stížností, návrhů, podnětů či jiných dožádání, v platném znění (dále jen zákon č. 106/1999 Sb.), je možné podat osobně nebo telefonicky u ředitelů jednotlivých územních inspektorátů nebo u ředitele odboru ústředního ředitele na ústředním inspektorátu ČR-SEI, nebo písemnou formou u ředitele odboru ústředního ředitele na ústředním inspektorátu ČR-SEI. Ve složitějších případech může ředitel územního inspektorátu nebo ředitel odboru ústředního ředitele požadovat od žadatele o informaci její písemné podání a za zpracování odpovědi na požadovanou informaci může požadovat úhradu dle sazebníku. Žádost o informaci se doporučuje podávat na formuláři, který je k dispozici na všech územních i ústředním inspektorátu a taktéž na internetových stránkách ČR-SEI www.cr-sei.cz. Podání žádosti o informace na plně vyplněném doporučeném formuláři zabezpečí, že žádost bude obsahovat všechny údaje předepsané zákonem č. 106/1999 Sb., bez nichž bude muset být odložena. Podání žádosti o poskytnutí informace elektronickou poštou musí být opatřeno elektronickým podpisem.

Postup, který musí ČR-SEI dodržovat při vyřizování všech žádostí o informace, návrhů i jiných podání občanů ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., včetně příslušných lhůt, které je třeba dodržovat, je stanoven Směrnicí ČR-SEI č.8/06, která je zveřejněna rovněž na internetových stránkách ČR-SEI.

Žádosti o informace, stížnosti, náměty a podněty je možno podávat v pracovní době osobně (doporučuje se po telefonické domluvě).

 

 

Doporučujeme