Svaz obchodu a cestovního ruchu České republiky

Svaz obchodu a cestovního ruchu České republiky (Czech Confederation of Commerce and Tourism), dále jen Svaz je nezávislé, dobrovolné a otevřené profesní sdružení právnických a fyzických osob v obchodě, v cestovním ruchu a v odvětvích a oborech navazujících, které se sdružily na ochranu a prosazování svých hospodářských a sociálních zájmů v souladu s právními předpisy ČR.

Svaz obchodu a cestovního ruchu České republiky (Czech Confederation of Commerce and Tourism), dále jen „Svaz“, je nezávislé, dobrovolné a otevřené profesní sdružení právnických a fyzických osob v obchodě, v cestovním ruchu a v odvětvích a oborech navazujících, které se sdružily na ochranu a prosazování svých hospodářských a sociálních zájmů v souladu s právními předpisy ČR.

 • Svaz je samostatným právním subjektem. Je založen v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů v platném znění a předpisech souvisejících.
 • Svaz je svazem podnikatelským a zaměstnavatelským a v rámci platných právních předpisů sociálním partnerem s právem účastnit se kolektivního vyjednávání.
 • Svaz má územně strukturovanou organizaci, která prostřednictvím svých krajských zastoupení spolupracuje s územními samosprávami na sociálním a hospodářském rozvoji krajů a účastní se činnosti krajských tripartit.
 • Svaz je zastáncem podnikatelských zájmů a potřeb podnikatelů z odvětví obchodu, pohostinství a ubytování a cestovního ruchu při plném respektování zájmů spotřebitelské veřejnosti, zákonnosti a prosazování etických principů v podnikatelských činnostech.
 • Svaz zastupuje podnikatele a zaměstnavatele v sociálním dialogu a kolektivním vyjednávání s Odborovým svazem pracovníků obchodu.

Strategie činnosti Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR na období 2008–2010

Vrcholový představitel zájmů zaměstnavatelů a podnikatelů v obchodě a cestovním ruchu

 • ovlivňovat hospodářskou, daňovou, sociální a ekologickou politiku
 • koordinovat a uplatňovat své zájmy v partnerské (SP, HK, KZPS…) a v oponentní součinnosti se státními institucemi
 • prosazovat v EP a Parlamentu ČR legislativu podporující rozvoj obchodu a cestovního ruchu
 • organizovat využívání strukturální fondů z operačních programů centra a regionů
 • podporovat rozvoj sociální odpovědnosti podniků a korektnost obchodních vztahů
 • podporovat rozvoj společného trhu a další liberalizaci mezinárodního obchodu a cestovního ruchu
 • formovat účelnou regionální strukturu Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR (dále jen „Svaz“)
 • uplatňovat zájmy podnikatelské sféry při realizaci Koncepce státní politiky cestovního ruchu (2007)

Iniciátor zdokonalování a kultivace podnikatelského prostředí a vztahů ke spotřebiteli

 • usilovat o snižování nadbytečných regulací a administrativní zátěže v podnikání
 • prosazovat podnikatelské podmínky napomáhající udržitelnému rozvoji a konkurenceschopnosti a regulérní hospodářské soutěži v obchodu a cestovním ruchu v ČR
 • formovat a uskutečňovat koncepci vytváření podmínek prosperity MSP se zřetelem na účinnost integračních forem , posilování kolektivního sdružování a členství a plošné podpoře MSP
 • posilovat pozici platformy cestovního ruchu jako reprezentanta prosazování společných i specifických profesních zájmů hotelového průmyslu, gastronomie a souvisejících služeb cestovního ruchu
 • působit na proces zdokonalování podmínek prodeje potravin, zejména v oblasti hygieny, biologických požadavků a udržitelné spotřeby
 • reagovat adekvátně při společném prosazování a řešení specifických podmínek prodeje spotřebního zboží vč. požadavků na jeho bezpečnost a kvalitu výrobků a služeb
 • spolupracovat při realizaci státní spotřebitelské politiky a ochrany spotřebitele, podílet se na pilotním projektu systému řešení mimosoudních sporů a na strategii Národní politiky kvality v ČR pro období 2008–2013
 • rozvíjet oborové politiky dle vlastních konkrétních koncepcí profesních svazových platforem

Aktivní článek evropských podnikatelských struktur a zastánce národních zájmů obchodního podnikání

 • podílet se s kompetentními institucemi na aktivitách a přínosech podnikatelské sféry při předsednictví ČR v EU, využít je k posílení a propagaci image českého obchodu a cestovního ruchu
 • vycházet ze strategií a priorit evropských profesních organizací, podporovat přípravu a realizaci opatření sledujících udržitelný rozvoj, konkurenceschopnost, zlepšení regulačního prostředí a ochranu spotřebitelů
 • zabezpečit úlohy a postavení Svazu v orgánech EuroCommerce v následném období, spolupracovat s dalšími profesními evropskými (UGAL) a národními svazy a korporacemi (zejm. ze sousedních zemí); obdobně v cestovním ruchu rozvíjet kontakty a spolupráci a evropskými a světovými institucemi cestovního ruchu (IHRA, HOTREC, WTO)
 • posilovat zapojení Svazu do evropského odborného fóra, aktivně přispívat k tvorbě a event. k revizím komunitárních podmínek pro podnikání v obchodě a cestovním ruchu, k tomu spolupracovat s českými europoslanci a reprezentací CEBRE
 • podílet se v součinnosti s příslušnými kompetentními orgány ČR a EU na přípravách zavedení € s akcentem na nezastupitelnou úlohu obchodu a cestovního ruchu v praktické konverzi měny a její náročné organizační, ekonomické i společenské přípravy

Sektorový představitel sociálního dialogu v obchodě a cestovním ruchu

 • rozvíjet sociální dialog s cílem další liberalizace a modernizace trhu práce a pracovně právních vztahů obecně, v obchodu a cestovním ruchu
 • využívat své zapojení v evropském sociálním dialogu k uplatňování poznatků ve vlastních bipartitních jednáních a v kolektivním vyjednávání
 • rozšiřovat kolektivní vyjednávání na sektorovou úroveň; posílit vliv bipartitních jednání a regionálních aktivit
 • uplatňovat odborné zájmy obchodu a cestovního ruchu v rámci RHSD (ochrana trhu, rozvoj cestovního ruchu, další zdokonalování pracovně právních podmínek a předpisů)
 • prosazovat podmínky větší adaptability a flexibility trhu práce souběžně s odpovídající migrační politikou
 • připravit koncepci uceleného sektorového a celoživotního vzdělávání v obchodu a cestovním ruchu pro jeho využití členy Svazu, zaměřit se na možnosti dané v tomto ohledu ESF
 • podílet se na opatřeních ke zkvalitnění přípravy mladé generace managerů a odborných provozních zaměstnanců pro obchod a služby cestovního ruchu
 • prosadit účast Svazu v Sektorových radách pro obchod a cestovní ruch v rámci Národní soustavy kvalifikací

Nástroje a prostředky k prosazování svazových strategických cílů a jejich koordinace s podnikatelskými institucemi

 • zpracovat střednědobou koncepci rozvoje Svazu s cílem zlepšení služeb členům, včetně:
  • strategie externí komunikace
  • strategie akvizice členské základny vč. programu integrace dalších subjektů, oblastí, sortimentů z odvětvového pohledu k rozšíření svazového pokrytí podnikatelských struktur
  • programu ke zvýšení objemu rozpočtových prostředků z různých zdrojů
 • návazně na koncepci rozvoje Svazu adaptovat vnitřní podmínky a předpisy ve Svazu tak, aby umožnily dosažení vytčených cílů. Zaměřit se zejména na:
  • případnou budoucí úpravu stanov a vnitřních předpisů
  • sladit váhu mandátu a výši příspěvku člena
  • profesionalizovat činnost aparátu a zaměstnanců Svazu moderními formami
 • vypracovat koncepci podpory rozvoje obslužných aktivit Svazu v oblasti vzdělávání, školství, poradenství, IT služeb (včetně projektových aktivit, případné účelové organizace, rozšíření seminárních a konferenčních aktivit Svazu). Podporovat vědeckovýzkumné aktivity (např. historie obchodu v ČR), účelně spolupracovat s vysokým a odborným školstvím pro obchod a cestovní ruch.
 • zvláštní pozornost věnovat projektovým aktivitám a zasadit se o co nejširší zapojení obchodu a cestovního ruchu do možnosti čerpání strukturálních fondů v období 2007–2013
 • zajistit důsledné uplatňování certifikovaného systému práce QSM v podmínkách činnosti Svazu
 • zajistit systematické hodnocení naplňování Strategie činnosti Svazu na období 2008–2010; k tomu organizovat v letech 2009 a 2010 hodnotící konference Svazu a při jejich příležitosti zabezpečovat v návaznosti na socioekonomický vývoj a potřeby obchodu a cestovního ruchu aktualizaci přijaté Strategie.

Kontakt

Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR
Těšnov 5
110 00 Praha 1
Tel.: +420-224 805 158
Fax:+420-224 230 606
E-mail: socr@socr.cz
Internet: http://www.socr.cz

Doporučujeme