Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky

Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro období 2012 až 2020 (SMK). Její podtitul "Zpět na vrchol" charakterizuje záměr vlády dostat do roku 2020 Českou republiku prostřednictvím této strategie mezi 20 nejvíce konkurenceschopných zemí světa. Strategie posuzuje konkurenceschopnost v devíti pilířích. Mezi ty hlavní patří instituce, infrastruktura a inovace. Celkem je připraveno více než čtyřicet velkých projektů, které představují přes dvě stovky konkrétních opatření.

Analýza mezinárodní konkurenceschopnosti ČR v roce 2013

Pilíře, vazby a projektové záměry Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR

Budování pevných základů konkurenceschopnosti

Základní vizí Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR (SMK) je vysoká a dlouhodobě udržitelná životní úroveň občanů České republiky založená na pevných základech konkurenceschopnosti. Úvodní část SMK vysvětluje východiska strategie i výchozí podmínky tuzemské ekonomiky.

Instituce

Efektivní veřejná správa, zefektivnění nakládání s veřejným majetkem a prostředky, zjednodušení přístupu ke službám veřejné správy, vyšší kvalita a dostupnost regulace a lepší vymahatelnost práva.

1 Efektivní veřejná správa
2 Zefektivnění nakládání s veřejným majetkem a prostředky
3 Zjednodušení přístupu ke službám veřejné správy
4 Vyšší kvalita a dostupnost regulace
5 Lepší vymahatelnost práva

Infrastruktura

Potřebná a žádoucí řešení v oblasti dopravní infrastruktury (tj. silniční, železniční, letecké a vodní dopravy), infrastruktura energetická, problematika digitalizace.

6 Silniční doprava
7 Železniční doprava
8 Letecká a vodní doprava
9 Státní energetická koncepce (SEK) a strategické usměrňování
10 Implementace státní politiky Digitální Česko

Makroekonomická stabilita

Rozpočtový dohled (tj. transparentní a udržitelné veřejné finance) a konkurenceschopný daňový systém, mezinárodní souvislosti makroekonomické stability ČR.

11 Rozpočty – transparentní a udržitelné veřejné finance
12 Konkurenceschopný daňový systém
13 Mezinárodní makroekonomická stabilita ČR

Zdravotnictví

Zefektivnění financování zdravotnictví i fungování pojišťoven, restrukturalizace lůžkové péče, vzdělávání a odměňování ve zdravotnictví, léková politika.

14 Změny v zakázkách a nákupech zdravotnické techniky a léků
15 Zefektivnění systému financování zdravotnictví
16 Zefektivnění fungování zdravotních pojišťoven
17 Restrukturalizace lůžkové péče v ČR
18 Ekonomická vazba pacienta ke zdraví
19 Odměňování a vzdělávání zdravotníků

Trh práce

Rozvoj pracovního trhu, zvýšení dostupnosti nájemního bydlení, sladění rodinného života a pracovní kariéry, politika migrace kvalifikovaných pracovníků či implementace a rozvoj systému celoživotního učení.

24 Sladění rodinného života a pracovní kariéry
25 Rozvoj trhu práce
26 Zvýšení dostupnosti nájemního bydlení
27 Zavedení jednotného výplatního místa
28 Politika migrace kvalifikovaných pracovníků
29 Implementace a rozvoj systému celoživotního učení

Finanční trhy

Realizace pilotního Seed fondu, transformace Českomoravské záruční a rozvojové banky pro využití nástrojů finančního inženýrství či posílení vymahatelnosti práv věřitelů a primárních emisí akcií.

30 Realizace pilotního Seed fondu
31 Transformace ČMZRB a.s.
32 Posílení vymahatelnosti práv věřitelů a primárních emisí

Efektivnost trhu a zkvalitňování charakteristik podnikání

Zlepšování podnikatelského prostředí, služby pro rozvoj podnikání a pro inovační podnikání, intenzivnější využívání polohové renty.

33 Zlepšování podnikatelského prostředí
34 Služby pro rozvoj podnikání
35 Služby pro inovační podnikání
36 Intenzivnější využívání polohové renty
37 Aktivní samoregulace a ověřování environmentální výkonnosti

Inovace

Systém pro řízení a koordinaci rozvoje národního inovačního ekosystému a prostředí pro excelentní výzkum a vývoj, spolupráce pro transfer znalostí mezi podniky a VaV sektorem i spolupráce mezi podniky samotnými.

38 Rámec pro koordinaci rozvoje inovačního ekosystému
39 Prostředí pro excelentní VaV
40 Rozvoj spolupráce mezi podnikovým a VaV sektorem
41 Spolupráce mezi podniky
42 Foresight a technologické oblasti strategického významu
43 Kosmické aktivity českých firem

Východiska Proexportní strategie

Vzhledem k silné vazbě mezi exportem a konkurenceschopností se projekty soustředí zejména na opatření koordinační – tj. na provázání SMK s Proexportní strategií ČR na léta 2012–2020 a s Koncepcí zahraniční politiky ČR.

Kohezní politika

Pro nastavení parametrů kohezní politiky v České republice je důležité, aby její cíle byly v souladu s cíli akcelerace ekonomického rozvoje na základě koncentrovaných podporovaných aktivit. Investice v rámci kohezní pomoci mají vytvářet podmínky pro hospodářský růst.

Seznam příloh Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR

 

Příloha č. 1Projektové záměry Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR pro období 2012 až 2020

Příloha č. 2Opatření se vztahem k životnímu prostředí, jeho ochraně a udržitelnému rozvoji

Příloha č. 3Přínosy Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR pro období 2012 až 2020: odvrácení černého scénáře

Příloha č. 4Vztah Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR pro období 2012 až 2020 a boje proti korupci

Příloha č. 5Soulad Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti s doporučeními OECD

Příloha č. 6Soulad SMK s doporučeními Evropské komise k Národnímu programu reforem ČR 2011

 

Kompletní text Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR ke stažení: Strategie SMK ČR

Doporučujeme