Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD)

Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD) vznikla v roce 1961 jako nástupkyně Organizace pro hospodářskou spolupráci v Evropě, která měla za úkol dohlížet a řídit poválečnou hospodářskou obnovu.Stručná charakteristika Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj

Organizace má v současné době 34 členů, představující ekonomicky vyspělé, demokratické státy. Česká republika se stala členem OECD dne 21. prosince 1995. Okamžikem vstupu deklarovala převzetí naprosté většiny instrumentů a závazků plynoucích ze členství v OECD. V současné době patří ČR mezi standardní členy OECD. Zastoupení v OECD, avšak bez hlasovacího práva, má i Evropská unie, reprezentovaná Evropskou komisí.

V letošním roce došlo k významnému rozšíření organizace o 4 nové členy, Chile, Izrael, Slovinsko a Estonsko. U posledně jmenovaných tří států však není dosud ukončen proces ratifikace přístupových dokumentů. Mezi uchazeče o členství patří od roku 2007 rovněž Ruská federace, jejíž přístupový proces probíhá pomaleji. Vzhledem k měnícímu se charakteru světové ekonomiky a rostoucímu globálnímu významu některých rozvojových zemí se OECD snaží o užší spolupráci s Čínou, Indií, Brazílií, Indonésií a Jihoafrickou republikou v rámci procesu tzv. Posílené spolupráce s výhledem na možné členství.

Hlavní činností organizace je dlouhodobá snaha o prosazování tržních principů v řadě oblastí ekonomického života. OECD slouží také jako fórum pro hledání nejvhodnějších řešení pro společné problémy členských států formou vzájemné výměny názorů, zkušeností a osvědčených řešení pro jednotlivé vládní politiky. Základní oporou činnosti OECD je analytická činnost Sekretariátu OECD využívající kvalitní data poskytovaná vládami členských států. Neformálně se OECD označuje za centrum pro zkoumání globálních procesů.

Záběr OECD je velmi široký – sahá od ekonomické a fiskální politiky přes sociální politiku a trh práce, zemědělství a politiku životního prostředí až po obchod, investice či vědeckotechnickou politiku. OECD jako sdružení ekonomicky nejvýznamnějších zemí světa hraje výraznou úlohu při rozvoji mezinárodních ekonomických vztahů a mezinárodního obchodu.

Obecně lze říci, že posláním OECD je ekonomický rozvoj ekonomik členských zemí:

  • zejména dosažení dlouhodobě udržitelného ekonomického růstu;
  • vyšování zaměstnanosti a životní úrovně v jednotlivých členských zemích při současném zachování vnitřní i vnější finanční rovnováhy;
  • z pohledu obchodní politiky je důležité, že poslání OECD rovněž zahrnuje rozšiřování světového obchodu na mnohostranném a nediskriminačním základě v souladu s přijatými mezinárodními závazky.

Nejvyšším orgánem OECD je Rada OECD, kterou tvoří velvyslanci členských zemí a schází se zpravidla 2x měsíčně, aby řešili operativní a strategické otázky řízení organizace. Kromě toho se jednou ročně, zpravidla v květnu či červnu, koná zasedání Rady OECD na úrovni ministrů (tzv. ministerská konference), kde ministři diskutují zásadní koncepční otázky a udávají organizaci dlouhodobý směr. Věcné otázky projednávají diplomaté a úředníci státní správy členských států v přibližně dvou stovkách výborů a pracovních skupin, které spadají pod 14 direktorátů a několik dalších zvláštních útvarů. K OECD patří i dvě energetické agentury se zvláštním statutem, Mezinárodní energetická agentura (IEA) a Jaderná energetická agentura (NEA).

K nástrojům, kterými se OECD snaží ovlivňovat chování svých členů, ale i nečlenů, patří: kodexy liberalizace, deklarace, úmluvy, instrumenty, doporučení, směrnice. Tyto nástroje mají, stejně jako závěry analýz a studií, převážně doporučující charakter.

Jedním z nejsledovanějších výstupů OECD jsou tzv. ekonomické přehledy, které v pravidelných intervalech zveřejňují analýzy makroekonomického a strukturálního vývoje ekonomik členských států i OECD jako celku.

Více informací

Mezi milníky v historii OECD patří:

  • Období pro roce 1989, kdy byla zvýšená otevřenost organizace k přijetí nových členských zemí (Mexiko 1994, ČR 1995, Maďarsko 1996, Polsko 1996, Jižní Korea 1996, Slovensko 2000);
  • Nový a současný generální tajemník Angel Gurría (Mexiko), který se velmi zasloužil o zdůraznění významu OECD na globálním poli. Do funkce nastoupil v roce 2006 a je jmenován Radou OECD na období 5 let;
  • Ministerská konference v roce 2007, kde bylo po dlouhých strategických úvahách schváleno rozhodnutí o otevření vstupních rozhovorů s Chile, Izraelem, Slovinskem, Estonskem a Ruskou federací;
  • Rok 2010, kdy se OECD rozšířila o 4 nové členy.

Hlavním gestorem spolupráce ČR s OECD je Ministerstvo zahraničních věcí. Ministerstvo průmyslu a obchodu se účastní jednání v několika důležitých výborech a pracovních skupinách.

Další informace

zpět na začátek

Doporučujeme