Svatý Tomáš a Princův ostrov

MZV: Souhrnná teritoriální informace

Demokratická republika Svatý Tomáš a Princův ostrov (STP) je poloprezidentskou republikou. V roce 1975 získala nezávislost na Portugalsku, což definuje vzájemné úzké vztahy jak na politické, tak ekonomické úrovni. Svatý Tomáš a Princův ostrov je zakládajícím členským státem Společenství portugalsky hovořících zemí.

Svatý Tomáš a Princův ostrov je rozvojovou zemí a typickým zemědělským státem. Celkem 49 % rozlohy země zaujímají plantáže. Pěstuje se na nich především kakao a káva, v menším množství dále banány, kokosová a olejová palma a vanilka. 6 % rozlohy zaujímá orná půda. Na ní se pěstuje obilí a zelenina, která není určena pro vývoz, ale pro místní spotřebu. Průmysl není příliš rozvinut, jediným odvětvím, které se na ostrovech uplatnilo, je potravinářský průmysl. Svatý Tomáš a Princův ostrov je jedním z nejvýznamnějších afrických producentů kakaa.

Co se týče podílu HDP, zemědělství tvoří 11.8% (2017)  průmysl 14.8% (2017)  a služby 73.4% (2017). Chudoba obyvatelstva je vysoká: 55% obyvatel se nachází pod hranicí chudoby.

Tato Souhrnná teritoriální informace je zpracovávána pro zemi, která je tzv. přiakreditovaná. Informace je poskytována v základním rozsahu. 

Základní údaje
Hlavní město São Tomé
Počet obyvatel 223 561
Jazyk Portugalština
Náboženství 80% katolíci, 19% ateisté
Státní zřízení poloprezidentská republika
Hlava státu Carlos Vila Nova
Hlava vlády Patrice Trovoada
Název měny svatotomášská dobra
Cestování
Časový posun +1 hodina
Kontakty ZÚ
Velvyslanec Ing. Martin Pohl
Ekonomický úsek PhDr. Kateřina Bocianová, Ph.D.
Konzulární úsek JUDr. Anna Syková, Ph.D.
CzechTrade ne
Czechinvest ne
Ekonomika 2023
Nominální HDP (mil. USD) 781.928 
Hospodářský růst (%) 0,07
Inflace (%) 18,1
Nezaměstnanost (%) 14,31. Základní informace o teritoriu

Podkapitoly:

1.1. Systém vládnutí a politické tendence v zemi

Prezident republiky je volen na pětileté funkční období ve všeobecných a tajných volbách a musí získat absolutní většinu, aby mohl být zvolen. Prezident může vykonávat až dvě po sobě jdoucí funkční období.

Předseda vlády je jmenován prezidentem a 14 členů kabinetu je vybráno předsedou vlády. Národní shromáždění, jakožto zákonodárný orgán, se skládá z 55 členů, kteří jsou voleni na čtyřleté funkční období a scházejí se pololetně. 

Prezidentem STP je Carlos Vila Nova, jenž byl zvolen v roce 2021. O výkonné kompetence se dělí s premiérem Patricem Trovoadou, který zvítězil absolutní většinou (30 křesel z 55) v parlamentních volbách, které se uskutečnily v říjnu 2021.

Složení vlády:

Patrice Emery Trovoada- premiér

Ilza Amado Vaz – ministryně spravedlnosti, veřejné správy a lidských práv

Gareth Santo Guadalupe – ministr vlády a parlamentních záležitostí

Alberto Neto Pereira – ministr zahraničních věcí, spolupráce a diaspory

Jorge Amado  –ministr obrany a vnitra

Abel Bom Jesus – ministr zemědělství, rozvoje venkova a rybolovu

Genésio da Mata – ministr plánovaní, financí a modré ekonomiky  

Celsio Junqueira –ministr zdravotnictví, práce a sociálních věcí

Isabel de Abreu “Belinha”– ministryně školství, kultury a vědy

Adelino Rosa Cardoso  – ministr infrastruktury, přírodních zdrojů a životního prostředí

Eurídice Medeiros  – ministryně mládeže a sportu

Maria Pina Delgado – ministryně pro práva žen

Hlavními problémy, se kterými se musí vláda vypořádat, jsou vysoké zadlužení, potřeba zlepšení zdravotnictví, systému školství, infrastruktury, problematika pitné vody a dodávky elektřiny.

1.2. Zahraniční politika země

Svatý Tomáš a Princův ostrov je zakládajícím členským státem Společenství portugalsky mluvících zemí,  což je politické sdružení lusofonních národů na čtyřech kontinentech, kde je portugalština úředním jazykem.

Zahraniční politika je definována snahou o zlepšení ekonomického a sociálního rozvoje, otevření země zahraničním investorům a o modernizaci. Klíčové jsou vztahy s Portugalskem s ohledem na koloniální minulost, kdy byla podepsána Dohoda o ekonomické spolupráci.

1.3. Obyvatelstvo

Dle zpráv portugalských mořeplavců nebyly ostrovy v době jejich objevení osídleny, současní obyvatelé jsou tedy původem přistěhovalci. Běžně se rozlišují Angolares (potomci angolských otroků), míšenci (rovněž forros nebo filhos de terra – synové země, potomci prvních portugalských osadníků a osvobozených otroků), serviais (námezdní pracovníci z Kapverd, Angoly a Mozambiku) a Evropané, v drtivé většině Portugalci.

Struktura obyvatelstva je zajímavá tím, že 60% populace je mladších 25 let a současně roste křivka porodnosti, což znamená další populační růst v budoucnosti.

Převládajícím náboženstvím v zemi je křesťanství, hlásí se k němu 80 % obyvatel země. 20 % obyvatelstva je negramotných.

2. Ekonomika

Podkapitoly:

2.1. Základní údaje

STP představuje středně příjmovou ostrovní zemí ve střední Africe. Růst HDP v roce 2022 byl pouze 0,07% . Došlo k poklesu produkce kakaa z důvodu sucha a špatného managementu. Navíc turistický ruch byl významně poznamenán pandemií COVID-19.

Inflace se v roce 2022 pohybovala okolo 18%, nezaměstnanost pak okolo 14,3%, přičemž problémem je nezaměstnanost mladých okolo 22,9%.

Remitence v roce 2022 představovaly 1,42 % HDP. Deficit státního rozpočtu se v roce 2017 pohyboval okolo -2,4 % HDP, veřejný dluh v roce 2017 pak byl 88,4 % HDP.

2.2. Veřejné finance a státní rozpočet

2.3. Bankovní systém

Centrální banka

Banco Central de São Tomé e Principe, Av. 12 de Julho São, Caixa Postal 13 São Tomé; tel.: +239 122 1269, 122 2292, fax: +239 122 2777, mail: bcentral@bcstp.st , web: www.bcstp.st

Komerční banky

Banco International de São Tomé e Principe, Praça da Independencia, Caixa Postal 536, São Tomé; tel.: +239 122 1436, 122 1445, fax: +239 122 2427, mail: bistp@cstome.net

Banco Equador São Tomé e Principe, Rua de Moçambique, Caixa Postal 361 São Tomé; tel.: +239 122 6150, fax: +239 122 6149, e-mail: banco_equador@cstome.net

Pojišťovna SAT Seguros, Avenida 12 de Julho, São Tomé; tel.: +239 122 6161, fax: +239 122 6160, e-mail: satinsuran@cstome.net

2.4. Daňový systém

Před několika lety proběhla rozsáhlá reforma daňového systému, jejíž účelem bylo systém zjednodušit a učinit jej více transparentním. V zásadě se ovšem jednalo o navýšení většiny sazeb tak, aby mohl být pokryt schodek státního rozpočtu.

3. Obchod a investice

Podkapitoly:

3.1. Obchodní vztahy

Evropská unie je hlavním exportním trhem Svatého Tomáše, přičemž mezi nejvýznamnější klienty patří Nizozemí (29 %), Španělsko (16 %), Francie (16 %), Belgie (13 %) a Německo (5 %).

V oblasti dovozů je nejdůležitějším dodavatelem Portugalsko s podílem téměř 54 % na celkovém dovozu. Další v pořadí je Angola (19 %), Čína (5 %), Nigérie (2 %) a USA (1 %). 2.3

Komoditní struktura hospodářství Svatého Tomáše je do značné míry závislé na exportu kakaa, který tvoří 79 % všech vývozů. Dále se vyváží pepř, kokosové ořechy a čokoláda. Hlavními dovozními položkami jsou potraviny (22 %), stroje (21%) a paliva (15%) a s odstupem i stavební hmoty a nápoje.

Obchodní výměna mezi ČR a Svatým Tomášem je zanedbatelná. V roce 2018 nebyly zaznamenány žádné významné exportní případy, naopak dovoz dosáhl 522 tis. USD. (v tis. USD). Ve vývozu ČR se v posledních letech jednalo o např. textilní výrobky, maso a nápoje. V dovozech se objevují výrobky chemického průmyslu, mechanické výrobky a kakao a produkty z něj.

Obchodní vztahy nemají bilaterální smluvní základnu.

3.2. Přímé zahraniční investice

Svatý Tomáš nepublikuje oficiální statistiky o přímých zahraničních investicích, dle mezinárodních zdrojů se však pohybují na úrovni cca 8 % HDP. Dle CIA World Factbook dosahovala zásoba přímých zahraničních investic na konci roku 2016 výše 389 mil. USD. Zahraniční investice jsou především portugalského původu, příkladem je místní telekomunikační společnost. Zprávy o možných těžitelných zásobách ropy v posledních letech přilákaly zájem potenciálních investorů především z USA.

V zemi se nevyskytují české investice. Kontakty na firmy obchodující s českým zbožím nejsou k dispozici.

3.3. FTA a smlouvy

V zemi existuje příslušná legislativa a jsou zde tři bezcelní/offshore zóny:

• Letiště Svatý Tomáš, 20 ha

• Baia das Agulhas (Princův ostrov)

• Centro de negócios offshore Více viz příslušný úřad Autoridade das Zonas Francas. Tel: (+239) 221178 Fax: (+239) 227643 E-mail: azf@cstome.net C.P: 1012

3.4. Rozvojová spolupráce

Země je vysoce závislá na rozvojové pomoci, která každoročně představuje 25 – 35 mil. USD. Kryje tak převážnou část příjmové stránky státního rozpočtu a představuje celosvětově jednu z nejvyšších úrovní v přepočtu na obyvatele.

Rozvojová pomoc byla hlavních nástrojem MMF a ostatních donorů k docílení zavedení hospodářských reforem. Ze zemí EU poskytuje bilaterální rozvojovou pomoc především Portugalsko.

V červnu 2014 podepsala EU a vláda Sv. Tomáše a Princova ostrova Národní indikativní program pro období 2014-2020. V rámci 11. EDF se EU zavázala poskytnout částku 28 mil. EUR na projekty ve dvou prioritních oblastech: 1) voda a sanitace 2) podpora zemědělského sektoru a jeho exportních kapacit.

3.5. Perspektivní obory (MOP)

Hlavní perspektivní obory stručně vypsané z MOPu + stručný komentář a pod tím odkaz na celý MOP dané země.

Kde existuje, tak ještě sektorová analýza. (Dělaná na některé cesty ministra/náměstka ve spolupráci se Západočeskou univerzitou)

▶ Perspektivní obor 1

▶ Perspektivní obor 2

▶ Perspektivní obor 3

▶ Perspektivní obor 4

▶ Perspektivní obor 5

▶ Perspektivní obor 6

4. Kultura obchodního jednání

Podkapitoly:

4.1. Úvod

Stručný úvod – 3-5 vět

V jednotlivých částech odpověď na otázky, může vycházet z kulturní karty zpracovávané na semináře a pro delegace.

4.2. Oslovení

Jak oslovit obchodní partnery?

4.3. Obchodní schůzka

Jak sjednat obchodní schůzku a jak probíhá (lokace a čas schůzky /kancelář, restaurace; oběd, večeře/, vizitky, dárky atd.)?

Načasování jednání

Co českého obchodníka při jednání nejvíce překvapí?

Jací jsou ….. obchodníci?

Je vyjednávání s místními obchodníky jiné, ztěžují ho kulturní/náboženské/etnické odlišnosti?

Jak nakládají ….. obchodníci s časem v rámci obchodního jednání?

Jak nakládají ….. obchodníci s emocemi v rámci obchodního jednání?

Existují nějaké teritoriální rozdíly v obchodních jednáních uvnitř země?

Je vhodné resp. obvyklé nabízet při obchodních jednáních alkohol?

Jak se obléci na pracovní jednání?

Jak by měl vypadat ideální jednací tým (počet členů, věkové a genderové složení týmu, šéf týmu)?

Je obvyklé obchodního partnera pozvat domů, resp. být pozván domů? Pokud ano, co je při takové návštěvě obvyklé, co čekat?

4.4. Komunikace

Je důležité vzít si s sebou tlumočníka?

Jak je to s jazykovou vybaveností?

Existují nějaká komunikační tabu?

Jak nejlépe komunikovat (osobně, e-mail, telefon atd.)?

4.5. Doporučení

Co byste doporučili podnikatelům, kteří se do ….. chystají?

4.6. Státní svátky

Seznam státních svátků a případný stručný komentář u těch nejvýznamnějších.

+ pokud je Odkaz ke stažení karty Kultura obchodního jednání

5. Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

Podkapitoly:

5.1. Vstup na trh

Základní info pro vstup na trh, rating, distribuční a prodejní kanály, faktory ovlivňující prodej, důležité právní normy a předpisy, dovozní podmínky a dokumenty, celní systém, celní a devizové předpisy, kontrola vývozu, ochrana domácího trhu.

5.2. Formy a podmínky působení na trhu

Formy působení a jejich výhody/nevýhody (s.r.o., a.s., joint ventures…), využívání místních zástupců, podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace.

5.3. Marketing a komunikace

Doporučené reklamní a PR a HR agentury v zemi (pokud jsou)

Jaké reklamní kanály úspěšné firmy většinou používají (FB, TW, Instagram, TV, Rozhlas, Web, tiskoviny, billboardy a další reklamní plochy)

Co v žádném případě v marketingu nikdy nepoužívat.

5.4. Problematika ochrany duševního vlastnictví

Stručně WTO, základní legislativa, jaká jsou rizika a jak se bránit.

5.5. Trh veřejných zakázek

Obecné fungování tendrů, pravidla pro přihlášení, financování, dokumentace, důležité odkazy na příslušné autority.

5.6. Platební podmínky, platební morálka a řešení obchodních sporů

Stručný popis platebních podmínek, průměrná doba splatnosti faktur a jejich proplácení, na koho se obrátit v případě nezaplacení, informace, zda jsou obyvatelé země upřednostňovány v případě těchto sporů.

5.7. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria

Informace pro služební cesty – víza, jak je získat a kolik stojí, cestovní pas (jak dlouhou platnost musí mít), maximální délka pobytu, zda se na kratší vzdálenosti pohybovat pěšky/MHD/vozidlem, podmínky pro pronájem vozidla a sjednání pojištění, informace k MHD, vhodné hotely, hotovost/platební karta/místní karta, dostupnost pitné vody a její kvalita, kriminalita a kde se případně nepohybovat, na co si dát pozor, spojení mezi letištěm/nádražím a ZÚ/centrem města.

5.8. Zaměstnávání občanů z ČR

Jak získat pracovní povolení a kdo ho zajišťuje, platy, minimální mzda (pokud je), sociální a zdravotní péče a její poskytování.

5.9. Veletrhy a akce

Vyjmenovat nejdůležitější veletrhy a akce a krátký komentář k nim.

6. Kontakty

Podkapitoly:

6.1. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu

Pro Svatý Tomáš a Princův ostrov je teritoriálně příslušné

Velvyslanectví ČR v Lisabonu (Embaixada da República Checa em Lisboa)

Rua Pêro de Alenquer, 14 1400-294 Lisboa, Portugal

Tel.: +351 213 001 010, 213 010 487 Fax: +351 213 010 629

E-mail: Embassy.Lisbon@mzv.gov.cz

Web: www.mzv.cz/lisbon

6.2. Praktická telefonní čísla (záchranka, policie, požárníci, infolinky, apod.)

Ostrov Svatý Tomáš:

nemocnice Ayres Menezes – 22 1222, 221 233

hasiči – 112

informace – 103

letiště – 22 20 63

policie – 22 22 22

Princův ostrov:

klinika – 25 10|05

hasiči – 25 10 23

informace – 103

letiště – 25 10 09

policie – 25 10 56

6.3. Důležité internetové odkazy a kontakty

Internetové informační zdroje

www.parlamento.st – oficiální stránky parlamentu

www.sao-tome.com – informace pro turisty (vč. anglické verze)

http://www.bcstp.st/ – centrální banka Svatého Tomáše

http://www.afdb.org/en/countries/southern-africa/sao-tome-principe/ – Africká rozvojová banka

http://eeas.europa.eu/sao_tome_and_principe/index_en.htm – Stránky EU

www.worldbank.org – Světová banka – ekonomické údaje

www.imf.org – Mezinárodní měnový fond – ekonomické údaje

www.cia.gov CIA – všeobecné informace o zemi

Delegace EU s působností pro Svatý Tomáš a Princův ostrov se nachází v Gabunu.

Delegace Evropské unie v Gabonu pro Rovníkovou Guineu, Svatý Tomáš a Princův ostrov a Středoafrické hospodářské společenství (CEEAC) 

Délégation au Gabon, Pour la République de Guinée équatoriale, Sao Tomé-et-principe et la CEEA

Lotissement des Cocotiers, Bas de Gué-Gué, Boîte Postale 321, Libreville – GABON

Tel.:+241 07 40 19 98 nebo 99 +241 04 11 99 26 +241 04 11 99 27 +241 04 11 99 28 Fax: +241 736554

E-mail: delegation-gabon@eeas.europa.eu

Web: www.eeas.europa.eu/delegations/gabon

Doporučujeme