Švédsko: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

 

© Zastupitelský úřad ČR ve Stockholmu (Švédsko)

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

V roce 2019 český export do Švédska dosáhl dle předběžných údajů Českého statistického úřadu objemu 74,3 mld. Kč, což představuje 1,6 % veškerého vývozu ČR. Švédsko se tak stalo 14. nejvýznamnějším exportním teritoriem ČR.

Oproti roku 2018 se objem českého vývozu do Švédska mírně snížil, a to konkrétně o 2 %. Za tímto poklesem stojí fakt, že v letech 2016-18 vývoz překonao všechna historická maxima a dosáhl se stávající skladbou exportu svého vrcholu. Bilance vzájemné obchodní výměny zůstává nadále vysoce kladná ve prospěch ČR. V roce 2019 dosáhla výše 41,2 mld. Kč, čímž se vzájemná obchodní bilance se Švédskem z pohledu ČR stává 9. nejefektivnější relací. Níže uvedený přehled (v mil. Kč) nejlépe vystihuje dynamiku vzájemné obchodní výměny.

Bilance vzájemné obchodní výměny 2015–2019 (česká statistika)

2015

2016

2017 

 2018

2019

vývoz do SE

59 335

59 514

 66 566

 76 334

74 288

dovoz z SE

29 283

27 097

 30 904

 33 129

33 036

obrat

88 618

86 611

 97 470

 109 462

107 325

bilance (z hlediska ČR)

+30 052

+32 417

 +35 662

 +43 205

+41 252

v mil. CZK, Zdroj: ČSÚ

Dovoz ze Švédska zaznamenal v roce 2019 oproti roku 2018 pokles o 0,3 % a dosáhl výše 33,0 mld. Kč, čímž švédský export do ČR lehce zaostal za rekordním výsledkem z roku 2018.

Pro zajímavost dodáváme, že navzdory obvyklým odchylkám při srovnávání dat českého a švédského statistického úřadu, které jsou způsobeny jednak rozdíly v metodice a specifikách vzájemného obchodu a dále faktorem re-exportu, základní data týkající se švédsko-české obchodní bilance optikou švédského statistického úřadu (SCB) poskytují relativně podobný obrázek jako data česká. Dle předběžných údajů SCB obrat vzájemné obchodní výměny Švédska s ČR dosáhl v roce 2019 hodnoty 37,3 mld. SEK (cca 93 mld. Kč), přičemž švédský vývoz do ČR činil 12,8 mld. SEK (cca 32 mld. Kč) a dovoz z ČR dosáhl hodnoty 24,5 mld. SEK (cca 61,3 mld. Kč). Švédsko tak dle vlastních statistických dat vykazuje s ČR negativní obchodní bilanci ve výši 11,7 mld. SEK (cca 29,3 mld. Kč). Pro švédské exportéry je ČR 22. nejvýznamnější destinací, nicméně import z ČR figuruje ve Švédsku na velmi solidním 14. místě.

Bilance vzájemné obchodní výměny 2015–2019 (švédská statistika)

2015

2016

2017 

 2018

2019

vývoz z ČR 

17 042

17 726

19 146

 23 224

24 505

dovoz do ČR

8 884

9 726

10 993

 12 293

12 816

obrat

25 926

27 452

30 139

 35 517

37 321

bilance (z hlediska ČR)

+8 158

+8 000

+8 153

 +10 931

+11 689

v mil. SEK Zdroj: SCB

Komoditní struktura

Struktura českého exportu do Švédska zůstává bez výraznějších změn. Zcela dominantní, dle klasifikace tříd SITC, zůstává položka „Stroje a dopravní prostředky“ s podílem 64,1 % (65,3 % v roce 2018), následována položkou „Průmyslové spotřební zboží“ s podílem 15,4 %. Při bližším pohledu v HS4 kódech je dominující položkou export osobních automobilů (12,9 %), následováno automobilovými součástkami (12,2 %) a výpočetní technikou, která tvoří 8,1 % celkového objemu českého exportu do Švédska.

Komoditní struktura vývozu z ČR do SE v letech 2015–2019 (dle členění SITC)

Komoditní skupina

2015

2016

 2017

 2018

2019

Potraviny a živá zvířata

898 913

878 561

926 345

 1 028 484

1 187 709

Nápoje a tabák

589 020

502 184

411 411

 460 681

562 989

Surové materiály s výjimkou paliv

615 831

719 735

1 008 601

 563 086

274 791

Minerální paliva, maziva, elektřina

84 545

89 431

109 705

 138 180

131 127

Živočišné a rostlinné oleje a tuky

577

958

658

 588

1 819

Produkty z chemických a souvisejících odvětví

2 938 979

2 796 940

2 920 436

 3 142 066

2 745 877

Zpracované výrobky, zejména podle materiálu

8 229 644

8 592 325

9 689 367

 10 437 060

10 249 178

Zařízení a dopravní prostředky

35 625 219

34 995 612

40 160 191

 49 500 975

47 598 039

Průmyslové spotřební zboží

10 331 239

10 909 784

11 200 968

 10 847 095

11 477 812

Ostatní výrobky

20 148

29 042

30 168

 42 932

59 097

údaje v tis. CZK,  Zdroj: ČSÚ

 

Mezi hlavní dovozní položky ČR patří traktory a přívěsy, ocelářská produkce (trubky, duté bezešvé profily ze železa a oceli apod.), kovové dráty a tyčky, surové železo, léčiva, dopravní prostředky a jejich náhradní díly, výrobky chemického průmyslu, papír a lepenka. Strojírenské výrobky a polotovary tvoří okolo 70 % z celkového dovozu.

Komoditní struktura dovozu z SE do ČR v letech 2015–2019 (dle členění SITC)

Komoditní skupina

2015

2016

2017

 2018

2019

Potraviny a živá zvířata

591 554

870 203

1 076 753

 911 451

816 770

Nápoje a tabák

99 313

69 769

67 147

 91 271

92 092

Surové materiály s výjimkou paliv

155 468

245 097

379 133

 758 246

463 730

Minerální paliva, maziva, elektřina

187 178

76 556

93 294

 103 971

102 639

Živočišné a rostlinné oleje a tuky

109 683

89 837

71 608

 60 256

52 943

Produkty z chemických a souvisejících odvětví

4 190 332

4 234 349

4 415 187

 3 944 032

4 110 410

Zpracované výrobky, zejména podle materiálu

9 772 690

8 738 676

9 605 260

 10 930 607

11 422 388

Zařízení a dopravní prostředky

12 128 065

10 836 914

12 317 633

 14 247 835

13 889 150

Průmyslové spotřební zboží

2 052 077

1 935 838

1 919 226

 2 028 982

2 086 153

Ostatní výrobky

19

0

0

 0

77

údaje v tis. CZK,  Zdroj: ČSÚ

Zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Nejvýznamnější položky českého vývozu do Švédska v roce 2019 (HS4 kódy)

kód

položka

objem

8703

Osobní automobily a jiná motorová vozidla

9 618 378

8708

Části a součásti vozidel motorových, osobních aj traktorů

9 032 261

8471

Stroje automatického zpracování, datové jednotky, snímače ap

6 064 716

8517

Přístroje telefonní,ost.přístroje pro vysílání,příjem hlasu a dat

5 906 553

9401

Sedadla ne lékařská ap. proměnitelná v lůžka

4 615 686

8421

Odstředivky, přístroje k filtrování

2 606 876

8479

Stroje mechanické s vlastní individuální funkcí

1 628 353

8528

Monitory a projektory

1 283 453

9503

Tříkolky, koloběžky, kočárky, panenky a hračky

1 009 775

7326

Výrobky ostatní z železa a oceli

888 113

v tis. Kč, Zdroj: ČSÚ

Nejvýznamnější položky českého dovozu ze Švédska v roce 2019 (HS4 kódy)

kód

položka

objem

8703

Auta osobní a jiná vozidla motorová pro přepravu osob

2 558 266

8708

Části a součásti vozidel motorových, osobních aj traktorů

1 697 299

7304

Trouby, duté profily ap., bezešvé, ze železa a oceli

1 311 694

3004

Léky odměřené, ne krevní antisera ap., vata a jiné

1 064 180

7225

Výrobky válcované z oceli, legované ostatní nad 600 mm

813 415

8311

Dráty, tyčky a jiné k pájení ap. z kovů

799 348

4802

Papír karton lepenka k popisován

612 067

3824

Pojidla pro licí formy nebo jádra, další chemické výrobky

545 323

8701

Traktory a tahače

537 152

8418

Chladničky, mrazící boxy, čerpadla tepelná

532 394

v tis. Kč, Zdroj: ČSÚ

Zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Přehled – bilance vzájemné výměny služeb – příjmy(export)/výdaje(import)

K pozitivní bilanci nejvíce přispěly příjmy z cestovního ruchu a export dopravních služeb, především v oboru silniční dopravy. Švédsko zase dominuje v různých službách obchodní povahy (právní, poradenské apod. služby). Specifikem platební bilance se Švédskem je vysoká míra čerpání dividend z ČR do Švédska.

Běžný účet platební bilance ČR v teritoriálním členění (v mil. CZK)

2015

2016 

 2017

2018 

2019

zboží

+10 524,0

+23 029,0

+26 033,6

+31 961,4

+28 205,6

služby

+3 714,6

+2 354,4

+2 934,3

+3 297,0

+2 724,2

prvotní důchody

-4 842,4

-4 987,0

-4 291,9

-7 566,5

-5 375,6

druhotné důchody

-264,1

-192,8

-224,8

-193,4

-195,1

Celkem

+9 132,2

+20 203,6

+24 451,2

+27 498,4

+25 359,1

Zdroj: ČNB 

Zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

České investice ve Švédsku jsou prozatím velmi nízké, jedinou českou firmou, která ve Švédsku investovala ve velkém měřítku, je firma LINET (v roce 2007), která nyní představuje lídra na švédském trhu s nemocničními postelemi. Většina českých investic je spíše drobného charakteru, kdy česká firma získá majoritní podíl místního distributora (např. Servis Climax apod.), nicméně jedná se o investice v řádech milionů Kč. Na švédském stavebním trhu se aktivně podílejí české firmy SUBTERRA a.s., FENESTRA WIEDEN s.r.o., RockSalt, Hutní Montáže a řada dalších, v energetice např ČKD Blansko. České firmy nejsou většinou kapitálově dostatečně silné a v případě Švédska vyhledávají většinou obchodní zástupce, kteří jsou na švédském trhu již zavedeni, případně vystupují v roli subkontraktorů velkých švédských koncernů. Ve Švédsku dále působí řada firem s úzkými obchodními vztahy s Českou republikou, které české výrobky dovážejí a distribuují. Mezi nejvýznamnější patří Škoda Sverige (dovoz a distribuce automobilů), Linet Sweden AB (nemocniční lůžka),  AmphoChem (chemické a keramické produkty), Beijer Industri AB (ocelářské a železářské produkty), Scansigma AB (ložiska, ventily), Asahi (pivo) apod.

Zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

  • Smlouva mezi Belgickým královstvím,…Švédským královstvím, … a Českou republikou, … o přistoupení České republiky,… k Evropské unii. Smlouva byla podepsána 16. 4. 2003 v Athénách, vstoupila v platnost 1. 5. 2005.
  • Dodatkový protokol k Evropské dohodě o obchodu textilními výrobky mezi EHS a ČR, parafovaný 7. 12. 1995, doplněný dohodou sjednanou formou výměny dopisů mezi ES a ČR v souvislosti se vstupem Švédska, Finska a Rakouska do EU.
  • Protokol o úpravách obchodních aspektů Evropské dohody mezi ČR na straně jedné a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé s ohledem na vstup Rakouska, Finské republiky a Švédského království do Evropské unie a na výsledky jednání o zemědělství v rámci Uruguayského kola včetně zlepšení stávajícího preferenčního režimu (Brusel, 27. 10. 1998).
  • Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Švédským královstvím o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku ze dne 6. 2. 1979 (9/1981Sb.).
  • Dohoda mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Švédským královstvím o podpoře a vzájemné ochraně investic, která vstoupila v platnost 13. 11. 1990 na dobu 20 let. Pozn. ČR navrhla ukončení platnosti této Dohody vzhledem k potřebě harmonizace s legislativou EU.
  • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Švédského království o vzájemné spolupráci v celních otázkách podepsaná dne 24. června 1995, která vstoupila v platnost dne 10. 9. 1996 (249/1996 Sb.).

Zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

ČR neposkytuje Švédsku rozvojovou pomoc.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR ve Stockholmu (Švédsko) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Doporučujeme