Sýrie: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

© Zastupitelský úřad ČR v Damašku (Sýrie)

Syrský trh s téměř 23 miliony spotřebiteli (pozn. ZÚ: počet obyvatel reflektuje stav v roce 2011 před vypuknutím konfliktu) se řadí z pohledu českých ekonomických zájmů do skupiny teritorií se slibným obchodním potenciálem. Navíc čeští exportéři mají v Sýrii příležitost navázat na tradičně dobré jméno, které bylo částečně vybudováno v období před rokem 1989, kdy se ČSSR podílela na průmyslovém rozvoji Sýrie a současně v Praze studovalo množství syrských studentů.
V současnosti syrská vláda pozitivně vnímá fakt, že ČR po celou dobu krize ponechala v provozu ZÚ Damašek. V listopadu 2015 náměstek ministra zahraničních věcí Martin Tlapa vykonal pracovní návštěvu v Sýrii, kde byl přijat ministrem zahraničních věcí Walíd al-Mu´allimem a jeho prvním náměstkem Fajsalem Mikdádem. Setkal se také s ministrem průmyslu Kamál al-Dín Tamáhem, ministrem ekonomiky a zahraničního obchodu Humám al-Džazárím a ministrem turismu Rijád al-Jázidžím. Součástí programu bylo i přijetí na Hospodářské komoře a setkání se skupinou syrských podnikatelů k možnostem rozvoje bilaterálních ekonomických vztahů, a to jak za současných podmínek, tak s výhledem do budoucnosti z titulu poválečné obnovy země. Následně na reciproční návštěvu ČR přijel v dubnu 2016 první náměstek syrského ministra zahraničních věcí Fajsal Mikdád v doprovodu náměstka pro evropské záležitosti Ajmana Súsána, kteří během své cesty projednávali s českými představiteli i se zástupci Svazu průmyslu a dopravy a Hospodářské komory mj. náměty řešení postkonfliktní rekonstrukce země.
Poslední pracovní návštěva Ministerstva zahraničních věcí ČR v Sýrii se uskutečnila v říjnu 2016. Damašek opět navštívil náměstek ministra Martin Tlapa. Během této pracovní cesty jednal se syrským ministrem zahraničních věcí Walid al-Muallimem, ministrem hospodářství a zahraničního obchodu Adib Majjálem a ministrem kultury Mohamed al-Ahmadem.
ČR pokračuje v poskytování humanitární a rozvojové pomoci. Vedle těchto oblastí se soustřeďuje také na stabilizační projekty, na kterých mohou participovat české společnosti. Tato podpora směřuje zejména na oblasti jako obnova základní infrastruktury, vodní sítě, obnova zdravotnických zařízení, obnova odpadového hospodářství, stabilizace některých průmyslových odvětví s cílem vytvořit/obnovit pracovní příležitosti (farmaceutický průmysl, stavebnictví, environmentální technologie, potravinářsko-zpracovatelský průmysl, zavlažování apod.). Vláda ČR v rámci této agendy alokovala 195 mil. Kč na program „Poskytnutí humanitární, rozvojové a rekonstrukční asistence Sýrii v období 2016-2019“ a dalších 100 mil. Kč v pokračování programu v letech 2020-2021.

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Objem obchodování mezi ČR a Sýrii je ovlivněn mezinárodními sankcemi. V současnosti realizovaný obchod neodpovídá potenciálu, který syrský trh představuje.

Obchodní obrat v roce 2019 meziročně mírně klesl přibližně o cca 300 tis. USD a dosáhl hodnoty 5,942 mil. USD s přebytkem 5,295 mil. USD ve prospěch ČR.
Vývoz ČR do Sýrie v letech 2015 -2019

 

2015

2016

2017

2018

2019

v mil. USD

5,68

4,96

5,272

6,021

5,619

Dovoz ČR ze Sýrie v letech 2015 -2019

 

2015

2016

2017

2018

2019

 v mil. USD

0,36

0,31

0,533

0,227 0,323

 

Obrat vzájemného obchodu v letech 2015 -2019

 

2015 2016 2017 2018 2019

 v mil. USD

6,04

5,27

5,805

6,254

5,942

 

Bilance (vývoz-dovoz) v letech 2015 – 2019

 

2015 2016 2017 2018 2019

 v mil. USD

5,32

4,65

4,739

5,788 5,295

Zdroj: ČSÚ (2020)

Zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

V roce 2019 v českém exportu do Sýrie převažovaly syrovátka (HS0404), sušené mléko (HS0402), stroje pro průmyslovou výrobu potravin (HS8438), antibiotika (HS2941), láhve a laboratorní sklo (HS7010), elektrické motory a generátory (HS8501) slad (HS1107), barviva anorganická (HS3206), nástroje lékařské chirurgické (HS9018), bižuterie (HS7018) a kosmetické přípravky (HS3304).
Na straně dovozu se jedná pouze o několik komodit, z nichž největší objem představoval dovoz textilu (HS5205), koření (HS0909) a v minimálním objemu textilní oděvy (svetry, obleky, šaty – HS6110, HS6203 a HS6204).

V době před konfliktem představovaly tradičně nejvyšší položku vývozu do Sýrie osobní automobily (20% z celkového objemu), následované silničními motorovými vozidly (10 %). Významnými exportními artikly byly dále též oděvní součásti, elektrické přístroje, elektrické točivé stroje a skleněné zboží.

Zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Obchodní výměna mezi Sýrii a ČR v oblasti služeb se před rokem 2011 omezovala pouze na cestovní ruch. Aktuálně vzájemná výměna v oblasti služeb neprobíhá.

Zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

Významnější české investice v Sýrii dosud neexistují. V posledních předválečných letech české firmy získaly významné zakázky zejm.  v oblasti petrochemie. Společnost Plynostav Pardubice předala v roce 2011 63 km dlouhý úsek plynovodu spojujícího Aleppo s tureckou hranicí (součást The Arab Pipeline). Dále se Plynostav připravoval na realizaci projektu výstavby 150 km ropovodu s termínem dokončení červenec 2014. Velmi tradičním českým zástupcem na syrském trhu byla společnost Technoexport, která nabízela expertní služby a disponovala v Damašku vlastní budovou obchodního zastoupení. K dalším velkým českým dodavatelům do Sýrie před válkou patřily firmy Škoda Auto, ČKD DIZ či Prokop Engineering.
Poslední větší exportní příležitost, která byla úspěšně dokončená v roce 2018, bylo dodání českých technologií pro soukromý pivovar Afamia. Na tomto projektu se podílelo několik českých společností, např. DIO Hradec Králové s.r.o., Nate – nápojové linky a.s., G- Servis s.r.o., ZVU Potěž, a další.

Zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Dohoda o zamezení dvojího zdanění

Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Syrské arabské republiky o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu byla podepsána ministry financí Miroslavem Kalouskem a Muhammad al-Husajnem 18. května 2008 v Damašku. Účinnosti nabyla po výměně ratifikačních listin 12. listopadu 2009. Sdělení MZV ČR o sjednání smlouvy bylo publikováno ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 115 (částka 46) dne 7. prosince 2009.

Dohoda o podpoře a ochraně investic

Dohoda o podpoře a vzájemné ochraně investic byla podepsána ministrem financí Miroslavem Kalouskem a místopředsedou vlády pro ekonomické záležitosti Abdulláh al-Dardarím 21. listopadu 2008 v Praze a nabyla účinnosti dne 14. července 2009. Dohoda byla publikována ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 62 (částka 29) dne 14. srpna 2009.

Zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Vláda České republiky v červnu 2016 přijala návrh na program „Poskytnutí humanitární, rozvojové a rekonstrukční asistence Sýrii v období 2016-2019“, který počítala s podporou ve výši 195 mil. Kč. Cílem pomoci je zintenzívnit podporu syrskému civilnímu obyvatelstvu, zmírnit důsledky mnohaletého konfliktu a prostřednictvím této cílené asistence rovněž snížit migrační tlak realizací humanitárních a rozvojových projektů. V návaznosti na usnesení vlády č. 588/2016 bylo na humanitární pomoc Sýrii v r. 2017 vyčleněno 28 mil. Kč. Přibližně 20 mil. Kč z této částky připadly na realizaci dotačních projektů prostřednictvím českých NNO. Za zmínku stojí např. projekt ČCK, který dodal do Sýrie 3 kompletně vybavené sanitky. Tyto mobilní ambulance jsou využívány Syrským arabským půlměsícem (SACR) v Latákii a na tento projekt navázalo dodání dalších sanitek a zdravotnického vybavení pro SARC v Damašku v roce 2019.
ZÚ ČR v Damašku v rámci tohoto vládního programu podpořilo několik syrských organizací a vzdělávacích institucí formou malých lokálních projektů a dále řadu nemocničních zařízení formou nového nástroje rekonstrukční asistence tzv. účelově vázaného peněžního radu (v roce 2018 např. realizace projektu „Vybavení nemocnice Tishreen“, „Podpora protetického centra Khotwa“ a v roce 2019 např. projekt „Vybavení pro Centrální nemocnici v Damašku“, „Podpora Centra transplantace hematopoetických kmenových buněk“ apod.).
Celkový příspěvek v roce 2018 činil zhruba 50 mil. Kč, z čehož byla financována humanitární pomoc (dotační výzva pro české NNO), stabilizační spolupráce (malé lokální projekty, penežní dar pro UNRWA) a komponenty rekonstrukční asistence (projekty B2B studie, vázané penežní dary). V roce 2019 pak bylo využito 40 mil. Kč dle obdobného schématu pro rozdělení alokovaných financí.

Vláda v srpnu 2019 odsouhasila pokračování humanitární, rozvojové a rekonstrukční asistence Sýrii při zmírňování utrpení civilního obyvatelstva a napomáhání obnovy země s vynaložením finančních prostředků v celkové výši 100 mil. Kč a to v období 2020-2021.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Damašku (Sýrie) ke dni 15. 5. 2020

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem