Systém evidence kontaminovaných míst (SEKM)

Systém SEKM umožňuje dle pokynů Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) evidenci informací o kontaminovaných místech. Systém umožňuje systematicky evidovat údaje o zátěžích nebo lokalitách souvisejcích nějak se zájmem o ochranu životního prostředí. Nyní je SEKM pro orgány státní správy, odbornou i laickou veřejnost k dispozici prostřednictvím internetu.Evidenční systém je zpřístupněn na internetové adrese http://sez.cenia.cz/mapmaker/sez/.

Kromě evidence starých zátěží životního prostředí (databáze SESEZ), která je jako jediná část databáze průběžně aktualizována a kontinuálně doplňována o nové lokality, obsahuje stávající internetová databáze také důležité archivní databáze skládek. Jde o databázi uzavřených skládek v evidenci jednotlivých okresních úřadů a magistrátů z roku 1998, informace o skládkách odpadů provozovaných podle zákona č. 238/1991 Sb., o odpadech, resp. uzavřených před účinností tohoto zákona z roku 2000 a databázi starších údajů o skládkách a zařízeních pro zpracovávání a ukládání odpadů nebo lokalit potencionálně využitelných pro tyto činnosti, která byla v letech 1989 až 1996 zpracována Českou geologickou službou.

Nezávisle je v rámci SEKM rovněž integrována evidence ekologických auditů.

Poznámka: Systém evidence starých ekologických zátěží (SESEZ) je na internetu současně k dispozici na samostatné internetové adrese http://sez.vuv.cz/. Výběr požadované zátěže je zde možné provádět zadáním názvu obce, zátěže, nebo čísla mapového listu základní mapy (ZM) 1:10 000. Je však třeba mít na zřeteli, že databáze SESEZ na této starší samostatné adrese nemusí být plně aktuální.

Možnosti a využití SEKM

Systém umožňuje systematicky evidovat údaje o zátěžích nebo lokalitách, vytváří jednotnou bázi pro posuzování rizikovosti lokalit a určení priorit při jejich sanaci bez ohledu na typ a původ zátěže. Průběžné plnění daty z celé republiky je zajištěno.

Atributová část databáze obsahuje údaje o zátěžích, auditech, údaje potřebné pro vedení správního řízení, popis území z hlediska morfologie, klimatu, geologie, hydrologie a hydrogeologie, flóry a fauny. Najdete zde také popis důležitých parcel a staveb, kterých se zátěž dotýká nebo mohou být původci kontaminace. Vedle toho je v databázi popis skládek, které se vyskytují v rámci zátěže ŽP (lokality), včetně obsažených odpadů a jejich původců, a popis oblastí kontaminovaných vod a zemin.

Připojen je popis oblastí rizik, která se dají od zátěže očekávat, sanovaných ploch nebo ploch určených k sanaci, seznam technických prací, které byly na lokalitě prováděny (včetně databáze průzkumných a pozorovacích objektů) a seznam kontaminantů a jejich kritérií, a další údaje. Všechny části obsahují také údaj o anotátorovi a datu anotace.

Grafické rozhraní

Databáze obsahuje bodové znázornění lokality v mapách menších měřítek, plošné vymezení zájmového území lokality, problémových parcel, půdorysů evidovaných staveb a zaměřených skládkových těles. Je zde rovněž bodové znázornění sledovaných objektů a plošné orientační vymezení oblastí kontaminovaných vod a zemin, a rovněž plošné znázornění pravděpodobně ohrožené oblasti a vymezení sanovaných částí lokality.

Podle potřeby lze grafickou část provázat s dalšími tematickými vrstvami, jako jsou ÚSES, vodní toky, osídlení, komunikace a podobně.

Doporučujeme