Svatý Tomáš a Princův ostrov: Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled

Demokratická republika Svatý Tomáš a Princův ostrov (dále v textu zkráceně Svatý Tomáš)

© Zastupitelský úřad ČR v Lisabonu (Portugalsko)

1.1. Oficiální název státu, složení vlády

Prezidentem je Evaristo Carvalho, jenž byl zvolen v roce 2016. O výkonné kompetence se dělí s premiérem, kterého jmenuje na základě výsledku parlamentních voleb. Ty poslední se konaly v říjnu 2018.

Složení vlády (k 20. 5. 2019):

Jorge Lopes Bom Jesus – předseda vlády
Elsa Maria Neto D’Alva Teixeira de Barros Pinto – ministryně zahraničních věcí
Osvaldo Cravid Viegas D’Abreu – ministr pro infrastrukturu, přírodní zdroje a životní prostředí
Osvaldo Tavares dos Santos Vaz – ministr financí, obchod a modré ekonomiky
Óscar Aguiar do Sacramento e Sousa – ministr obrany a vnitra
Ivete da Graça Dos Santos Lima Correia – ministryně spravedlnosti, veřejné správy
Francisco Martins dos Ramos – ministr zemědělství a rozvoj venkova
Wuando Borges de Castro – Ministr zástupce předsedy vlády a parlamentních záležitostí
Julieta Izidro Rodrigues – ministryně vzdělání a vysokoškolské vzdělání
Maria da Graça Lavres – ministr cestovního ruchu, kultury, obchodu a průmyslu
Edgar Manuel Azevedo Agostinho das Neves – ministr zdravotnictví
Adlander Costa de Matos – Ministerstvo práce, solidarity, rodiny a odborného vzdělávání
Vinícius Xavier de Pina – ministr mládeže, sportu a podnikání

Zpět na začátek

1.2. Demografické tendence: Počet obyvatel, průměrný roční přírůstek, demografické složení (vč. národnosti, náboženských skupin)

Počet obyvatel: 201 784  (2019) – jedná se o nejmenší africkou zemi

Hustota: 208 obyvatel na km2

Podíl ekonomicky činného obyvatelstva: odhadem 40 – 50 %

Roční přírůstek: 1,66 % (2018)

Dle zpráv portugalských mořeplavců nebyly ostrovy v době jejich objevení osídleny, současní obyvatelé jsou tedy původem přistěhovalci. Běžně se rozlišují Angolares (potomci angolských otroků), míšenci (rovněž forros nebo filhos de terra – synové země, potomci prvních portugalských osadníků a osvobozených otroků), serviais (námezdní pracovníci z Kapverd, Angoly a Mozambiku) a Evropané, v drtivé většině Portugalci.

Náboženské skupiny:

římští katolíci 70 %, ostatní křesťanské církve 7 %, jiné církve 4 %, ateisté 19 %

Zpět na začátek

1.3. Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (nominální HDP/obyv., vývoj objemu HDP, míra inflace, míra nezaměstnanosti). Očekávaný vývoj v teritoriu s akcentem na ekonomickou sféru.

(v %)

2014

2015

2016

2017

2018

Vývoj HDP

4,5

5,1

4,0

3,7

4,1

Inflace

6,4

5,2

5,1

7,7

8,4

Zdroj: World Development Indicators, World Fact Book

Svatý Tomáš dosahuje v poslední době solidního ekonomického růstu okolo 4 % ročně. Růst je založen zejména na přímých zahraničních investicích a turistickém ruchu. Přestože je země hodnocena Světovou bankou jako země se středním příjmem (tři roky po sobě HDP/obyv. přesáhlo 1250 USD), zásadním problémem zůstává nezaměstnanost, jejíž výše je odhadována na 13,5 %. Podíl odvětví na HDP se v posledních letech příliš nemění: služby 60 %, zemědělství 22,5%; stavebnictví 9,6 %, zpracovatelský průmysl 7,7 % a těžební průmysl 0,7 %.

Země je výrazně zaměřená na vývoz kakaa (roční příjmy z vývozu činí cca 5 mil. USD) a závisí tak na jeho světových cenách. Změnu v ekonomické situaci země by mohl přinést nález ropných ložisek, nicméně intenzivní průzkum dosud nepřinesl očekávané výsledky. V r. 2013 francouzská firma Total upustila od dalšího průzkumu ložisek ve Sdílené ekonomické zóně s Nigérií. I nadále pracuje s plánem na společnou těžbu právě s Nigérií, její rozvoj však závisí i na vývoji cen ropy na světových trzích.

Vláda Svatého Tomáše se snaží otevřít zemi zahraničí a modernizovat a rozvíjet její ekonomiku. Součástí této strategie byla daňová reforma, modernizace finančního systému a zafixování kurzů domácí měny na euro. Rovněž byla podepsána Dohoda o ekonomické spolupráci s Portugalskem.

V roce 2018 došlo ke značné diskrepanci mezi výší příjmů a výdajů veřejných rozpočtů, což vedlo již v prvních měsících roku 2019 k jednáním mezi zástupci MMF a vládou o tříletém programu, který by podpořil ekonomický růst a přinesl zvýšení životní úrovně obyvatel.

Vláda stojí před nesnadným úkolem dosáhnout zvýšení rozpočtových příjmů a vylepšit podmínky pro podnikání v soukromém sektoru tak, aby zajistila zdroje pro oblasti zdravotnictví, školství a sociálního zabezpečení. Za tímto účelem bude nutno reformovat daňový systém, neboť dosud plynula většina příjmů do státní pokladny z výběru cel při dovozu zboží.

Zpět na začátek

1.4. Veřejné finance, státní rozpočet – příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let

V roce 2018 dosáhl rozpočtový deficit  2,1 % HDP a podíl veřejného dluhu na HDP činil 81,3 %. Dle projekcí MMF by v roce 2019 měla ekonomika vykázat růst o HDP o 4,5 %, což by mělo napomoci poklesu podílu veřejného dluhu na HDP na 74,1 %.

S cílem vyrovnat příjmy a výdaje státního rozpočtu byl ve spolupráci s MMF přijat plán makroekonomické politiky, který byl podmínkou pro čerpání úvěrové linky MMF pro roky 2015 – 2018. V prvních měsících roku 2019 diskutovala delegace zástupců MMF na Svatém Tomáši podmínky pro prodloužení asistenčního programu „Extended Credit Facility“ (ECF) o další tři roky.

Zpět na začátek

1.5. Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let), veřejný dluh vůči HDP, zahraniční zadluženost, dluhová služba

Mil. USD 

2014

2015

2016

2017

2018

Běžný účet

-103,69

-78,61

-61,52

-73,15

-70,6

Kapitálový účet

29,59

32,1

29,73

31,3

31,8

Veřejný dluh/HDP

71,6%

 75 %

79 %

87,5 %

81,3

Zdroj: World Development Indicators

Čisté devizové rezervy dosahovaly na konci roku 2018 pouze cca 28 mil. USD což postačuje na pokrytí jen cca 2 měsíců dovozu zboží a služeb.

Zpět na začátek

1.6. Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

Centrální banka

Banco Central de São Tomé e Principe, Av. 12 de Julho São, Caixa Postal 13 São Tomé; tel.: +239 122 1269, 122 2292, fax: +239 122 2777, mail: bcentral@bcstp.st , web: www.bcstp.st

Komerční banky

Banco International de São Tomé e Principe, Praça da Independencia, Caixa Postal 536, São Tomé; tel.: +239 122 1436, 122 1445, fax: +239 122 2427, mail: bistp@cstome.net

Banco Equador São Tomé e Principe, Rua de Moçambique, Caixa Postal 361 São Tomé; tel.: +239 122 6150, fax: +239 122 6149, e-mail: banco_equador@cstome.net

Pojišťovna

SAT Seguros, Avenida 12 de Julho, São Tomé; tel.: +239 122 6161, fax: +239 122 6160, e-mail: satinsuran@cstome.net

Zpět na začátek

1.7. Daňový systém

Před několika lety proběhla rozsáhlá reforma daňového systému, jejíž účelem bylo systém zjednodušit a učinit jej více transparentním. V zásadě se ovšem jednalo o navýšení většiny sazeb tak, aby mohl být pokryt schodek státního rozpočtu.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Lisabonu (Portugalsko) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Doporučujeme